مدیریت منابع انسانی

منابع انسانی، چالش ها و راهکار ها

مقالات منابع انسانی

منابع انسانی، چالش ها و راهکار ها

منابع انسانی به عنوان مهم ترین دارایی سازمان‌ ها و از عامل تاثیر گذار بر توسعه، همواره با چالش‌ های مدیریتی بسیاری رو به رو هستند که از مهم ترین آنها می‌توان به عدم شناخت نیاز کارکنان، نبود شایسته سالاری و تبعیض اشاره کرد.
مقاله تأثیر انواع راهبردهای جبران خدمات بر رضایت از حقوق و دستمزد

مقاله تأثیر انواع راهبردهای جبران خدمات بر رضایت از حقوق و دستمزد

مقاله علمی و پژوهشی " تأثیر انواع راهبردهای جبران خدمات بر رضایت از حقوق و دستمزد" مقاله ای است در 23 صفحه و با 31 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث مدیریت مناب
مقاله تدوین و اولویت‌بندی راهبرد‌های مدیریت منابع انسانی با استفاده از فنون SWOT، ANP و AHP

مقاله تدوین و اولویت‌بندی راهبرد‌های مدیریت منابع انسانی با استفاده از فنون SWOT، ANP و AHP

مقاله علمی و پژوهشی " تدوین و اولویت‌بندی راهبرد‌های مدیریت منابع انسانی با استفاده از فنون SWOT، ANP و AHP " مقاله ای است در 22 صفحه و با 25 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقا
مقاله اولویت‌بندی موانع پیاده‌سازی مدیریت منابع انسانی از منظر مدل هم‌افزایی الکترونیک

مقاله اولویت‌بندی موانع پیاده‌سازی مدیریت منابع انسانی از منظر مدل هم‌افزایی الکترونیک

مقاله علمی و پژوهشی " اولویت‌بندی موانع پیاده‌سازی مدیریت منابع انسانی از منظر مدل هم‌افزایی الکترونیک" مقاله ای است در 20 صفحه و با 17 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقال
مقاله تأثیر رابطه‌‌بازی بر نگرش و رفتار کارکنان سازمان

مقاله تأثیر رابطه‌‌بازی بر نگرش و رفتار کارکنان سازمان

مقاله علمی و پژوهشی " تأثیر رابطه‌‌بازی بر نگرش و رفتار کارکنان سازمان" مقاله ای است در 21 صفحه و با 26 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث رابطه‌ب
مقاله طراحی و اعتباربخشی الگوی تحلیل وضعیت نظام مدیریت منابع انسانی

مقاله طراحی و اعتباربخشی الگوی تحلیل وضعیت نظام مدیریت منابع انسانی

مقاله علمی و پژوهشی " طراحی و اعتباربخشی الگوی تحلیل وضعیت نظام مدیریت منابع انسانی" مقاله ای است در 24 صفحه و با 33 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث مدیریت من
مقاله بررسی نقش میانجی قابلیت‌های مدیریت دانش در ارتباط بین اقدامات مدیریت منابع انسانی و نوآوری

مقاله بررسی نقش میانجی قابلیت‌های مدیریت دانش در ارتباط بین اقدامات مدیریت منابع انسانی و نوآوری

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی نقش میانجی قابلیت‌های مدیریت دانش در ارتباط بین اقدامات مدیریت منابع انسانی و نوآوری" مقاله ای است در 27 صفحه و با 48 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقال
مقاله شناسایی مؤلفه های موجود در بخش مدیریت منابع انسانی انکوباتورهای دانشگاهی

مقاله شناسایی مؤلفه های موجود در بخش مدیریت منابع انسانی انکوباتورهای دانشگاهی

مقاله علمی و پژوهشی " شناسایی مؤلفه های موجود در بخش مدیریت منابع انسانی انکوباتورهای دانشگاهی" مقاله ای است در 21 صفحه و با 30 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباح
مقاله تدوین و ارائه چارچوبی مفهومی با هدف همسویی استراتژی‌ منابع انسانی و فرهنگ سازمانی

مقاله تدوین و ارائه چارچوبی مفهومی با هدف همسویی استراتژی‌ منابع انسانی و فرهنگ سازمانی

مقاله علمی و پژوهشی " تدوین و ارائه چارچوبی مفهومی با هدف همسویی استراتژی‌ منابع انسانی و فرهنگ سازمانی" مقاله ای است در 21 صفحه و با 34 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و
مقاله تأثیر مدیریت منابع انسانی بر توسعه مدیریت زیست محیطی

مقاله تأثیر مدیریت منابع انسانی بر توسعه مدیریت زیست محیطی

مقاله علمی و پژوهشی " تأثیر مدیریت منابع انسانی بر توسعه مدیریت زیست محیطی" مقاله ای است در 23 صفحه و با 34 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث مدیریت منابع انسان
مقاله طراحی راهبرد‌های توسعۀ منابع انسانی بومی به تفکیک وضعیت استخدامی کارکنان

مقاله طراحی راهبرد‌های توسعۀ منابع انسانی بومی به تفکیک وضعیت استخدامی کارکنان

مقاله علمی و پژوهشی " طراحی راهبرد‌های توسعۀ منابع انسانی بومی به تفکیک وضعیت استخدامی کارکنان" مقاله ای است در 24 صفحه و با 32 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به
مقاله بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات و تأثیر آن بر منابع انسانی

مقاله بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات و تأثیر آن بر منابع انسانی

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات و تأثیر آن بر منابع انسانی " مقاله ای است در 26 صفحه و با 39 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث مد
مقاله مطالعه کیفی ردپای دیجیتال در مدیریت منابع انسانی

مقاله مطالعه کیفی ردپای دیجیتال در مدیریت منابع انسانی

مقاله علمی و پژوهشی " مطالعه کیفی ردپای دیجیتال در مدیریت منابع انسانی " مقاله ای است در 21 صفحه و با 51 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث ردپای دیجیتال؛ رسانه
مقاله ارزیابی بلوغ فرآیندهای مدیریت منابع انسانی بر اساس مدل فیلیپس

مقاله ارزیابی بلوغ فرآیندهای مدیریت منابع انسانی بر اساس مدل فیلیپس

مقاله علمی و پژوهشی " ارزیابی بلوغ فرآیندهای مدیریت منابع انسانی بر اساس مدل فیلیپس " مقاله ای است در 24 صفحه و با 19 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث مدیریت م
مقاله ارائه مدل استقرار مدیریت منابع ‌انسانی الکترونیک

مقاله ارائه مدل استقرار مدیریت منابع ‌انسانی الکترونیک

مقاله علمی و پژوهشی " ارائه مدل استقرار مدیریت منابع ‌انسانی الکترونیک (پژوهشی آمیخته)" مقاله ای است در 24 صفحه و با 26 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث م
مقاله فراترکیب مطالعات منزلت کارکنان در ایران

مقاله فراترکیب مطالعات منزلت کارکنان در ایران

مقاله علمی و پژوهشی " فراترکیب مطالعات منزلت کارکنان در ایران" مقاله ای است در 22 صفحه و با 50 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث منزلت؛ کارکنان؛ فراترکیب؛ تحلیل
مقاله مدیریت بهینۀ منابع انسانی نخبه با بررسی نیازها، موانع و مشکلات و راهکارهای پیشنهادی از دیدگاه خود آنها

مقاله مدیریت بهینۀ منابع انسانی نخبه با بررسی نیازها، موانع و مشکلات و راهکارهای پیشنهادی از دیدگاه خود آنها

مقاله علمی و پژوهشی " مدیریت بهینۀ منابع انسانی نخبه با بررسی نیازها، موانع و مشکلات و راهکارهای پیشنهادی از دیدگاه خود آنها" مقاله ای است در 23 صفحه و با 30 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در ا
مقاله یک مدل تحلیلی برای سنجش عامل‌های مؤثر بر معماری منابع انسانی سازمان

مقاله یک مدل تحلیلی برای سنجش عامل‌های مؤثر بر معماری منابع انسانی سازمان

مقاله علمی و پژوهشی " یک مدل تحلیلی برای سنجش عامل‌های مؤثر بر معماری منابع انسانی سازمان" مقاله ای است در 26 صفحه و با 37 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباح
مقاله ارائه چهارچوب مدیریت منابع انسانی سازمان دوسوتوان

مقاله ارائه چهارچوب مدیریت منابع انسانی سازمان دوسوتوان

مقاله علمی و پژوهشی " ارائه چهارچوب مدیریت منابع انسانی سازمان دوسوتوان" مقاله ای است در 27 صفحه و با 33 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث مدیریت منابع انسانی؛
مقاله نقش نظام مدیریت منابع انسانی در کارآفرینی سازمانی

مقاله نقش نظام مدیریت منابع انسانی در کارآفرینی سازمانی

مقاله علمی و پژوهشی " نقش نظام مدیریت منابع انسانی در کارآفرینی سازمانی" مقاله ای است در 45 صفحه و با 12 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث مدیریت منابع انسانی؛