جستجو در بایگانی
برای جستجو در عنوان حداقل ۴ حرف وارد کنید.
//

_____.

//

_____.

_

_

_

 
 
more_vert مقاله علمی و پژوهشی مقابله با بحران زلزله و اطلاع رسانی برای آمادگی شهروندان

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی مقابله با بحران زلزله و اطلاع رسانی برای آمادگی شهروندان

مقاله علمی و پژوهشی" مقابله با بحران زلزله و اطلاع رسانی برای آمادگی شهروندان " مقاله ای است در 20 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به مقابله با بحران زلزله و اطلاع رسانی برای آمادگی شهروندان ، ارتباطات ، برنامه ریزی ارتباطات ، زلزله تهران و دسته بندی مخاطبان اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله جلوه های الزامات اخلاقی شهروندان در حقوق کیفری ایران

ادامه مطلب

closeمقاله جلوه های الزامات اخلاقی شهروندان در حقوق کیفری ایران

مقاله علمی و پژوهشی " جلوه های الزامات اخلاقی شهروندان در حقوق کیفری ایران " مقاله ای است در 24 صفحه و با 32 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای اخلاقی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث شهروندی ،حقوق کیفری ،حق و تکلیف ،شهروند مسئول ،سیاست جنایی مشارکتی، الزامات اخلاقی پرداخته شده است چکیده مقاله شهروندان به عنوان عضوی از اعضای جامعه دارای حقوقی می باشد که امروزه تحت عنوان حقوق شهروندی شناخته می شود ، این در حالی است که شهروندان به واسطه حضور در جامعه و نقش فعال در ساخت و اداره جامعه با الزامات و تکالیفی مواجهه هستند بگونه ای که در تمامی عرصه های حقوق عمومی برای شهروندان تکالیفی شناخته شده است الزامات شهروندان همانند حقوق شهروندان علاوه بر حقوق و تکالیف قانونی حقوق و تکالیف اخلاقی نیز در دارد،آنچه محل بحث و بررسی می باشد این مساله است که شهروندان درقلمرو کیفری با توجه به ماهیت حاکمیتی حقوق کیفری دارای الزاماتی می باشند که در صورت عدم اقدام شهروندان بتوان از سازو کارها و مکانیسم های موجود در حقوق کیفری بهره جست ،بدین منظور با روش توصیفی – تحلیلی و مداقه در قوانین موجود به بررسی مساله تحقیق خواهیم پرداخت. با بررسی مقررات کیفری میتوان به این مهم دست یافت که شهروندان در قلمروکیفری همانند سایر بخش های حقوق عمومی دارای تکالیف و الزاماتی می باشند که قبل از هر چیز به عنوان یک الزام اخلاقی شناخته می شود ،الزام به اعلام جرم و ادای شهادت از یک سو و تکلیف به حضور در محکمه و عضویت در هیات منصفه از جمله تکالیفی است که میتوان در کنار الزام علم به قوانین و مراقبت از سلامت شهروندان از آن ها یاد کرد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله علمی و پژوهشی اعتماد شهروندان و مدیریت شهری

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی اعتماد شهروندان و مدیریت شهری

مقاله علمی و پژوهشی" اعتماد شهروندان و مدیریت شهری " مقاله ای است در 18  صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت دولتی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به اعتماد شهروندان، محیط اعتماد و مدیریت شهری اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی فناوری های نوین و توانمندسازی سیاسی شهروندان

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی فناوری های نوین و توانمندسازی سیاسی شهروندان

مقاله علمی و پژوهشی" فناوری های نوین و توانمندسازی سیاسی شهروندان" مقاله ای است که در18 صفحه و با 26 عنوان فهرست در مجلات معتبر علمی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به فناوری های نوین، توانمندسازی سیاسی شهروندان، توسعه سیاسی ، نظریه داده بنیاد و فناوری اطلاعات و ارتباطات اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی فساد ، شفافیت ، اعتماد و رضایت شهروندان

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی فساد ، شفافیت ، اعتماد و رضایت شهروندان

مقاله علمی و پژوهشی" فساد ، شفافیت ، اعتماد و رضایت شهروندان " مقاله ای است که در 23  صفحه در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت دولتی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به فساد ، شفافیت ، اعتماد ، حکمرانی خوب ، حکمرانی الکترونیک و رضایت شهروندان اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی سازمانهای مردم نهاد و شهروندان

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی سازمانهای مردم نهاد و شهروندان

مقاله علمی و پژوهشی" سازمانهای مردم نهاد و شهروندان " مقاله ای است که در 21  صفحه در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت دولتی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به سازمانهای مردم نهاد و شهروندان ، سازمان غیر دولتی ، بهبود اجتماعی ، انسجام اجتماعی و قدرت سنتی اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی بوروکراسی هراسی و نگاه دوگانه شهروندان

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی بوروکراسی هراسی و نگاه دوگانه شهروندان

مقاله علمی و پژوهشی" بوروکراسی هراسی و نگاه دوگانه شهروندان " مقاله ای است که در 22  صفحه در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت دولتی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به بوروکراسی هراسی، نگاه دوگانه شهروندان، اعتماد عمومی ، بروکراسی ، خدمات عمومی ، رضایتمندی مردم اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی فناوری اطلاعات و سبک زندگی شهروندان

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی فناوری اطلاعات و سبک زندگی شهروندان

مقاله علمی و پژوهشی" فناوری اطلاعات و سبک زندگی شهروندان " مقاله ای است در 20 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به فناوری اطلاعات و سبک زندگی شهروندان ، آینده پژوهی ، سناریو نگاری ، اینترانت ، محصولات جهانی و محصولات محلی اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله ارائه الگوی مشارکت شهروندان در احساس مسائل عمومی مبتنی بر اخلاقیات

ادامه مطلب

closeمقاله ارائه الگوی مشارکت شهروندان در احساس مسائل عمومی مبتنی بر اخلاقیات

مقاله علمی و پژوهشی " ارائه الگوی مشارکت شهروندان در احساس مسائل عمومی مبتنی بر اخلاقیات " مقاله ای است در 15 صفحه و با 19 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای اخلاقی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث مشارکت شهروندان ،احساس مشکل، ،مسائل عمومی، اخلاق پرداخته شده است چکیده مقاله پژوهش حاضر به طراحی و ارائه مدل مشارکت شهروندان در احساس مسائل عمومی مبتنی بر اخلاقات پرداخته است. این تحقیق ازنظر هدف، اکتشافی و از نظر روش، تلفیقی از روش های کیفی و کمی بود. در مرحله اول از روش کیفی و از نوع تحلیل محتوا استفاده شد و در مرحله دوم تحقیق از تکنیک دلفی، جهت تعیین ابعاد و مولفه ها مشارکت شهروندان استفاده گردید. پس از طی سه مرحله دلفی، برای مشارکت شهروندان در احساس مسائل عمومی، بعداطلاع رسانی با مولفه های (حضوری و غیر حضوری). بعدحمایت با مولفه های (قانونی، سازمانی ،اقتصادی). بعد همکاری با مولفه های (فردی،سازمانی ،اجتماعی) و بعداختیار شهروندی با مولفه های (فردی، اجتماعی، سیاسی) مورد تایید خبرگان قرار گرفت. جهت پیمایش و آزمون مدل جامعه آماری شهروندانی بود که به عنوان ارباب رجوع به مجلس شورای اسلامی مراجعه نمودندکه با استفاده از جدول مورگان و روش نمونه گیری تصادفی تعداد 388 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. تجزیه وتحلیل داده های پژوهش با کمک نرم افزارهای اس پی اس اس و اسمارت پی ال اس تحلیل عاملی تاییدی ،مدل یابی معادلات ساختاری صورت پذیرفت و سازه الگو طبق تجزیه و تحلیل های بعمل آمده تایید شد. یافته ها حاکی از آن است که میزان واریانس تبیین شده احساس (89/0) اسـت. مثبت بودن مقادیر Q برای تمامی متغیرها نشان می دهد که این متغیرها موجبات ارتقاء مشارکت شهروندان را فراهم می کند. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب آمادگی آزمون تحلیل گری بازار سرمایه

ادامه مطلب

closeکتاب آمادگی آزمون تحلیل گری بازار سرمایه

جلد دوم کتاب آمادگی آزمون تحلیل گری بازار سرمایه اثر نویسندگان: محمد احمدی، علی ابراهیم نژاد، علی سرزعیم، طاهره حیاتی و حمید اسلامیان است که انتشارات آریاناقلم آنرا منتشر کرده است. بررسی موضوع کتاب: این کتاب به منظور کسب آمادگی شرکت‌گنندگان در آزمون تحلیل‌گری بازار سرمایه (از سری آزمون‌های سازمان بورس) نگاشته شده است. سرفصل‌های جلد دوم عبارتند از: روش‌های کمی پیشرفته مباحث پیشرفته در امور مالی شرکتی قوانین و مقررات تحلیل‌گری بازار سرمایه

more_vert کتاب آمادگی آزمون تحلیل گری بازار سرمایه

ادامه مطلب

closeکتاب آمادگی آزمون تحلیل گری بازار سرمایه

جلد اول کتاب آمادگی آزمون تحلیل گری بازار سرمایه اثر نویسندگان: محمد احمدی، علی ابراهیم نژاد، علی سرزعیم، طاهره حیاتی و حمید اسلامیان است که انتشارات آریاناقلم آنرا منتشر کرده است. بررسی موضوع کتاب: این کتاب به منظور کسب آمادگی شرکت‌کنندگان در آزمون تحلیل‌گری بازار سرمایه (ازسری آزمون‌های سازمان بورس)‌ نگاشته شده است. و مبتنی بر استاندارد CFA و آخرین سرفصل‌های آزمون است. جلد اول شامل این سرفصل‌ها است: اقتصاد پیشرفته مباحث پیشرفته سرمایه‌گذاری مباحث پیشرفته در فهم و تحلیل صورت‌های مالی لغات تخصصی مالی-اقتصادی و درک مطلب متون مالی

more_vert مقاله علمی و پژوهشی عوامل اجتماعی و اعتماد شهروندان

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی عوامل اجتماعی و اعتماد شهروندان

در این مقاله علمی و پژوهشی که در 21 صفحه و با 30 عنوان فهرست منبع ارائه شده است سرمایه اجتماعی ، عوامل اجتماعی ،اعتماد شهروندان، اعتماد و مشارکت مدنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در زمینه یافته های پژوهشی بحث و بررسی شده و نتایج آماری ارائه گردیده است دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد از نتایج این پژوهش و تحقیق علمی می توانند در رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد به عنوان یکی از منابع استفاده نمایند.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی اعتماد عمومی شهروندان و دولت الکترونیک

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی اعتماد عمومی شهروندان و دولت الکترونیک

در این مقاله علمی و پژوهشی که در 23 صفحه و با 38 عنوان فهرست منبع ارائه شده است اعتماد عمومی شهروندان،  دولت الکترونیک، حکمرانی و حکمرانی خوب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در زمینه یافته های پژوهشی بحث و بررسی شده و نتایج آماری ارائه گردیده است دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد از نتایج این پژوهش و تحقیق علمی می توانند در رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد به عنوان یکی از منابع استفاده نمایند.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی معیارهای مدیریت ارتباط با شهروندان در سازمانهای دولتی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی معیارهای مدیریت ارتباط با شهروندان در سازمانهای دولتی

مقاله علمی و پژوهشی" مفاهیم نظری سیاستگذاری رسانه ای در پژوهشی بنیادین " مقاله ای است که در 20  صفحه در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت دولتی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به معیارهای مدیریت ارتباط با شهروندان،ارباب رجوع ، روان شناختی، جمعیت شناسی ، معیار جمعیت شناسی و سازمانهای دولتی اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert کاهش دمای بدن انسان طی دو قرن گذشته

ادامه مطلب

closeکاهش دمای بدن انسان طی دو قرن گذشته

محققان دانشگاه استنفورد با مطابقت دادن مجموعه‌ای از اطلاعات مربوط به سلامت شهروندان، به این نتیجه رسیدند که دمای بدن افراد در طول قرن گذشته کاهش یافته است. به گزارش پایگاه خبری ساینس دیلی، محققان سه مجموعه متمایز از داده‌ها را که مربوط به سه دوره تاریخی مختلف بودند، مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. یکی از این مجموعه‌ها شامل اطلاعاتی است که از سال ۱۸۶۲ تا ۱۹۳۰ میلادی در رابطه با وضعیت جسمی، سوابق پزشکی و دوره بازنشستگی سربازانی که در جنگ داخلی آمریکا شرکت داشتند، گردآوری شده است. مجموعه دوم شامل اطلاعات حاصل از مطالعه مربوط به سلامت ملی و تغذیه شهروندان آمریکایی است که از سال ۱۹۷۱ تا ۱۹۷۵ میلادی گردآوری شده و مجموعه سوم دربرگیرنده اطلاعات بیمارانی است که بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۷ میلادی در بخش سلامت دانشگاه استنفورد مورد معاینه قرار گرفتند.در نتیجه این تحقیقات مشخص شد دمای بدن زنان به میزان ۰.۳ و دمای بدن مردان به میزان ۰.۶ درجه سانتیگراد در مقایسه با دمای بدن شهروندان آمریکا در قرن نوزدهم میلادی کاهش یافته است.این موضوع که دمای طبیعی بدن انسان در حدود ۳۷ درجه سانتیگراد است، اولین بار توسط یک پزشک آلمانی در سال ۱۸۵۱ مطرح شد و تا حدی مورد پذیرش قرار گرفت که به عنوان معیاری برای سلامت مورد استفاده متخصصان قرار می‌گیرد.با وجود این، اکنون مشخص شده است که این واقعیت تثبیت شده در واقع صحیح نیست یا به عبارت دقیق‌تر بدن انسان‌ها در طول زمان خنک‌تر شده است.گزارش کامل این تحقیقات در نشریه eLife منتشر شده است.

more_vert برآیند مشارکت انتخاباتی در سرمایه اجتماعی و منزلت بین‌المللی

ادامه مطلب

closeبرآیند مشارکت انتخاباتی در سرمایه اجتماعی و منزلت بین‌المللی

 فضای جامعه پس از اعلام نهایی فهرست نامزدهای تایید صلاحیت‌شده به سمت انتخاباتی‌شدن حرکت می‌کند و ضرورت داغ‌شدن تنور مشارکت سیاسی شهروندان بیش از پیش به چشم می‌آید. از آن جایی که عرصه انتخابات و مشارکت گسترده در آن، نمادی از همبستگی و انسجام ملی است، برگزاری انتخاباتی پر شور می‌تواند بر مقبولیت نظام سیاسی بیافزاید. در این میان، یکی از مؤلفه‌های مهم افزایش مشارکت سیاسی، توجه به اعتماد عمومی و سرمایه‌های اجتماعی است. نظام‌های سیاسی مردم‌سالار بر پایه اعتماد عمومی و اراده مردم استحکام می‌یابند و استمرار و اقتدار آن‌ها وابسته به مشارکت مردم است. در واقع مشارکت شهروندان در رابطه‌ای مبتنی بر اعتماد عمومی محقق می‌شود. بنابر این هر جا سطح اعتماد عمومی بالا باشد میزان مشارکت و همیاری مردم در عرصه‌های مختلف رشد می‌یابد. بنابر این نمی‌توان به نقش اعتماد عمومی، کم‌توجهی یا بی‌توجهی کرد چرا که کاهش مشارکت را به همراه می‌آورد. همچنین هر چه مشارکت مردم در انتخابات گسترده باشد ثبات سیاسی نیز بیشتر خواهد شد. «پیر بوردیو» جامعه شناس برجسته فرانسوی، سرمایه اجتماعی را شکلی از سرمایه می‌داند که به ارتباطات و مشارکت اعضای یک سازمان توجه دارد و می‌تواند همراه با سرمایه فرهنگی، ابزاری برای رسیدن به سرمایه‌های اقتصادی باشد. با حضور مردم در انتخابات و جلوه‌گر شدن سرمایه اجتماعی، جمهوری اسلامی و قدرت نرم آن تقویت و حصار امنیت و امکان پیشرفت حاصل می‌شود. در واقع سرمایه اجتماعی ثروت و دارایی نامرئی است که حکایت از آمادگی روحی و روانی یک جامعه برای درگیر شدن در یک عمل جمعی دارد. وقتی افراد در یک جامعه با یکدیگر روابط بیشتری داشته باشند و در سایه این روابط بتوانند در بین یکدیگر تعهد و مسئولیت متقابل بیافرینند و از این رهگذر اعتماد متقابل نیز در بینشان به وجود آید، می‌توان گفت سرمایه اجتماعی در بین افراد آن جامعه شکل گرفته است یا افراد آن جامعه سرمایه اجتماعی بیشتری دارند. سرمایه اجتماعی ابزاری برای رسیدن به توسعه سیاسی است. در این عرصه به نوعی رابطه‌ای میان مردم و دولتمردان وجود دارد که می‌تواند در شکل گیری مفهوم شهروند و نیز جامعه مدنی نقش اساسی داشته باشد. در جامع مدنی نهادهای قانونمند به منزله واسط بین دولت و مردم، درتعدیل روابط بین آنها نقش ایفا می‌کنند و این محصول سرمایه اجتماعی است. یکی از مهمترین دلایلی که اندیشمندان علوم اجتماعی و سیاسی برای تاثیرات سرمایه سیاسی برشمرده‌اند این است که سرمایه اجتماعی از طریق منابع انسانی به وجود آمده‌اند. در واقع سرمایه اجتماعی به منزله جنبه‌ای مهم از روابط میان افراد باعث ایجاد و تقویت پیوندهای اجتماعی می‌شود. توجه به این نکته ضروری است که در شرایط کنونی حفظ سرمایه اجتماعی مهمترین نیاز کشور است. بر این اساس نباید فضای ناامیدی و یاس در ساحت اجتماعی غلبه پیدا کند، زیرا با کاهش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی، مشارکت سیاسی کم شده و فاصله دولت و ملت زیاد می‌شود. به عبارتی دقیق‌تر ایجاد شکاف و فاصله در مناسبات میان دولت و شهروندان مانع اعتماد و اجماع در زندگی سیاسی شهروندان می‌شود و به استقرار فضایی خالی از همدلی و نشاط می‌انجامد. به طور قطع وجود چنین شکاف‌هایی در درون جامعه، به تعارضات اجتماعی دامن می زند و سدی در برابر توسعه سیاسی خواهد بود. نظر به این که سیاست خارجی غالبا ادامه سیاست داخلی است و تقویت سرمایه اجتماعی هم به مثابه پشتوانه‌ای قوی برای مشارکت انتخاباتی و سیاست داخلی است، مشارکت بیشینه شهروندان علاوه بر اثرگذاری‌هایی که در همبستگی اجتماعی و وفاق ملی دارد در زمینه بین المللی نیز می‌تواند تأثیر قابل توجهی داشته باشد زیرا می‌تواند به نوعی وزن کشور را در مناسبات بین المللی ارتقا بخشد و قدرت چانه‌زنی را به شکلی بالا ببرد؛ رخدادی که در انتخابات خردادماه سال ۹۲ به وقوع پیوست و قدرت‌های جهانی را از تلاش برای تسلیم مطلق جمهوری اسلامی ایران به سوی پذیرش حقوق و مطالبات به حق کشورمان سوق داد.

more_vert کتاب آمادگی آزمون معامله گری ابزار مشتقه

ادامه مطلب

closeکتاب آمادگی آزمون معامله گری ابزار مشتقه

کتاب آمادگی آزمون معامله گری ابزار مشتقه کار نویسندگان عباس گمار، سید علی صادقی، با پیش گفتار دکترعبده تبریزی است که انتشارات آریاناقلم آنرا منتشر کرده است بررسی موضوع  کتاب: کتاب آمادگی آزمون معامله گری ابزار مشتقه در سه بخش مفاهیم بازار مشتقه، مقررات معامله ‏گری ابزار مشتقه در ایران و اصطلاحات انگلیسی بازار مشتقه، تدوین شده است. ایده نگارش کتابی با موضوع اوراق مشتقه، زمانی به ذهن ما رسید که نبود مجموعه ای با قابلیت پاسخ گوییِ جامع به نیازهای داوطلبان آزمون معامله گریِ اوراق مشتقه احساس می شد. منابع موجود در بازار یا ترجمه می باشند یا به منظور آزمون معامله گری اوراق مشتقه تالیف نشده‏اند. از این رو، تالیف کتاب پیشِ رو را با هدف رفع نقایص موجود و پوشش سرفصل های آزمون معامله گری ابزار مشتقه آغاز کردیم و در طی نگارش آن، تلاش کردیم علاوه بر حفظ سادگی و انسجام متن، مثال ها و پرسش های متعددی را با پاسخ های کاملاً تشریحی ارایه کنیم.

more_vert کتاب شهر الکترونیک و خدمات الکترونیک

ادامه مطلب

closeکتاب شهر الکترونیک و خدمات الکترونیک

در کتاب شهر الکترونیک و خدمات الکترونیک نوشته سید محمد میرزمانی، تلاش می‌شود به اهمیت فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات (فناوا) با تاکید بر خدمات شهری پرداخته شود. البته ناگفته نماند خدمات الکترونیکی شهری و شهرداری می‌تواند شامل هر آن چیزی شود که در یک شهر رخ می‌دهد. مطالعه خدمات شهرداری‌های بزرگ دنیا نیز نشان‌گر همین واقعیت است. از یک طرف، آن‌ها تلاش می‌کنند مدیریت خدمات مستقیم شهرداری به شهروندان، و جریان کاری بین کارکنان و نهادهای شهرداری را الکترونیکی سازند. از طرف دیگر، به دلیل گستردگی وظایف شهرداری‌ها و تعامل آن‌ها با همه نهادهای شهری، و همین‌ طور نقش شهرداری در تسهیل ارائه خدمات نهادهای خصوصی و دولتی، و بالاتر از آن اهمیت همه این‌ها در رضایت و راحتی شهروندان، منطقی خواهد بود که شهرداری‌ها در این حوزه نیز محور قرار گیرند. ایجاد چنین زیرساخت‌هایی سبب خواهد شد تا اقتصاد شهر رونق بیشتری گیرد، و شهر و شهروندی به صورت یک نهاد محوری و مردم نهاد، بیشتر مطرح شود و یکپارچگی شهری نیز بیشتر گردد. فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات (فناوا) مجموعه گوناگونی از فناوری‌هاست که برای تولید، ذخیره، پردازش و انتقال اطلاعات از آن‌ها استفاده می‌شود. این فناوری‌ها، فرآیند تولید کالا و خدمات را به نحوی تغییر داده است که افزایش کارایی بدون بهره‌گیری از چنین فناوری‌های تقریبا ناممکن است. امروزه مفاهیمی مثل عدالت و برابری، توسعه، دسترسی مساوی شهروندان به اطلاعات و امکانات شهری و ملی، و همین‌ طور بسیاری از خدمات و امکانات با توسعه فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی گره خورده است. ناممکن است در جهان امروز سازمانی را پیدا کنید که بخواهد در تولید کالا و خدمات پیشرو باشد اما برنامه دقیقی برای مدیریت اطلاعات با کمک فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی نداشته باشد. داعیه پیشگامی در بسیاری از حوزه‌ها بدون برنامه‌ریزی دقیق در این حوزه نشان‌گر ناآگاهی مدیران و کارکنان سازمان درمدیریت جنبه‌های مختلف سازمانی است. بر همین اساس است که یکی از شاخص‌های توسعه هر کشور، میزان آمادگی الکترونیکی نهادهای ملی و کل کشور، و به خصوص میزان سواد اطلاعاتی کارکنان و شهروندان آن است. در بخشی از کتاب شهر الکترونیک و خدمات الکترونیک می‌خوانید: نداشتن نگاهی یکپارچه، فراگیر و بر اساس پروتکل‌ها و استانداردهای متفاوت سبب خواهد شد تا ارتباط بین نرم‌افزارها و سخت‌افزارها در آینده ناممکن یا پرهزینه شود. اغلب چنین رویکردی سبب خواهد شد تا چندین و چند بار یک کار تکرار شود. آزمایش و خطا در توسعه نظام‌های الکترونیکی، هزینه اجتماعی زیادی را متوجه جامعه خواهد کرد و اعتماد اجتماعی در استفاده از خدمات الکترونیکی را خدشه‌دار خواهد کرد. در حالی که هماهنگی بین نظام‌ها سبب هم‌افزایی خواهد شد. در یک نظام یکپارچه و هماهنگ و استاندارد برای مثال اگر فردی توانست در استفاده از یک نظام بانکی برای دریافت و پرداخت مالی موفق عمل کند در استفاده از سایر بانک‌ها نیز موفق خواهد بود. وی می‌تواند از همین تجربه مثبت در سایر نظام‌ها استفاده کند. بدین ترتیب، آرامش فکری و روانی بیشتری خواهد داشت و بیشتر ترغیب می‌شود تا دوباره از یک چنین نظام‌های الکترونیکی حتی تا حدودی متفاوت استفاده کند و دیگران را نیز ترغیب به استفاده از این نظام‌ها خواهد کرد. آموزش کاربران یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های توسعه دولت و شهر الکترونیکی است که با چنین هماهنگی‌هایی تسریع خواهد شد و هزینه‌ها را نیز در دراز مدت کاهش خواهد داد. فهرست مطالبمقدمه‌ای بر فناوا و شهر / دولت و شهروندیمروری بر نتایج چند تحقیقجامعه اطلاعاتی و خدمات اطلاعاتی الکترونیکیخدمات الکترونیکی و مدیریت اطلاعات و دانشمسائل شهری و تکنولوژی‌های اطلاعاتی و ارتباطیاهداف شهرهای الکترونیکیاهمیت و ضرورت توجه به فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطیسواد اطلاعاتی و شهروندانسیری در آمار و کاربرد اینترنتسیر اندیشه‌های عصر اطلاعاتنظریه اشاعه نوآوری‌ها برای گسترش فرهنگ استفاده از امکانات شهر الکترونیکینظریه مانوئل کستلز برای اطلاعات و تغییرات شهریتغییر در نحوه کار و فعالیت در جامعه اطلاعاتیاصول استفاده از دانش و تکنولوژی اطلاعات در مدیریت شهریتاثیر کاربرد تکنولوژی اطلاعات بر مدیریت توسعه شهریشهر الکترونیکمزایای شهر الکترونیکشهروند الکترونیکضرورت ایجاد شهرداری الکترونیکشهر الکترونیک و دولت الکترونیکآمادگی الکترونیکی و شهر الکترونیکیزیرساخت‌های ایجاد شهر الکترونیکیمزایای ایجاد شهر الکترونیکرونق اقتصادیایجاد اشتغالدانشگاه مجازیکارت اعتباری و هوشمندسیستم گردش کار رایانه‌ای و مزایای ویژه نظام‌های الکترونیکیکاهش رشوه و سوء استفاده‌های مالی و اداریکاهش ترافیک و آلودگی‌های زیست محیطیمدیریت اطلاعات و دانش یکپارچه شهراستفاده از تجربه‌ها و دانش همگانی و جذب مشارکت مردمیافزایش نظارت مردمیتولد نهادهای دانش بنیانشهرداری الکترونیکرسالت شهرداری الکترونیک و خدمات اطلاعاتی آن‌هااطلاعات مالیاطلاعات سازمان‌هااطلاعات تماساطلاعات تجاریاطلاعات مکان‌های ورزشیاطلاعات نهادهای آموزشی و پژوهشیاطلاعات مناقصه‌هااطلاعات رویدادهااطلاعات جغرافیاییاطلاعات تاریخیاطلاعات آماریاطلاعات اتوبوسرانی و مترواطلاعات تفریحی و سرگرمیاطلاعات برنامه‌های تلویزیونی، اطلاعات توریستی، اطلاعات پرواز، اطلاعات نمایشگاه‌هاجاذبه‌های شهریویژگی‌های شهرداری الکترونیکشهر مجازی و کارگروه شهر الکترونیکیتاریخچه مختصر استفاده از تکنولوژی اطلاعات در توسعه مدیریت چند شهرشهر الکترونیکی کیششهر الکترونیکی مشهدسازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهرانفهرست منابع

more_vert کتاب روانشناسی یادگیری

ادامه مطلب

closeکتاب روانشناسی یادگیری

کتاب روانشناسی یادگیری با تأکید بر اهمیت یادگیری در تمامی مراحل زندگی به جنبه‌های مختلف این موضوع می‌پردازد و شما را همه‌ی ابعاد و نظریه‌های این بعد از مغز انسان آشنا می‌کند. بخش عمده‌ی رفتار انسان یادگرفتنی است؛ در زمینه‌ی عاطفی نحوه‌ی بروز عواطف و طرز کنترل آن‌ها را می‌آموزد و بدین‌وسیله از آمیزش با دیگران لذت می‌برد. از لحاظ اجتماعی نیز انسان‌ها در خانواده و در گروه‌های اجتماعی دیگر چگونگی معاشرت با دیگران را یاد می‌گیرند. شناخت خود و جهان خارج، پرورش وجدان اخلاقی، توسعه‌ی میزان‌های عقلانی برای تشخیص خوب و بد و کنترل اعمال و رفتار شخصی اموری آموختنی است و فرد در اثر تماس با والدین، همسالان و سایرین این‌گونه امور را فرامی‌گیرد. در حقیقت می‌توان به این نتیجه رسید که ادامه‌ی حیات شما به عنوان یک انسان به خصلت یادگیری‌تان باز می‌گردد اما تا چه حد در رابطه با این ویژگی خود اطلاعات دارید و از آن می‌دانید؟ هرچه در این خصوص بیشتر بدانید بهتر می‌توانید آن را به کار بگیرید و جمعی از نویسندگان با تجربه در حوزه‌ی روانشناسی گرد هم آمده‌اند و در کتاب روان‌شناسی یادگیری از صفر تا صد این موضوع را برایتان شرح می‌دهند و به پیچیدگی ذهن انسان می‌پردازند. این اثر پژوهشی به تمامی نظریه‌های مهم و قابل‌توجه در این زمینه می‌پردازد و آشنایی با این موارد به همه‌ی کسانی که می‌خواهند با فرآیند ذهن خود آشنا شوند، توصیه می‌شود. در بخشی از کتاب روانشناسی یادگیری می‌خوانیم: شاگرد باید ازلحاظ جسمی، عاطفی، عقلی و... رشد کافی کرده باشد تا بتواند به خوبی یاد بگیرد و یادگیری زمانی برایش مفید خواهد بود که از هر نظر آمادگی لازم داشته باشد. او حتی اگر بعضی از جنبه‌های آمادگی را کسب نکرده باشد، ‌ یادگیری برایش خستگی‌آور و کسل‌کننده خواهد شد و چندان پیشرفتی نخواهد کرد. مثلاً در یادگیری نوشتن، اعصاب و عضلات دست و انگشتان باید به‌قدر کافی رشد کرده و آمادگی داشته باشند. اگر کودکی را که ازلحاظ جسمی و روانی آمادگی یادگرفتن و نوشتن را ندارد، تعلیم بدهیم، جریان یادگیری او در این زمینه حتی در سال‌های بعدی به‌کندی پیش خواهد رفت، در صورتی که اگر همین کودک در سنی که آمادگی کافی دارد، تحت تعلیم قرار گیرد، نوشتن را زودتر فرا خواهد گرفت و در این زمینه سریع‌تر پیشرفت خواهد کرد. آمادگی در زمینه‌های مختلف متفاوت است. ممکن است فرد ازلحاظ عقلی آماده باشد ولی ازنظر عاطفی نسبت به امر موردنظر فاقد احساس مطبوع باشد. مثلاً ترس از معلم احساس عدم امنیت، دلهره، اضطراب و پریشانی فکر ممکن است یادگیری را در زمینه موردنظر مختل کند. رشد و آمادگی ذهنی افراد نیز در فهم و یادگیری علوم مختلف متفاوت است. مثلاً ممکن است شاگردی در مرحله‌ای از رشد خود آماده درک علوم تجربی باشد، ولی برای درک علوم اجتماعی هنوز آمادگی لازم را به دست نیاورده باشد. بنابراین، معلم باید آمادگی هر یک از شاگردان خود را تدریس مواد درسی در نظر داشته باشد و فعالیت‌های آموزشی خود را متناسب با سطح آمادگی آنان عرضه کند. فهرست مطالبفصل اول: یادگیری و عوامل مؤثر آنفصل دوم: یادگیری و وراثتفصل سوم: نظریه یادگیری شناختی و اجتماعیفصل چهارم: انگیزش در یادگیریفصل پنجم: نقش تنبیه و بد رفتاری در فرآیند یاددهی-یادگیریمنابع

more_vert کتاب تمرکز حواس و حافظه: ویژه ی دانش آموزان

ادامه مطلب

closeکتاب تمرکز حواس و حافظه: ویژه ی دانش آموزان

چگونه می‌توان تمرکز حواس داشت؟ انسان، به سبب ویژگی‌های بی‌نظیرش در میان همه‌ی موجودات، عنوان اشرف مخلوقات را به خود اختصاص داده است. او دارای استعداد خاص تفکّر و یادگیری است. انسان می‌تواند نتایج اعمالش را پیش‌بینی و ارزیابی کند. تغییر و تحوّلات گوناگون و سریعی را در عرصه‌ی علم و فناوری به وجود آورد. بسیاری از دانش‌آموزان و دانشجویان کوشش فراوانی می‌کنند و ساعت‌های طولانی‌تری به مطالعه می‌پردازند امّا به دلیل عدم توانایی در تمرکز حواس، هنگام مطالعه نمی‌توانند به نتیجه‌ی دل‌خواه دست یابند. یکی از مؤثّرترین راه‌های مطالعه‌ی مفید این است که قدرت تمرکز خود را تقویت کنید. هرچه بیش‌تر، حواس خود را متمرکز کنید، مطالب، موضوعات و خاطره‌ها، سریع‌تر و ژرف‌تر در ذهن شما نقش خواهد بست. معمولاً قدرت تمرکز حواس، بستگی به اراده‌ی فرد دارد. فهرست مطالبسخنی با مخاطبانمقدّمهتعریف تمرکز حواسانواع تمرکزمنشأ پراکندگی حواسحواس‌پرتی درونی و ذهنیحواس پرتی بیرونی و محیطیروش‌های تقویت تمرکز حواسآمادگی برای مطالعهآمادگی بدنیآمادگی ذهنیآمادگی روانیداشتن علاقه به موضوع مورد مطالعهتعیین هدفتعیین زمان و مکان مطالعهترک افکار منفی و داشتن افکار مثبتطرح سؤالاستفاده از راهنماخط کشیدن زیر مطالب مهمیادداشت‌برداری هنگام مطالعه (چرا یادداشت تهیّه کنیم؟)انجام چند تمرین برای تمرکز بهترپرورش ذهن آشفتهحواست را جمع کن (الآن اینجا باش)روش عنکبوتیفرصتی برای افکار مزاحماندازه‌گیری میزان حواس‌پرتیزمان استراحتعوض کردن موضوعجایزه و پاداشحافظهانواع حافظهحافظه و مرورعوامل مؤثّر بر حافظهمنابع