جستجو در بایگانی
برای جستجو در عنوان حداقل ۴ حرف وارد کنید.
//

_____.

//

_____.

_

_

_

 
 
more_vert مقاله بررسی و تحلیل وضعیت نظام ارزشیابی عملکرد

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی و تحلیل وضعیت نظام ارزشیابی عملکرد

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی و تحلیل وضعیت نظام ارزشیابی عملکرد" مقاله ای است در 27 صفحه و با 21 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث آسیب شناسی؛ ارزیابی عملکرد؛ نظام ارزشیابی عملکرد پرداخته شده است چکیده مقاله وجود یا فقدان نظام ارزشیابی عملکرد مؤثر و کارآمد، با حیات و مرگ سازمان رابطۀ مستقیم دارد. سازمان‌ها وظیفه دارند تا درجهت هرچه کارآمدکردن این نظام تلاش نمایند. این پژوهش با هدف بررسی، تحلیل و نقد نظام ارزشیابی عملکرد در یکی از سازمانها انجام شد. روش تحقیق ازحیث نوع تحقیق، کاربردی و ازجهت ماهیت، توصیفی ـ پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق، مدیران و کارشناسانی می‌باشند که در فرایند طراحی، اجرا و نظارت بر نظام ارزشیابی عملکرد، نقش داشته‌اند. این تعداد که مستقر در استان تهران هستند 30 نفرند که به‌صورت تمام‌شماری انتخاب شده‌اند. شش پرسشنامه تحقیق در شش مرحله بین نمونه آماری توزیع شده است. برای بررسی و شناسایی چالش‌های نظام ارزشیابی عملکرد، داده‌های بهنجار (نرمال) از آزمون کولموگروف اسمیرونوف و برای میزان تأثیر هریک از چالش‌های شناسایی‌شده بر نظام ارزشیابی کارکنان از روش رگرسیون چندمتغیره استفاده شده است. نتایج به‌دست‌آمده از آزمون‌های انجام‌شده نشان داد که نظام ارزشیابی عملکرد در تمامی ابعاد (ورودی‌ها، محتوا، ارزشیاب‌ها، ارزشیابی‌شوندگان، شیوه‌های اجرا و خروجی‌ها) با آسیب‌ها، مشکلات و کاستی‌هایی مواجه است. عنوان مقاله [English] An Appraisal and Evaluation of the Status of Performance Evaluation System چکیده [English] The existence or absence of an effective performance evaluation system is directly related to the life or death of organizations. Organizations are supposed to work hard to optimize this system. This research is intended to review, analyze and criticize the performance evaluation system in an organization. This applied research follows a descriptive-survey method. The statistical population of this research contains managers who are involved in the design, implementation and monitoring of performance evaluation system. They include 30 experts working in Tehran province all of whom were selected as sample group. Six questionnaires were distributed among the subjects in six statistical stages. To investigate the challenges involved in performance evaluation system, the normal data from the Kolmogorov-Smirnov test was employed. Furthermore, the multivariable regression method was used to measure the impact of each of the identified problems on the employees’ evaluation system. The results indicated that the performance evaluation system is suffering from problems and shortcomings in all dimensions (inputs, content, evaluators, examinees, performance methods, and outcomes). کلیدواژه‌ها [English] pathology, evaluation system, performance evaluation system دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله علمی و پژوهشی مدل نگهداشت اثربخش اعضای هیئت علمی در آموزش عالی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی مدل نگهداشت اثربخش اعضای هیئت علمی در آموزش عالی

مقاله علمی و پژوهشی" مدل نگهداشت اثربخش اعضای هیئت علمی در آموزش عالی " مقاله ای است که در 28  صفحه در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت دولتی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به مدل نگهداشت اثربخش اعضای هیئت علمی در آموزش عالی ، ارزشیابی خط مشی ، روش آمیخته ، مدل ارزشیابی و نگهداشت اثربخش اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله مقایسه تطبیقی و تحلیلی نظام ارزیابی عملکرد و نظام ارزشیابی شایستگی ها در سازمان

ادامه مطلب

closeمقاله مقایسه تطبیقی و تحلیلی نظام ارزیابی عملکرد و نظام ارزشیابی شایستگی ها در سازمان

مقاله علمی و پژوهشی " مقایسه تطبیقی و تحلیلی نظام ارزیابی عملکرد و نظام ارزشیابی شایستگی ها در سازمان" مقاله ای است در 26 صفحه و با 31 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث ارزیابی عملکرد؛ مدیریت عملکرد؛ ارزشیابی شایستگی‌هاپرداخته شده است چکیده مقاله شناخت کارکنان شایسته، اعطای پاداش به آنها و ایجاد انگیزه برای بهبود عملکرد آنان از جمله‌علل اصلی ارزیابی عملکرد است. در گذشته، مدیران، ارزیابی عملکرد را فقط به‌منظور نظارت بر کار کارکنان انجام می‌دادند، درحالی‌که امروز جنبۀ راهنمایی و ارشادی این عمل، اهمیت بیشتری یافته است. هدف نهایی این تحقیق، تعیین چارچوبی برای مقایسۀ دو نظام ارزیابی عملکرد و نظام ارزشیابی شایستگی‌ها در یکی از سازمان‌های وابسته به نیروهای مسلح است. روش این تحقیق از حیث هدف، کاربردی و از حیث ماهیت تحقیق، توصیفی ـ پیمایشی است. جامعۀ آماری این تحقیق شامل 108 نفر از مسئولین نیروی انسانی و مدیران ارزشیابی عملکرد است که نمونۀ آماری بر اساس کل‌شماری یعنی کل جامعۀ آماری را دربر می­گیرد. این افراد کسانی هستند که اغلب هر دو نظام ارزشیابی را در سازمان موردمطالعه درک کرده­اند. یافته‌های تحقیق حکایت از آن داردکه نظام ارزشیابی شایستگی‌ها در تمامی ابعاد سه‌گانۀ ورودی با میانگین (3.78)، فرایند با میانگین (3.82) و خروجی با میانگین (3.64) نسبت به نظام ارزیابی عملکرد، از وضعیت مناسب‌تری برخوردار است. عنوان مقاله [English] 1A Comparative and Analytic Study of Performance Evaluation System and Competence Evaluation System at Organizations چکیده [English] Detecting competent employees, giving rewards to them, and motivating them to have better performance are the main reasons for performance evaluation. In the past, managers conducted performance evaluation only for controlling the employees. However, its guiding and advisory aspects are more prominent these days. This research is mainly aimed at providing a framework for comparing two evaluation systems in a certain military organization. This is an applied research which follows descriptive-analytical method. Research population includes 108 human resource officials and performance evaluation experts. The sample covers all research population. The population is composed of people who realize both evaluation systems. The results indicated that competency evaluation system of this organization is in a better position than its performance evaluation in all three aspects: the mean for entrance = 3.78, the mean for process = 3.82, and the mean for leaving = 3.64. کلیدواژه‌ها [English] performance evaluation, Performance Management, competence evaluation دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert جزئیات برگزاری آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور

ادامه مطلب

closeجزئیات برگزاری آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور

رییس مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه زمان ثبت نام برای شرکت در هجدهمین دوره آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور تا پنجم آذر ادامه دارد، گفت: این آزمون پنجم دی ماه ۹۸ برگزار می‌شود. دکتر آبتین حیدرزاده در گفت و گو با ایسنا ضمن بیان این مطلب اظهار کرد: ثبت نام برای شرکت در هجدهمین دوره آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور به صورت اینترنتی از ساعت ۱۸ روز سه شنبه ۲۸ آبان ۹۸ آغاز شده است و تا ساعت ۲۴ روز سه شنبه ۵ آذر ۹۸ ادامه دارد. دانش آموختگان موظفند در زمان تعیین شده، نسبت به نام نویسی اینترنتی در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی www.sanjeshp.ir اقدام کنند. وی با تاکید بر اینکه هجدهمین دوره آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور پنجم دی ماه ۹۸ برگزار می شود، اظهار کرد: داوطلبان پیش از نام نویسی اینترنتی، ابتدا باید نسبت به تشکیل پرونده در مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت اقدام کنند و فقط افرادی که توسط مرکز خدمات آموزشی معرفی شده باشند، واجد شرایط نام نویسی اینترنتی و شرکت در آزمون ارزشیابی هستند. حیدرزاده در ادامه تصریح کرد: اصل و کپی مدارک تحصیلی دریافتی از دانشگاه محل تحصیل (مدرک نهایی و ریز نمرات کلیه مقاطع تحصیلی که صحت صدور و تعلق آن، به تصدیق و تأیید و مهر و امضای شعبه امور دانشجویی نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کشور مربوطه و تأیید وزارت امور خارجه در تهران رسیده باشد.) از جمله مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده در مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت است و داوطلبان برای ثبت نام باید این مدارک را در اختیار داشته باشند. رییس مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت خاطر نشان کرد: در صورتی که مدرک دریافتی، فوق لیسانس و بالاتر باشد، ارائه پایان نامه تحصیلی به همراه تأییدیه و مهر دانشگاه محل تحصیل، خلاصه ای از رساله به زبان فارسی، رزومه، مقالات منتشره و کلیه فعالیت های پژوهشی الزامی است. ارائه ترجمه رسمی کلیه مدارک، چنانچه به زبانی غیر از انگلیسی باشند، الزامی است. در صورت تکمیل بودن کلیه مدارک مورد نیاز و تشکیل پرونده، دانش آموختگان باید آمادگی خود را جهت شرکت در آزمون به کارشناس ارزشیابی مرکز خدمات آموزشی اعلام کنند تا نام آنها در لیست مرکز خدمات آموزشی ثبت شود. وی در پایان در خصوص زمان توزیع کارت این آزمون نیز گفت: کارت ورود به جلسه آزمون از ساعت ۱۸ روز سه شنبه ۳ دی ماه ۹۸ از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی در اختیار داوطلبان قرار خواهد گرفت.داوطلبان باید پرینت کارت ورود به جلسه و اصل کارت ملی خود را در روز آزمون همراه داشته باشند، در غیر این صورت از ورود آنان به سالن برگزاری آزمون جلوگیری خواهد شد.

more_vert مقاله طراحی الگوی ارزشیابی عملکرد کارکنان بر مبنای مدل‌های ارزیابی عملکرد سازمانی برای سازمان‌های دولتی ایران

ادامه مطلب

closeمقاله طراحی الگوی ارزشیابی عملکرد کارکنان بر مبنای مدل‌های ارزیابی عملکرد سازمانی برای سازمان‌های دولتی ایران

مقاله علمی و پژوهشی " طراحی الگوی ارزشیابی عملکرد کارکنان بر مبنای مدل‌های ارزیابی عملکرد سازمانی برای سازمان‌های دولتی ایران" مقاله ای است در 23 صفحه و با 43 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث ارزیابی عملکرد سازمان؛ ارزشیابی عملکرد کارکنان؛ کارکنان بخش دولتی؛ کارت امتیازی متوازن پایدارپرداخته شده است چکیده مقاله ارزشیابی عملکرد کارکنان یکی از وظایف مدیریت منابع انسانی است که از جهات گوناگون، اعم از اداری و توسعه­ای، حائز اهمیت است. هدف پژوهش حاضر، ارائه الگویی برای ارزشیابی عملکرد کارکنان در بخش دولتی از طریق مبنا قراردادن مدل­های ارزیابی عملکرد سازمانی است. برای ارائۀ الگو از روش تحلیل محتوای کیفی بهره­گیری شده است. جامعۀ آماری  پژوهش، خبرگان سازمانی و دانشگاهی در حوزۀ ارزشیابی عملکرد کارکنان در بخش دولتی و همچنین در اجرای الگو، کلیۀ کارکنان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس هستند. نمونۀ آماری با استفاده روش غیراحتمالی هدف‌مند نیز شامل 8 تن از خبرگان در بخش ارائه الگو، 10 تن از فعالین حوزۀ ارزشیابی عملکرد اداره کل در بخش متناسب­سازی الگو با ملاحظات سازمانی و در بخش سنجش عملکرد نیز، همۀ کارکنان این اداره شامل 180 نفر بوده است. جهت طراحی الگو از روش تحلیل محتوای کیفی، سپس نظرسنجی خبرگان استفاده شده است. نتیجه این پژوهش  ارائه الگویی جامع و مبتنی بر مدل کارت امتیازی متوازن پایدار با 7 بعد، 8 مؤلفه و 40 شاخص است که متناسب با هر چهار سطح کارکنان ادارۀ کل، وزن­دهی شده­اند. عنوان مقاله [English] Designing Employee’s Performance Evaluation Model on the Basis of Organizational Performance Models for Iranian Public Organizations چکیده [English] Evaluation of the employees’ performance is an essential function of human resource management from different perspectives, including administrative and developmental aspects. This research is intended to propose a model for evaluating employees’ performance at public sector, based on organizational performance models. Qualitative content analysis was employed to design the model. University scholars as well as organizational experts in the field of performance evaluation at public sectors and implementation of models, and the employees working at the Department of Cooperatives, Labor and Social Welfare of Fars province make research population. The sample includes 8 experts at model designing discipline, 10 experts in performance evaluation in the field of adjusting models with organizational considerations, and all 180 employees of the department for evaluation. The result was a comprehensive model based on constant Balanced Score Card (BSC) model with 7 aspects, 8 components, and 40 indicators which have been weighted fitting all four levels. کلیدواژه‌ها [English] Organizational Performance Evaluation, Employees’ Performance Evaluation, Public Sector Employees, Balanced Score Card (BSC) دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert چک لیست

ادامه مطلب

closeچک لیست

چک لیست چیست؟ یکی از انواع ابزارهای سنجش مشاهده ای است که معلم با توجه به اهداف و انتظارهایی که در هر فعالیت آموزشی، مهارتی و نگرشی وجود دارد، با مواد یا سنجه های ساده، قابل فهم، روشن و مشخص، آنرا به صورت فهرستی فراهم می نماید. البته چک لیست را به نام های چک لیست، سیاهه ی رفتار، فهرست بررسی و فهرست بازبینی نیز می نامند.

more_vert مقاله تحلیل نقش نظام ارزشیابی عملکرد در بهره وری سازمان با استفاده از نظریه داده بنیاد

ادامه مطلب

closeمقاله تحلیل نقش نظام ارزشیابی عملکرد در بهره وری سازمان با استفاده از نظریه داده بنیاد

مقاله علمی و پژوهشی " تحلیل نقش نظام ارزشیابی عملکرد در بهره وری سازمان با استفاده از نظریه داده بنیاد" مقاله ای است در 23 صفحه و با 35 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث مدیریت عملکرد؛ بهبود بهره وری؛ منابع انسانی؛ نظریه داده بنیاد (گراندد تئوری) پرداخته شده است چکیده مقاله تلاش برای بهبود و استفاده مؤثر و کارآمد از منابع گوناگون همچون نیروی کار، سرمایه، مواد، انرژی و اطلاعات، هدف تمامی مدیران سازمان‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی صنعتی و مؤسسات خدماتی است. یکی از مهم‌ترین اهداف در هر سازمان، ارتقای سطح بهره‌وری آن است و باتوجه‌به اینکه انسان در ایجاد بهره‌وری نقشی محوری دارد، بهبود عملکرد و بهسازی نیروی انسانی، نیاز انکارناپذیر هر سازمان است و مدیریت عملکرد، ابزاری برای دستیابی به قابلیت‌های کارکنان، رشد و شکوفایی برای رسیدن به اهداف سازمان، شفاف‌شدن نیازهای آموزشی و ارائه بازخورد لازم به آنهاست. هدف از پژوهش حاضر، تحلیل عوامل مؤثر بر اثربخشی نظام ارزشیابی عملکرد و نقش آن در بهره‌وری سازمان است. به‌این‌منظور ابتدا مفهوم عملکرد و ارزشیابی آن از دیدگاه متخصصان و منابع کتابخانه‌ای موجود، بررسی و سپس با استفاده از نظریۀ داده‌بنیاد و انجام مصاحبه‌ای نیمه‌ساختاریافته به شیوۀ قضاوتی با جمعی از خبرگان و کارشناسان آگاه به موضوع پژوهش، مفاهیم حاصل از موردکاوی‌ها استخراج و از چهار منظر انگیزشی، آموزشی، محیطی و ساختاری طبقه‌بندی شده و درپایان، نتایج حاصل در قالب چهار فرضیه ذیل چارچوب مفهومی معرفی شده است. عنوان مقاله [English] An Analysis of the Role of Performance Evaluation System on the Productivity of Organizations through Grounded Theory چکیده [English] All managers at economical organizations and industrial production units, as well as servicing centers aim at employing various resource such as capital, material, energy and information. Developing productivity is one of the most important goals of all organizations. As human resource plays an essential role in productivity, the enhancement of its performance and improving its capabilities are inevitable necessities of all organizations. Performance management is an essential device for achieving the highest capabilities of employees and for promoting organizations. These are also necessary for identifying the instruction requirements and providing a proper feedback for organizations. This research is intended to study the factors which affect the efficiency of organizations. First, the researchers derived the definition of performance and its evaluation from the viewpoint of experts and library sources. Then, some experts and specialists were interviewed through semi-structured judgment interviews. The concepts were derived by case study. They were categorized as motivational, instructional, environmental, and structural concepts. Finally, the outcome was introduced as four theories underlying the conceptual framework. کلیدواژه‌ها [English] Performance Management, productivity, human resource, Grounded Theory دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله طراحی و تبیین الگوی مطلوب ومعیارهای مناسب ارزشیابی‌عملکرد کارکنان مأمور به خارج از سپاه

ادامه مطلب

closeمقاله طراحی و تبیین الگوی مطلوب ومعیارهای مناسب ارزشیابی‌عملکرد کارکنان مأمور به خارج از سپاه

مقاله علمی و پژوهشی " طراحی و تبیین الگوی مطلوب ومعیارهای مناسب ارزشیابی‌عملکرد کارکنان مأمور به خارج از سپاه " مقاله ای است در 27 صفحه و با 31 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث ارزیابی؛ عملکرد؛ ارزشیابی عملکرد؛ مأمور به خارج از سپاه؛ ابعاد عمومی؛ ابعاد اختصاصی پرداخته شده است چکیده مقاله ارتقای اثربخشی و تقویت بنیۀ هر سازمان، مستلزم وجود کارکنان متعهد، مؤثر و باانگیزه به عنوان اصلی‌ترین مزیت راهبردی در محیط متلاطم و دارای تغییر و تحولات سریع و روزافزون امروز است. تحقیق حاضر با هدف دستیابی به الگو و معیارهای مطلوب ارزشیابی‌ عملکرد کارکنان مأمور به خارج از سپاه انجام شده است. روش تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی و از حیث روش گردآوری داده‌ها و اطلاعات، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعۀ آماری این تحقیق شامل 50  نفراز خبرگان، کارشناسان و صاحب‌نظران باتجربه است که به‌ صورت تمام شماری، انجام شده است. روایی ابزار تحقیق با استفاده از نظر خبرگان (علمی: ده نفر، تجربی و سازمانی: پنجاه نفر) و موضوع و پایائی تحقیق با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ محاسبه شد و با توجه به اینکه مقادیر و ضرایب آلفا برای تمامی مقیاس‌ها بالاتر از07/0 بود، پایائی در حد قابل قبولی تأمین شد. یافتۀ تحقیق، الگویی بومی را ارائه می‌دهد که دارای 6 بعد، 23 مؤلفه و 92 شاخص است. بعد عمومی مشتمل بر 4 مؤلفه و 18 شاخص و ابعاد اختصاصی از 19 مؤلفه و 73 شاخص‌(سیاسی ـ امنیتی: 4 مؤلفه و 17 شاخص)، (اقتصادی: 5 مؤلفه و 19 شاخص)، (نظامی انتظامی: 4 مؤلفه و 15 شاخص)، (فرهنگی ـ اجتماعی: 4 مؤلفه و 15 شاخص) و (خدماتی:2 مؤلفه و 8  شاخص) تشکیل شده است. عنوان مقاله [English] Designing a Desirable Model and Appropriate Criteria for Employees Performance Evaluation for the Employees of Sepah Missioned Outside چکیده [English] Enhancing the effectiveness and promoting the capabilities of organizations require committed, effective and motivated employees. This is the most essential strategic advantage of an organization in this turbulent and rapidly changing environment. This research is intended to design a model and appropriate criteria for employees performance evaluation for the employees of Sepah missioned outside. This is an applied research which follows a descriptive survey method. Research population includes 50 experts, elites, and experienced specialists through complete enumeration survey method. The validity of the research instruments was verified by experts (10 scientific experts and 50 experienced and organizational persons). The reliability of the research instruments was confirmed by Cronbach’s alpha resulting in coefficients of more than 0.07 for all indicators. The result was a localized model composed of 6 aspects, 23 components, and 92 indicators. the general aspect included 4 components and 18 indicators, and the specific aspect contained 19 components and 73 indicators (political-security: 4 components and 17 indicators, economic: 5 components and 19 indicators, military: 4 components and 15 indicators, cultural-social: 4 components and 15 indicators, service: 2 components and 8 indicators).  کلیدواژه‌ها [English] Evaluation, Performance, performance evaluation, Missioned Outside Sepah, General Aspects, Specific Aspects دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله ارزیابی میزان انطباق روش‌های یاددهی- یادگیری با اهداف برنامه‌درسی اخلاق اسلامی

ادامه مطلب

closeمقاله ارزیابی میزان انطباق روش‌های یاددهی- یادگیری با اهداف برنامه‌درسی اخلاق اسلامی

مقاله علمی و پژوهشی " ارزیابی میزان انطباق روش‌های یاددهی- یادگیری با اهداف برنامه‌درسی اخلاق اسلامی " مقاله ای است در 24 صفحه و با 32 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای اخلاقی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث ارزیابی، میزان انطباق، روش‌های یاد دهی - یادگیری، برنامه درسی اخلاق اسلامی پرداخته شده است چکیده مقاله هدف ارزیابی میزان انطباق روش‌های یاددهی- یادگیری بکار گرفته شده توسط اساتید با اهداف برنامه‌درسی اخلاق اسلامی دانشگاه‌ها و روش پژوهش ترکیبی (کمی و کیفی) بود. جامعه‌آماری 273 دانشجو و نمونه‌آماری 157 نفر که به شیوه تصادفی‌طبقه‌ای انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه ارزیابی دیدگاه دانشجویان حاوی 48 سؤال با پایایی 972/0، فرم مشاهده تدریس 47 سؤالی با پایایی940/0، تحلیل 178 سوال امتحانی و مصاحبه با اساتید مجرب اخلاق اسلامی استفاده شد. تحلیل داده‌ها به کمک روش‌های توصیفی و آزمون‌ تی تک‌گروهی در قالب نرم افزار SPSS در کنار تحلیل کیفی نشان داد: از دیدگاه دانشجویان روش‌های یاددهی ـ یادگیری به کار گرفته‌شده در تدریس با اهداف این درس در سطوح شناختی، عاطفی و رفتاری همسویی کمی دارد. نتایج مشاهدات بیانگر، همسویی نحوه ارتباط اساتید با دانشجویان با اهداف این درس در سطوح شناختی، عاطفی و رفتاری است. اما فرایند تدریس اساتید، استفاده آنان از راهبردهای مناسب تدریس، و روش‌های به کار گرفته‌شده در فرایند تدریس به‌عنوان مؤلفه‌های اصلی روش‌های یاددهی ـ یادگیری در تدریس همسو با اهداف این درس در سطوح شناختی، عاطفی و رفتاری نیست. روش تدریس غالب در تدریس اساتید روش توضیحی بود. روش‌های ارزشیابی به کار گرفته‌شده در ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشجویان همسو با اهداف این درس در سطوح شناختی، عاطفی و رفتاری نبود دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله علمی و پژوهشی گفتمان روزنامه نگاری و معنی شناسی ارزشی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی گفتمان روزنامه نگاری و معنی شناسی ارزشی

مقاله علمی و پژوهشی" گفتمان روزنامه نگاری و معنی شناسی ارزشی " مقاله ای است در 29  صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به گفتمان روزنامه نگاری، ایدئولوژی ، ارزشیابی ، ارزیابی ، عینیت ، ذهنیت ، گزارش خبری ، سوگیری ، روزنامه نگاری و معنی شناسی ارزشی اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی روابط عمومی ، تکریم ارباب رجوع و عملکرد سازمانی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی روابط عمومی ، تکریم ارباب رجوع و عملکرد سازمانی

مقاله علمی و پژوهشی" روابط عمومی ، تکریم ارباب رجوع و عملکرد سازمانی " مقاله ای است در 18 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به روابط عمومی ، تکریم ارباب رجوع و عملکرد سازمانی ، مشتری مداری ، نظریه سیستمی و ارزشیابی عملکرد اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert دفترچه سئوالات آزمون دکترای رشته جنگلداری و مسائل اقتصادی سال 1396

ادامه مطلب

closeدفترچه سئوالات آزمون دکترای رشته جنگلداری و مسائل اقتصادی سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته جنگلداری و مسائل اقتصادی سال 1396 در این دفترچه 80 سئوال در زمینه اکولوژی جنگل و جنگل‌شناسی، آمار و اندازه‌گیری جنگل و جنگل‌داری، اقتصاد و قوانین مدیریت منابع طبیعی ، بیومتری جنگل، برنامه‌ریزی و مدیریت پایدار جنگل، ارزشیابی طرح‌های جنگل‌داری، سیاست جنگل تکمیلی ارائه شده است دفترچه سئوالات این آزمون برای علاقمندان دوره های دکترا و فارغ التحصیلان دوره های کارشناسی ارشد ارائه گردیده است

more_vert گاهنامه ی معلم فکور-شماره ی 1

ادامه مطلب

closeگاهنامه ی معلم فکور-شماره ی 1

یکی از مهم ترین عناصر نظام آموزشی، ارزشیابی است، چرا که معلم و دانش آموز را در دسترسی مطمئن به هدف های آموزشی و تربیتی کمک می کند و با نشان دادن نقاط قوت و ضعف فرآیندهای تدریس و یادگیری، شرایط اصلاح و بهبود به موقع آن ها را فراهم می سازد. در حال حاضر در دوره ی ابتدایی از ارزشیابی کیفی – توصیفی استفاده می شود که اطلاعات لازم، معتبر و مستند برای شناخت دقیق و همه جانبه ی فراگیران را در ابعاد مختلف یادگیری فراهم می آورد. ارزشیابی کیفی - توصیفی با استفاده از ابزارها و روش های مناسب و متنوع مانند پوشه کار، آزمون ها (آزمون های عملکردی،آزمون مداد کاغذی، پرسش های شفاهی و...) و مشاهداتی که در فرآیند یاددهی – یادگیری انجام می شود، بازخوردهای توصیفی مورد نیاز در فضای روانی و عاطفی مطلوب را برای دانش آموز، معلم و اولیاء به همراه دارد. در ادامه به «یک حکایت و روایت» در خصوص چگونگی تکمیل دفتر که توسط همکاران محترم عضو گروه آموزشی استان مازندران تهیه شده است، می پردازیم.

more_vert آموزش موثر

ادامه مطلب

closeآموزش موثر

والدین عزیز بهتر است بدانید تعلیم و تربیت، پرورش هویت فکری در دانش آموزان است. یادگیری، حاصل تعامل شرایط درونی و بیرونی خانه، مدرسه، جامعه، سبک یادگیری، ارزشیابی و ... می باشد. وقتی که دانش آموز بتواند دانش قبلی خود را با دانش جدید پیوند بزند یادگیری اتفاق می افتد.

more_vert مقاله طراحی الگوی برنامه درسی تربیت دینی و اخلاقی برای دانش‌آموزان

ادامه مطلب

closeمقاله طراحی الگوی برنامه درسی تربیت دینی و اخلاقی برای دانش‌آموزان

مقاله علمی و پژوهشی " طراحی الگوی برنامه درسی تربیت دینی و اخلاقی برای دانش‌آموزان دوره اول متوسطه بر اساس رویکرد ترکیبی عقل و ایمان از منظر قرآن کریم " مقاله ای است در 16 صفحه و با 11 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای اخلاقی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث قرآن کریم،تربیت دینی و اخلاقی ،رویکرد ترکیبی عقل و ایمان ،دوره اول متوسطه پرداخته شده است چکیده مقاله هدف این پژوهش طراحی یک الگوی برنامه درسی تربیت دینی و اخلاقی برای دانش آموزان دوره اول متوسطه بر اساس رویکرد ترکیبی عقل و ایمان از منظر قرآن کریم است .روش پژوهش از نوع توصیفی است که در آن پس از تببین مولفه های اصلی رویکرد جامع قرآنی در خصوص نسبت عقل و ایمان،عناصر اصلی برنامه درسی تربیت دینی و اخلاقی با توجه به مدل برنامه ریزی تیلور مشخص گردیده است.نتایج پژوهش نشان داد که اهداف ،محتوا،روشهای تدریس و شیوه های ارزشیابی برنامه درسی تربیت دینی و اخلاقی با توجه به رویکرد جامع قرآنی چگونه باید تعیین شوند و در پایان با توجه به نتایج پژوهش، پیشنهاداتی به مسئولین و متصدیان آموزش و پرورش جهت بهبود عملکرد آموزش های دینی و اخلاقی مدارس متوسطه اول داده شد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert عربی؛ زبانی که در مدارس نیاز به بازنگری دارد

ادامه مطلب

closeعربی؛ زبانی که در مدارس نیاز به بازنگری دارد

محمدابراهیم محمدی| فعال فرهنگی و کارشناس آموزشیزمانی که در آفریقا مدیریت دانشکده اسلامی "یونیکو" را داشتم به عادت وظیفه به مدرسه های مختلف سر می زدم. در این مدارس، دانش آموزان در کنار زبان محلی، زبان انگلیسی نیز می آموختند و جالب اینکه تسلط این دانش آموزان به محاوره عمومی زبان و گفت وگو بود. این دانش آموزان به مهارت های عمومی در حد گفت وگوی عمومی و خواندن و درک ابتدایی متن مسلط می شدند. غرض از طرح این مسئله بررسی موضوع زبان آموزی در مدارس ایران است. چگونه است که دانش آموزان ایرانی پس از ۶ سال آموزش، نمی توانند گفت وگوی ابتدایی کرده و درک مطلب شفاهی داشته باشند؟ و یا به اطلاعات عمومی در حد نیازمندی ها دست پیدا کنند؟ چیزی که به راحتی، پس از یک و یا دو ترم فشرده در آموزشگاه های خصوصی به دست می آید. این مسئله و یا مشکل؛ منحصر در زبان انگلیسی نیست بلکه در زبان عربی با وجود قرابت و در هم تنیدگی با زبان فارسی، بیشتر به چشم می خورد، مسلم است که این آن چیزی نیست که از نظام تعلیم وتربیت انتظار می رود دور نیست اگر بگوییم این حداقل‌ انتظارات از آموزش زبان هم نیست. مبالغه آمیز نیست اگر بگوییم آنچه دانش آموزان را در درس های زبان و به خصوص انگلیسی در کنکور و سایر زمینه‌ها تقویت می ‌کند لزوما حاصل آموزش های کلاس و کتاب درسی نیست و شاید یکی از دلایل ورود مجلس به این قضیه فارغ از مباحث تربیتی، همین دغدغه باشد. ناتوانی آموزش وپرورش در آموزش مهارت و توانایی های زبانی، واقعیتی است که با وجود هزینه‌ها و تلاش‌ها، هنوز از حداقل های قابل قبولی برخوردار نیست. حال اگر این هدف گذاری‌های آموزش زبان درست باشد که البته براساس قانون اساسی و اهداف اسناد بالادستی درست است، باید دست به بررسی و چاره جویی بزنیم. به خصوص اگر واگذاری ها و خرید خدمت زبان هم به همان دلیلی که گفته شد، اقدام غیر تربیتی و حداقل خارج از اهداف سند تحول باشد. به نظر می رسد برای رهایی از این وضعیت، بازنگری در موضوع زبان آموزی و به خصوص زبان عربی، اهمیت خاصی داشته باشد. باید هدف آموزش زبان های خارجی را بی تعارف و تکلف روشن کنیم. آیا هدف مفاهمه و ارتباط است و یا ترجمه و قواعد و... آیا مزیت های جانبی علمی، دینی، اقتصادی و فرهنگی در چرایی این زبان آموزی‌ها موثر است؟ بهتر نیست سطح و میزان انتظارات از زبان آموزان مشخص و ارزشیابی بر اساس همان انتظارت تعریف شود؟ این در حالی است که آنچه به عنوان ارزشیابی دروس زبان انجام می‌گیرد با هدف گذاری ها فاصله زیادی دارد. در موضوع زبان عربی نیز باید از تداخل هدف آموزشی پیشگیری کرده و انتظارات را از دانش آموزان زبان عربی مشخص کنیم. پیداست که آموزش درست زبان عربی به‌ عنوان زبان؛ غیر مستقیم در فهم و تقویت قرآن و ادبیات فارسی نیز تاثیر خواهد گذاشت. شاید برخی اعمال سلیقه ها در عنوان گذاری‌ها و پسوندهای کتاب های عربی و نیز تغییرات در مثال ها و ناشیانه تر از همه، فارسی سازی عناوین قواعد عربی جز ایجاد واکنش منفی حاصلی نداشته باشد.بهتر است به درس عربی به عنوان یک زبان با ده ها مزیت فرهنگی و اجتماعی نگریست و هدف گذاری ها را براساس آن تعریف کرد.نگاه ویژه به زبان عربی، ضمن آشنایی دانش آموزان با دومین و پرمخاطب ترین زبان زنده و فعال دنیا ، زبان دین و قرآن و فهم ادبیات فارسی را نیز تقویت خواهد کرد. بهتر است اعمال سلیقه در نقشه راه و نیز چارچوب های تدوین کتاب و راهنماهای جانبی، از نگاه هم افزایانه انجمن‌ها و گروه‌های فعال عربی در دانشگاه‌های بزرگ کشور و حتی مشورت با صاحب نظران برخی کشورهای دیگر مثل ترکیه، مالزی، اندونزی و سنگاپور که تجربه های زیادی را اندوخته اند؛ محروم نباشد. آموزش معلمان زبان و به خصوص عربی، از حلقه های مفقوده و نقدهای جدی سال های اخیر است. برخی از معلمان عربی نه تنها در عربی چندان سررشته ای ندارند، بلکه با کتاب‌های نونگاشت بیگانه اند.تکلیف به آموزش کتابی که خود نیاز به آموزش دارد، امری ناپسند است. کم نیستند معلمان عربی که آموزش های لازم را برای آموزش کتاب‌های نونگاشت ندیده اند. حال با این وضعیت که البته ناشی از ضعف بضاعت مالی و پاره ای از آموزش های ناموفق است؛ چیزی جز خسارت علمی و آموزشی ناشی از ضعف و ناتوانی های زبانی به دنبال ندارد. شاید شایسته تر این است که برای آموزش و تقویت توان دبیران، از ظرفیت انجمن ها و گروه های فعال عربی در دانشگاه های مطرح کشور استفاده شده و در طرح برون سپاری کتاب‌ها و به ویژه چند تالیفی از ظرفیت اعضای علمی انجمن ها و گروه ها؛ در هم افزایی در تولید متون و محتوای مؤثر استفاده شود. نکته مهم این است که فراموش نکنیم توجه به عوامل دخیل در زبان آموزی، به کشش‌ها و جذابیت های زبانی کمک می‌کند و انعکاس و نمود آن در کتاب‌های درسی تاثیری شگرف دارد. همچنین توجه به مزیت همجواری با ۱۰ کشور از ۲۰ کشور عرب زبان و حاشیه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی از جمله این جذابیت ها است. آیا سفرهای زیارتی، تجاری و سیاحتی به کشورهای عربی و میزبانی صدها هزار گردشگر و به‌خصوص سفرهای پرشمار عتبات و اربعین، بخشی از این مزیت های فرهنگی، اجتماعی و حتی اقتصادی نیست؟ توجه به کتاب درسی عربی، به عنوان کتاب با تنوع و نیازهای مختلف از جمله مطالبات مبتنی بر نیاز سنجی های کف مدرسه است. شاید لحاظ کردن نگاه و نیازهای ذینفعان در اقبال و علاقه مندی زبان آموزان مؤثر باشد. زبان عربی بیش از هر درس دیگر مورد اعمال سلیقه واقع شده و کمترین توجه در ارزیابی‌های تحلیلی و ارزشیابی های میدانی را به خود دیده است. عربی به عنوان زبانی مستقل و تأثیرگذار در فهم دریافت‌ها، از رسانه های تکمیلی و جانبی، برخوردار نیست. هنوز این زبان از راهنمای قوی آموزشی و حداقل مجله رشد معلم عربی برای بیش از ۴۰ هزار معلم عربی برخوردار نبوده و امید است با بازآرایی ساختار و تفکیک حوزه و دوره، زبان عربی هویت زبانی خود را بازیابد. و در شمار یکی از چند زبان مورد علاقه مخاطبان قرار گیرد. بی شک تقویت زبان عربی حتی به عنوان یک زبان و افزایش جذابیت ها و مزیت‌ها به فهم بهتر قرآن، معارف و دریافت عمیق مناسبات زبان عربی و ادبیات فارسی منجر خواهد شد./

more_vert تکلیف

ادامه مطلب

closeتکلیف

تکلیف شب یکی از ابزارهای ارزشیابی مستمر در فرایند آموزشی است. ارزشیابی مستمر یا سازنده بخشی از فرآیند آموزش تلقی می شود به این معنا که ارزشیابی در جریان آموزش جاری است و معلم به طور مرتب با آن درگیر است. آن چه که ارزشیابی را پویا و سازنده می کند نحوه ی استفاده از نتایج آن است.

more_vert کودک کلاس دوم چه ویژگی‌هایی دارد؟

ادامه مطلب

closeکودک کلاس دوم چه ویژگی‌هایی دارد؟

از نظر این کودکان هیچ کاری مشکل نیست و مایلند در بروز مشکلات و دشواری‌ها بایستند و مقاومت کنند؛ چراکه در این سن حس مبارزه طلبی در آنان ایجاد و تقویت می‌شود. از سویی دیگر تصویری که از توانایی های خود دارند می تواند بیش از قدرت واقعیشان باشد.

more_vert مقاله بررسی عوامل موثر بر اجرای برنامه درسی مبتنی بر عمل فکورانه شوابی در دانشگاه فرهنگیان از منظر اساتید

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی عوامل موثر بر اجرای برنامه درسی مبتنی بر عمل فکورانه شوابی در دانشگاه فرهنگیان از منظر اساتید

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی عوامل موثر بر اجرای برنامه درسی مبتنی بر عمل فکورانه شوابی در دانشگاه فرهنگیان از منظر اساتید " مقاله ای است در 26 صفحه و با 11 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای اخلاقی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث برنامه درسی، عمل فکورانه، دانشگاه فرهنگیان، اساتید پرداخته شده است چکیده مقاله پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر اجرای برنامه درسی مبتنی بر عمل فکورانه در دانشگاه فرهنگیان از منظر اساتید انجام شده است. روش پژوهش کیفی و از نوع پدیدارشناسی است. جامعه پژوهش کلیه اساتید دانشگاه فرهنگیان استان کرمانشاه به تعداد 168 نفر بودند که نمونه آماری به تعداد18 نفر به شیوه نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند، نمونه گیری تا زمان اشباع نظری ادامه یافت، روش جمع آوری اطلاعات، مصاحبه نیمه ساختار یافته بود که با رویکرد تحلیلی- تفسیری تجزیه و تحلیل شد، سوالات مصاحبه به صورت باز پاسخ و براساس راهنمای مصاحبه بود ، به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش کدگذاری موضوعی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که در عناصر چهارگانه اهداف، محتوا، روش تدریس و ارزشیابی چهار عامل دانش، نگرش، مهارت و امکانات از مهم ترین عوامل موثر بر اجرای برنامه درسی مبتنی بر عمل فکورانه در دانشگاه فرهنگیان هستند. همچنین نتایج نشان داد که عامل امکانات از نظر اساتید دانشگاه فرهنگیان بیشترین سهم تاثیر گذاری را به مقدار 30.379 درصد بر برنامه درسی عمل فکورانه داشته است، همچنین عامل دانش با 20.253 درصد کمترین میزان تاثیر گذاری را از نظر اساتید به خود اختصاص داده است. این نتایج حاکی از آن است که از نظر اساتید دانشگاه فرهنگیان عامل امکانات بیشتر ین تاثیر را بر برنامه درسی عمل فکورانه دارد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب تکنیک های طلایی در پایان نامه نویسی

ادامه مطلب

closeکتاب تکنیک های طلایی در پایان نامه نویسی

رشد چشمگیر و نجومی دانشجویان تحصیلات تکمیلی در سالیان اخیر و ضرورت ارائه تحقیق پایان دوره از یک سو، و عدم وجود منابع علمی و معتبر که به‌صورت کارآمد و علمی و کاربردی به سراغ تکنیک‌های نگارش پایان‌نامه رفته باشند از سوی دیگر، نگارندگان این کتاب را بر آن داشت تا با تمرکز روی روش‌های کاربردی نگارش و تکمیل پایان‌نامه‌های ارشد و دکترا، یک متن آموزشی و کاربردی را برای تمامی رشته‌های تحصیلی آماده کنند. کتاب تکنیک های طلایی در پایان نامه نویسی یک راهنمای عملی است برای این سوالات: - چطور پایان نامه ام را شروع کنم؟ - چطور استاد راهنما انتخاب کنم؟ - چطور مهارت های نوشتن را در خودم تقویت کنم؟ - چطور اطلاعات و منابع تحقیقم را گردآوری کنم؟ - چطور فصل های پایان نامه را تنظیم کنم؟ - چطور گزارش تحقیقم را بنویسم؟ - چطور از پایان نامه ام دفاع کنم؟ - چطور پایان نامه ام را ثبت کنم و فارغ التحصیل شوم؟ فهرست مطالبفصل اول : پیش از نگارش1-1 مقدمه1-2 پیش‌نیازهای نگارش پایان‌نامه1-2-1 توصیه‌های قبل از نگارش1-2-2 اشتباهات رایج1-3 تعامل با اساتید1-4 استفاده از برنامه Microsoft Word1-4-1 ایجاد فایل اولیه1-4-2 ده مهارت ویژه1-4-3 کلیدهای میانبر مهم و کاربردی1-4-4 اشتباهات رایج در تایپفصل دوم : نگارش پایان‌نامه2-1 مقدمه2-2 تالیف مباحث مقدماتی2-2-1 پیش‌زمینه2-2-2 انگیزه2-2-3 بیان مساله2-2-4 اهداف تحقیق2-2-5 نوآوری تحقیق2-2-6 فرضیه‌های تحقیق2-3 تالیف پیشینه تحقیق2-3-1 هدف گذاری2-3-2 سطح‌بندی2-3-3 چگونگی نگارش2-3-4 نکات کاربردی2-4 تالیف روش تحقیق2-4-1 نوع پژوهش2-4-2 تعیین جامعه آماری و حجم نمونه2-4-3 روش‌های نمونه گیری2-4-4 ابزارهای گردآوری داده‌ها و اطلاعات2-4-5 تجزیه و تحلیل داده‌ها2-5 تالیف یافته‌های تحقیق2-6 تالیف نتیجه گیری و پیشنهادات2-6-1 نتیجه گیری2-6-3 پیشنهادات2-7 تنظیم منابع و مراجع2-7-1 سرقت ادبی2-7-2 ارجاع دهی در متنفصل سوم : تدوین نهایی پایان‌نامه3-1 مقدمه3-2 بخش‌های جنبی پایان‌نامه3-2-1 چکیده3-2-2 کلیدواژه3-2-3 فهرست3-2-4 اختصارات3-2-5 پیوست (ضمیمه)3-2-6 تشکر و قدردانی3-2-7 واژه‌نامه3-3 شماره‌گذاری3-3-1 شماره‌گذاری صفحات3-3-2 شماره‌گذاری داخلی3-4 تدوینفصل چهارم : اقدامات پس از نگارش (جلسه دفاع و ثبت نمره)4-1 مقدمه4-2 فرم‌های آمادگی برای دفاع4-2-1 شرکت در جلسه دفاع4-2-2 اطلاعات پایان نامه4-2-3 بانک اطلاعات پایان‌نامه4-2-4 گزارش سه‌ماهه4-2-5 آمادگی برای دفاع از پایان‌نامه4-2-6 آگهی جلسه دفاع4-3 فایل‌های موردنیاز4-4 نمره پژوهش4-4-1 نحوه محاسبه نمره4-4-3 معرفی دانشگاه در مقاله4-5 ارزشیابی پایان‌نامه4-6 ثبت نمره4-6-1 فرم‌های بعد از دفاع4-6-2 ثبت نمره پایان‌نامهپیوست‌هامنابع و مآخذ