جستجو در بایگانی
برای جستجو در عنوان حداقل ۴ حرف وارد کنید.
//

_____.

//

_____.

_

_

_

 
 
more_vert مقاله علمی و پژوهشی تئوری چند سطحی و انگیزه خدمت مدیران

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی تئوری چند سطحی و انگیزه خدمت مدیران

مقاله علمی و پژوهشی" تئوری چند سطحی و انگیزه خدمت مدیران " مقاله ای است که در 22  صفحه در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت دولتی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به تئوری چند سطحی و انگیزه خدمت مدیران ، انسجام گروهی ، جو سازمانی و رهبری تحولی اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی سرمایه ساختاری، انگیزه فردی و کاهش فساد اداری

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی سرمایه ساختاری، انگیزه فردی و کاهش فساد اداری

مقاله علمی و پژوهشی" سرمایه ساختاری، انگیزه فردی و کاهش فساد اداری " مقاله ای است که در 23  صفحه در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت دولتی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به سرمایه ساختاری، سازمان دولتی ، انگیزه فردی و کاهش فساد اداری اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی افزایش انگیزه پیشرفت و کسب موفقیت در مدیران

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی افزایش انگیزه پیشرفت و کسب موفقیت در مدیران

مقاله علمی و پژوهشی" افزایش انگیزه پیشرفت و کسب موفقیت در مدیران " مقاله ای است در 18  صفحه و 23 عنوان فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت دولتی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به افزایش انگیزه پیشرفت و کسب موفقیت در مدیران ، بازاریابی مناسب و ارتباط درونی و ارتباط عاطفی اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert کتاب روش‌ های ایجاد انگیزه ی تحصیلی ویژه ی مدیران، مشاوران و معلّمان مدارس

ادامه مطلب

closeکتاب روش‌ های ایجاد انگیزه ی تحصیلی ویژه ی مدیران، مشاوران و معلّمان مدارس

هنگامی که صحبت از دوران نوجوانی و تحصیل می‌شود، برای بسیاری از ما دوره‌ای پُر از خاطرات است. امّا واقعیّت این است که بسیاری از دانش‌آموزان بنا به دلایل مختلف انگیزه‌ی لازم را جهت ادامه‌ی تحصیل ندارند. نه تنها دانش‌آموزانی با توانمندی‌های هوشی و استعداد متوسط، بلکه حتّی دانش‌آموزان مستعد و باهوش نیز از این قاعده مستثنی نیستند. نکته‌ی مهم آن است که این موضوع در کلّیه‌ی طبقات اجتماعی و اقتصادی صادق است. یعنی نوجوانانی که در خانواده‌های مرفّه زندگی می‌کنند و در مدارسی با امکانات مطلوب و کافی تحصیل می‌نمایند به اندازه‌ی دانش‌آموزان متعلّق به خانواده‌های ضعیف و محروم نیز از این مشکل رنج می‌برند. تلاش برای برقراری ارتباط با دانش‌آموزانی که علاقه‌شان را به یادگیری ازدست داده‌اند، یا دانش‌آموزانی که بنا به دلایلی، دچار شکست تحصیلی و ترک تحصیل شده‌اند، برای تمامی معلّمان تجربه‌ای مأیوس‌کننده و بسیار معمول است. نکته‌ی مهم آن است که مشکلات تحصیلی باعث می‌شود در دوره‌ی نوجوانی نه تنها آمار مشکلات اضطرابی، افسردگی، درماندگی آموخته‌شده و احساس حقارت بالا برود؛ بلکه آمار آسیب‌های روانی ـ اجتماعی مانند فرار از مدرسه، اعتیاد، بی‌بند و باری و خودکشی به طور محسوسی افزایش یابد، و این درحالی است که چنان‌چه تحت شرایط مطلوب، مهارت‌ها و فنون خاص تحصیلی به دانش‌آموزان آموزش داده‌شود، می‌توان از بروز چنین مشکلاتی پیش‌گیری نمود. یکی از انواع مهارت‌های تحصیلی، مهارت ایجاد انگیزه‌ی تحصیلی است. فهرست مطالبسخنی با مخاطبان عزیزمقدّمهماهیّت انگیزه‌ی تحصیلیانواع انگیزه‌ی تحصیلیفعّالیّت اوّلفعّالیّت دومفرایند بی‌انگیزگی تحصیلیاثرات بی‌انگیزگی تحصیلیاثرات روانی بی‌انگیزگی تحصیلیعوارض اجتماعی بی‌انگیزگی تحصیلیفعّالیّت سوممنابع بی‌انگیزگی تحصیلیراهبرد‌های افزایش انگیزه‌ی تحصیلیفعّالیّت چهارمفعّالیّت پنجممجموعه‌ فعّالیّت‌های نادرست در زمینه‌ی بی‌انگیزگی تحصیلیفعّالیّت ششممنابع جهت‌دهنده

more_vert مقاله پیش رانهای رفتاری و اخلاقی پایبندی مدیران به قوانین عدالت سازمانی

ادامه مطلب

closeمقاله پیش رانهای رفتاری و اخلاقی پایبندی مدیران به قوانین عدالت سازمانی

مقاله علمی و پژوهشی " پیش رانهای رفتاری و اخلاقی پایبندی مدیران به قوانین عدالت سازمانی: بررسی نقش محوری انگیزه ها و اختیارات مدیران " مقاله ای است در 28 صفحه و با 65 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای اخلاقی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث پایبندی مدیران به قوانین عدالت،انگیزه های شناختی،انگیزه های عاطفی، اختیارات مدیران پرداخته شده است چکیده مقاله اگر چه تحقیقات قابل توجهی در مورد واکنش کارکنان به قوانین عدالت سازمانی صورت گرفته است،اما تحقیقات کمی به بررسی علل رفتاری و اخلاقی مدیران برای پایبندی به قوانین عدالت ، صورت گرفته است.با توجه به رویکرد کنشگرانه به عدالت سازمانی، در مقاله به بررسی علل پایبندی مدیران به قوانین عدالت توزیعی، رویه ای، اطلاعاتی و میان‌فردی پرداخته شده است . جامعه آماری این پژوهش مدیران در سطوح مختلف مدیریت شاغل در 34 دستگاه دولتی انتخاب شده است.نمونه مورد مطالعه356 نفر است که از طریق نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده‌اند.به منظور گردآوری داده‌ها از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است. تحلیل داده های پژوهش از طریق تحلیل عاملی تاییدی و آمار ناپارامتریک توسط نرم افزارهای SmartPLS و spss22 انجام شد .نتایج نشان می‌دهد که هر دو انگیزه های شناختی (توافق اثربخش با زیردستان ،حفظ هویت مطلوب اجتماعی و عدالتخواهی( و عاطفی(افزایش عاطفه مثبت و کاهش عاطفه منفی) بر پایبندی مدیران به قوانین عدالت تاثیر دارد.علاوه بر این،انگیزه‌های شناختی بیشتر مرتبط با پایبندی مدیران به قوانین عدالتی است که مدیران دارای اختیارات کمتری هستند در حالی که انگیزه‌های عاطفی مرتبط با پایبندی مدیران به قوانین عدالتی است که مدیران دارای اختیارات بیشتری هستند. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

close

انگیزه به صورت آمادگی روانی یک پیش نیاز یادگیری به حساب می آید و تاثیر آن بر یادگیری کاملا آشکار است.

more_vert افزایش انگیزه دانش آموزان

ادامه مطلب

closeافزایش انگیزه دانش آموزان

به منظور افزایش انگیزه دانش آموزان و سوق دادن آنها به سمت درونی شدن انگیزه ها راهکارهای زیر توصیه می شود:

more_vert کتاب مبادی دین پژوهی

ادامه مطلب

closeکتاب مبادی دین پژوهی

کتاب مبادی دین پژوهی اثر سید حسین حسینی، تلاشی کوتاه در جهت تبیین و تحلیل مبادی دین پژوهی است. در مجموعۀ مباحث فلسفی و کلامی، "دین پژوهی" یکی از کلیدی‌ترین عناوین آن به حساب می‌آید. موضوع کتاب مبادی دین‌پژوهی، گفتارهایی درباره تحقیق در دین و مبانی پژوهش در دین است که با هدف ارائه الگوهای درست و کاربردی در زمینه پژوهش در دین تدوین شده است. "مبادی دین پژوهی"، مجموعه اموری است که پیش از ورود در متن مباحث خاص و معیّن دین پژوهی، دستاویز هر محقّقی قرار می‌گیرد و او را از پاسخ به آن‌ها و اِعلام موضع، چاره‌ای نخواهد بود. مباحث این کتاب در پنج بخش تدوین شده است؛ بخش اول به پیشینه دین‌پژوهی اختصاص دارد. در این بخش پیشینه موضوعات دینی و اعتقادی و سیر تحول آیین‌ها بررسی شده است. در بخش دوم چیستی دین‌پژوهی و مفاهیم مرتبط با این حوزه شرح داده شده است. معنای لغوی و اصطلاحی دین و دیدگاه‌های گوناگون دربارۀ دین و کثرت ادیان در این بخش توضیح داده شده است. بخش سوم به چرایی دین‌پژوهی می‌پردازد و انگیزه‌های روانی، نفسانی، فکری و نظری دربارۀ دین‌پژوهی را بررسی می‌کند. در بخش چهارم روش‌های پژوهش در دین آموزش داده شده است. این روش‌ها عبارت‌اند از: روش تجربی، روش عقلی، روش عرفانی و روش تعبدّی. بخش پنجم جمع‌بندی و نتیجه‌گیری از این پژوهش است. در بخشی از کتاب دین‌پژوهی می‌خوانیم: دین به شخص چیزی را می‌دهد که از هیچ منبع دیگری قابل دریافت نیست... نقش برجسته دین، بر خلاف فلسفه و اخلاق، و یا هر گونه فعالیّت‌های ایده‌آل‌گرایانه و یا فرهنگی، این است که برای یک فرد انسانی بالاترین رضایت‌های زندگی‌اش را، از طریق ارتباط حیاتی با آنچه او به عنوان قدرت و یا قدرت‌های مافوق بشری این جهان تشخیص می‌دهد، فراهم آورد. فهرست مطالبدرآمدپیش گفتاربایدها و ضرورت‌هابخش اوّل: پیشینۀ دین پژوهی (تاریخچه)فصل اوّل: نظری بر پیشینۀ موضوعات دینی و اعتقادیفصل دوم: بررسی زمینه‌های تفکّر اعتقادیبخش دوم: چیستی دین پژوهی (مفاهیم)فصل اول: دین در بستر دیدگاه‌هافصل دوم: تقسیمات دینبخش سوّم: چرایی دین پژوهی (انگیزه ها)فصل اول: عوامل و انگیزه‌های روانی و نفسانیفصل دوم: عوامل و انگیزه‌های فکری و نظریبخش چهارم: چگونگی دین پژوهی (روش ها)فصل اول: روش تجربیفصل دوم: روش عقلیفصل سوم: روش عرفانیفصل چهارم: روش تعبّدیبخش پنجم: جمع بندی و نتیجه گیریفهرست‌هاپایه‌هاآیات و روایاتنام‌هانمایه ها

more_vert کتاب معجزه تشویق در افزایش انگیزه تحصیلی دانش آموزان

ادامه مطلب

closeکتاب معجزه تشویق در افزایش انگیزه تحصیلی دانش آموزان

کتاب معجزه تشویق در افزایش انگیزه تحصیلی دانش آموزان نوشته‌ی پروانه رضائی، به بررسی اهمیت تشویق و تنبیه، تأثیر شکل، ظاهر و نقش معلم، استفاده از تحسین ویژه و... در افزایش یادگیری می‌پردازد. تشویق باعث افزایش نیرو و استعداد‌ دانش‌آموزان، بهبود سرعت در کار‌های بدنی و استقامت آن‌ها در کار می‌شود و در شکل‌گیری عادات مطلوب در کودکان و نوجوانان مؤثر است. وقتی دانش‌آموزی را تنبیه می‌کنید نه تنها به هیچ یک از نیازهای اساسی او پاسخ نمی‌دهید بلکه تعادل حیاتی‌اش را بر هم زده و او را با تجربه‌ی ناخوشایندی که همواره از آن فرار می‌کند، مواجه می‌کنید؛ حتی اگر به طور موقت رفتار مطلوب او را کنترل کرده باشید. استفاده از تشویق و محبت یکی از روش‌های تربیتی بسیار مؤثر است. خدای تعالی رمز پیروزی پیامبر اکرم (ص) را در همین مورد، صدور محبت‌ورزی پیامبر به امت خود می‌داند: به موجب لطف و رحمت الهی برایشان آموزشی نجواه و با آنان مشورت کن (و به آنان شخصت بده). در صورتی که کودکان از نظر درسی و اخلاقی در وضعیتی غیر قابل قبولی باشند حتماً باید نقطه‌ی مثبتی در رفتار و ظاهر آن‌ها پیدا کرد و از آن برای تشویق استفاده کرد. مثلاً ممکن است موی سرشان اصلاح شده و مرتب باشد و دفتر و کتابشان را خوب نگهداری کنند. به هر حال باید از همان نقطه‌ی مثبت برای موفقیت تحصیلی و انگیزه در آن‌ها استفاده کرد و شخصیت قابل قبولی برایشان ساخت. سرگرمی‌ها و علایق کودک نیز نباید از نظر معلم دور باشد. در بخشی از کتاب معجزه تشویق در افزایش انگیزه تحصیلی دانش آموزان می‌خوانیم: رفتار مثبت رفتاری است که مدیران، معلمان و دیگران را خشنود می‌کند. به عنوان مثال دانش‌آموزی که با جدیت کار می‌کند، باعث احساس رضایت بزرگسالان می‌شود. مدیر و معلم نیز از رفتار دانش‌آموز احساس غرور و شادمانی می‌کنند و دوست دارند که رفتار او همچنان باقی بماند. تقویت کردن این روش باعث پاداش دادن به دانش‌آموز می‌شود. اگر به دانش‌آموز پاداش داده شود، رفتار او تکرار می‌شود. تقویت مثبت بهترین و مؤثرترین روش افزایش رفتار است. تقویت مثبت فرآیندی است که در آن ارائه تقویت کننده مثبت بعد از رفتار، منجر به نیرومند شدن آن رفتار می‌شود و این تقویت کننده‌های مثبت مهم‌ترین عامل افزایش و ادامه رفتارهای ما در زندگی روزانه هستند. معلم کلاس اول دبستان تصمیم می‌گیرد هر وقت دانش‌آموزان موقع ورود به کلاس به او سلام کنند، با لبخند زدن به طرف تمامی بچه‌ها جواب سلام را بدهد و رفتار سلام کردن آن‌ها را تقویت کنند. این امر منجر به افزایش سلام کردن دانش‌آموزان خواهد بود و تشویق به این کار می‌شوند. فهرست مطالبمقدمهعدم انگیزه دانش‌آموز برای یادگیریتعریف انگیزه دانش‌آموزعوامل تأثیر گذار بر انگیزه دانش‌آموزانمزیت‌های انگیزه درونیپرورش انگیزه در مدرسهتقویت انگیزه‌های درسیپیشنهاداتی جهت گسترش روش‌های نوین تدریس و ایجاد انگیزه در مدرسینراهکارهای ایجاد انگیزه در دانش‌آموزان و تأثیر آن در پیشرفت تحصیلیروش‌های معلم برای افزایش یادگیری شاگردانبررسی نحوه تأثیر تشویقی در افزایش یادگیریتعریف واژه‌ها واصطلاحاتتشویقتنبیهاهمیت تشویقاهمیت تنبیهپیشنهاداتاصول تشویقمحاسن تشویقنقد و بررسی تحقیقات انجام شدهجنبه رفتاری تشویق و تنبیه1. رفتار مثبت2 . رفتار منفی3. رفتار خنثیتأثیر تشویق و تنبیه بر اصلاح و تغییر رفتار دانش‌آموزانروش‌های منفی کاهش رفتارمسائل مربوط به تشویقزبان عدم تشویقراه‌های تشویقاثرات نامطلوب عادت به تشویقتشویق از دیدگاه اسلامالف) تنبیه در قرآنب) تنبیه از دیدگاه صاحب نظران مسلمانج) تشویق و تنبیه در نهج البلاغهتقدم تشویق بر تنبیهانواع تشویق از نظر اسلامالف. شیوه کلامیب. شیوه مالیج. شیوه عاطفی - روانید. شیوه ارزشی (معنوی)مراتب تنبیهشیوه بیان مطالب برای تنبیه مخاطبان در قرآننقش معلم در تشویقانواع تشویق معلمچند توصیه برای کاهش مشکلات آموزشی دانش‌آموزانتأثیر شکل و ظاهر معلم در آموزشاستفاده از تحسین ویژهاصول تحسین و تمجید سازندهمنابع و مأخذ

more_vert کتاب مهارت‌های جدید برای تربیت فرزندان

ادامه مطلب

closeکتاب مهارت‌های جدید برای تربیت فرزندان

کتاب مهارت‌های جدید برای تربیت فرزندان اثر جان گری، فلسفۀ عملی وسیعی از فرزندپروری را مطرح می‌کند که برای بچه‌ها در هر سنی کارایی دارد. این بینش و مهارت جدید برای نوزادان، نوباوگان، بچه‌های پیش‌دبستانی، نوجوانان و جوانان کارایی دارد. با خواندن کتاب مهارت‌های جدید برای تربیت فرزندان (Children Are From Heaven)، روش‌هایی عملی را خواهید آموخت تا مهارت‌های فرزندپروری‌تان را به‌روز کنید. شما نه‌تنها خواهید آموخت چه روش‌هایی کارایی ندارند، بلکه می‌فهمید در عوض چه کارهایی می‌توانید انجام دهید. شما روش‌های جدیدی را خواهید آموخت که بدون استفاده از روش‌های ارعاب، فرزندانتان را به همکاری ترغیب کنید. امروزه بچه‌ها برای کسب انگیزه نیازی به ترس از تنبیه ندارند. آن‌ها توانایی ذاتی دارند که بدانند چه کاری درست و چه کاری نادرست است، به‌ویژه وقتی به آن‌ها فرصت داده شود که این توانایی را پرورش دهند. بچه‌ها به جای این‌که از ترس تنبیه یا تهدید انگیزه کسب کنند، می‌توانند به‌راحتی با پاداش و اشتیاق سالم برای خوشحال کردن والدینشان، انگیزه کسب کنند. در هشت فصل اول کتاب مهارت‌های جدید برای تربیت فرزندان نوشتۀ جان گری (John Gray)، خواهید آموخت که از مهارت‌های مختلف فرزندپروری مثبت برای بهبود رابطه، افزایش همکاری و ایجاد انگیزه به بچه‌ها بهره بگیرید تا به آنچه می‌توانند باشند، تبدیل شوند. در شش فصل بعدی، خواهید آموخت که چطور پنج پیام مهمی را که بچه‌ها نیاز دارند بارها آن را بشنوند، به فرزندانتان انتقال دهید. شما خواهید آموخت که چطور پنج پیام مهمی را که بچه‌ها نیاز دارند بارها آن را بشنوند، به فرزندانتان انتقال دهید.این پنج پیام مثبت عبارتند از:1. ایرادی ندارد اگر متفاوت باشی.2. ایرادی ندارد اگر اشتباه کنی.3. ایرادی ندارد اگر احساساتت را ابراز کنی.4. ایرادی ندارد اگر بیشتر بخواهی.5. ایرادی ندارد اگر نه بگویی؛ اما به‌یاد داشته باش که مامان و بابا رئیس هستند. با به‌کار گیری این پنج پیام و مهارت‌های فرزندپروری مثبت، نه تنها از اطمینان به این که کارهای لازم را انجام می‌دهید لذت می‌برید، بلکه می‌دانید که فرزندانتان با کمک شما می‌توانند زندگی و شرایط دلخواهشان را بسازند. فهرست مطالبمقدمه1. بچه‌ها بهشتی‌اند2. آنچه باعث کارایی پنچ پیام تربیتی می‌شود3. مهارت‌های جدید برای ایجاد همکاری4. مهارت‌های جدید برای کاهش مقاومت5. مهارت‌های جدید برای بهبود رابطه‌6. مهارت‌های جدید برای افزایش انگیزه7. مهارت‌های جدید برای تأکید بر نقش ریاست8. مهارت‌های جدید برای حفظ کنترل9. اشکالی ندارد متفاوت باشی10. اشکالی ندارد اشتباه کنی11. اشکالی ندارد احساسات منفی‌ات‌ را ابراز کنی12. اشکالی ندارد بیشتر بخواهی13. اشکالی ندارد نه بگویی؛ اما پدر و مادر رئیس هستند14. به‌کارگیری پنج پیام فرزندپروری مثبت

more_vert چگونه در خود انگیزه انجام کاری را به وجود بیاوریم؟

ادامه مطلب

closeچگونه در خود انگیزه انجام کاری را به وجود بیاوریم؟

ایجاد انگیزه در خود تا انگیزه برای انجام امور مختلف در افراد وجود نداشته باشد آن ها ترغیب به انجام دادن امور روزمره خود نخواهند بود می خواهیم راههای موثر برای تقویت انگیزه را بشناسیم. ایجاد انگیزهگاهی اوقات احساس می کنیم انگیزه ای نداریم؛ روز هایی که دلمان می خواهد فقط تنبلی کنیم و هیچ انگیزه ای برای کارهای عادی و ساده هم نداریم. آیا می خواهید با این حالت مبارزه کنید؟باید بدانیم که انگیزه است که به زندگی ما رنگ می دهد و راه را به سوی اهداف مترقی و بالا هموار می کند. انگیزه سبب می شود ارزش عمر و وقت خود را بدانیم و از هدر رفت زمان و انرژی جلوگیری می کند. چرا بی انگیزه اید؟به طور طبیعی موقعیت هایی وجود دارد که در آن عاقلانه است عمیق ترین احساساتتان را از دیگران پنهان کنید، اما اگر این پنهانکاری احساسات روش زندگی تان شود از نظر هیجانی و روحی فردی خشک و بی روح می شوید و تنها و منزوی خواهید شد. درست آن است که انتخابی عمل کنید، یعنی احساسات تان را به افرادی که قابل اعتمادند بیان کنید. باخود قرار بگذاریدهنگامی که احساس می کنید علاقه ای به انجام کاری یا کارهایی ندارید، به خود بگویید که اگر این بخش کتاب را خواندم یا این گزارش ها را تمام کردم، می روم بیرون قدم می زنم و یک بستنی (یا هر چیز دیگری که به آن علاقه دارید) می خورم. با انگیزه رفتار کنیداگر بی حوصله اید و انگیزه کاری را ندارید، تصور کنید که سرشار از انگیزه اید. حسن این کار در این است که به محض شروع، آرام آرام احساس می کنید که شور و علاقه، حقیقتا در وجود شما زنده شده است. تغییر زمان و مکان هدف هاهدف های بزرگ و ویژه برای خود در نظر بگیرید. اهداف بزرگ تر نسبت به هدف های کوچک تر، انگیزه بیشتری در فرد به وجود می آورند. هدف بزرگ اثر بیشتر و عمیق تری دارد و می تواند منشأ انگیزه های قوی شود. برنامه ریزی برای کارهای کوچکیک کار کوچک را آغاز و به پایان برسانید؛ مثلا میز کارتان را تمیز کنید، یک قبض یا رسید را بپردازید و یا ظرف ها را بشویید. فقط نیاز به این دارید که کاری را آغاز کنید. وقتی این کار را تمام کردید احساس می کنید که آمادگی انجام کار های بعدی را هم پیدا کرده اید. شروع از کارهای سخت و جدیدهنگامی که به کارهای روزمره خود فکر می کنیم به نوعی دچار نگرانی می شویم که چگونه این همه کار را انجام بدهیم. از سخت ترین کار شروع کنید. هنگامی که سخت ترین کار موجود در فهرست را شروع کرده و به پایان برسانید، احساس می کنید که بار سنگینی را از دوش تان برداشته اید. یادآوری موفقیت هاهمواره به جای فکر کردن به شکست ها و ناکامی ها، موفقیت ها و کامیابی هایتان را به خاطر بسپارید. بهتر آن است که حتی با ذکر جزئیات آنها را یادداشت کنید؛ مراجعه به گذشته می تواند خاطرات خوبی را در شما زنده کند و انگیزه کار و تلاش را در وجود شما زنده نگه دارند. راههای ایجاد انگیزهاگر بی حوصله اید و انگیزه کاری را ندارید، تصور کنید که سرشار از انگیزه اید محیط کار همراه با تفریحبه خاطر داشته باشید فضای کاری که خلق می کنید یا در برنامه ای که در نظر دارید، جایی هم برای کمی تفریح و شوخی در نظر بگیرید. با این کار انگیزه کافی برای انجام کار و به پایان رساندن آن خواهید داشت. از شکست نهراسیدشکست را به عنوان نوعی اطلاعات مفید و ضروری و بخشی طبیعی از موفقیت بپذیرید. یکی از بسکتبالیست های مشهور (مایکل جردن) می گوید: بیش از 9هزار خطا داشتم و تقریبا 300بازی را باختم. 26مرتبه به من اعتماد کردند تا ضربه پیروزی را بزنم. چرا این کار را انجام می دهیداگر نمی دانید که به چه دلیل می خواهید چنین کاری را انجام دهید یا اینکه دلیل کافی برای انجام آن ندارید، پس خاتمه دادن آن برای شما بسیار مشکل خواهد بود. کاری را برگزینید که دلیل قوی و کافی برای انجام آن داشته باشید. یادداشت هدف هاهدف و منظور خود را از انجام آن فعالیت بنویسید، سپس آن را روی دیوار، رایانه، یا آینه بچسبانید. با این کار در طول روز، مراحل انجام کار را مرور می کنید و این آگاهی تداوم کار را برای شما آسان تر می کند. مثبت اندیش باشیدبیاموزید که بیشتر اوقات مثبت اندیش باشید و یاد بگیرید که افکار منفی را قبل از آنکه سد راه شما باشند، از سر بیرون کنید. ممکن است که همه نتوانیم همیشه مثبت اندیش باشیم، اما باور کنید که بیشتر ما می توانیم این حس را در خود تقویت کنیم و مطمئنا این کار نتیجه کار را بهتر می کند. کمتر تلویزیون تماشا کنیدآیا زیاد تلویزیون تماشا می کنید و عمرتان را پای تلگرام و فضای مجازی خرج می کنید؟ تلاش کنید روی دیگر زندگی راببنید و که کمتر خود را درگیر اینترنت کنید. فعالیت های مورد علاقه خود را در زندگی واقعی دنبال کرده و با روش های خودتان انجام دهید. تقسیم کارها به کارهای کوچک تروقتی پروژه بزرگی را در دست دارید، آن را به قسمت های کوچک تری تقسیم کنید، سپس بر روی نخستین بخش تمرکز کنید و فعالیت خود را آغاز کنید و وقتی این بخش تمام شد، بخش بعدی را آغاز کنید. موفقیت کوچکی که در انجام بخش های اولیه به دست می آورید. دنبال کردن این روش نتیجه بخش است. بالاتر از توان تان فکر کنیدآینده شما را توانایی ها و داشته های فعلی شما نمی سازد. توانایی های شما بیشتر از چیزی است که فکر می کنید. از تجربه ها کمک بگیرید و برای آینده برنامه ریزی کنید. توانایی هایتان را پنهان نکنیدروشی که خودتان را معرفی می کنید، تاثیر زیادی در این که دیگران چطور شما را ارزیابی می کنند، دارد. افراط در تواضع بیشتر اوقات تاثیر مخربی دارد، اگر با تواضع نا بجا خودتان را دست کم گرفتید از این که دیگران هم شما را نادیده بگیرند تعجب نکنید. نشان دادن توانایی ها و قابلیت ها به صورت معقول لاف زدن نیست، بلکه آشکار سازی مهارت هایتان است. پس هیچ گاه خودتان را دست کم نگیرید. این افتخار نیست. ساعت خود را نگاه کنیدشما همه روز های دنیا را در اختیار ندارید. زندگی کوتاه است، بنابراین امروز را دریابید و کاری را که می خواهید انجام دهید. فردا هم کار های دیگری برای انجام دادن وجود دارد. منبع: دکتر سلام

more_vert مقاله تاثیر مداخله ذهن‌آگاهی بر انگیزه و تحلیل رفتگی ورزشکاران

ادامه مطلب

closeمقاله تاثیر مداخله ذهن‌آگاهی بر انگیزه و تحلیل رفتگی ورزشکاران

مقاله علمی و پژوهشی " تاثیر مداخله ذهن‌آگاهی بر انگیزه و تحلیل رفتگی ورزشکاران" مقاله ای است در 14 صفحه و با 39 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد رشد و یادگیری حرکتی و ورزشی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به انگیزه؛ تحلیل‌رفتگی؛ مداخلات ذهن‌آگاهی پرداخته شده است چکیده مقاله مداخلات ذهن­آگاهی در سال­های اخیر اثرهای معناداری را بر عملکرد ورزشکاران نشان داده است، با این ‌حال در مورد اثرگذاری این مداخلات بر ویژگی­های روان‌شناختی مهمی چون انگیزه و تحلیل‌رفتگی ورزشکاران تحقیقات محدود است. هدف تحقیق حاضر، بررسی تأثیر مداخلۀ ذهن­آگاهی ورزشی (MPSE) بر انگیزه و تحلیل‌رفتگی ورزشکاران است. بدین منظور 40 دانشجوی ورزشکار دانشگاه چابهار به‌صورت در دسترس به‌عنوان نمونۀ تحقیق حاضر در دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند. براساس نتایج تحقیق حاضر، مداخلات ذهن آگاهی ورزشی ابزاری مناسب برای افزایش خودمختاری در انگیزۀ ورزشی و کاهش تأثیرات زیانبار تحلیل‌رفتگی ورزشی است. عنوان مقاله [English] The Effect of Mindfulness Intervention (MPSE) on Motivation and Burnout in Athletes چکیده [English]   During recent years, mindfulness interventions have shown significant effects on athletic performance; however, researches on the effectiveness of these interventions on important psychological characteristics such as motivation and burnout of athletes are limited. The aim of this study was to investigate the effect of sports mindfulness intervention (MPSE) on motivation and burnout in athletes. For this purpose, 40 athletic students of Chabahar University were selected as the sample by convenience sampling method and were divided into intervention and control groups. Exercise Motivation Questionnaire (SMS-6) and Sports Burnout Questionnaire (ABQ) were used to collect data. 6 weeks of sport mindfulness intervention were used for athletes. Questionnaires were distributed among athletes before and after the intervention and data from questionnaires were analyzed by SPSS software version 20 by means of descriptive and inferential statistics (analysis of covariance). The results showed that sport mindfulness intervention significantly decreased the burnout (P>0.05). These interventions also significantly increased intrinsic motivation and significantly decreased demotivation and extrinsic motivation of athletes (P<0.05). These results suggested that sport mindfulness interventions can be used as an appropriate instrument to increase the autonomy of sport motivation and to reduce the harmful effects of sport burnout. کلیدواژه‌ها [English] Burnout, mindfulness interventions, motivation دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert چگونه در خود انگیزه انجام کاری را به وجود بیاوریم؟

ادامه مطلب

closeچگونه در خود انگیزه انجام کاری را به وجود بیاوریم؟

تا انگیزه برای انجام امور مختلف در افراد وجود نداشته باشد آن ها ترغیب به انجام دادن امور روزمره خود نخواهند بود می خواهیم راههای موثر برای تقویت انگیزه را بشناسیم. ایجاد انگیزه گاهی اوقات احساس می کنیم انگیزه ای نداریم؛ روز هایی که دلمان می خواهد فقط تنبلی کنیم و هیچ انگیزه ای برای کارهای عادی و ساده هم نداریم. آیا می خواهید با این حالت مبارزه کنید؟باید بدانیم که انگیزه است که به زندگی ما رنگ می دهد و راه را به سوی اهداف مترقی و بالا هموار می کند. انگیزه سبب می شود ارزش عمر و وقت خود را بدانیم و از هدر رفت زمان و انرژی جلوگیری می کند. چرا بی انگیزه اید؟ به طور طبیعی موقعیت هایی وجود دارد که در آن عاقلانه است عمیق ترین احساساتتان را از دیگران پنهان کنید، اما اگر این پنهانکاری احساسات روش زندگی تان شود از نظر هیجانی و روحی فردی خشک و بی روح می شوید و تنها و منزوی خواهید شد. درست آن است که انتخابی عمل کنید، یعنی احساسات تان را به افرادی که قابل اعتمادند بیان کنید. باخود قرار بگذارید هنگامی که احساس می کنید علاقه ای به انجام کاری یا کارهایی ندارید، به خود بگویید که اگر این بخش کتاب را خواندم یا این گزارش ها را تمام کردم، می روم بیرون قدم می زنم و یک بستنی (یا هر چیز دیگری که به آن علاقه دارید) می خورم. با انگیزه رفتار کنید اگر بی حوصله اید و انگیزه کاری را ندارید، تصور کنید که سرشار از انگیزه اید. حسن این کار در این است که به محض شروع، آرام آرام احساس می کنید که شور و علاقه، حقیقتا در وجود شما زنده شده است. تغییر زمان و مکان هدف ها هدف های بزرگ و ویژه برای خود در نظر بگیرید. اهداف بزرگ تر نسبت به هدف های کوچک تر، انگیزه بیشتری در فرد به وجود می آورند. هدف بزرگ اثر بیشتر و عمیق تری دارد و می تواند منشأ انگیزه های قوی شود. برنامه ریزی برای کارهای کوچک یک کار کوچک را آغاز و به پایان برسانید؛ مثلا میز کارتان را تمیز کنید، یک قبض یا رسید را بپردازید و یا ظرف ها را بشویید. فقط نیاز به این دارید که کاری را آغاز کنید. وقتی این کار را تمام کردید احساس می کنید که آمادگی انجام کار های بعدی را هم پیدا کرده اید. شروع از کارهای سخت و جدید هنگامی که به کارهای روزمره خود فکر می کنیم به نوعی دچار نگرانی می شویم که چگونه این همه کار را انجام بدهیم. از سخت ترین کار شروع کنید. هنگامی که سخت ترین کار موجود در فهرست را شروع کرده و به پایان برسانید، احساس می کنید که بار سنگینی را از دوش تان برداشته اید. یادآوری موفقیت ها همواره به جای فکر کردن به شکست ها و ناکامی ها، موفقیت ها و کامیابی هایتان را به خاطر بسپارید. بهتر آن است که حتی با ذکر جزئیات آنها را یادداشت کنید؛ مراجعه به گذشته می تواند خاطرات خوبی را در شما زنده کند و انگیزه کار و تلاش را در وجود شما زنده نگه دارند. راههای ایجاد انگیزه اگر بی حوصله اید و انگیزه کاری را ندارید، تصور کنید که سرشار از انگیزه اید محیط کار همراه با تفریح به خاطر داشته باشید فضای کاری که خلق می کنید یا در برنامه ای که در نظر دارید، جایی هم برای کمی تفریح و شوخی در نظر بگیرید. با این کار انگیزه کافی برای انجام کار و به پایان رساندن آن خواهید داشت. از شکست نهراسید شکست را به عنوان نوعی اطلاعات مفید و ضروری و بخشی طبیعی از موفقیت بپذیرید. یکی از بسکتبالیست های مشهور (مایکل جردن) می گوید: بیش از 9هزار خطا داشتم و تقریبا 300بازی را باختم. 26مرتبه به من اعتماد کردند تا ضربه پیروزی را بزنم. چرا این کار را انجام می دهید اگر نمی دانید که به چه دلیل می خواهید چنین کاری را انجام دهید یا اینکه دلیل کافی برای انجام آن ندارید، پس خاتمه دادن آن برای شما بسیار مشکل خواهد بود. کاری را برگزینید که دلیل قوی و کافی برای انجام آن داشته باشید. یادداشت هدف ها هدف و منظور خود را از انجام آن فعالیت بنویسید، سپس آن را روی دیوار، رایانه، یا آینه بچسبانید. با این کار در طول روز، مراحل انجام کار را مرور می کنید و این آگاهی تداوم کار را برای شما آسان تر می کند. مثبت اندیش باشید بیاموزید که بیشتر اوقات مثبت اندیش باشید و یاد بگیرید که افکار منفی را قبل از آنکه سد راه شما باشند، از سر بیرون کنید. ممکن است که همه نتوانیم همیشه مثبت اندیش باشیم، اما باور کنید که بیشتر ما می توانیم این حس را در خود تقویت کنیم و مطمئنا این کار نتیجه کار را بهتر می کند. کمتر تلویزیون تماشا کنید آیا زیاد تلویزیون تماشا می کنید و عمرتان را پای تلگرام و فضای مجازی خرج می کنید؟ تلاش کنید روی دیگر زندگی راببنید و که کمتر خود را درگیر اینترنت کنید. فعالیت های مورد علاقه خود را در زندگی واقعی دنبال کرده و با روش های خودتان انجام دهید. تقسیم کارها به کارهای کوچک تر وقتی پروژه بزرگی را در دست دارید، آن را به قسمت های کوچک تری تقسیم کنید، سپس بر روی نخستین بخش تمرکز کنید و فعالیت خود را آغاز کنید و وقتی این بخش تمام شد، بخش بعدی را آغاز کنید. موفقیت کوچکی که در انجام بخش های اولیه به دست می آورید. دنبال کردن این روش نتیجه بخش است. بالاتر از توان تان فکر کنید آینده شما را توانایی ها و داشته های فعلی شما نمی سازد. توانایی های شما بیشتر از چیزی است که فکر می کنید. از تجربه ها کمک بگیرید و برای آینده برنامه ریزی کنید. توانایی هایتان را پنهان نکنید روشی که خودتان را معرفی می کنید، تاثیر زیادی در این که دیگران چطور شما را ارزیابی می کنند، دارد. افراط در تواضع بیشتر اوقات تاثیر مخربی دارد، اگر با تواضع نا بجا خودتان را دست کم گرفتید از این که دیگران هم شما را نادیده بگیرند تعجب نکنید. نشان دادن توانایی ها و قابلیت ها به صورت معقول لاف زدن نیست، بلکه آشکار سازی مهارت هایتان است. پس هیچ گاه خودتان را دست کم نگیرید. این افتخار نیست. ساعت خود را نگاه کنید شما همه روز های دنیا را در اختیار ندارید. زندگی کوتاه است، بنابراین امروز را دریابید و کاری را که می خواهید انجام دهید. فردا هم کار های دیگری برای انجام دادن وجود دارد.منبع: دکتر سلام

more_vert داشتن انگیزه در کار و زندگی/ نشانه های بی انگیزه بودن در زندگی

ادامه مطلب

closeداشتن انگیزه در کار و زندگی/ نشانه های بی انگیزه بودن در زندگی

روز‌های سخت برای همه وجود دارد. روزهایی که انگیزه‌ای برای ادامه کار‌های خود نداریم. بعضی از افراد در این شرایط خود را می‌بازند و از ادامه دادن منصرف می‌شوند. اما عده‌ای هم با این روز‌ها می‌جنگند و در آخر پیروز می‌شوند. اگر می‌خواهید بدانید که چطور در نبرد با این روز‌های سخت پیروز شده و انگیزه فراموش شده خود را دوباره بیابید، این مطلب را از دست ندهید. نشانه های بی انگیزگی در یک فرد برای انجام کار احساس افسردگی و بی میل به هنگام صبح اخمو و خسته بودن در طول روز احساس نفرت داشتن از کار خود صرف انرژی خود برای تحمل رئیس کار خود تکرار جملاتی مثل اینم زندگیه من دارم آخه!!!   علائم با انگیزه بودن در زندگیبا خوشحالی از خواب بیدار شدن به هنگام صبح لذت بردن از انجام کارهای دلخواه و مورد علاقه تان داشتن هدف از انجام کارهای خود در طول روز وقت گذاشتن برای کارها و سرگرمی های مورد علاقه   علت رکودتان را پیدا کنید از انجام کاری که می­‌دانید مجبور به انجام آن هستید، می‌­ترسید. انجام این کار را به تعویق می‌­اندازید چون در حقیقت از آن کار خوشتان نمی­‌آید. خسته­‌اید. جای غذای خوب، خواب کافی و ورزش در زندگی شما خالی است یا اینکه بیمار هستید و حال و روز درست و حسابی ندارید. اعتماد به نفس شما پایین است. می­‌ترسید از منطقه‌ی آسایش خود خارج شوید و خود را به چالش بکشید. وسط انجام یک پروژه هستید. از آن پروژه­‌هایی که اول برای انجام‌­اش هیجان داشته‌­اید، ولی حالا که به سخت‌­ترین قسمت، یعنی میانه­‌ی پروژه رسیده­‌اید، هیجان خود را از دست داده­‌اید و هنوز تا رسیدن به ته پروژه راه زیادی در پیش دارید. هر روز در خود انگیزه ایجاد کنید: روزی مردی خطاب به زیگ زیگلار(از سخنرانان برجسته ایجاد انگیزه) گفت: «شما سخنرانان مردم را تهییج می کنید، اما با رفتن شما، انگیزه هم در آنها از بین می رود. این هیجان و انگیزه، دائمی نیست و فرد باید دوباره آن را در خود ایجاد کند.» زیگ در پاسخ به آن مرد گفت: «استحمام هم همین طور است! یعنی اگر بخواهیم تمیز و پاکیزه باشیم، بهتر است هر روز دوش بگیریم!» درست است که انگیزه دائمی نیست و ما باید هر روز آن را در خود احیا کنیم، اما این هیچ اشکالی ندارد! فقط کافی است بدانیم که اگر بخواهیم در دراز مدت انگیزه را در خود زنده نگه داریم، باید هر روز آن را در خودمان ایجاد کنیم.   درست کردن یک دفترچه موفقیت برای خودبرای با انگیزه شدن بهتر است کارهای انگیزشی هم انجام بدهید. برای این کار یک دفترچه کوچک موفقیت برای خود مشخص کنید و تمامی موفقیت های کوچک خود را در آن یادداشت کنید. یاد آوری این کارهای کوچک برای شما لذت بخش خواهد بود. با نوشتن شادی های هر چند کوچک در این دفترچه و خواندن آن بعد از مدت ها شما انگیزه فراوانی برای انجام کارهایتان خواهید داشت. بی شک این دفترچه برای شما منبع انگیزه تلقی خواهد شد.   تصویری برای زندگی تان داشته باشید: واژه انگیزه به معنای ترغیب و تحریک کردن است. به بیان دیگر انگیزه، عاملی است که شما را به حرکت وا می دارد. این مسئله به تصور شما مربوط می شود. تصویری که در نظر دارید باید آن قدر بزرگ باشد که شما را ترغیب کند و به حرکت وا دارد. اگر درآمد سالانه شما ۵۰ میلیون تومان باشد و کسب ۵۲ میلیون تومان در سال را هدف خود قرار دهید، انگیزه چندانی در شما ایجاد نمی شود، زیرا پاداش آن قابل توجه نیست. شاید ۷۰ میلیون تومان در سال انگیزه مناسبی را در شما ایجاد کند. پس تصویر مناسبی را در نظر داشته باشید و برای رسیدن به آن برنامه ریزی کنید و طبق آن برنامه پیش بروید.   وقتی از انجام کاری می­‌ترسید، طوری برنامه‌­ریزی کنید که نتوانید از زیر انجام دادنش در بروید مثلا فرض کنید که تصمیم می­‌گیرید صبح‌­ها ورزش کنید. برای اینکه بتوانید بر نفس امّاره­‌ی خود غلبه کنید، لباس‌­های ورزش را کنار تخت­خواب‌تان بگذارید تا صبح کله‌­ی سحر که بیدار شدید، با لباس‌­ها چشم در چشم شوید. برای محکم‌­کاری، با دوستان خود قرار بگذارید تا در باشگاه همدیگر را ببینید. دوستی با یک آدم مسئولیت­‌پذیر انگیزه‌­ی رسیدن به موفقیت را در شما بالا می‌­برد.   تلاش کنید نتایجی حاصل کنیددستیابی به نتایج مطلوب، انگیزه شما را تقویت می کند. هر چه بیشتر تلاش کنید، نتایج بیشتری حاصل خواهید کرد و هر چه نتایج بیشتری حاصل کنید، انگیزه بیشتری در شما ایجاد می شود. اینها، لازم و ملزوم یکدیگرند. اگر می خواهید وزن کم کنید، در ابتدا همین که دو سه کیلو کم کنید کافیست. وقتی کمربندتان یک درجه عقب تر بسته شد، ترغیب می شوید که باز هم آن را یک درجه عقب تر ببندید!   وقتی به میانه­‌ی راه رسیدید، ثابت قدم بمانید وقتی برنامه‌ریزی می‌­کنید که به هدفی معین دست پیدا کنید، معمولا اول راه حفظ انگیزه و حرکت رو به جلو کار ساده‌­ای است. در ابتدای راه، وقتی به نتایج نهایی کار فکر می­‌کنید و شور و شوق و افکار مثبت به ذهن‌تان می­‌آیند. در انتهای راه هم حفظ انگیزه کار بسیار آسانی است. وقتی به انتهای راه نزدیک می‌­شوید، دیدن نقطه­‌ی پایان شما را هیجان‌­زده می­‌کند و باعث حرکت رو به جلو می‌­گردد. به نظر من، میانه‌­ی راه سخت­‌ترین قسمت راه است. در میانه­‌ی راه، اگرچه هیجان اولیه از بین رفته است، اما هنوز برای رسیدن به هدف نهایی راه زیادی باید رفت. تازه در میانه­‌ی راه است که شما می‌فهمید برای اتمام راه چقدر زحمت و زمان نیاز دارید. در این وضعیت، ناامید می‌شوید و گاه و بی‌­گاه برای خارج شدن از ناحیه‌آسودگی و حرکت رو به جلو به مشکل برمی‌خورید. در میانه­‌ی راه، به این فکر کنید که از اول اصلا چرا وارد این راه شدید؟ علل شخصی، منطقی و مهمی که باعث شدند بخواهید به این هدف برسید چه بودند؟ اغلب به یاد آوردن همین «چراها» به ما کمک می‌کنند وقتی دچار رخوت می‌شویم بار دیگر انگیزه پیدا کنیم. در این حال، به این حرف کنفُسیوس، فیلسوف چینی، فکر کنید: «مهم نیست چقدر کند حرکت می‌کنید، مهم این است که از حرکت کردن باز نایستید.» وقتی به میانه‌­ی راه رسیدید به حرکت رو به جلو ادامه دهید. خودتان را متعهد کنید که در روز برای رسیدن به هدفتان کاری، هرچند کوچک، انجام دهید.   برای داشتن انگیزه یک الگوی موفق داشته باشید.هر آرزو و رویایی که در سرتان دارید حتما فرد موفقی پیش از شما به آن دست یافته است. پس برای انگیزه گرفتن آن فرد موفق را الگو و سر لوحه خود قرار دهید. از کتاب ها ،فیلم ها، وب سایت ها و اینترنت راه های موفقیت را دنبال کرده و از شکست ها درس بگیرید. در راه موفقیت توکلتان به خدا باشد و کلام و عمل خود را هم راستای یکدیگر قرار دهید. از چیزهایی که دارید شکرگزاری کنید و چیزهایی را که می خواهید از خداوند طلب کنید. فردی از آینده خود خبر ندارد و نمی داند تا کی زندگی خواهد کرد، پس حیف است که زندگی مان را صرف انجام کارهایی کنیم که لذتی از آن ها نمی بریم با عملی کردن موارد گفته شده انگیزه و امید را به زندگی و لحظات خودتان هدیه بدهید.

more_vert شکوفه های قرآنی

ادامه مطلب

closeشکوفه های قرآنی

همان‌طور که می دانید یکی از اهداف آموزش و پرورش تقویت حس دینی و مذهبی دانش‌آموزان است. در این بین قرائت قرآن و حفظ سوره می‌تواند به ما کمک کند تا انس با قرآن را در دانش‌آموزان ایجاد کنیم./ ی ارسال مطلب توسط صدیقه شبابی

more_vert انگیزه پیشرفت شما چقدر است؟

ادامه مطلب

closeانگیزه پیشرفت شما چقدر است؟

یکی از نخستین انگیزه‌هایی که پیش از همه، مورد مطالعه قرار گرفته، نیاز به پیشرفت یا انگیزه پیشرفت است. همه ما افرادی را می شناسیم که به طور دائم پیش می‌روند ، موفق می‌شوند ، اختراع می‌کنند و کارهای بظاهر غیرممکن انجام می دهند. تقویت این انگیزه می تواند به ارتقای کیفیت زندگی بسیار کمک کند. انگیزه پیشرفت را یک میل یا علاقه به موفقیت به صورت کلی یا موفقیت در یک زمینه خاص است.انگیزه پیشرفت را به صورت یک میل یا علاقه به موفقیت به صورت کلی یا موفقیت در یک زمینه خاص تعریف کرده‌اند. پژوهش‌های انجام شده در این زمینه نشان داده‌اند افراد از لحاظ این نیاز با هم تفاوت زیادی دارند. بعضی افراد دارای انگیزه سطح بالایی هستند و در رقابت با دیگران و در کارهای خود ، برای کسب موفقیت ، بسختی می‌کوشند و بعضی دیگر، انگیزه چندانی به پیشرفت و موفقیت ندارند و از ترس شکست، آماده خطرکردن برای کسب موفقیت نیستند. بعضی از این افراد بیشتر از دیگران بلند پروازند و برای کسب موفقیت در زندگی می‌کوشند. پژوهش‌های انجام شده دیگرنیز نشان داده‌اند افراد دارای انگیزه پیشرفت زیاد در انجام کارها و از جمله یادگیری در مقایسه با افرادی که از این انگیزه بی‌بهره‌اند ، پیشی می‌گیرند. این افراد در مورد انجام کارهای دشوار و ساده هیچ‌کدام را انتخاب نمی‌کنند ، زیرا انجام کارهای بسیار دشوار معمولا به شکست منجر می‌شوند و از طرف دیگر، انجام کارهای خیلی ساده نیز افتخاری نصیب این افراد نمی‌کند. براساس نظریه ی روان شناسی اشخاصی که دارای انگیزه ی پیشرفت زیاد هستند در کارهایی که دارای درجه دشواری متوسط‌ هستند (نه خیلی دشوار و نه خیلی آسان) توفیق زیادی به دست می‌آورند. یعنی کارهایی که این افراد در آن حداکثر تلاش را نشان می‌دهند کارهایی هستند که اندکی خطر نیاز دارند. این افراد در مورد انجام کارهای دشوار و ساده هیچ‌کدام را انتخاب نمی‌کنند ، زیرا انجام کارهای بسیار دشوار معمولا به شکست منجر می‌شوند و از طرف دیگر، انجام کارهای خیلی ساده نیز افتخاری نصیب این افراد نمی‌کند. همچنین اشخاصی که نیاز به پیشرفت در آنها قوی است می‌خواهند کامل شوند و عملکرد خود را بهبود ببخشند. آنها وظیفه شناسند و ترجیح می‌دهند کارهایی انجام دهند که چالش انگیز باشد و به کاری دست می‌زنند که به موجب آن ارزیابی پیشرفت آنان به نحوی، خواه با مقایسه پیشرفت خود با پیشرفت دیگر افراد یا برحسب ملاک های دیگر امکان پذیر باشد. افرادی که دارای نیاز به پیشرفت سطح بالایی هستند ، معمولا موفقیت‌های خود را به شخص خود ، یعنی مهارت‌ها و کوشش‌های شخصی نسبت می دهند. افرادی که از سطح پایینی از نیاز به پیشرفت برخوردارند ، عوامل بیرونی را مسوول موفقیت های خود می‌دانند. علاوه بر این، افراد دارای نیاز به پیشرفت زیاد ، شکست اولیه خود را به عدم کوشش نسبت می دهند نه فقدان توانایی، در نتیجه پشتکار آنها برای ادامه کار افزایش می‌یابد ، زیرا معتقدند کوشش بیشتر در نهایت به موفقیت خواهد انجامید. در مقابل، افرادی که دارای نیاز به پیشرفت کم هستند شکست اولیه خود را معمولا به فقدان کوشش نسبت نمی‌دهند و از کوشش باز می‌مانند. افرادی که نیاز به پیشرفت بالایی دارند نسبت به اشخاص دیگری که استعدادهای یادگیری مشابهی دارند ، اما از نیاز به پیشرفت پایینی برخوردارند . نمرات بهتری به دست می‌آورند. آنها نسبت به افرادی که نیاز به پیشرفت پایینی دارند اما صاحب همان استعدادها هستند ، دستمزدهای بیشتری دریافت می‌کنند و به درجات شغلی بالاتری ارتقا می یابند. منشاء نیاز به پیشرفت نیاز به پیشرفت پدیده‌ای چندوجهی است که در یک صفت واحد قرار ندارد ، بلکه در دامنه‌ای از فرآیندهای اجتماعی، شناختی و رشدی قرار دارد. تأثیر جامعه‌پذیری انگیزه ی پیشرفت افراد تا حدی از جامعه تاثیر می گیرد. در صورتی که والدین این موارد را تأمین کنند ، فرزندان آنها تلاش‌ها و پیشرفت نسبتا نیرومندی به خرج می دهند: آموزش استقلال (مثل اتکاء به نفس و خودمختاری) ، آرمان‌های عملکردی عالی، ارزش قائل شدن برای کارهای مرتبط با پیشرفت، معیارهای دوستی برای برتری، محیط خانوادگی سرشار از تحریک مثل کتاب‌هایی برای خواندن، تجربیات گسترده‌ای مانند مسافرت و فراهم کردن کتاب‌های کودکان که مملو از داستان‌های تخیلی مرتبط با پیشرفت باشند. تأثیرات شناختی چنانچه شرایط خانه، مدرسه، سالن ورزش، محیط کار و محیط درمان، اعتقاد به توانایی زیاد، گرایش تسلط ، انتظارات برای موفقیت، ارزش قائل شدن برای پیشرفت داشته باشند ، زمینه شناختی را برای پرورش شیوه ی تفکر پیشرفت‌گرا آماده می‌کنند. تأثیرات رشدی انگیزه پیشرفت یک رفتار عمدتا آموخته شده و اکتسابی است. کودکان معمولا از راه تقلید رفتار والدین خود و دیگر افراد مهمی که به عنوان سرمشق مدنظر قرار می‌دهند ، یاد می‌گیرند. کودکان از طریق یادگیری مشاهده‌ای بسیاری از ویژگی‌های سرمشق از جمله نیاز به پیشرفت را می‌پذیرند. گفته می‌شود انتظاراتی که پدران و مادران از فرزندان خود دارند نیز در افزایش انگیزش پیشرفت آنان موثر است. برای موفقیت بهتر است انگیزه ی پیشرفت را در خودمان بیشتر کنیم و در کارهایمان پشتکار داشته باشیم. منبع: جام جم آنلاین

more_vert روش هایی برای تقویت انگیزه‌ی درونیِ خودمان!

ادامه مطلب

closeروش هایی برای تقویت انگیزه‌ی درونیِ خودمان!

در راه رسیدن به موفقیت، یکی از مهم ترین چالش های پیش روی ما، داشتن انگیزه کافی و حفظ آن خواهد بود. در طول مسیر فعالیت خود، ممکن است فاکتورها و عوامل مختلفی ظهور کنند که به هر ترتیب انگیزه لازم ما را برای کسب موفقیت دچار خدشه و نقصان نمایند. در این مقاله چند روش بسیار ساده برای تقویت انگیزه های درونی خودمان پیشنهاد خواهیم کرد. گاهی فقط پنج ثانیه زمان نیاز دارید یکی از شگفت آورترین نکته ها در مورد شخصیت ما انسان ها این است که چگونه می توانیم در مدت بسیار کوتاهی نسبت به زندگی خود احساس عدم رضایت داشته باشیم، و در عین حال در مدت زمان بسیار کوتاهی، این عدم رضایت را تبدیل به حسی مثبت و رضایتمندانه نماییم. بهترین روش های تقویت انگیزه کافی است یک ایده تاثیر گذار را در ذهن خودمان داشته باشیم و در کسری از ثانیه صدها دلیل مختلفی را که می تواند ما را به ایده ذهنی مان نزدیک کند، با خودمان مرور کنیم. وقتی زندگی خودمان را با همان ایده تحقق یافته خودمان تصور کنیم، همه چیز ظاهر متفاوتی پیدا خواهد کرد. یقین بدانید که اگر در لحظه ای هدف های خودتان را در فکرتان مرور کنید، تنها پنج ثانیه زمان برای انجام فعالیتی در جهت تحقق آن اهداف نیاز خواهید داشت، اگر از این فرصتی که برای خودتان فراهم کرده اید، بهره ای نبرید، مغز شما به سرعت این تفکرات را سرکوب خواهد کرد. باید خودتان را در انگیزه هایتان غرق کنید وقتی به سمت هدفی گام برمی دارید، صحبت از رسیدن به خط پایان و کسب موفقیت های مورد انتظارتان، چندان امری دور از ذهن نخواهد بود. مطمئنا در این راه تلاش هایتان را دو چندان خواهید کرد و هر قدم که به رویایتان نزدیک می شوید را زیر نظر خواهید داشت. اما این امکان وجود دارد که در مسیر رسیدن به موفقیت هایتان، نگرش و انگیزه ای که در ابتدای راه داشته اید را به فراموشی بسپارید، دچار نگرانی و تشویش شوید، و به طور کل کوشش های شخصی خودتان را بی ثمر و بی حاصل بیابید. توصیه ای که در اینجا می توان ارائه داد این است که سعی کنید تحت هر شرایطی، خودتان را در انگیزه هایتان غوطه ور سازید. یکی از راه های تحقق این امر، استفاده از تخته آرزوها است. تخته آرزوها، مجموعه ای از عوامل انگیزشی، تصاویر و حتی گفتارهایی است که در یک محل گردآوری می شوند، و در نقطه ای که هر روز در معرض دیدتان قرار دارد، نصب می شوند. شما هر روز به این تخته آرزوها نگاه می کنید و به این ترتیب دائما اهداف مهمتان را برای خودتان یادآوری می کنید. به این ترتیب در همه حال در انگیزه های بزرگ خودتان غرق خواهید شد و در واقع همیشه با آنها زندگی خواهید کرد. اهدافتان را به هدف های کوچک تقسیم کنید وقتی با اهدافی بزرگ روبرو می شوید و خودتان را در حلقه محاصره این هدف های بزرگ و سخت می بینید، حفظ انگیزه و توانایی فکری لازم برای رسیدن به موفقیت برایتان دشوارتر خواهد شد. یکی از بهترین روش هایی که می تواند در این راه به شما کمک کند، استفاده از فرایند کوچک سازی اهداف است. زمانی که اهداف بزرگ و سنگین خودتان را به صورت لیست کوچکی از هدف های خرد تبدیل می کنید، مسیر موفقیت را برای خودتان همواتر خواهید کرد. به این ترتیب هر بار که یکی از این اهداف کوچک برایتان محقق می شود، احساس می کنید که به موفقیت هایتان نزدیک تر شده اید. همین امر باعث می شود که انگیزه هایتان همیشه تازه و دست نخورده باقی بماند. به این ترتیب رویایی که برای خودتان متصور بوده اید، از قالب فکر و خیالی وهم انگیز خارج می شود و به راحتی قادر به تمرکز و برنامه ریزی برای موفقیت هایتان خواهید بود. قدرت موسیقی را از یاد نبرید موسیقی و ملودی های مختلف می تواند احساسات شما را تحت کنترل خود قرار دهد. یک قطعه موسیقی می تواند ما را در سخت ترین شرایط به تحرک و حرکت وا دارد و احساسات ما را برانگیزد. دقیقا به همین خاطر است که فیلمسازان از موسیقی در فیلم هایشان استفاده می کنند و هر جا که بخواهند حس خاصی را در مخاطبان خودشان القا کنند، از موسیقی بهره می گیرند. در این میان بایستی به قدرت موسیقی در ایجاد و احیای انگیزه های درونی خودمان هم توجه نماییم. فرقی نمی کند که آهنگ مورد علاقه ما، قطعه ای بی کلام باشد یا آوازی همراه با موسیقی ساده و بدون ریتم. به هر حال یک ملودی خاص می تواند تاثیری شگرف بر احساسات ما داشته باشد و انگیزه ای گرانبها در راه کسب موفقیت برایمان ایجاد نماید. بنابراین سعی کنید در میان تمام فعالیت هایتان، وقت مختصری را هم به گوش دادن به موسیقی اختصاص دهید و در این زمان ها، از آهنگ های محرک و اثرگذار خودتان غافل نشوید. هر وقت که احساس کردید به انگیزه بیشتری در راه رسیدن به اهدافتان نیاز دارید، دکمه پلی را فشار دهید و موسیقی مورد علاقه خودتان را بشنوید. خودتان را بشناسید و با خودتان مشورت کنید یک بار از خود سوال کنید که چه کسی بهتر از خودتان، شما را می شناسد، و با زیر و بم رفتارتان به طور کامل آشنایی دارد؟ یکی از حقایق دردناکی که باید به آن اشاره کنیم این است که گاهی خودمان هم آشنایی کاملی نسبت به خود و انگیزه هایمان نداریم، و با این حال به یک باره تصمیم می گیریم که خودمان و دنیایمان را متحول کنیم. همین شناختی که از خودمان به دست می آوریم، سخت ترین کاری است که در راه رسیدن به اهدافمان باید انجام دهیم. گفتگوی مثبتی که دائما با خود دارید، می تواند تاثیر شگرفی روی نگرش ها و انگیزه هایتان داشته باشد. هر بار که از خواب بیدار می شوید، و هر بار که می خواهید به خواب روید، سعی کنید با خودتان گفتگویی داشته باشید و در مورد تغییراتی که می خواهید در زندگی خودتان ایجاد کنید، خوب فکر کنید. با این کار به خودتان اطمینان می دهید که از عهده تمام سختی ها برخواهید آمد. تمام کارها و فعالیت هایی که انجام می دهید را به همین طریق با خودتان مرور کنید، و آنقدر این کار را انجام دهید که رسیدن به هدف هایتان تبدیل به امری بدیهی و امکان پذیر شود. مطمئن باشید با این کار هرگز انگیزه هایتان رو به زوال نخواهد رفت. منبع: برترین ها

more_vert کتاب خلق جادوی انگیزه

ادامه مطلب

closeکتاب خلق جادوی انگیزه

سعید تقدسی در کتاب خلق جادوی انگیزه، به ارائه‌ی 69 روش کاربردی برای افزایش انگیزه در کارمندان پرداخته است. یکی از بزرگترین اشتباهات مدیران این است که فکر می‌کنند ایراد کار آن‌ها در تجهیزات می‌باشد، اما معمولاً اکثرشان در نیروی انسانی مشکل دارند. کارمندان فقط با 50 درصد توان خود کار می‌کنند؛ مدیران باید بتوانند کاری کنند که آن‌ها با انگیزه‌ی بیشتری کار کنند و از کارشان لذت ببرند. بهترین و راحت‌ترین روش‌ برای ایجاد مزیت رقابتی در بازار پر از رقبای بزرگ و کوچک، داشتن کارمندان عالی است و اگر دوست دارید کارمندان متفاوت و مفیدی داشته باشید باید بتوانید در آن‌ها انگیزه ایجاد کنید تا با تمام توان و قدرت برای شما کار کنند. در این کتاب، به صورت کاملاً کاربردی و ساده با روش‌های تست شده، شما خواهید فهمید که چطور در کارمندان‌تان انگیزه ایجاد کنید. در کتاب خلق جادوی انگیزه به مباحث مفیدی پیرامون مدیریت و رهبری سازمان پرداخته می‌شود از جمله: - چطور نیروهای رایگان استخدام کنیم و آن‌ها با تمام انگیزه برای ما کار کنند. - افزایش عملکرد کارمندان؛ چگونه عملکرد کارمندان‌مان را روز به روز افزایش بدهیم و بیشترین بازدهی را از آن‌ها بگیریم. - 69 روش افزایش عملکرد در کارمندان گفته می‌شود، که کاملاً کاربردی و تست شده هستند و به سرعت می‌توانید از آن‌ها در کسب‌ و کار‌تان استفاده کنید و عملکرد کارمندان‌تان را چند برابر کنید. - تست مازلو در این کتاب به صورت کاملاً کاربردی و مناسب برای کارمندان طراحی شده تا تشخیص دهید برای هر کدام از کارمندان‌تان کدام نیاز از اهمیت بیشتری برخوردار است و باید به کدام نیاز‌هایشان بیشتر توجه کنید. - عوامل از بین رفتن انگیزه بررسی و گفته می‌شود چه چیزهایی انگیزه کارمندان را از بین می‌برند؟ در بخشی از کتاب خلق جادوی انگیزه می‌خوانیم: در طول عمر ما انسان‌ها، اتفاقات خوب و بد برای همه ما‌ها اتفاق می‌افته. برای مثال مجالس عروسی و مجالس ترحیم، این مجالس باید برای ما به عنوان یک مدیر اهمیت داشته باشه، مثلاً کارمند شما چند وقت دیگه مجلس عروسیش هست، خب این باید برای شما اهمیت داشته باشه، باید بهش وقت بدید و کمکش کنید، که به نحو احسنت این مجلس رو پشت سر بذاره، اگر شما به عنوان مدیر، برای این موضوع هیچ اهمیتی قائل نشید و اجازه ندید که به مرخصی بره و کارهای خودشو انجام بده، طبیعتا بعد از اتمام این مجلس، انگیزه خیلی کمتری خواهد داشت. یا اینکه عروسی یکی از فامیل‌هاشونه و شما اجازه نمی‌دید که در این مراسم شرکت کنه، خوب طبیعتاً روزهای بعدش، انگیزه خیلی کمتری خواهد داشت. پس حواسمون به این اتفاقات خوب یا بد زندگی افراد باشه، برای مثال اگر کارمند شما سالگرد ازدواجشون نزدیکه می‌تونید یک مرخصی یک روزه بهش بدید و دوتا فیش غذا از یکی از رستوران‌های خوب شهرتون تهیه کنید و در اختیارش قرار بدید و بگید شما و همسرتون سالگرد ازدواجتون رو در این رستوران جشن بگیرد. این کارها و اقدامات، می‌تونه به شدت در افراد تأثیر بذاره. پس این روزهای مهم رو ببینید و از اون‌ها به عنوان یک اهرم برای ایجاد یک انگیزه در کارمندهای خودتون استفاده کنید. فهرست مطالبمقدمهفصل اول: عامل Xاول؛ انتخاب درستدوم؛ شروع پر قدرتسوم؛ درست مشغول به کار کردنچهارم؛ ایجاد چالشپنجم؛ احترام به زیردستانششم؛ مچ‌گیری مثبتهفتم؛ پاداش دادنهشتم؛ ایجاد حس مالکیتنهم؛ ایجاد گیمدهم؛ حقوق پلکانییازدهم؛ حل سریع مشکلاتدوازدهم؛ شفاف باشیدفصل دوم: جادوی سپیدسیزدهم؛ رفع نیازهاچهاردهم؛ ایجاد فضای عالیپانزدهم؛ احساس مهم بودنشانزدهم؛ خودباوریهفدهم؛ تبدیل محل کار به دانشگاههجدهم؛ سمینارهای انگیزشینوزدهم؛ طوفان فکری گروهیبیستم؛‌ تکنیک دولفیبیست‌ و یکم؛ جوّ مجموعهبیست و دوم؛ ساختار کاربیست و سوم؛ ارزیابی فردی نه تیمیبیست‌ و چهارم؛ تبعیض شدیدبیست‌ و پنجم؛ بکارگیری قانون بیست‌به‌هشتادبیست و ششم؛ استفاده از جادوی سپیدبیست‌ و هفتم؛ الگو باشیدبیست‌ و هشتم؛ اصل خطای صفربیست‌ و نهم؛ لبخند زدنفصل سوم: بوی پای مدیرسی‌ام؛ روش پرسیدن سوال و گوش دادن فعالسی و یکم؛ مؤدب باشیمسی و دوم؛ تشکر کردنسی‌ و سوم؛ استفاده از افراد موفقسی و چهارم؛ کاهش اخراجی‌هاسی و پنجم؛ شفافیت در انتظارهاسی و ششم: از بین بردن دلسردی‌هاسی‌ و هفتم؛ همکارهای مناسبسی و هشتم؛ استخدام مداومسی‌ و نهم؛ سخت کردن استخدامچهلم؛ هدفچهل و یکم؛ کشف استعدادهاچهل و دوم؛ ثبت ایده‌هاچهل و سوم؛ تشویق کردنچهل و چهارم؛‌ تکنیک مادر مهربانچهل و پنجم؛ بیان اشتباهات خودمونچهل و ششم؛ اختصاصیچهل و هفتم؛ بوی پای مدیرچهل و هشتم؛ ایجاد حس رقابتچهل و نهم؛ استفاده از اهرم رنج و لذتپنجاهم؛ اتفاقات خوب و بد زندگیفصل چهارم: تفکر موشیپنجاه و یکم؛‌ ایجاد تفکر موشیپنجاه و دوم؛ ایجاد اعتمادپنجاه و سوم؛ پاداش‌های روزانهپنجاه و چهارم؛ ایجاد فرهنگ بازنگریپنجاه و پنجم: انتقادپنجاه و ششم؛ بازیابی عملکردپنجاه و هفتم؛ عقاید و مقدساتپنجاه وهشتم؛ استخدام فامیلپنجاه و نهم؛ دادن اختیاراتشصت‌ام؛ لطفا مدیر کنه نباشیدشصت و یکم؛ هنر سخن گفتنشصت و دوم؛ ارتباط موثرشصت و سوم؛ ایجاد مدیریت مشارکتیشصت و چهارم؛ به وظایف قبلی خودتون برنگردیدشصت و پنجم؛ به رسمیت شناختن کارمندانشصت و ششم؛ همه کاره و هیچ کارهشصت و هفت؛ مراقب دزدان انرژی باشیدشصت و هشتم؛ لطفا موانع رو سریع رفع کنیدشصت‌ و نهم؛ رهبر باشید نه مدیر

more_vert کتاب خلق جادوی انگیزه

ادامه مطلب

closeکتاب خلق جادوی انگیزه

سعید تقدسی در کتاب خلق جادوی انگیزه، به ارائه‌ی 69 روش کاربردی برای افزایش انگیزه در کارمندان پرداخته است. یکی از بزرگترین اشتباهات مدیران این است که فکر می‌کنند ایراد کار آن‌ها در تجهیزات می‌باشد، اما معمولاً اکثرشان در نیروی انسانی مشکل دارند. کارمندان فقط با 50 درصد توان خود کار می‌کنند؛ مدیران باید بتوانند کاری کنند که آن‌ها با انگیزه‌ی بیشتری کار کنند و از کارشان لذت ببرند. بهترین و راحت‌ترین روش‌ برای ایجاد مزیت رقابتی در بازار پر از رقبای بزرگ و کوچک، داشتن کارمندان عالی است و اگر دوست دارید کارمندان متفاوت و مفیدی داشته باشید باید بتوانید در آن‌ها انگیزه ایجاد کنید تا با تمام توان و قدرت برای شما کار کنند. در این کتاب، به صورت کاملاً کاربردی و ساده با روش‌های تست شده، شما خواهید فهمید که چطور در کارمندان‌تان انگیزه ایجاد کنید. در کتاب خلق جادوی انگیزه به مباحث مفیدی پیرامون مدیریت و رهبری سازمان پرداخته می‌شود از جمله: - چطور نیروهای رایگان استخدام کنیم و آن‌ها با تمام انگیزه برای ما کار کنند. - افزایش عملکرد کارمندان؛ چگونه عملکرد کارمندان‌مان را روز به روز افزایش بدهیم و بیشترین بازدهی را از آن‌ها بگیریم. - 69 روش افزایش عملکرد در کارمندان گفته می‌شود، که کاملاً کاربردی و تست شده هستند و به سرعت می‌توانید از آن‌ها در کسب‌ و کار‌تان استفاده کنید و عملکرد کارمندان‌تان را چند برابر کنید. - تست مازلو در این کتاب به صورت کاملاً کاربردی و مناسب برای کارمندان طراحی شده تا تشخیص دهید برای هر کدام از کارمندان‌تان کدام نیاز از اهمیت بیشتری برخوردار است و باید به کدام نیاز‌هایشان بیشتر توجه کنید. - عوامل از بین رفتن انگیزه بررسی و گفته می‌شود چه چیزهایی انگیزه کارمندان را از بین می‌برند؟ در بخشی از کتاب خلق جادوی انگیزه می‌خوانیم: در طول عمر ما انسان‌ها، اتفاقات خوب و بد برای همه ما‌ها اتفاق می‌افته. برای مثال مجالس عروسی و مجالس ترحیم، این مجالس باید برای ما به عنوان یک مدیر اهمیت داشته باشه، مثلاً کارمند شما چند وقت دیگه مجلس عروسیش هست، خب این باید برای شما اهمیت داشته باشه، باید بهش وقت بدید و کمکش کنید، که به نحو احسنت این مجلس رو پشت سر بذاره، اگر شما به عنوان مدیر، برای این موضوع هیچ اهمیتی قائل نشید و اجازه ندید که به مرخصی بره و کارهای خودشو انجام بده، طبیعتا بعد از اتمام این مجلس، انگیزه خیلی کمتری خواهد داشت. یا اینکه عروسی یکی از فامیل‌هاشونه و شما اجازه نمی‌دید که در این مراسم شرکت کنه، خوب طبیعتاً روزهای بعدش، انگیزه خیلی کمتری خواهد داشت. پس حواسمون به این اتفاقات خوب یا بد زندگی افراد باشه، برای مثال اگر کارمند شما سالگرد ازدواجشون نزدیکه می‌تونید یک مرخصی یک روزه بهش بدید و دوتا فیش غذا از یکی از رستوران‌های خوب شهرتون تهیه کنید و در اختیارش قرار بدید و بگید شما و همسرتون سالگرد ازدواجتون رو در این رستوران جشن بگیرد. این کارها و اقدامات، می‌تونه به شدت در افراد تأثیر بذاره. پس این روزهای مهم رو ببینید و از اون‌ها به عنوان یک اهرم برای ایجاد یک انگیزه در کارمندهای خودتون استفاده کنید. فهرست مطالب مقدمهفصل اول: عامل Xاول؛ انتخاب درستدوم؛ شروع پر قدرتسوم؛ درست مشغول به کار کردنچهارم؛ ایجاد چالشپنجم؛ احترام به زیردستانششم؛ مچ‌گیری مثبتهفتم؛ پاداش دادنهشتم؛ ایجاد حس مالکیتنهم؛ ایجاد گیمدهم؛ حقوق پلکانییازدهم؛ حل سریع مشکلاتدوازدهم؛ شفاف باشیدفصل دوم: جادوی سپیدسیزدهم؛ رفع نیازهاچهاردهم؛ ایجاد فضای عالیپانزدهم؛ احساس مهم بودنشانزدهم؛ خودباوریهفدهم؛ تبدیل محل کار به دانشگاههجدهم؛ سمینارهای انگیزشینوزدهم؛ طوفان فکری گروهیبیستم؛‌ تکنیک دولفیبیست‌ و یکم؛ جوّ مجموعهبیست و دوم؛ ساختار کاربیست و سوم؛ ارزیابی فردی نه تیمیبیست‌ و چهارم؛ تبعیض شدیدبیست‌ و پنجم؛ بکارگیری قانون بیست‌به‌هشتادبیست و ششم؛ استفاده از جادوی سپیدبیست‌ و هفتم؛ الگو باشیدبیست‌ و هشتم؛ اصل خطای صفربیست‌ و نهم؛ لبخند زدنفصل سوم: بوی پای مدیرسی‌ام؛ روش پرسیدن سوال و گوش دادن فعالسی و یکم؛ مؤدب باشیمسی و دوم؛ تشکر کردنسی‌ و سوم؛ استفاده از افراد موفقسی و چهارم؛ کاهش اخراجی‌هاسی و پنجم؛ شفافیت در انتظارهاسی و ششم: از بین بردن دلسردی‌هاسی‌ و هفتم؛ همکارهای مناسبسی و هشتم؛ استخدام مداومسی‌ و نهم؛ سخت کردن استخدامچهلم؛ هدفچهل و یکم؛ کشف استعدادهاچهل و دوم؛ ثبت ایده‌هاچهل و سوم؛ تشویق کردنچهل و چهارم؛‌ تکنیک مادر مهربانچهل و پنجم؛ بیان اشتباهات خودمونچهل و ششم؛ اختصاصیچهل و هفتم؛ بوی پای مدیرچهل و هشتم؛ ایجاد حس رقابتچهل و نهم؛ استفاده از اهرم رنج و لذتپنجاهم؛ اتفاقات خوب و بد زندگیفصل چهارم: تفکر موشیپنجاه و یکم؛‌ ایجاد تفکر موشیپنجاه و دوم؛ ایجاد اعتمادپنجاه و سوم؛ پاداش‌های روزانهپنجاه و چهارم؛ ایجاد فرهنگ بازنگریپنجاه و پنجم: انتقادپنجاه و ششم؛ بازیابی عملکردپنجاه و هفتم؛ عقاید و مقدساتپنجاه وهشتم؛ استخدام فامیلپنجاه و نهم؛ دادن اختیاراتشصت‌ام؛ لطفا مدیر کنه نباشیدشصت و یکم؛ هنر سخن گفتنشصت و دوم؛ ارتباط موثرشصت و سوم؛ ایجاد مدیریت مشارکتیشصت و چهارم؛ به وظایف قبلی خودتون برنگردیدشصت و پنجم؛ به رسمیت شناختن کارمندانشصت و ششم؛ همه کاره و هیچ کارهشصت و هفت؛ مراقب دزدان انرژی باشیدشصت و هشتم؛ لطفا موانع رو سریع رفع کنیدشصت‌ و نهم؛ رهبر باشید نه مدیر

more_vert مقاله نقش انگیزش بیرونی و درونی در گرایش بزرگسالان به فعالیت جسمانی

ادامه مطلب

closeمقاله نقش انگیزش بیرونی و درونی در گرایش بزرگسالان به فعالیت جسمانی

مقاله علمی و پژوهشی" نقش انگیزش بیرونی و درونی در گرایش بزرگسالان به فعالیت جسمانی" مقاله ای است در 23 صفحه با 36 عنوان فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی با رویکرد رشد و یادگیری حرکتی و ورزشی منتشر شده است .در این مقاله علمی و پژوهشی موضوعات انگیزش بیرونی؛ انگیزش درونی؛ فعالیت جسمانی؛ کارمند.؛ نظریۀ خودتعیین‌گری، بزرگسالان ، ورزش بزرگسالان ، فعالیت بزرگسالان و گرایش بزرگسالان مطرح شده است محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.