جستجو در بایگانی
برای جستجو در عنوان حداقل ۴ حرف وارد کنید.
//

_____.

//

_____.

_

_

_

 
 
more_vert مقاله چیستی، اعتبارو کاربست نظریه دینی درعلم تاریخ

ادامه مطلب

closeمقاله چیستی، اعتبارو کاربست نظریه دینی درعلم تاریخ

مقاله علمی و پژوهشی " چیستی، اعتبارو کاربست نظریه دینی درعلم تاریخ" مقاله ای است در 20 صفحه و با 15 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اندیشه نوین دینی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  نظریه دینی، نظریه دینی تاریخی، گزاره دینی، علم تاریخ دینی، چیستی نظریه دینی، اعتبار نظریه دینی و کاربست نظریه دینی پرداخته شده است چکیده مقاله چیستی، اعتباروکاربست نظریه دینی در علم تاریخ و مطالعات تاریخی، از مسائل اساسی فلسفه علم تاریخ دینی است. کاربردی کردن نظریه دینی در علم تاریخ و تحقق عینی تحلیل دینی تاریخ، ضرورت تحقیق را مضاعف می‌کند. (هدف و ضرورت مقاله) سؤال اصلی تحقیق برچیستی، اعتبار و کاربست نظریه دینی در مطالعات تاریخی متمرکزشده است. (سؤال اصلی مقاله) چیستی، اعتبار و کاربست نظریه دینی در علم تاریخ، مستند به گزاره‌های دینی و یا مستند به تأسیس علم تاریخ دینی است. علم تاریخ ناظر به علم نافع و آیه محکم، به‌مثابه سطحی از حضور معرفتی یک نظریه تاریخی دینی در مطالعات تاریخی است. با دینی شدن مفاهیم، سازه‌ها، متغیرها و گزاره‌های نظری نظریه تاریخی در مطالعات تاریخی، نظریه دینی مستند به تأسیس علم تاریخ دینی را می‌توان تولید کرد. تولید معرفت تاریخی دینی، تحلیل تاریخی دینی، انسان‌شناسی تاریخی دینی و هویت تاریخی دینی از کاربست‌ها و نتایج معرفت‌شناختی نظریه دینی در مطالعات تاریخی است. (ایده و نتایج مقاله) روش‌شناسی حاکم بر تحقیق، سه فاز اساسی را طی کرده است. فازاول؛ روش‌شناسی تحقیق مبتنی بر استراتژی قیاسی صورت گرفت. فازدوم؛ روش‌شناسی تحقیق مبتنی بر استراتژی استقرایی انجام گرفت. فازسوم؛ روش‌شناسی تحقیق مبتنی بر رجوع دوباره به استراتژی قیاسی بود. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله علمی و پژوهشی تحقیق تاریخی ، شیوه ها و کاربرد آن در ارتباطات

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی تحقیق تاریخی ، شیوه ها و کاربرد آن در ارتباطات

مقاله علمی و پژوهشی" تحقیق تاریخی ، شیوه ها و کاربرد آن در ارتباطات " مقاله ای است در 19 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به تحقیق تاریخی ، شیوه ها و کاربرد آن در ارتباطات، روایت ، تحلیل ، منابع دست اول ، منابع دست دوم ، نقد درونی و نقد بیرونی اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی نهج‌البلاغه و نقد تاریخی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی نهج‌البلاغه و نقد تاریخی

چکیده در نهج‌البلاغه الفاظ و تعبیرهایی به ‌کار رفته است که معانی متأخر کلامی ـ فلسفی دارد و با شرایط تاریخی قرن اول هجری همخوان نیست. برخی مؤلفان این ناهمخوانی را نپذیرفته‌اند و معتقدند که امام علی(ع) واضع این الفاظ و تعبیرها بوده ‌است. گروهی دیگر کوشیده‌اند شواهد تاریخی بر وجود بافت تاریخی مناسب ارائه کنند اما آنچه مطرح می‌شود تنها امکان وجود چنین مباحثی را نشان می‌دهد نه اینکه شاهدی تاریخی در اثبات آن ارائه دهد. برخی دیگر سعی کرده‌اند نشان دهند که بخشی از موارد مشکوک، سخنانی از شخصیت‌های دینی متأخرتر، از جمله امامان شیعه ـ از قرن دوم به بعد ـ است. با این حال، در این روش نیز بافت تاریخی نصوص، بازسازی نشده و دربارۀ آغاز بحث و تحولات آن سخنی به میان نیامده است. در مقالۀ حاضر تلاش بر این است که ریشه‌های تاریخی موضوع وجود و عدم در قرآن، روایات، منابع کلامی و فلسفی و مناظره‌های مسلمانان با پیروان دیگر ادیان در قرن‌های دوم و سوم هجری، بررسی و تحلیل شوند و پاسخ بهتری برای این مسئله بیان گردد.

more_vert کتاب 1111 تست کلیدی و کاربردی روش تحقیق در علوم اجتماعی

ادامه مطلب

closeکتاب 1111 تست کلیدی و کاربردی روش تحقیق در علوم اجتماعی

کتاب 1111 تست کلیدی و کاربردی روش تحقیق در علوم اجتماعی، توسط محمد پورکار نوشته شده است. تست‌های کلیدی و کاربردی که در این کتاب آمده، دانشجو را گام‌به‌گام با مفاهیم روش تحقیق در علوم اجتماعی آشنا می‌سازد. تست‌های تالیفی محمد پورکار، از منابع و موضوعات اصلی روش تحقیق در علوم اجتماعی انتخاب شده است که می‌تواند یک کتاب کار برای دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور - داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد و دکترا باشد. کتاب 1111 تست کلیدی و کاربردی روش تحقیق در علوم اجتماعی، جزء منابعی است که داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد و دکتری (علوم اجتماعی و سایر رشته‌های مرتبط) به آن نیاز دارند. همچنین این کتاب می‌تواند منبعی برای آزمون‌های داخلی دانشگاه‌ها در رشته‌های علوم اجتماعی - روان‌شناسی - علوم تربیتی - علوم سیاسی - علوم اقتصادی و سایر رشته‌های مرتبط نیز باشد. فهرست مطالببخش 1 - کلیات (شناخت - مکاتب و دیدگاه‌ها)بخش 2 - عناصر اساسی پژوهش (مفهوم - سازه - متغیر - تعریف - تبیین - فرضیه - روش - شاخص - تئوری - قانون)بخش 3 - پژوهش اجتماعی و مراحل آن (چهارچوب نظری - بیان مسئله - عملیاتی کردن - واحد‌های تحلیل - نقش زمان در پژوهش اجتماعی)بخش 4 - سطوح اندازه‌گیری (مقیاس‌های اسمی - ترتیبی - فاصله‌ای - نسبی)بخش 5 - نمونه‌گیری (نمونه - حجم نمونه - آماره - قشر - لایه - عنصر - انواع نمونه‌گیری)بخش 6 - پژوهش‌های کمّی و کیفیبخش 7 - روش‌ها و تکنیک‌‌های پژوهش (روش‌هایی مانند‌: پیمایش - آزمایش - تاریخی - موردی - میدانی.... و تکنیک‌هایی مانند‌: پرسشنامه - مشاهده - مصاحبه و...)بخش 8 - اعتبار و رواییبخش 9 - طیف‌ها (لیکرت - بوگاردوس - اوزگود - گاتمن - ترستون)بخش 10 - کاربرد آمار در علوم اجتماعیبخش 11 - پیوست (سوسیومتری - SPSS - روش‌شناسی)

more_vert مقاله علمی و پژوهشی بازنمایی هویت ملی در مجموعه های تاریخی تلویزیون

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی بازنمایی هویت ملی در مجموعه های تاریخی تلویزیون

مقاله علمی و پژوهشی" بازنمایی هویت ملی در مجموعه های تاریخی تلویزیون " مقاله ای است در 20 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به بازنمایی هویت ملی در مجموعه های تاریخی تلویزیون ، امر سیاسی ، سیاست فرهنگی ، نظریه هژمونی و نظریه گرامشی اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله ساختار طبقات اجتماعی کردهای مکریان و نظام ارزشی آنها

ادامه مطلب

closeمقاله ساختار طبقات اجتماعی کردهای مکریان و نظام ارزشی آنها

مقاله علمی و پژوهشی " ساختار طبقات اجتماعی کردهای مکریان و نظام ارزشی آنها " مقاله ای است در 30 صفحه و با 37 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای اخلاقی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث زندگی مطلوب، طبقات اجتماعی، نظام ارزشی، مکریان، جامعه کرد پرداخته شده است چکیده مقاله صرف نظر از اینکه موضوع ضرورت مساوات و از میان رفتن طبقات تا چه اندازه آرمانی است، قشربندی در جامعه یک واقعیت اجتماعی است و جوامع بشری دارای سلسله مراتب، طبقات و پایگاههای اجتماعی متفاوت اند. عضویت در یک طبقه اجتماعی و نیز داشتن منزلتی خاص، تعیین کننده ارزش ها، اهداف زندگی و سوگیری های کلی نسبت به موضوعات انسانی و اجتماعی است. نوشتار حاضر با هدف تحلیل جامعه شناختی ساختار طبقات جامعه کردهای مکریان و بررسی تغییرات آن در طول نیم قرن اخیر (با تکیه بر ساختار طبقاتی شهر مهاباد) و نیز بررسی نظام ارزشی آنها صورت گرفته است. روش تحقیق، روش ترکیبی و مشتمل بر دو رهیافت کیفی( تحلیل تاریخی جهت بررسی ساختار طبقاتی جامعه) و کمی(سنجش و بررسی نظام ارزشی طبقات) است. جامعه آماری شامل کلیه افراد ساکن در مطقه مکریان است. در بخش کیفی تحقیق کل جامعه مورد مطالعه و در بخش کمی تحقیق بر اساس نمونه گیری خوشه ای، شهر مهاباد به عنوان نمونه انتخاب و حجم نمونه مقتضی با توجه به حداکثر میزان پراکندگی و خطای 5 درصد 356 نفر تعیین شد. در بخش تحلیل تاریخی، بر اساس اسناد و مدارک معتبر، ساختار طبقاتی جامعه از گذشته تا حال مورد بررسی قرار گرفته و در بخش کمی تحقیق، داده ها به وسیله مقیاس استاندارد ارزشهای فرهنگی شوارتز سنجش و با استفاده از آزمون آنالیز واریانس یکطرفه مورد تحلیل واقع شده است. بر اساس نتایج بخش کیفی تحقیق، جامعه موردمطالعه شامل چهار نوع قشر اجتماعی: مردم عادی (کرمانج)، خوانین، شهری اصیل(سابلاغی) و سادات می باشد که دارای ساختار طبقاتی نسبتا بسته بوده و بیشتر بر معیارهای انتسابی و اصل و نسب استوار است و در کل خصوصیات قشربندی در جوامع کمتر توسعه یافته را داراست. یافته های مربوط به بخش کمی تحقیق حاکی از از وجود تفاوت معنی دار در بیشتر ابعاد مقیاس فرهنگی شوارتز(برانگیختگی، لذت گرایی، موفقیت،قدرت گرایی،وجهه،امنیت گرایی،همنوایی،سنت گرایی، ،خیرخواهی و جهان گرایی) و عدم تفاوت معنی دار در بعد استقلال در بین طبقات چهارگانه می باشد. نتایج تحقیق با بسیاری از نظریات مطرح شده در تحقیق از جمله نظریه طبقاتی مارکس، نظریه منزلت اجتماعی وبر و نظریات پیر بوردیو، همچنین با نتایج پژوهشهای قبلی از جمله تحقیقات لهسایی زاده، قاسمی و جواهری همخوانی دارد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert درباره «احمد اقتداری»

ادامه مطلب

closeدرباره «احمد اقتداری»

درباره «احمد اقتداری» (۱۳۰۴- ۲۷ فروردین ۱۳۹۸)رضا رشیدیان | کارگردان مستند «به ایران جاودانی‌ام» (درباره احمد اقتداری) طی نیم‌قرن اخیر، کمتر پژوهشی در حوزه مسائل خلیج فارس را می‌توان یافت که ارجاعی به تحقیقات و مطالعات دکتر احمد اقتداری نداشته باشد. او بیش از ۶۰ سال از عمر نودوچند ساله خود را صرف تحقیق، تصحیح و تالیف اسناد تاریخی حاکمیت ایرانیان بر حوزه خلیج فارس و انجام مطالعات میدانی و ثبت و ضبط احوال مردمان و آثار تاریخی سواحل و جزایر این آبراه استراتژیک کرد تا که امروز ایرانیان با گردنی افراشته حاکمیت تاریخی خود را بر آن، به رخ جهانیان بکشند. آغازین روزهای سال ۱۳۹۸ مصادف شد با روزهای پایانی عمر این مورخ برجسته و زهی دریغ که در این فقدان، جامعه علمی ایران یکی از آخرین بازماندگان نسل طلایی ایران‌شناسی را نیز از دست داد. داستان زندگی اقتداری دارای اتفاقات غیرمترقبه‌ای است که به نقاطی برجسته و تحولی ژرف در حیات وی منجر شده است. ملاقات اتفاقی او با عبدالرحمن فرامرزی و توصیه او جهت انتصاب اقتداری به ریاست اداره فرهنگ لارستان و بنادر...، دیدار اتفاقی‌اش با ایرج افشار و منوچهر ستوده در میدان توپخانه و همسفر شدن یک عمر با جمعی از بزرگان ایران‌شناسی... و مهم‌تر از همه پیشنهاد مطالعه کتابی خطی توسط مرحوم عباس زریاب خویی به اقتداری و بازیابی آثار بی‌بدیل سدیدالسلطنه، از جمله وقایع مهمی است که به نقاطی طلایی در حیات علمی اقتداری مبدل شده‌اند. حاصل کوشش ۶۰ ساله اقتداری تالیف بالغ بر ۴۰ جلد کتاب و ۱۲۲ مقاله و سخنرانی در حوزه تاریخ، جغرافیا، فرهنگ عامه، مردم‌شناسی، معماری و ادبیات مناطق جنوبی ایران و حاشیه خلیج فارس است که مرجع با اهمیتی در زمینه مطالعات خلیج فارس به‌شمار می‌رود. به خاطر دارم که وقتی از شاعر پرآوازه و همسفر سال‌های دراز اقتداری، استاد محمدرضا شفیعی کدکنی، خواستم تا در مقابل دوربین من جمله‌ای در وصف احمد اقتداری بیان کند به شیوایی و اختصار گفت: «خلیج فارس قلبِ ایران است و احمد اقتداری قلبِ خلیج فارس»... با وجود کوله‎باری از شصت سال تلاش و مطالعه و تصحیح و تحقیق در حوزه سرزمین‌های جنوب ایران و حاشیه خلیج فارس، اقتداری از بازی اهل روزگار و عزلت‌نشین شدنش در سال‌های پایانی عمر خرسند نبود. سکوت اقتداری در اواخر عمر، به تعبیری فریادِ «سَلُونِی قَبْلَ‏ أَنْ‏ تَفْقِدُونِی» بود تا بپرسیم و بدانیم و پاس بداریم ارزش میراث گرانقدر تاریخی خود را، که فرصت‌ها چون ابر درگذراند... برای احمدخانِ عزیز روانی آرام از درگاه ایزد منان آرزومندم و امیدوارم هم‌نسلان و نسل‌های بعدمان قدردان زحمات بزرگانی باشند که عمری را به اعتلا و پاسداری از فرهنگ و هویت این ملت بزرگ سپری کرده‌اند. نام‌شان بلند...

more_vert کتاب تحقیقات دانشمندان آذربایجانی درباره زبان فارسی

ادامه مطلب

closeکتاب تحقیقات دانشمندان آذربایجانی درباره زبان فارسی

این کتاب حاصل تحقیقات دو تن از شرق‌شناسان جمهوری آذربایجان می‌باشد که با استفاده از منابع ترکی آذری، ترکی استانبولی، فارسی، عربی، روسی، انگلیسی و فرانسه تهیه شده است. در این کتاب سیر تاریخی و تحولات زبان فارسی از قرن یازدهم تا قرن بیستم میلادی بررسی شده و نقاط قوت و ضعف تاریخ زبان‌شناسی فارسی تحلیل شده است. چارچوب اصلی کتاب بررسی تحقیقات و مطالعات پژوهشگران آذربایجانی درباره زبان فارسی است و بنابراین نویسندگان کتاب فقط آثار و پژوهش‌های آن ها را مورد توجه قرار داده و به تحقیقات سایر شرق‌شناسان نپرداخته‌اند. فهرست مطالب سخن مترجممقدمهفصل اول: وضعیت زبان شناسی تا ایجاد دستورشناسی زبان فارسیفصل دوم: پیدایش علم دستورشناسی در تاریخ زبان شناسی فارسیفصل سوم: تحقیق در قواعد دستور زبان فارسی در آذربایجان (قرن های سیزدهم و چهاردهم)فصل چهارم: محققین آذربایجانی زبان شناسی فارسی (قرن های سیزدهم و چهاردهم)فصل پنجم: تحقیق دانشمندان آذربایجانی در کشورهای مختلف شرق درباره زبانشناسی فارسیفصل ششم: دستور زبان های فارسی نوشته شده در آذربایجان و ایران (قرن نوزدهم و ربع اول قرن هشتم)فصل هفتم: تلاش دانشمندان آذربایجانی در رشد و تکامل زبان شناسی فارسی در روسیه از قرن نوزدهم تا انقلاب اکتبر)

more_vert مقاله علمی و پژوهشی ایدئولوژی جریان داعش و دلایل تاریخی و اجتماعی گرایش به آن

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی ایدئولوژی جریان داعش و دلایل تاریخی و اجتماعی گرایش به آن

مقاله علمی و پژوهشی" ایدئولوژی جریان داعش و دلایل تاریخی و اجتماعی گرایش به آن " مقاله ای است در 24 صفحه با 39 عنوان فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مطالعات جامعه شناختی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی موضوعات ایدئولوژی جریان داعش و دلایل تاریخی و اجتماعی گرایش به آن ، موعودگرایی ، سلفی گری ، بنیادگرایی اسلامی ، ساختار داعش ، خلافت اسلامی و گفتمان دولت اسلامی مطرح شده است   محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله بررسی زمینه های تاریخی گرایشهای اخلاقی و عرفانی قرآن پژوهان شبه‌قاره هند در دوره میانه

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی زمینه های تاریخی گرایشهای اخلاقی و عرفانی قرآن پژوهان شبه‌قاره هند در دوره میانه

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی زمینه های تاریخی گرایشهای اخلاقی و عرفانی قرآن پژوهان شبه‌قاره هند در دوره میانه " مقاله ای است در 20 صفحه و با 25 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای اخلاقی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث گرایش تفسیری، اخلاق، عرفان، دوره میانه، مهائمی، میرسیدعلی همدانی پرداخته شده است چکیده مقاله تاریخ قرون میانه شبه¬‌قاره هند، با ظهور آثار قرآنی و تفاسیری که گرایش‌های اخلاقی و عرفانی در آنها برجستگی دارد، همراه بوده است. برخی از این آثار به مفسرانی از خود شبه‌قاره و برخی به مهاجران ایرانی تعلق دارد. این جستار به روش استناد تاریخی، ضمن بیان تاریخ تفسیر و مراحل آن در شبه‌قاره، به شیوه توصیفی- تحلیلی، گرایش‌های اخلاقی و عرفانی دو مورد از تفاسیر قرن هشتم و نهم هجری آن دیار را بررسی کرده، زمینه های تاریخی پیدایش تفاسیر با گرایش‌های یادشده را آشکار می کنددانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert سئوالات آزمون کارشناسان رسمی دادگستری رشته ابنیه و آثار تاریخی

ادامه مطلب

close سئوالات آزمون کارشناسان رسمی دادگستری رشته ابنیه و آثار تاریخی

به منظور آمادگی داوطلبان آزمون کارشناسان رسمی دادگستری دفترچه سئوالات آزمون رشته ابنیه و آثار تاریخی ارائه می گردد . علاقمندان می توانند اصل دفترچه آزمون را که دارای 25 سئوال می باشد را  از بخش زیر دریافت کنند .

more_vert کتاب طرح موزه نجوم و زیج مراغه با تاثیر پذیری از کیهان شناسی نوین

ادامه مطلب

closeکتاب طرح موزه نجوم و زیج مراغه با تاثیر پذیری از کیهان شناسی نوین

کتاب حاضر برگرفته از پایان نامه دوره ی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی نگارنده تحت عنوان طراحی معماری موزه نجوم و زیج مراغه با نگاهی به تاثیر دستاوردهای جدید کیهان شناسی در طراحی معماری می باشد که با راهنمایی های بسیار ارزشمند استاد راهنما جناب آقای دکتر حسن ستاری ساربانقلی و یاری استاد مشاور جناب آقای دکتر جلال سالک زمان خانی در تاریخ در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز با امتیاز عالی مورد دفاع قرار گرفت. مراغه، شهری با قدمت تاریخی است که پس از انتخاب شدن به عنوان پایتخت از سوی هلاکو، خواجه نصیرالدین طوسی موجبات ایجاد رصدخانه ای بر تپه ای در شمال غرب شهر را فراهم کرد و با تاسیس این رصدخانه، زیج ایلخانی را تدوین نمود. با توجه به اسناد و مدارک موجود؛ علم نجوم در مراغه، پیشینه ای تاریخی و طولانی دارد. امری که امروزه در این شهر کمتر مورد توجه است. بنابراین نیاز به طرحی که قدمت تاریخی این علم را در مراغه یادآوری نموده و مدارک و ابزار تاریخی را حفظ نماید، همچنین زمینه ساز فعالیتهای جدید در این رشته شود، اجتناب ناپذیر است. از طرفی استفاده از دستاوردهای جدید علوم مرتبط در تحقیقات و طرح و هماهنگ و همگام بودن موضوع با علم روز، نکته مثبت هر طرحی محسوب می شود. لذا هدف این پروژه طراحی معماری موزه نجوم و زیج مراغه با نگاهی به دستاوردهای جدید کیهان شناسی در طراحی معماری می باشد. فهرست مطالببخش اول: مطالعات نظریفصل اوّل کلیات1 - 1 بیان مساله2 پرسش اصلی تحقیق (مسأله تحقیق)1 - 3 سوابق مربوط3 - 1 سوابق تئوری1 - 3 - 2 سوابق طراحی معماری موزه و مرکز نجوم1 - 4 فرضیه ها1-5 اهداف تحقیق1-6 نام بهره وران1-7 جنبه نو آوری1-8 روش کارفصل دوّم- تعاریف2-1 تعریف واژه نجوم2-2 تعریف واژه زیج2-3 تعریف واژه کیهان2-4 تعریف واژه کیهان شناسی2-5 تعریف واژه معماری2-6 تعریف واژه موزهمنابع فصل دوّمفصل سوّم- دیدگاهها3-1 نجوم3-2 کیهان شناسی و سیر تحول کیهان شناسی3-3 موزهمنابع فصل سوّمفصل چهارم- مصادیق4-1 موزهموزه هنرهای معاصرموزه ی هنر کیاسماموزه سلطنتی جنگ شمالموزه ی هنر معاصر هرنینگموزه ی ایبره کامارگوموزه ی تاریخ هلوکاستموزه ی اتسئانیوم (موزه اقیانوس شناسی)موزه ملی هنرهای قرن بیست و یکم (ماکسی)نتیجه گیری از مصادیق موزه4-2 موزه نجومموزه نجوم تاماناموزه نجوم تای پیموزه اخترشناسی کیهکوموزه فضا و پلانتاریوم هنگ کنگموزه ی علم نجوم و آسمان نمای آدلرنتیجه گیری از مصادیق موزه نجوممنابع فصل چهارمبخش دوم: مطالعات طراحی معماریفصل پنجم- آشنایی با مکان پروژه5-1 زمینه تاریخی5-1-1 تاریخ رصدخانه و علم نجوم در مراغه5-1-2 رصدخانه مراغه و نقش بنیادی آن در ایجاد رصد خانه های دیگر5-2 زمینه فرهنگی5-3 زمینه اقتصادی5-4 اقلیم مراغهمنابع فصل پنجمفصل ششم- تحلیل و آنالیز سایت6-1 موقعیت سایت در شهر6-2 حریم ها6-3 محدوده سایت و جهات اصلی و خاص سایت6-4 کاربری های پیرامون سایت-بناهای مهم سای6-5 بادها6-6 اقلیم در سایت6-7 شیب زمین6-7-1 پروفیل های عرضی6-7-2 پروفیل های طولی6-8 راهها و معابر سایت6-9 دید و منظر6-10 آلودگی صوتی6-11فضای سبز و پوشش گیاهیمنابع فصل ششمفصل هفتم- استانداردها و برنامه ی فیزیکی7-1 اصول اولیه در طراحی موزه7-2 نکات حائز اهمیت در طراحی موزه7-3 برنامه فیزیکی7-3-1 برنامه فیزیکی موزه7-3-1-1 برنامه فیزیکی موزه نجوم7-3-2 برنامه فیزیکی مرکز رصد ( پلانتاریوم)7-3-3 برنامه فیزیکی بخش اداری موزه7-3-4 برنامه فیزیکی کتابخانه7-4 نمودارهامنابع فصل هفتمفصل هشتم- آلترناتیوهاو آلترناتیو برترفصل نهم- سازه و تاسیسات9-1 سازه بنای موزه9-1-1 مزایای سازه های فضایی9-1-2 اجزای سازه فضایی9-1-3 انواع سازه های فضاکار9-2 سازه گنبد9-2-1 گنبدهای ژئودزیک9-2-2 هندسه گنبدهای ژئودزیک9-2-3 نحوه انتقال بار در گنبد ژئودزیکمنابع فصل نهمفصل دهم-تصاویری از طرح نهایی10-1 تصاویر سه بعدی اولیه طرح10-2 تصاویر دید پرنده طرح10-3 تصاویر دید ناظر طرح10-4 تصاویر ماکت طرحمنابعفهرست جداولفهرست نمودارهافهرست تصاویر

more_vert کتاب "چهلستون از کاخ تا موزه" مروری بر سیر تحولات این بنای تاریخی

ادامه مطلب

closeکتاب "چهلستون از کاخ تا موزه" مروری بر سیر تحولات این بنای تاریخی

 کتاب " چهلستون از کاخ تا موزه " شرحی بر تاریخ تحولات این بنای تاریخی کهن در نگین نقش جهان است. اصفهان در طول حیات شهری خود دوران‌های طلایی زیادی را پشت سر گذاشته و فراز و نشیب‌های بسیار را طی کرده است. اصفهان شهر بزرگان، هنرمندان و اندیشمندانی است که جان مایه‌های بصیرت، زیبایی و نوآوری را چنان درهم آمیخته و به ظهور رسانده‌اند که حاصل آفرینش‌گری‌شان نگاه عاشقان صاحبان قلم و هنر را از سراسر جهان به سوی خود خیره و جان های شیفته را از سرچشمه معنویت پیدا و پنهان خویش سیراب کرده است. یکی از نمادهای این سرچشمه معنویت، کاخ زیبای چهلستون است که هر بیننده‌ای را مجذوب خود می‌کند. چهلستون اصفهان باغی بزرگ بالغ بر ۶۷ هزار مترمربع است که در دوره شاه‏ عباس اول (۹۹۶-۱۰۳۸ هجری قمری) احداث شد. در این باغ که "باغ جهان‌نما" نام داشت شاه عباس کوشکی به شکل کلاه‌فرنگی بنا کرد که بنای اولیه کاخ چهلستون است؛ تالار میانی کاخ امروزی و غرفه‌های چهار گوشه آن را شامل می‌شود. وی بعدها این کوشک را به دیوانخانه، محل استقرار کارکنان و دبیران دربار اختصاص دارد. حدود نیم قرن بعد شاه عباس دوم تصمیم گرفت آنجا را به کاخی برای پذیرایی مهمانان خارجی تبدیل کند. کاخ چهلستون در سال ۱۳۱۶ خورشیدی به عنوان "موزه چهلستون اصفهان" در نظر گرفته شد و سپس مهر سال ۱۳۲۷ خورشیدی به طور رسمی به بهره‌برداری رسید. گردآوری، نگهداری و حفاظت، آثار و اشیای تاریخی، فرهنگی و هنری، فراهم آوردن امکانات پژوهشی و تحقیق و نیز آشنایی با شیوه زندگی گذشتگان و شناساندن آثار فرهنگ و هنر اسلامی به عموم مردم از اهداف موزه چهلستون بوده است. کتاب "چهلستون از کاخ تا موزه" که بیانی از سیر تحولات این بناست به قلم عاصفه بدر و فریناز فاتحی نگاشته شده‌است. این کتاب به همت مرکز اصفهان‌شناسی و خانه ملل و با مشارکت واحد انتشارات سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان سال ۹۸ در بیش از ۲۵۰ صفحه منتشر و در مراسمی به همراه ۶ کتاب اصفهان شناسی دیگر رونمایی شد. کتاب "چهلستون از کاخ تا موزه" در ۹ فصل با عناوین باغ چهلستون، آب در چهلستون، عمارت چهلستون، تالارها و ایوان‌ها، تزئینات عمارت، چهلستون از نگاه جهانگردان، حفاظت و مرمت تزئینات معماری عمارت، موزه چهلستون و تصویرها، نقشه‌ها، سندها و مدرک‌های قدیمی چهلستون تدوین شده است.

more_vert کتاب اسطوره‌شناسی

ادامه مطلب

closeکتاب اسطوره‌شناسی

کتاب اسطوره‌شناسی اثر فاروق صفی‌زاده، به تعریف اسطوره و معرفی پهلوانان و قهرمانان ایران باستان می‌پردازد. کتاب اسطوره‌شناسی به عنوان کتاب درسی کاردانی حرفه‌ای امور فرهنگی (اسطوره‌شناسی) مطابق با سرفصل دروس تعیین شده توسط دانشگاه جامع علمی کاربردی رسانه تدوین شده است. اساطیر نشان دهنده‌ی فرهنگ و نحوه‌ی تفکر مردمان در دوران کهن است. زبان گویای تاریخی است از دوران‌های پیش تاریخی، سخن‌گوی بازمانده‌های گران‌بهایی است که از دل خاک‌ها بیرون کشیده می‌شود یا در دل سنگ‌ها و کوه‌ها یافت می‌گردد. اسطوره واژه‌ای ایرانی است به شکل هیستوری به معنی آگاهی و داستان است. حوادثی که در اسطوره نقل می‌شود همچون داستان واقعی تلقی می‌گردد زیرا به واقعیت‌ها برگشت داده می‌شود و همیشه منطقی را دنبال می‌کند. اسطوره گاهی به ظاهر حوادث تاریخی را روایت می‌کند، اما آن‌چه در این روایت‌ها مهم است، صحت تاریخی آن نیست، بلکه مفهومی است که شرح این داستان‌ها برای معتقدان آن‌ها در بر دارد و هم‌چنین از این جهت که دیدگاه‌های آدمی را نسبت به خویشتن و جهان و آفریدگار بیان می‌کند دارای اهمیت است. در بخشی از کتاب اسطوره‌شناسی می‌خوانیم: پس از نریمان و سام زال زر یا دستان زال در روایات ملی از میان خاندان پهلوانان سیستان پدید می‌آید. زال پسر سام است که بر اثر سپیدی موی پدر او را در شیرخوارگی از خود دور کرد و بر دامنهٔ البرز نهاد تا همان‌جا تباه شود. اما سیمرغ او را بدید و برداشت و به کنام خود برد و چون فرزندان خویش بپرورد و سرانجام چنان که در شاهنامه می‌بینیم به پدر بازگرداند. این پهلوان در شاهنامه زال زر و دستان نام دارد. بنا بر روایت شاهنامه زال از آن جهت بدو می‌گفتند که هنگام تولد موی سر و روی او چون پیران سپید بود و دستان از آن روی که پدر با او دستان و مکر کرده و او را به البرز کوه افگنده بود. فهرست مطالباسطورهگونه‌های اسطورهقهرمانان باستانپهلوانان باستان

more_vert فرهنگ لغات شهرستان ابرکوه در قاب کتاب

ادامه مطلب

closeفرهنگ لغات شهرستان ابرکوه در قاب کتاب

کتاب فرهنگ لغات شهرستان ابرکوه گردآوری و تحقیق رضا ربانی است که به منظور حفظ فرهنگ غنی ایران به خصوص شهرستان‌های تاریخی نویسنده بر آن شده است تا فرهنگ لغات این شهرستان را جمع آوری و ثبت کند. این کتاب در سال ۱۳۹۶ در شمارگان یک هزار نسخه در قطع وزیری و با لیتوگرافی، چاپ و صحافی شریعت و همچنین حروف چینی آرایان پارس و ویراستاری اکرمی ابرقویی به چاپ رسیده است. نویسنده در مقدمه کتاب آورده: از آن جایی که لهجه های محلی نوشته نمی‌شود و دارای ادبیات مکتوب نیست و با توجه به نیاز جامعه به یک زبان محلی و لهجه رسمی و ارتباطات گسترده و همه جانبه بین شهرها و مناطق مختلف کشور زبان رسمی توسعه می یابد و به سوی یکسان سازی پیش می رویم. همچنین بیم آن می رود که لهجه‌های محلی و همراه با آن لغات فراوانی که در گنجینه این لهجه‌ها نهفته است به دست فراموشی سپرده شود که تاکنون شاهد آن بوده و هستیم و می بینیم که روز به روز لهجه‌ها و لغات محلی از رونق می افتند، بیاید همگی دست به دست هم دهیم و عزم خود را جزم کنیم و از لهجه‌های محلی مادری خود را پاسداری کنیم و به آن هم افتخار نماییم زیرا هر لهجه و گویش محلی نشانه هویت، فرهنگ، تعهد، قدمت، تمدن و تاریخ مردمان و صاحبان آن است. ربانی در خصوص قدمت شهرستان ابرکوه نوشته؛ آثار تاریخی ارزشمند مربوط به قبل از اسلام در نقاط مختلف این شهرستان که در موزه‌های داخلی و خارجی نگهداری می شود و در شاهنامه ی فردوسی هم بارها این شاعر بلند آوازه در سرودهای خود از نقاط مختلف این شهر به صورت حماسی یاد کرده و آثار باقیمانده در کوه صفه (شرق شهر ابرکوه) و کوه اعلا (در شمال شهر) قدمت این شهرستان را نشان می دهد. نمونه هایی از واژگان لهجه ابرکوهی که در این کتاب عنوان شده: آ : آقا مثلا آ حسن(حسن آقا) آ ب جی: خواهر، همشیره آب مو: آبان ماه آب خوری: لیوان آسک: آهسته

more_vert کتاب "دیوارنگاری عصر صفویه در اصفهان" کتابی از دوران طلایی نقاشی دیواری ایران

ادامه مطلب

closeکتاب "دیوارنگاری عصر صفویه در اصفهان" کتابی از دوران طلایی نقاشی دیواری ایران

 "دیوارنگاری عصر صفویه در اصفهان" کتابی است درباره دوران طلایی نقاشی دیواری ایران پس از اسلام که مربوط به عصر شاه ‌عباس صفوی است و به‌طور خاص در اصفهان و کاخ‌های چهلستون و عالی‌قاپو پرداخته است. اگرچه دوران طلایی نقاشی و مصورسازی کتب در ایران بعد از اسلام، مربوط به دوران ایلخانیان، تیموریان و اوایل سلسله‌ی صفویان به‌ ویژه در هرات و تبریز است اما دوران طلایی دیوارنگاری آن مربوط به عصر شاه عباس اول است که به‌ ویژه در کاخ‌های چهلستون و عالی‌قاپو که در این تحقیق به معرفی و بررسی آن‌ها پرداخته شده نمود یافته است. در مقدمه‌ این کتاب آمده است: "با انتقال پایتخت صفویان از قزوین به اصفهان در دهه‌ی اول حاکمیت شاه عباس اول (۹۹۵ ـ ۱۰۰۶ هجری قمری) به سفارش این پادشاه قدرتمند، مهندسان، معماران و گویا شیخ بهایی فیلسوف، عارف و اندیشمند این عصر، نقشه‌ی شهر اصفهان را که دربرگیرنده‌ مجموعه‌ میدان نقش جهان به ‌همراه کاخ‌ها، باغ‌ها، خیابان‌ها، پل‌ها و بازارها بود، طراحی کردند. همچنین به‌منظور رقابت با کاخ‌های عثمانیان و کلیساهای اروپایی به دستور شاه عباس اول و جانشینانش تزئین کاخ‌های چهلستون و عالی‌قاپو مورد توجه ویژه قرار گرفت، در نتیجه‌ این امر است که پیکره‌نگاری در مفهوم واقعی دیوارنگاره (نقاشی دیواری) با ویژگی‌های منحصر به فرد و خلاقانه‌ای در این بناها و در این عصر پدیدار می‌گردد. در این کتاب ضمن معرفی فنون و ویژگی‌های نقاشی دیواری اصفهان عصر صفوی، دیوارنگاره‌هایی که با سبک و اسلوب نقاشی مکتب اصفهان (رضا عباسی) اجرا شده مورد بررسی قرار گرفته است، به‌عبارت دیگر نگارنده به معرفی اجمالی نقاشی‌های کاخ‌های عالی‌قاپو و چهلستون یعنی نقاشی‌هایی که به‌ صورت پیکره‌نگاری در کاخ‌های عالی‌قاپو و چهلستون اجرا شده، نقاشان دوره‌ مذکور و آثار آن‌ها، تکنیک‌ها و رنگ‌های به‌کار رفته در دیوارنگاره‌ها و بیان ویژگی رنگ‌ها از منظر شیمیایی و فرآوری پرداخته است. همچنین علاوه بر بررسی آثار از نزدیک، به یادداشت‌های مربوط به آن‌ها حین مرمت نقاشی‌ها اشاره شده است. هدف این تحقیق، معرفی فنون و ویژگی‌های دیوارنگاره‌های اصفهان عصر صفویه با محوریت کاخ چهلستون است، زیرا بیشترین نقاشی‌ها از عصر صفویه در این بنا به‌جای مانده و به ‌همین دلیل امکان مطالعه و بررسی بهتر را مهیا می‌سازد. روش این تحقیق مبنایی تاریخی، تحلیلی و توصیفی دارد، در نتیجه در به سر منزل رساندن آن از فنون کتابخانه، آزمایشگاه، مصاحبه، مراجعه به اصل آثار یعنی مشاهده‌ دقیق پژوهشگر و مقایسه با نمونه‌های موجود در ابنیه‌ تاریخی عصر صفویه استفاده‌ بسیار شده است. کتاب "دیوارنگاری عصر صفویه در اصفهان: کاخ چهلستون" پس از سخن ناشران و مقدمه، شامل بخش‌های نقاشی ایران در عصر شاه عباس اول، تاریخچه‌ کاخ چهلستون، طبقه‌بندی دیوارنگاری‌های کاخ چهلستون، ویژگی‌های زیبایی‌شناسی دیوارنگاری‌های کاخ چهلستون، روش و فنون دیوارنگاری‌های اصفهان عصر صفوی، دیوارنگاری و هنرمندان، رنگ‌ها و بست‌ها در دیوارنگاری‌ها، پی‌نوشت‌ها، کتابنامه، نگاره‌ها و خلاصه‌ی انگلیسی است. کتاب "دیوارنگاری عصر صفویه در اصفهان" تابستان ۸۶ برنده‌ جایزه‌ کتاب فصل شد. این کتاب توسط حسین آقاجانی‌اصفهانی و اصغر جوانی نگارش شده و سال ۸۶ در ۱۲۸ صفحه توسط نشر فرهنگستان هنر با شمارگان سه هزار نسخه به چاپ رسیده است.

more_vert مقاله اخلاق مداری در شخصیت های مطرح در منظومه خسرو و شیرین

ادامه مطلب

closeمقاله اخلاق مداری در شخصیت های مطرح در منظومه خسرو و شیرین

مقاله علمی و پژوهشی " اخلاق مداری در شخصیت های مطرح در منظومه خسرو و شیرین " مقاله ای است در 20 صفحه و با 31 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای اخلاقی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث اخلاق مداری، منظومه خسرو و شیرین، شخصیت شناسی پرداخته شده است چکیده مقاله بی تردید منظومه خسرو و شیرین یکی از غنی ترین منظومه های برجسته زبان و ادبیات فارسی است. نظامی این داستان را به سفارش شاه سلجوقی، سلطان ارسلان سروده است. نظامی داستان خسرو و شیرین را که در همان ناحیه محل زندگی او رخ داده بود، و تا حدودی بر طبق رویدادهای تاریخی واقعی بود برگزید. نظامی گنجوی در داستان خسرو و شیرین، و ارزش والای زن و ازدواج در ایران باستان را بیان می‌کند. در این داستان، اصلالت‌های اخلاقی و انسانی ایران باستان و نقش والای فکر و کرامت‌های انسانی در آن زمان نشان داده شده است، مثلاً شیرین ضمن داشتن عشقی شدید و سوزناک به خسرو، در برابر تمایلات و خواسته‌های هوس‌انگیز خسرو از خود استقامت نشان می‌دهد و گوهر خویش را حفظ می‌کند. هدف از این مقاله، بررسی بُعد اخلاق مداری شخصیت های منظومه به ویژه خسرو و شیرین است. روش تحقیق در این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت تحلیلی و توصیفی است و روش گردآوری اطلاعات به صورت مطالعات کتابخانه ای و بررسی اسناد تاریخی است. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب سرگذشت زبان فارسی دری

ادامه مطلب

closeکتاب سرگذشت زبان فارسی دری

در این کتاب ریشه‌یابی تاریخی و خاستگاه زبان فارسی دری توجه شده و شیوه گسترش آن مورد بررسی قرار گرفته است. باید گفت که آریانای کهن، خراسان دورۀ اسلامی و یا افغانستان کنونی از قدیم‌ترین ادوار تاریخ محل ظهور عالی‌ترین و درخشان‌ترین تمدن‌های جهان بوده و فروغ آنهمه ذخایر فکری و گنجینه‌های معنوی به شکل علوم، فرهنگ، اخلاقیات و ادبیات به ما رسیده است که در ادوار مختلف به زبان‌های مختلف نگاشته آمده و امروز از آن زبانهای تاریخی و باستانی، زبان فارسی دری (زبان خراسانی) و چندین زبان محلی دیگر به ما رسیده است. از شرح بالا این نکته روشن می‌شود که زبان فارسی دری، زادۀ پهلوی اشکانی و زبان اشکانی دنبالۀ زبان اوستایی است. اما اغلب محققان معاصر عقیده دارند که زبان فارسی دری به طور مستقیم از اوستا برآمده و آنچه را که ما پهلوی اشکانی می‌گوییم، همان زبان فارسی دری است؛ به دو دلیل: اول این که اگر آثار باقیماندۀ پهلوی اشکانی با قدیم‌ترین آثار باقیماندۀ فارسی دری مقایسه و مقابله گردد معلوم می‌شود که گویا مادر و فرزند بوده باشند و اختلاف چندانی در آنها به نظر نمی‌رسد. دوم این که به وجود آمدن این همه آثار بدون سابقۀ تاریخی خالی از اشکال نیست، به این معنی که زبانی که بایست، کم ازکم دو سه قرن متداول و مروج بوده باشد تا این قدرت و ورزیدگی را پیدا کند که شعری چون شعر رودکی با آن به میان آید.فهرست مطالب یک دوسخن از مؤلفمقدمهسرگذشت زبان فارسی دری/پروفیسور رسول رهینپیشینۀ تاریخی زبان فارسی دری / پوهاند دکتور محمد حسین یمینپیشینۀ تاریخی زبان فارسی / دری / تاجیکی پیش از هزارۀ سوم میلادیدکتور غلام جیلانی داوری، خاورشناس افغانستانخراسان کهن و فرارود مهد پیدایش و پرورش زبان فارسی درینجم الدین کاویانیتیره شناسی زبان‌ها بحثی پیرامون فارسی دری / دکتور اسدالله حبیبافغانستان گهوارۀ زبان فارسی دری و برخی یاد آوری‌ها / دکتر رازق رویینپیشینۀ ادب فارسی دری ( متن کنفرانس) / واصف باختریدری یا زبان درباریان / دکتور عنایت الله شهرانیتأثیر زبان و ادب دری بر عربی / مرحوم پوهاند محمد رحیم الهامسیر زبان فارسی دری در هند / شاه علی اکبر شهرستانــیگسترۀ زبان فارسی دری در منطقه و جهان / گل احمد شیفته

more_vert کتاب موبدان در شاهنامه فردوسی

ادامه مطلب

closeکتاب موبدان در شاهنامه فردوسی

کتاب "موبدان در شاهنامه فردوسی" نوشته "زهرا دلپذیر" از نسخه‌های جدید در حوزه ادبیات به شمار می‌رود که دی ماه امسال توسط انتشارات پاژ مشهد وارد بازار نشر شد. این کتاب درباره حضور گروه اجتماعی موبدان در شاهنامه فردوسی و یک اثر پژوهشی محور است که نویسنده با بررسی کتاب‌های تاریخی و پژوهش‌های گذشته سعی در گردآوری خصوصیات و کارکردهای موبدان در ایران باستان داشته است. نویسنده این کتاب در باره اثر پژوهشی خود به خبرنگار ایرنا گفت: شاهنامه فردوسی سند پرافتخار هویت ملی و جلوه دهنده ریشه‌ها و سنت‌های ایران اسلامی است، در شاهنامه اسطوره، تاریخ و دین پیش از اسلام نمود یافته است و می‌توان از لابه‌لای آن به زوایای ایران باستان بویژه جامعه دینی آن عصر دست پیدا کرد. زهرا دلپذیر افزود: در ایران باستان روحانیون یکی از مراتب برجسته جامعه بوده و در بطن آن نفوذ بسیار داشتند که آنان را موبد می‌خواندند، موبدان در دربار شاهان کارکردهای بسیار داشته و همه امور با صلاحدید آنان انجام می‌شد. وی ادامه داد: کنش‌های مهم موبدان و نقشی که آنان در ایران باستان داشتند در شاهنامه تجلی یافته است. وی گفت: موبد یکی از پرکاربردترین واژه‌ها در شاهنامه است، این واژه به همراه مشتقات خود در مجموع ۵۱۳ بار در شاهنامه بکار رفته است که ۱۴۶ مورد آن مربوط به بخش اول شاهنامه و ۳۶۷ مورد مربوط به بخش دوم آن است. دلپذیر افزود: پژوهشگران شاهنامه را به بخش‌های مختلف تقسیم کردند، به عنوان مثال "ذبیح الله صفا" این کتاب را به سه بخش اساطیری، پهلوانی و تاریخی و "بهمن سرکاراتی آن را به ۲ بخش اساطیری - حماسی و تاریخی تقسیم کرده است. وی ادامه داد: در کتاب "موبدان در شاهنامه"، ایده "بهمن سرکاراتی" را در نظر گرفته‌ام و معتقدم بخش اساطیری - حماسی پایان ماجرای "کیخسرو" است و بعد از آن بخش تاریخی کتاب آغاز می‌شود و در هر ۲ بخش کارکرد موبدان را مورد بررسی قرار داده‌ام. وی گفت: براساس تحقیقات من، نقش موبدان و استفاده از واژه موبد در بخش تاریخی شاهنامه چهار برابر بخش اساطیری - حماسی آن است. نویسنده کتاب "موبدان در شاهنامه" افزود: تاکنون در باره مقام و موقعیت موبدان در شاهنامه تحقیق کامل و مستقل انجام نشده و آثاری هم که به ساختار دین و حکومت در شاهنامه فردوسی پرداخته‌اند به این مبحث بی‌توجه بودند. وی اظهار داشت: کتاب "موبدان در شاهنامه فردوسی" با مد نظر قرار دادن همه موارد مربوط به این‌ گروه در شاهنامه و بررسی دقیق و تطبیقی ابیات مربوط به آن‌ها با منابع کهن و نو می‌تواند منبع پژوهشی برای دانشجویان و علاقه‌مندان به ادبیات و تاریخ ایران باشد. وی گفت: این کتاب حاوی ۱۶۰ صفحه و دارای ۲ بخش است که در بخش اول با عنوان "موبدان در فرهنگ ایران" کلیاتی در باره پیشینه موبدان در ایران باستان بیان شده و در بخش دوم با عنوان "موبدان در شاهنامه" ابتدا به اجمال سلسله مراتب روحانیون و سپس جایگاه آنان در شاهنامه مورد بررسی قرار گرفته است. دلپذیر با اشاره به نتایج تحقیقات انجام گرفته پیرامون "نقش موبدان در شاهنامه" افزود: کارکرد موبدان در شاهنامه منحصر به اجرای امور و مناسک دینی و روایت داستان‌ها نیست، چون قبل از این فکر می‌کردند موبدان فقط نقش دینی دارند. وی ادامه داد: آغاز هر داستان در شاهنامه با بیان موبد آغاز می‌شود، موبدان در شاهنامه در اداره کشور نیز اختیارات گسترده داشته و حتی در جنگ‌ها حضور فعال داشتند، آنان مشاور شاهان بوده و نظارت بر امور اقتصادی، قضایی و دادرسی مناظره علمی با سفرای دیگر کشورها، تعلیم و تربیت، پزشکی، ستاره شناسی و کارکردهای دیگر بر عهده موبدان بوده است. وی گفت: تاکنون پرچمداری در جنگ‌ها و نظارت بر امور اقتصادی توسط موبدان از دید محققان پنهان مانده بود که در بررسی ابیات شاهنامه برای نوشتن این کتاب اطلاعات خوبی در این زمینه به دست آمد. دلپذیر افزود: در سراسر شاهنامه از موبدان چهره مثبتی ارایه شده است، آنان آینده نگر، پیشگو، پیش‌بین، کاردان، درستکار، مورد اعتماد شاهان و پهلوانان در شاهنامه هستند. وی ادامه داد: برای نوشتن کتاب "موبدان در شاهنامه" تمام منابع تاریخی که در باره موبدان و تاریخ فرهنگ باستان ایران بودند، بررسی شده و نگارش آن ۲ سال و نیم به طول انجامیده است.

more_vert کتاب" بافت قدیم نصف جهان " کتابی درباره سه محله‌ قدیمی اصفهان

ادامه مطلب

closeکتاب" بافت قدیم نصف جهان " کتابی درباره سه محله‌ قدیمی اصفهان

 کتاب " بافت قدیم نصف جهان " نوشته فاطمه دهقان نژاد با موضوع محله‌های قدیمی اصفهان، آموزه‌های تاریخی سه محله‌ جوباره، جماله و جلفا را به رشته تحریر درآورده است. بافت هر شهر کمیتی پویا و در حال تغییر است که وضع کالبدی شهر و چگونگی شکل‌گیری آن را در طول زمان نشان می‌دهد. بافت قدیم نیز بیان‌کننده‌ روند شکل‌گیری شهر با ویژگی‌های خاص خویش است. بافت قدیم شهر اصفهان که به علت آثار هنری و نقش سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خود به نصف جهان معروف شده برآیند فرهنگ و تمدن اسلامی و ایرانی است. در بافت این شهر، ارتباط ذاتی، کلی و ساختاری بین مذهب و فضای مصنوع شهری و مناسبات فردی و اجتماعی مشاهده می‌شود. کتاب "بافت قدیم نصف جهان" در هشت فصل تدوین شده است. شهرهای باستانی، اصفهان از آغاز تا اسلام، اصفهان از اسلام تا صفویه، اصفهان عصر صفویه، اصفهان پس از صفویه، بافت قدیم شهری، سامان‌بخشی بافت قدیم و بافت قدیم در سه محله تاریخی جوباره، کماله و جلفای اصفهان از عناوین فصول این کتاب است. نویسنده در آغاز این کتاب تمدن‌هایی چون تمدن ایران، مصر، بابل، یونان و روم را معرفی کرده و سپس به وضعیت اصفهان در دوره‌های مختلف قبل از اسلام، از قبیل مادها، هخامنشیان، اسکندر، پارت‌ها و ساسانیان پرداخته است. وی در ادامه اصفهان را از اسلام تا صفویه و سپس در عهد صفویه بررسی و اقدامات این دوره، مسجدها، بناها و عناصر شهری در این دوره، انواع گرمابه‌ها، محله‌ها و مدرسه‌ها را به طور کامل معرفی کرده است. در بخش بعدی اصفهان پس از صفویه معرفی شده و آن‌گاه بافت قدیم شهری، ویژگی‌ها، مسائل و مشکلات آن مطرح شده‌اند. در بخش پایانی کتاب نیز سامان‌بخشی بافت قدیم اصفهان، شرایط و موانع و نیز بررسی بافت قدیم در سه محله‌ی تاریخی جوباره، جماله و جلفا، تحولات و بناهای هریک عرضه شده است؛ کتاب دارای تصاویر و نقشه‌هایی در ارتباط با موضوع است. در این کتاب نگارنده نگاهی تازه از منظر جغرافیای تاریخی، به بافت قدیم شهر اصفهان، داشته و سعی کرده به زبان ساده و خلاصه، به تبیین موضوع بپردازد. خواننده‌ این کتاب با صرف وقت اندک، خواهد توانست به طور اختصار با سابقه‌ فرهنگ و تمدن ایران زمین و به خصوص شهر اصفهان آشنایی یافته و دریابد که آنچه امروز، ما از آن با عنوان بافت قدیم نام می‌بریم حاصل تلاش گذشتگان و یادآور زندگی و یاد و خاطرات آنان است. به دلیل کثرت محله‌های تاریخی اصفهان، آموزه‌های تاریخی سه محله‌ جوباره، جماله کله و جلفا، ارائه شده است. عللی چون اقلیت‌نشین بودن در محله‌ جوباره و جلفا، قدمت تاریخی و همسایگی جوباره و جماله کله و تفاوت‌های شهرسازی و اجتماعی در محله‌ عصر صفویه با محلات قدیم‌تر در انتخاب این سه محله، مؤثر بوده‌اند. این کتاب به همت فاطمه دهقان نژاد و با همکاری دکتر مرتضی دهقان نژاد به رشته‌ تحریر درآمده است و در سال ۱۳۸۶ به مناسبت نکوداشت اصفهان پایتخت فرهنگی جهان اسلام توسط مرکز اصفهان‌شناسی و خانه‌ ملل در ۲۲۲ صفحه با شمارگان یکهزار نسخه چاپ و منتشر شد و در سال ۹۴ به چاپ دوم رسید.