جستجو در بایگانی
برای جستجو در عنوان حداقل ۴ حرف وارد کنید.
//

_____.

//

_____.

_

_

_

 
 
more_vert مقاله علمی و پژوهشی سبک رهبری، تعهد سازمانی و رضایت شغلی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی سبک رهبری، تعهد سازمانی و رضایت شغلی

مقاله علمی و پژوهشی" سبک رهبری، تعهد سازمانی و رضایت شغلی " مقاله ای است که در20 صفحه و با 42 عنوان فهرست در مجلات معتبر علمی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به سبک رهبری، تعهد سازمانی و رضایت شغلی ، رهبری توزیع شده و احساس کارآمدی اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی هویت بخشی سازمانی و رضایت شغلی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی هویت بخشی سازمانی و رضایت شغلی

مقاله علمی و پژوهشی" هویت بخشی سازمانی و رضایت شغلی " مقاله ای است که در22 صفحه در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت دولتی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به هویت بخشی سازمانی، ترک شغل ، رفتار شهروندی و رضایت شغلی اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی اقدامات مدیریت منابع انسانی و رضایت شغلی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی اقدامات مدیریت منابع انسانی و رضایت شغلی

مقاله علمی و پژوهشی" اقدامات مدیریت منابع انسانی و رضایت شغلی " مقاله ای است که در 14  صفحه در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت دولتی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به اقدامات مدیریت منابع انسانی، رضایت شغلی و معادلات ساختاری اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی کارکنان

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی کارکنان

مقاله علمی و پژوهشی" عوامل مؤثر بر رضایت شغلی کارکنان " مقاله ای است در 20  صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت دولتی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به عوامل مؤثر بر رضایت شغلی کارکنان ، مشارکت ، جو سازمانی ، ادراک برابری و پایگاه اقتصادی اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی

در این مقاله علمی و پژوهشی که در 16 صفحه و با 14 فهرست منبع ارائه شده است سرمایه اجتماعی ، رضایت شغلی ، ابعاد سرمایه اجتماعی ، اعتماد اجتماعی ، شبکه روابط اجتماعی ، هنجارهای همیاری ،نظریه های رضایت شغلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در زمینه یافته های پژوهشی بحث و بررسی شده و نتایج آماری ارائه گردیده است دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد از نتایج این پژوهش و تحقیق علمی می توانند در رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد به عنوان یکی از منابع استفاده نمایند.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی رضایت شغلی ، شبکه های اجتماعی و تعهد سازمانی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی رضایت شغلی ، شبکه های اجتماعی و تعهد سازمانی

مقاله علمی و پژوهشی" رضایت شغلی ، شبکه های اجتماعی و تعهد سازمانی " مقاله ای است که در 23  صفحه در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت دولتی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به رضایت شغلی ، شبکه های اجتماعی، آوای مخرب کارکنان، شبکه اجتماعی عمومی، شبکه اجتماعی سازمانی  و تعهد سازمانی اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله بررسی رابطه بین اخلاق اسلامی کار و فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی کارکنان

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی رابطه بین اخلاق اسلامی کار و فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی کارکنان

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی رابطه بین اخلاق اسلامی کار و فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی کارکنان با توجه به نقش واسطه ای تعهد سازمانی در سازمان تأمین اجتماعی استان گلستان " مقاله ای است در 24 صفحه و با 31 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای اخلاقی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث اخلاق اسلامی کار، فرهنگ سازمانی، رضایت شغلی، تعهد سازمانی پرداخته شده است چکیده مقاله هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین اخلاق اسلامی کار و فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی کارکنان با توجه به نقش واسطه ای تعهد سازمانی در سازمان تأمین اجتماعی استان گلستان بوده است. روش تحقیق آن از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها توصیفی، پیمایشی و از نوع همبستگی می باشد. همچنین جامعه آماری آن کلیه کارکنان سازمان تأمین اجتماعی استان گلستان به تعداد 340 نفر بود که با بهره‌گیری از جدول کرجسی و مورگان، 181 نفر به عنوان حجم نمونه با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب گردیده اند. داده‌های مورد نیاز با استفاده از روش میدانی و کتابخانه‌ای و ابزار آن پرسشنامه‌ جمع آوری گردید که روایی و پایایی آنها نیز بررسی و مورد تایید واقع شد. همچنین جهت تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از روش مدل یابی معادلات ساختاری(SEM) و نرم‌افزارهای SPSS و Lisrel استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از رابطه مثبت و معنادار بین اخلاق اسلامی کار و فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی کارکنان است و تعهد سازمانی کارکنان نقش واسطه را در رابطه میان اخلاق اسلامی کار و فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی کارکنان ایفا می‌کند. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله علمی و پژوهشی رفتار شهروندی سازمانی و رهبری تحولی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی رفتار شهروندی سازمانی و رهبری تحولی

مقاله علمی و پژوهشی" رفتار شهروندی سازمانی و رهبری تحولی " مقاله ای است که در18 صفحه و با 43 عنوان فهرست در مجلات معتبر علمی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به رفتار شهروندی سازمانی، رضایت شغلی، رضایت شغلی درونی ، اعتماد و رهبری تحولی اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله بررسی رابطه‌ی بین کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی در میان اعضای هیأت علمی دانشگاه شیراز

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی رابطه‌ی بین کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی در میان اعضای هیأت علمی دانشگاه شیراز

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی رابطه‌ی بین کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی در میان اعضای هیأت علمی دانشگاه شیراز" مقاله ای است در 25 صفحه و با 48 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث کیفیت زندگی کاری، رضایت شغلی، هیات علمی، قانون گرایی، انسجام اجتماعی، یکپارچگی،زندگی اجتماعی  پرداخته شده است چکیده مقاله پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه‌ی بین کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی در میان اعضای هیأت علمی دانشگاه شیراز و با روش توصیفی همبستگی اجرا شد. ابزار گردآوری داده‌ها عبارت بودند از: پرسش‌نامه‌ی کیفیت زندگی کاری براساس مدل والتون و پرسش‌نامه‌ی محقق‌ساخته‌ی رضایت شغلی، نتایج به‌دست‌آمده از تحلیل داده‌ها نشان داد که بین کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی رابطه‌ی مثبت و معناداری وجود دارد. از میان مؤلفه‌های کیفیت زندگی کاری، مؤلفه‌های قانون‌گرایی در سازمان، یک‌پارچگی و انسجام اجتماعی و وابستگی زندگی اجتماعی و کاری بهترین پیش‌بینی کننده‌های میزان رضایت شغلی اعضای هیأت علمی بودند. بنابراین، نتایج تحقیق، حاکی از آن است که اعضای هیأت علمی از کیفیت زندگی کاری راضی هستند و در نتیجه از میزان رضایت شغلی بالایی برخوردارند عنوان مقاله [English] A Study of the Relationship between the Quality of Work Life and Job Satisfaction Among the Faculty Members of Shiraz University چکیده [English] This research is intended to review the relationship between quality of work life and job satisfaction among the faculty members of Shiraz University. The researchers followed a descriptive correlative method. The following instruments were used in the research: quality of work life questionnaire based on Walton's method, and researcher made questionnaire for testing job satisfaction. The results for the quality of work life questionnaire was 0.92 (a=0.92), and for job satisfaction was 0.88 (a=0.88). The acquired data was analyzed through Pierson Correlation Method, independent t-test, and stepwise regression. The results indicated that there is a significant and positive relationship between quality of work life and job satisfaction. Organizational legalism and social integrity are the most predictive factors of job satisfaction. Hence, the findings indicated that the faculty members who are more satisfied with the quality of work life, have more job satisfaction.  دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب مسیر شغلی؛ راه‌حل های حرفه‌ای برای چالش‌های روزانه

ادامه مطلب

closeکتاب مسیر شغلی؛ راه‌حل های حرفه‌ای برای چالش‌های روزانه

کتاب مسیر شغلی؛ راه‌حل های حرفه‌ای برای چالش‌های روزانه از انتشارات دانشکده کسب‌وکار هاروارد است که توسط افشین صمصامی و مجید کرمی ترجمه و از سوی انتشارات آریاناقلم منتشر شده است عنوان انگلیسی کتاب Shaping your career : expert solutions to everyday challenges  است بررسی موضوع کتاب فرایند ارزیابی جایگاه فعلی شغل، تصمیم‎گیری در مورد جایگاهی که خواهانش هستید و ایجاد تغییرات لازم برای رسیدن به آن «تعیین مسیر شغلی» نامیده می‎شود. این موضوع فرایندی جاری است که باید آن را موزون و هماهنگ مدیریت کنید چرا که محیط کسب‌وکار همواره در حال تغییرات مهمی است .در کتاب حاضر پیشنهادها و استراتژی‌های گوناگونی برای مدیریت این فرآیند خواهید یافت. با اصلاح مداوم مسیر شغلی خود، شانس خود را برای افزایش رضایت شغلی و همچنین مشارکت حداکثری در فعالیت‌های سازمان­تان افزایش خواهید داد.

more_vert مقاله تأثیر ابعاد کارراهه با توجه به عوامل شغلی بر پیامدهای سازمانی

ادامه مطلب

closeمقاله تأثیر ابعاد کارراهه با توجه به عوامل شغلی بر پیامدهای سازمانی

مقاله علمی و پژوهشی " تأثیر ابعاد کارراهه با توجه به عوامل شغلی بر پیامدهای سازمانی " مقاله ای است در 26 صفحه و با 41 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث کارراهه؛ پی‌آمدهای سازمانی؛ عوامل شغلی؛ عملکرد شغلی؛ رضایت شغلی پرداخته شده است چکیده مقاله یکی از جنبه‌های مهم در رابطه با کار و فعالیت سازمانی و حرفه‌ای، موضوع کارراهه‌ی فردی است. تحقیق حاضر با هدف تأثیر ابعاد کارراهه‌ی انتخابی فرد بر پی‌آمدهای سازمانی (عملکرد شغلی و رضایت شغلی) صورت گرفته است. تحقیق از نوع پیمایشی بوده و برای جمع‌آوری داده‌ها، 384 پرسش‌نامه به‌طور تصافی بین کارکنان بانک کشاورزی در شهر تهران، به‌عنوان نمونه توزیع گردید. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و آزمون فرضیات از آزمون‌ رگرسیون استفاده شد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که ابعاد کارراهه، بر عملکرد شغلی اثری مثبت و معنادار داشته و بر رضایت شغلی اثری ندارد؛ ولی تأثیر ابعاد کارراهه با لحاظ عوامل شغلی، بر پی‌آمدهای سازمانی مثبت و تعیین‌کننده است. عنوان مقاله [English] The Effects of Career Aspects on Organizational Outcomes through Consideration of Job Factors چکیده [English] Individual career is an important issue in organizational and professional activities. This research is intended to investigate the effects of the aspects of individuals’ career on organizational outcomes. This is a survey research in which 384 questionnaires were distributed among a random sample selected from among the employees of Bank-e-Keshavazi in Tehran. Regression test was applied to analyze the data as well as the hypotheses. The results indicated that aspects of career significantly and positively affect job performance. Yet, it is ineffective on job satisfaction. However, considering the job factors, the aspects of career are positively effective on organizational outcomes. کلیدواژه‌ها [English] Career, Organizational Outcomes, Job Factors, Job performance, Job Satisfaction دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب تاثیر رضایت شغلی بر بهبود رفتار شهروندی

ادامه مطلب

closeکتاب تاثیر رضایت شغلی بر بهبود رفتار شهروندی

پیمان جهان فر در کتاب تاثیر رضایت شغلی بر بهبود رفتار شهروندی، سعی کرده تأثیر عدالت سازمانی و رضایت شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی را مورد بررسی قرار دهد و آنگاه نقش شخصیت سالم سازمانی به عنوان متغیر مداخله‌گر در این تأثیر را بررسی نماید. در ادبیات آکادمیک و حرفه‌ای مدیریت، توجه قابل ملاحظه‌ای برای فهم تأثیر رفتار شهروندی سازمانی به عنوان رفتارهای فرا وظیفه‌ای کارکنان بر مشارکت آنان به صورت مثبت در عملکرد سازمان‌ها شده است. رفتار شهروندی سازمانی، نگرش و ظرفیت کارکنان را برای توانمندسازی و انعطاف پذیری بالاتر آن‌ها در راستای اهداف سازمان و در شرایط مختلف محیطی فراهم می‌آورد. بنابراین وفاداری و تعهدی که در کارکنان ایجاد می‌شود عاملی برای تضمین سلامت سازمان و بقای آن در محیط رقابتی و متحول محسوب می‌شود. رفتار عادلانه از سوی سازمان با کارکنان عموما منجر به تعهد بالاتر آن‌ها نسبت به سازمان و رفتار شهروندی فرانقش آن‌ها می‌شود. از سوی دیگر افرادی که احساس بی‌عدالتی کنند، به احتمال بیشتری سازمان را رها می‌کنند یا سطوح پایینی از تعهد سازمانی را از خود نشان می‌دهند و حتی ممکن است شروع به رفتارهای ناهنجار مثل انتقام‌جویی کنند. بنابراین درک اینکه چگونه افراد در مورد عدالت در سازمان خود قضاوت می‌کنند و چگونه به عدالت یا بی‌عدالتی درک شده پاسخ می‌دهند، از مباحث اساسی به خصوص برای درک رفتار سازمانی است. رفتار شهروندی سازمانی، مجموعه‌ای از رفتارهای داوطلبانه و اختیاری است که بخشی از وظایف رسمی فرد نبوده، با این وجود توسط ایشان انجام و باعث بهبود مؤثر وظایف و نقش‌های سازمانی می‌شود. عدالت سازمانی به رفتار منصفانه و اخلاقی افراد درون یک سازمان اشاره داشته و با سه عامل برابری، بی‌طرفی و عدم تبعیض تعریف می‌شود. سلامتی سازمانی آن وضعیتی است در افراد و سازمان متبوع آن‌ها که امکان میدهد عملکردی بالاتر از حد معمول انتظار و یا حتی بالاتر از همه رقبای خود داشته باشند. در کتاب تاثیر رضایت شغلی بر بهبود رفتار شهروندی برآنیم نقش رضایت شغلی در رابطه با تعالی شغلی و رفتار شهروندی در شرکت گاز استان آذربایجان شرقی را مورد مطالعه قرار دهیم. که در این پژوهش در پی پاسخگویی به این سؤال باشیم که آیا مؤلفه‌های رضایت شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی در شرکت گاز استان آذربایجان شرقی چه تأثیری دارند و اولویت‌بندی آن‌ها به چه شکلی است؟ در بخشی از کتاب تاثیر رضایت شغلی بر بهبود رفتار شهروندی (The Impact of satisfaction on the improvement of social relations) می‌خوانیم: رضایت شغلی که نوعی احساس مثبت فرد نسبت به شغلش می‌باشد زائیده عواملی نظیر شرایط محیط کار، نظام سازمانی شغل، روابط حاکم بر محیط کار و تأثیر عوامل فرهنگی است. لذا می‌توان نتیجه گرفت رضایت شغلی، احساس روانی است که از عوامل اجتماعی نیز متأثر می‌باشد. رضایت شغلی یعنی احساس خرسندی و خشنودی که فرد از کار خود می‌کند و لذتی که از آن می‌برد و در پی آن به شغل خود دل گرمی و وابستگی پیدا می‌کند. رضایت شغلی حالتی مطبوع و خوشایند، عاطفی و مثبت که حاصل از رضایت ازشغل است، مفهومی دارای ابعاد، جنبه‌ها و عوامل گوناگون که باید مجموعه آن‌ها را در نظر گرفت. از جمله این عوامل، می‌توان به صفات کارگر و کارمند، نوع کار، محیط کار و روابط انسانی کار اشاره نمود. رضایت شغلی بعنوان یکی از عوامل مهم کارایی و اثربخشی سازمانی می‌باشد که بسیاری از رفتارهای کارکنان در سازمان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بطور کلی تحقیقات نشان می‌دهد که رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی همدیگر را تقویت می‌کنند. برای مثال در یکی از اولین تحقیقات صورت گرفته درباره رفتار شهروندی، روی کارکنان دانشگاه بیتمن و ارگان (1983) دریافتند که بین معیارهای عمومی رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه معناداری وجود دارد. فهرست مطالبمقدمهتوضیحی در مورد کتاب حاضرچرا باید از این موضوع نوشت؟تعریف مفاهیم کتابتعریف مفهومی واژگانالف) رضایت شغلیرهبریمدیریت اطلاعاتیروند کارکار گروهیارتقاء مداوممدیریت بر پایه‌ی اعضا (افراد)ب-رفتارشهروندی سازمانینوع دوستیوظیفه شناسیفضیلت شهروندی (جوانمردی)احترام و تکریمرضایت شغلیعوامل انتخاب شغل1-وضع جسمانی2 -استعداد3-رغبت4-امکانات فردی - اجتماعیعوامل رضایت شغلیابعاد رضایت شغلیعوامل مؤثر بر رضایت شغلیسازش شغلینظریه‌های سازش شغلیموفقیت شغلینظریه دیویس و نیواسترومآثار و نتایج رضایت شغلیفواید بررسی رضایت شغلیبیگانگی شغلیرفتار شهروندی سازمانیسه مولفه تعریف ارگان را می‌توان به شرح زیر مطرح نمودتوانمند سازی و تعهد سازمانیمفاهیم مرتبط با رفتار شهروندی سازمانیالف) اعتمادب) مشروعیتج) تقابلد) عدالت سازمانیانواع رفتار شهروندیاطاعت سازمانیوفاداری سازمانمشارکت سازمانیابعاد رفتار شهروندی سازمانیسیاستهای انگیزشی رفتار شهروندی سازمانیگزینش واستخدامآموزش و توسعهارزیای عملکرد و جبران خدمتسیستم‌های غیر رسمیعوامل تاثیر گذار بر رفتار شهروندی سازمانیپیشینهمنابع داخلیمنابع خارجیرفتار شهروندی سازمانییافته‌ها و نتایجپیشنهاداتی برای بهبود رفتار شهروندی سازمانیمنابعمنابع خارجی

more_vert مقاله تأثیر جوِّ سازمانی بر رضایت شغلی با میانجی‌گری سرمایه‌ی انسانی

ادامه مطلب

closeمقاله تأثیر جوِّ سازمانی بر رضایت شغلی با میانجی‌گری سرمایه‌ی انسانی

مقاله علمی و پژوهشی " تأثیر جوِّ سازمانی بر رضایت شغلی با میانجی‌گری سرمایه‌ی انسانی" مقاله ای است در 25 صفحه و با 57 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث جوّ سازمانی؛ رضایت شغلی؛ سرمایه‌ی انسانی پرداخته شده است چکیده مقاله پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر جوّ سازمانی بر رضایت شغلی با میانجی‌گری سرمایه‌ی انسانی انجام شده است. جامعه‌ی آماری، کلیه‌ی کارشناسان شرکت پارس‌خودرو بوده است. برای انجام تحقیق، 350 نفر از کارشناسان شرکت به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای گزینش شدند. از این تعداد، 336 پرسش‌نامه تکمیل شده و مورد استفاده قرار گرفت. برای گردآوری داده‌ها از 3 پرسش‌نامه‌ی: رضایت شغلی مینه‌سوتاکوتاه‌شده، سرمایه‌ی انسانی بونتیس و جوّ سازمانی محقق‌ساخته استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با روش تحلیل مسیر از نوع مدل‌یابی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزارAMOS,SPSS صورت گرفت. نتایج نشان داد که مدل اولیه، با داده‌های این پژوهش برازش مناسبی دارد و تأثیرات مستقیم جوّسازمانی بر رضایت شغلی معنادار بود و تأثیر غیرمستقیم آن، ازطریق سرمایه‌ی انسانی تأیید شد عنوان مقاله [English] The Effect of Organizational Climate on Job Satisfaction with the Mediation of Human Capital چکیده [English] This research is intended to review the effect of organizational climate on job satisfaction with the mediation of human capital. Research community includes all the experts of Pars Khodro, 350 of whom were selected through cluster random sampling. They answered to 336 questionnaires. To collect data, three types of questionnaires were used, including: Minnesota's shortened job satisfaction questionnaire, Bountis human capital questionnaire, as well as researcher-made organization climate questionnaire. Data analysis was performed through path analysis by structural equation modeling using SPSS and AMOS software. The results indicated that the primary model was correlated with the data. The direct effect of organizational climate on job satisfaction was significant. Its indirect effect worked through human capital. کلیدواژه‌ها [English] Organizational Capital, Job Satisfaction, human capital دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله بررسی رضایت شغلی کارکنان از سبک رهبری مدیران

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی رضایت شغلی کارکنان از سبک رهبری مدیران

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی رضایت شغلی کارکنان از سبک رهبری مدیران (مطالعه موردی: کارکنان زن دانشگاه الزهرا(س)" مقاله ای است در 13 صفحه و با 16 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مطالعات زنان و خانواده منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث سبک رهبری مدیران؛ سبک رهبری کارمدار – وظیفه‌گرا؛ سبک رهبری تلفیقی؛ سبک رهبری رابطه‌مدار-تحول‌گرا؛ رضایت شغلی زنان پرداخته شده است چکیده مقاله هر اندازه مدیران سازمان‌ها نسبت به رضایت شغلی کارکنان وقوف بیشتری داشته باشند، بهتر می‌توانند با برنامه‌ریزی منطقی علاوه بر افزایش سطح رضایت شغلی آنها موجبات ارتقاء و بهره‌وری سازمان را فراهم آورند. در قلمرو مطالعات انسانی این امر از اهمیت بسزایی برخوردار است و این پژوهش بر آن است تا با بررسی ‌و مقایسه رضایت شغلی‌کارکنان زن از سبک رهبری مدیرانِ میانی زن و مرد در دانشگاه الزهراء(س) توصیه‌ها و راهکارهایی را به برنامه ریزان، مدیران و دست‌اندرکاران در جهت گزینش هر چه بهتر سبک منتج به رضایت شغلی کارکنان زن ارائه نماید و بدین ترتیب سطح کمی و کیفی عملکرد دانشگاه ارتقاء یابد. این پژوهش با استفاده از دو پرسشنامه‌ی محقق ساخته در زمینه رضایت شغلی و سبک رهبری مدیران انجام گرفته است. به منظور تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی از نرم‌افزار spss و آزمون آماری همبستگی خی دو - پیرسون استفاده شده است. این  تحقیق سبک رهبری مدیران زن در دانشگاه الزهراء(س) را کارمدار- وظیفه‌گرا و سبک رهبری مدیران مرد را رابطه مدار-تحول‌گرا یافته و رضایت شغلی کارمندان از سبک رهبری مدیران میانی مرد را بیشتر می‌داند که در تحلیل آن می‌توان به روحیه اثبات مدیریتی از سوی زنان و عبور از سقف شیشه‌ای از جانب مردان با توجه به مدیریت در محیط خاص بانوان اشاره نمود.لازم به ذکر است که این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و در محدوده زمانی سال91-90 صورت پذیرفته است. عنوان مقاله [English] Research on Job Satisfaction of Women from Leadership Styles (A Case Study at Alzahra University) چکیده [English] Abstract If organization managers are informed about their employees' satisfaction, they can promote organizations with logical programming. This paper attempts to explore the Job satisfactions of women employees at Alzahra University from the leadership styles perspective. It also looks at how to conform to the specific roles of women employees at Alzahra University, and thus, how to Increase the quality of work. In this research two questionnaires about Job satisfaction and leadership styles were administered. In the research methodology SPSS and Chi-square test and Pearson Factor were used. Results of this research showed women employees have more satisfaction from middle-level men managers than middle-level women managers. That is, leadership style of middle-level men managers was relationship-oriented; whereas middle-level women leadership styles was work and task-oriented. The outcomes of the research suggest a careful understanding of the academic atmosphere and institutional maturity of the scientific-cultural environment and sophistication of women employees at Alzahra University. This is also indicative of the satisfaction of the employees from positive middle-level-men managers under a glass ceiling, in comparison to how the middle-level women managers tried to make a statement to prove themselves. کلیدواژه‌ها [English] Keywords leadership style, circuit-task-oriented, relationship-oriented leadership style, consolidated leadership style, women’s Job satisfaction دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله آرزوها و موفقیت مسیر شغلی مدیران

ادامه مطلب

closeمقاله آرزوها و موفقیت مسیر شغلی مدیران

مقاله علمی و پژوهشی " آرزوها و موفقیت مسیر شغلی مدیران" مقاله ای است در 25 صفحه و با 48 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث آرزوهای مسیر شغلی؛ موفقیت مسیر شغلی؛ مدیران پرداخته شده است چکیده مقاله هدف از اجرای پژوهش حاضر، بررسی رابطه‌ی بین آرزوها و موفقیت مسیر شغلی مدیران شرکت پلی‌اکریل ایران می‌باشد. به این منظور، 83 نفر از مدیران در سه رده‌ی عالی، میانی و سرپرستی به‌عنوان گروه نمونه به‌طور تصادفی انتخاب شدند. روش جمع‌آوری داده‌ها، دو پرسشنامه‌ی آرزوهای شغلی شاین و موفقیت شغلی محقق‌ساخته بود. داده‌ها با استفاده از آزمون t ، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون درنرم‌افزار spss مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که خلاقیت کارآفرینانه، نخستین و استقلال، آخرین آرزوی مسیر شغلی مدیران می‌باشد. هم‌چنین، موفقیت مسیر شغلی ذهنی بیش از موفقیت مسیر شغلی عینی در مدیران وجود دارد و آرزوهای مدیریت عمومی، استقلال و تعادل کار- خانواده، پیش‌بینی‌کننده‌ی خوبی برای موفقیت مسیر شغلی هستند. بین رضایت از کار و رضایت از زندگی با موفقیت مسیر شغلی نیز رابطه‌ی معناداری وجود داشت عنوان مقاله [English] Desires and Successes in Managers' Carriers چکیده [English] This research is intended to study the relationship between the desires of the managers and their successes in their carrier at Iranian Polyacryl Company. To conduct the research, a sample group of 83 subjects, including managers at high, middle, and supervisory levels was formed randomly. to collect data, two questionnaires, including Shine's carrier desires test and a researcher made career success test were employed. The data were analyzed by t-test, Pierson correlation coefficient, and regression analysis. The results indicated that entrepreneurial innovations, being the first and having independence include the last career desires of managers. Desire for success in mental career is more than that of success in objective career  for managers. desires relating to general management, independence and work-home balance are good predictors of career success. There are also significant positive relationship between work satisfaction and life satisfaction (P<0.05). دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله فرا تحلیلی بر مطالعات مربوط به اخلاق کار اسلامی

ادامه مطلب

closeمقاله فرا تحلیلی بر مطالعات مربوط به اخلاق کار اسلامی

مقاله علمی و پژوهشی " فرا تحلیلی بر مطالعات مربوط به اخلاق کار اسلامی " مقاله ای است در 19 صفحه و با 37 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای اخلاقی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث اخلاق کار اسلامی، فراتحلیل،تعهد سازمانی،عدالت سازمانی، رضایت شغلی پرداخته شده است چکیده مقاله بی توجهی سازمان ها به اخلاق کار و ضعف در رعایت اصول اخلاقی در برخورد با نیروهای انسانی سازمان و ذی نفعان بیرونی، می تواند مشکلاتی را برای سازمان ها به وجود آورد. همچنین بحث از اصول اخلاقی و به ویژه اخلاق کار اسلامی در جامعة ایران اسلامی دارای اهمیت است. به دلیل اهمیت موضوع، در سال های اخیر تحقیقات زیادی درباره اخلاق کار اسلامی انجام شده است. با توجه به افزایش تحقیقاتِ اخلاق کار اسلامی و شناسایی متغیرهای متعدد مرتبط با آن، تحقیق حاضر درصدد بررسی مهمترین متغیرهای مرتبط با اخلاق کار اسلامی در تحقیقات انجام شده در ایران است. روش تحقیق مقاله حاضر، فراتحلیل می باشد. جامعه آماری تحقیق همه ی مقالات معتبر علمی هستند که در سال های 1380 تا 1394 با موضوع اخلاق کار اسلامی منتشر شده اند. در نهایت 16 تحقیق انتخاب و با نرم افزار CMA2 مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد که در مجموع رابطه 16 متغیر با اخلاق کار اسلامی در تحقیقات مختلف بررسی شده است. از بین این متغیرها، سه متغیر تعهد سازمانی، عدالت سازمانی و رضایت شغلی بیشترین تاثیر را بر اخلاق کار اسلامی داشتند.نتایج فراتحلیل نشان داد که اندازه اثر بین تعهد سازمانی و اخلاق کار اسلامی با 55/0 در حد بالا می-باشد. همچنین اندازه اثر ترکیبی عدالت سازمانی و اخلاق کار اسلامی با 53/0 در حد بالا قرار دارد. رابطه رضایت شغلی و اخلاق کار اسلامی، در تحقیقات مرور شده معادل 27/0 و در حد ضعیف می باشد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب تاثیر فرهنگ سازمانی بر تعالی سازمان

ادامه مطلب

closeکتاب تاثیر فرهنگ سازمانی بر تعالی سازمان

کتاب تاثیر فرهنگ سازمانی بر تعالی سازمان، تالیف احسان پوری، ضمن معرفی فرهنگ سازمانی و عوامل موثر در آن به نقش فرهنگ سازمانی در تعالی سازمانی و افزایش بهره‌وری و بهبود عملکرد کارکنان در سازمان می‌پردازد. مفهوم فرهنگ سازمانی به عنوان عامل موثر در بهره‌وری و عملکرد سازمان در نظر گرفته شده است و چنانچه فرهنگ مناسب کاری به خوبی بین مدیران و کارکنان گسترش یابد به تحکیم تعهد سازمانی، ارتقاء اخلاقیات، عملکرد و بهره‌وری بالاتر منجر می‌شود. در کتاب تاثیر فرهنگ سازمانی بر تعالی سازمان می‌خوانیم که فرهنگ سازمانی، یکی از جدیدترین واژه‌های ادبیات مدیریت است که در سال‌های اخیر بسیار مورد توجه اندیشمندان و صاحب نظران مدیریت قرار گرفته است. اوچی پیترز و واترمن در پر فروش‌ترین کتاب‌هایشان بر اهمیت فرهنگ سازمان به عنوان شرط موفقیت سازمان‌ها تأکید کرده‌اند. پژوهشگران در زمینه فرهنگ سازمانی معتقد هستند که نسبت فرهنگ به سازمان مانند نسبت شخصیت است به فرد و اعتقاد دارند که برای ایجاد بالندگی در افراد جامعه باید در زمینه شخصیتی آن‌ها کاوش صورت گیرد. بر این اساس برای ایجاد بالندگی سازمانی که منجر به بالندگی جامعه می‌گردد باید در فرهنگ سازمان تحقیق شود. فهرست مطالب فصل اول: کلیات و تعاریففصل دوم: مدیریت منابع انسانیفصل سوم: نقش فرهنگ در سازمانفصل چهارم: فرهنگ سازمانی و بهبود عملکرد کارکنانفصل پنجم: هوش فرهنگی در سازمانیفصل ششم: فرهنگ کارآفرینی در سازمانفصل هفتم: فرهنگ یادگیری سازمانی و رضایت شغلیفصل هشتم: فرهنگ سازمانی و سوء رفتار سازمانیفصل نهم: نقش رهبری در فرهنگ سازمانیفصل دهم: مدیریت چالش‌ها در فرهنگ و رفتار سازمانیفصل یازدهم: کنترل رفتارهای کاری انحرافی در سازمانفصل دوازدهم: فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی

more_vert کتاب رابطه جو سازمانی و فرسودگی شغلی دبیران

ادامه مطلب

closeکتاب رابطه جو سازمانی و فرسودگی شغلی دبیران

جو سازمانی اصطلاح وسیعی است که به ادراک معلمان از محیط کار عمومی مدرسه، سازمان رسمی، سازمان غیر رسمی، شخصیت همکاران و رهبری سازمانی، اشاره می کند. جو مدرسه کیفیتی نسبتا با دوام از محیط مدرسه است که بوسیله معلمان تجربه شده است، بر رفتارشان تاثیر می گذارد و بر پایه ادراک جمعی شان از رفتار در مدارس قرار دارد. جو سازمانی می تواند از عواملی باشد که استرس (فشار روانی) معلمان را کاهش یا افزایش دهد. بنابراین بررسی وضعیت جو سازمانی مدارس امری ضروری است که باید همواره و هراز چند گاهی در همه سازمانها و از میان آن مدارس بررسی و پژوهش شود. فرسودگی شغلی معلمان توجه زیادی را به خود معطوف کرده و در حال گسترش است به طوریکه این گروه همیشه در خطر این عارضه قرار می گیرند. شروع مبحث فرسودگی شغلی و معرفی آن توسط فرودنبرگر بود که آن را واکنش در برابر فشارهای شغلی بیش از حد دانست. پرنفوذترین تعریف از فرسودگی شغلی توسط مزلاچ ارائه شده است، وی نشانگان فرسودگی شغلی را روی آوردی جدید از پدیده مرزی استرس معرفی می کند که با سه ویژگی مشخص می شود: فرسودگی هیجانی، شخصیت زدائی و نقصان تحقق شخصی. فهرست مطالب مقدمهفصل اول: مبانی نظری و پیشینه مطالعاتیبخش اول: جو سازمانیمفهوم جو سازمانیتعاریف جو سازمانیویژگی های خاصّ جوّ سازمانیعوامل مؤثر بر جو سازمانینظریه پردازان جو سازمانیرویکردهای شکل گیری جو سازمانیبخش دوم: فرسودگی شغلیاسترسمنابع اصلی استرس معلمانارتباط استرس شغلی با فرسودگی شغلیتعاریف فرسودگی شغلیمراحل بروز فرسودگی شغلیعوامل فرسودگی شغلینشانه های فرسودگی شغلیراه های پیشگیری از فرسودگی شغلیشیوه‌های کاهش فرسودگی شغلیفصل دوم: روش جمع آوری و تحلیل داده‌هاجامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیریفصل سوم: تجزیه و تحلیل داده هافصل چهارم: بحث و نتیجه گیریمقدمهیافته های پژوهش و نتیجه‌گیری حاصل از آنهاپیشنهادات کاربردیپیشنهادات پژوهشیفهرست منابعمنابع فارسیمنابع انگلیسیضمائم

more_vert کتاب تاثیر فرهنگ سازمانی بر تعالی سازمان

ادامه مطلب

closeکتاب تاثیر فرهنگ سازمانی بر تعالی سازمان

کتاب تاثیر فرهنگ سازمانی بر تعالی سازمان، تالیف احسان پوری، ضمن معرفی فرهنگ سازمانی و عوامل موثر در آن به نقش فرهنگ سازمانی در تعالی سازمانی و افزایش بهره‌وری و بهبود عملکرد کارکنان در سازمان می‌پردازد. مفهوم فرهنگ سازمانی به عنوان عامل موثر در بهره‌وری و عملکرد سازمان در نظر گرفته شده است و چنانچه فرهنگ مناسب کاری به خوبی بین مدیران و کارکنان گسترش یابد به تحکیم تعهد سازمانی، ارتقاء اخلاقیات، عملکرد و بهره‌وری بالاتر منجر می‌شود. در کتاب تاثیر فرهنگ سازمانی بر تعالی سازمان می‌خوانیم که فرهنگ سازمانی، یکی از جدیدترین واژه‌های ادبیات مدیریت است که در سال‌های اخیر بسیار مورد توجه اندیشمندان و صاحب نظران مدیریت قرار گرفته است. اوچی پیترز و واترمن در پر فروش‌ترین کتاب‌هایشان بر اهمیت فرهنگ سازمان به عنوان شرط موفقیت سازمان‌ها تأکید کرده‌اند. پژوهشگران در زمینه فرهنگ سازمانی معتقد هستند که نسبت فرهنگ به سازمان مانند نسبت شخصیت است به فرد و اعتقاد دارند که برای ایجاد بالندگی در افراد جامعه باید در زمینه شخصیتی آن‌ها کاوش صورت گیرد. بر این اساس برای ایجاد بالندگی سازمانی که منجر به بالندگی جامعه می‌گردد باید در فرهنگ سازمان تحقیق شود. فهرست مطالبفصل اول: کلیات و تعاریففصل دوم: مدیریت منابع انسانیفصل سوم: نقش فرهنگ در سازمانفصل چهارم: فرهنگ سازمانی و بهبود عملکرد کارکنانفصل پنجم: هوش فرهنگی در سازمانیفصل ششم: فرهنگ کارآفرینی در سازمانفصل هفتم: فرهنگ یادگیری سازمانی و رضایت شغلیفصل هشتم: فرهنگ سازمانی و سوء رفتار سازمانیفصل نهم: نقش رهبری در فرهنگ سازمانیفصل دهم: مدیریت چالش‌ها در فرهنگ و رفتار سازمانیفصل یازدهم: کنترل رفتارهای کاری انحرافی در سازمانفصل دوازدهم: فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی

more_vert مقاله بررسی تحقیقات رضایت شغلی در ایران

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی تحقیقات رضایت شغلی در ایران

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی تحقیقات رضایت شغلی در ایران (تحلیل محتوای پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های دولتی طی سال‌های 1358 تا 1387، موجود در پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران) " مقاله ای است در 27 صفحه و با 29 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث رضایت شغلی؛ تحلیل محتوا؛ تحلیل ثانوی؛ پایان‌نامه؛ دانشگاه پرداخته شده است چکیده مقاله بررسی رضایت شغلی، به‌عنوان یک ابزارجمع‌آوری اطلاعات اصلی در سازمان‌ها عمل می‌کند و مدیران را قادر می‌سازد تا از این طریق اولاً بخش‌ها یا گروه‌های کاری را با یکدیگر مقایسه نمایند و ثانیاً مسایل و مشکلات را اولویت‌بندی کرده و ثالثاً ادراکات و انتظارات کارکنان را شناسایی نماید تا بدین‌وسیله بتوانند موجب بهبود شکاف بین وضع موجود و شود. کارکرد دانشگاه‌ها در زمینه‌ی رضایت شغلی به دو بخش مشخص آموزشی (تربیت نیروی ماهر و متخصص) و پژوهشی (اجرای پروژه‌های تحقیقاتی و پایان‌نامه‌ها) قابل تقسیم است. اهمیت کارکرد پژوهشی دانشگاه‌ها، محققان را بر آن می‌دارد تا به بررسی و تحلیل محتوای پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی در حوزه‌ی جهانگردی بپردازند. هدف اصلی این مقاله، ارایه مدلی پژوهشی متکی بر تحقیقات انجام‌شده‌ی کی نیکی و همکاران(2002)، تسینگ (2004)و باولینگ و هامون(2008) و با استفاده از نتایج تحقیقات رضایت شغلی در ایران خواهد بود. بر این اساس، به تحلیل محتوای 238 پایان‌نامه‌ی تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های دولتی ایران طی سال‌های 86-1358 خواهد پرداخت. نوع تحقیق، استفاده از اطلاعات موجود و روش تحقیق، تحلیل محتوا و تحلیل ثانوی می‌باشد. داده‌های تحقیق، با مراجعه به پایگاه اینترنتی پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران (وابسته به وزارت علوم، فن‌آوری و تحقیقات) استخراج و جمع‌آوری گردیده است. جهت تجزیه و تحلیل‌های آماری از نرم‌افزار Spss در محیط Windows و روش‌های آماری شامل تحلیل توصیفی (یک متغیره و دو متغیره) استفاده گردید. متغیرهای هشتگانه‌ی مستقل تحقیق حاضر، شامل: جنس، تعدادصفحات، برخورداری از چکیده، مقطع تحصیلی، رشته و گرایش تحصیلی، نوع دانشگاه، سازمان پژوهشی و زمان دفاع از پایان‌نامه می‌باشند. گرایش‌های پژوهشی رضایت شغلی، به‌عنوان متغیر وابسته در نظر بوده که در قالب چهار گرایش (موضوع) اصلی و موضوعات فرعی طبقه‌بندی شده‌اند. نتایج نهایی در قالب پنج بخش مهم: مشارکت جنسی، میان‌رشته‌ای بودن، میان‌سازمانی بودن، رشد زمانی و گرایش‌های چهارگانه‌ی رضایت شغلی تنظیم و جمع‌بندی شده است. عنوان مقاله [English] The Study of Job Satisfaction Researches in Iran Content Analysis of Higher Education Dissertations (1358-87) چکیده [English] Studying job satisfaction is used as a means for collecting data in organizations. This enables the managers, first, to compare vicarious work groups and departments, and second, to categorize the problems, and third, to identify the employees' expectations and perceptions. In turn, they will be able to decrease the gap between status quo and the desired situation. The function of universities with regard to job satisfaction can be divided into two main groups; that is, educational function (training experts and skillful people), and research functions (including research projects and dissertations). The significance of the second function has made the researchers analyze the content of the dissertations on subjects such as tourism. Based on several researches conducted in this field, including researches on job satisfaction, the researchers intended to provide a research model. To do so, the contents of 238 dissertations written during 1358 to 1386 in the public universities ofIranwere analyzed. Content analysis and secondary research were applied to analyze the information. SPSS statistical analysis was applied for conducting content analysis by explanatory, both univariate and bivariate researches. The final outcomes of the research were classified into five important classes of gender participation, being interdisciplinary, being inter-institutional, time factor, and the four inclinations of job satisfaction کلیدواژه‌ها [English] Job Satisfaction, Content Analysis, Secondary Analysis, Dissertation, university دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .