جستجو در بایگانی
برای جستجو در عنوان حداقل ۴ حرف وارد کنید.
//

_____.

//

_____.

_

_

_

 
 
more_vert مقاله علمی و پژوهشی چالش های صدا و سیما در دهکده جهانی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی چالش های صدا و سیما در دهکده جهانی

مقاله علمی و پژوهشی" چالش های صدا و سیما در دهکده جهانی " مقاله ای است در 33 صفحه با 15 عنوان فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مطالعات جامعه شناختی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی موضوعات چالش های صدا و سیما در دهکده جهانی ، سواد رسانه ای ، سواد مخاطب ، اجزای سواد رسانه ای ، اصول سواد رسانه ای ، ابعاد سواد رسانه ای و فهم انتقادی مطرح شده است   محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی توسعه سواد رسانه ای و سازمانهای فرهنگی و رسانه ای

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی توسعه سواد رسانه ای و سازمانهای فرهنگی و رسانه ای

مقاله علمی و پژوهشی" توسعه سواد رسانه ای و سازمانهای فرهنگی و رسانه ای " مقاله ای است در 16 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به توسعه سواد رسانه ای و سازمانهای فرهنگی و رسانه ای ، سازمان رسانه ای و مخاطب رسانه اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی سواد اطلاعاتی راهکار نوین در روابط عمومی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی سواد اطلاعاتی راهکار نوین در روابط عمومی

مقاله علمی و پژوهشی" سواد اطلاعاتی راهکار نوین در روابط عمومی " مقاله ای است در 28 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به سواد اطلاعاتی راهکار نوین در روابط عمومی ، فناوری ارتباطات ، فناوری اطلاعات ، عصر ارتباطات ، سنجش سواد اطلاعاتی ، مفهوم سواد اطلاعاتی، استاندار سواد اطلاعاتی و مهارت سواد اطلاعاتی اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی سواد رسانه ای و رسانه های اجتماعی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی سواد رسانه ای و رسانه های اجتماعی

مقاله علمی و پژوهشی" سواد رسانه ای و رسانه های اجتماعی " مقاله ای است در 23 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به سواد رسانه ای و رسانه های اجتماعی، رسانه های نوین ، کاربرد رسانه اجتماعی ، مهارت سواد رسانه ای و چارچوب سواد رسانه ای  نووری اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی ارتقاء سواد رسانه ای و جامعه مدنی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی ارتقاء سواد رسانه ای و جامعه مدنی

مقاله علمی و پژوهشی" ارتقاء سواد رسانه ای و جامعه مدنی " مقاله ای است در 12 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به ارتقاء سواد رسانه ای و جامعه مدنی ، نهادهای مدنی ، تعریف سواد رسانه ای ، اصول سواد رسانه ای ، ویژگی جامعه مدنی و فرهنگ گفتگو اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی سواد رسانه ای و میزان رضایتمندی از اخبار شبکه سراسری و ماهواره

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی سواد رسانه ای و میزان رضایتمندی از اخبار شبکه سراسری و ماهواره

مقاله علمی و پژوهشی" سواد رسانه ای و میزان رضایتمندی از اخبار شبکه سراسری و ماهواره " مقاله ای است در 28 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به سواد رسانه ای و میزان رضایتمندی از اخبار شبکه سراسری و ماهواره ، سواد رسانه ای ، ابعاد سواد رسانه ای و اشباع رسانه ای اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی جایگاه رسانه ، سواد رسانه ای و جامعه دانایی محور

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی جایگاه رسانه ، سواد رسانه ای و جامعه دانایی محور

مقاله علمی و پژوهشی" جایگاه رسانه ، سواد رسانه ای و جامعه دانایی محور " مقاله ای است در 18 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به جایگاه رسانه ، سواد رسانه ای و جامعه دانایی محور ، انبوه دانش ، شکاف آگاهی ، شکاف دیجیتال ، سواد اطلاعاتی ، شایستگی دیجیتال و عناصر سواد رسانه ای اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی سواد رسانه ای و ارتقاء سطح تولیدات خبری

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی سواد رسانه ای و ارتقاء سطح تولیدات خبری

مقاله علمی و پژوهشی" سواد رسانه ای و ارتقاء سطح تولیدات خبری " مقاله ای است در 14 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به سواد رسانه ای و ارتقاء سطح تولیدات خبری ، خبرنگاران ، دبیر خبر و مولفه های سواد رسانه ای اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی سواد رسانه ای و نظام آموزش و پرورش

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی سواد رسانه ای و نظام آموزش و پرورش

مقاله علمی و پژوهشی" سواد رسانه ای و نظام آموزش و پرورش " مقاله ای است در 18 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به سواد رسانه ای و نظام آموزش و پرورش ، آموزش بازاندیشانه ، حلقه کندوکاو و آموزش سواد رسانه اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی سواد رسانه ای و توسعه انسانی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی سواد رسانه ای و توسعه انسانی

مقاله علمی و پژوهشی" سواد رسانه ای و توسعه انسانی " مقاله ای است در 18 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به سواد رسانه ای و توسعه انسانی ، جامعه اطلاعاتی ، سند تحول توسعه ، صدا و سیما ، شاخص توسعه انسانی و آموزش و پرورش اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی سواد رسانه ای و سبک زندگی شبکه های ماهواره ای

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی سواد رسانه ای و سبک زندگی شبکه های ماهواره ای

مقاله علمی و پژوهشی" سواد رسانه ای و سبک زندگی شبکه های ماهواره ای " مقاله ای است در 14 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به سواد رسانه ای و سبک زندگی شبکه های ماهواره ای ، تفکر انتقادی ، جنگ نرم ، مصرف گرایی ، مدیریت بدن و اوقات فراغت اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی سواد رسانه های اجتماعی و پیام رسان تلگرام

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی سواد رسانه های اجتماعی و پیام رسان تلگرام

مقاله علمی و پژوهشی" سواد رسانه های اجتماعی و پیام رسان تلگرام " مقاله ای است در 27 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به سواد رسانه های اجتماعی و پیام رسان تلگرام و دانش انتقادی  نووری اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert کتاب رسانه و یادگیری در مدارس قرن 21

ادامه مطلب

closeکتاب رسانه و یادگیری در مدارس قرن 21

کتاب رسانه و یادگیری در مدارس قرن 21 اثر ماریو جیرالدو جیرالدو، سواد رسانه‌ای را به عنوان ابزاری آموزشی در عصر حاضر به معلمان معرفی می‌کند. ماریو جیرالدو جیرالدو (Maryori Giraldo Giraldo) نویسندۀ کتاب رسانه و یادگیری در مدارس قرن 21 (The influence of media literacy on second language learning of 21st century students)، معتقد است که تأکید بر سواد رسانه‌ای در نظام جدید آموزشی و بکارگیری آن در کلاس درس به عنوان روشی تقویت‌کننده برای دانش آموزان، منجر به درک عمیق مفاهیم و مداخلۀ آن‌ها در فرایند یادگیری می‌شود. از آنجایی که عموم افراد در جامعه، همزمان با پیشرفت تکنولوژی، در راستای افزایش سطح دانش و آگاهی و به روز نمودن اطلاعات خود، وارد فضای مجازی شده‌اند و به محتوای مورد نظر دسترسی دارند، باید یاد بگیرند و از سواد کافی برخوردار باشند تا از تأثیرپذیری منفی از رسانه‌های نوین و آسیب‌پذیری‌های نوپدید فضای مجازی در امان بوده و به عنوان فردی با سواد در فضای مجازی و دارای علم درست در استفاده از فضای وب، به کسب دانش بپردازند. مخاطب باید بتواند با حضور در فضای مجازی، با آگاهی کامل، پیام‌های رسانه‌ای که از طریق رسانه‌های اجتماعی مانند شبکه‌های اجتماعی، تلگرام، یوتیوب و... دریافت می‌کند را پردازش کرده به دانش موجود در هر رسانه‌ای دست پیدا کند. لذا در تعریف مهارت‌ها و توانایی‌های ضروری کاربران برای حضور در فضای مجازی، به مفهوم جدید "سواد رسانه‌ای" دست پیدا کردیم. در قرن حاضر، تکنولوژی مبتنی بر توسعه‌ی عملی، زمینه‌ی اقدامات پژوهشی برای دانشگاه‌ها بوده و به نحوی گسترده راه‌کارهای عملی خود را در حوزه‌های تخصصی جستجو کرده و این امر به مرور جامعه و ساختارهای سازمانی و صنایع را تحت تأثیر قرار داده است. تکنولوژی رسانه‌ای، به منزله یکی از مهم‌ترین عوامل تغییر، چنان با زندگی مردم در جوامع مختلف عجین شده است که بی‌توجهی به آن چالشی را در جامعه مبتنی بر کارآفرینی و فناوری و ابعاد مختلف آن ایجاد خواهد کرد. فضای مجازی نیز، به عنوان یکی از دستاوردهای بزرگ بشر در عرصه‌ی تکنولوژی رسانه‌ای، تأثیری شگرف بر زندگی بشر در جوامع پیشرفته و کشورهای در حال توسعه داشته است. در بخشی از کتاب رسانه و یادگیری در مدارس قرن 21 می‌خوانیم: وارد شدن سواد رسانه‌ای در مهارت‌های ارتباطی، سبب به وجود آمدن زمینه‌ای برای دانش آموزان جهت تهیه متن‌ها از طریق مدل‌های رسانه‌ای می‌شود. دانش آموزان می‌توانند از مدلی استفاده کنند و از سبک زبان و لهجه‌ای تقلید کنند که آن‌ها را به تمرین‌ها و مهارت‌های ارتباطات واقعی نزدیک‌تر کند. همچنین با استفاده از متن‌های یکسان برای دانش آموزان و از طریق رویکردهای مختلف، تفاسیر مختلف را پیدا کرده، بحث و گفتگو در مورد زبان دوم را به وجود می‌آورد و درک بهتری از آنچه متن واقعاً معنی می‌دهد، درمی یابند. خواندن و دوباره خواندن متن‌ها امکان شکل گیری یک محتوای اجتماعی را فراهم می‌سازد و امکان تفسیر و برداشت‌های مختلف از متن مورد بحث را فراهم می‌کند که منجر به درک بیشتر می‌شود. فهرست مطالبمقدمهچکیدهابزارها و روش‌هاسواد رسانه‌ای چیستچگونه می‌توانیم از سواد رسانه‌ای داخل کلاس‌ها استفاده کنیمگرایش اول: استفاده از سواد رسانه برای آموزگاران بدون مهارتروند 2: استفاده از سواد رسانه داخل کلاس جهت تولید محتوا توسط دانش آموزچگونه سواد رسانه می‌تواند فرصت یادگیری زبان دوم را فراهم کندتجربه آموزشی من با استفاده از تمرین‌های سواد رسانه در کلاس درسدرجه یکمنابع

more_vert مقاله علمی و پژوهشی سواد رسانه ای و مصرف ذهنی کالاهای فرهنگی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی سواد رسانه ای و مصرف ذهنی کالاهای فرهنگی

مقاله علمی و پژوهشی" سواد رسانه ای و مصرف ذهنی کالاهای فرهنگی " مقاله ای است در 24 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به سواد رسانه ای و مصرف ذهنی کالاهای فرهنگی ، شبکه اجتماعی ، رسانه های جمعی ، نظریه شکاف و نظریه آگاهی اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی سواد رسانه ای ، نظام تربیتی و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی سواد رسانه ای ، نظام تربیتی و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

مقاله علمی و پژوهشی" سواد رسانه ای ، نظام تربیتی و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش " مقاله ای است در 14 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به سواد رسانه ای ، نظام تربیتی و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و یونسکو اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی سواد رسانه ای و شیوه های نظارتی مادران بر مصرف تلویزیون ماهواره

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی سواد رسانه ای و شیوه های نظارتی مادران بر مصرف تلویزیون ماهواره

مقاله علمی و پژوهشی" سواد رسانه ای و شیوه های نظارتی مادران بر مصرف تلویزیون ماهواره " مقاله ای است در 26 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به سواد رسانه ای و شیوه های نظارتی مادران بر مصرف تلویزیون ماهواره ، کنترل والدین ، تکنولوژی نوین ارتباطی ، ارزشهای اجتماعی و فرزندپروری اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert کدام افراد حتما مبتلا به آلزایمر می‌شوند؟

ادامه مطلب

closeکدام افراد حتما مبتلا به آلزایمر می‌شوند؟

نتایج یک بررسی جدید به خوبی نشان می‌دهد افراد بی‌سواد دست کم سه برابر بیش از سایر افراد در معرض اختلال حافظه و درنهایت آلزایمر هستند. به گزارش  دیلی‌میل، نتایج یک بررسی جدید به خوبی نشان می‌دهد افراد بی‌سواد دست کم سه برابر بیش از سایر افراد در معرض اختلال حافظه و درنهایت آلزایمر هستند.  محققان آمریکایی نزدیک به یک هزار نفر را در دهه ۷۰ سالگی خود طی یک دوره چهار ساله مورد بررسی قرار دادند و دریافتند، این افراد دست کم سه برابر بیش از آنهایی که خواندن و نوشتن بلد هستند، در معرض آلزایمرند.  دانشمندان می‌گویند سواد داشتن به افراد اجازه می‌دهد تا در فعالیت‌های تحریک کننده مغز شرکت کنند.  محققان دانشگاه کلمبیا در نیویورک، خطر ابتلا به اختلال در حافظه را سه برابر بیشتر در افرادی که هرگز خواندن یا نوشتن آموزش ندیدند، پیدا کردند.  با سواد بودن به افراد این امکان را می‌دهد تا در فعالیت‌هایی که مغز را تحریک می‌کند، مانند خواندن روزنامه‌ها و کمک به تکالیف نوه‌ها مشارکت کنند.  براساس آمارهای موجود، حدود ۷ میلیون انگلیسی سواد خواندن و نوشتن ندارند و شمار زیادی از آنها در معرض زوال عقل هستند.  محقق ارشد این مطالعه می‌گوید:‌مطالعه جدید ما شواهد بیشتری را ارائه می‌دهد که خواندن و نوشتن ممکن است عوامل مهمی در حفظ سلامت مغز باشند.  پیش بینی می شود تعداد افراد مبتلا به زوال عقل تا سال ۲۰۴۰ بیش از دو برابر شود؛ از ۸۸۰ هزار نفر به ۱.۶ میلیون در انگلیس و ۴.۷ میلیون به ۸.۵ میلیون نفر در ایالات متحده برسد.  نتایج این پژوهش در مجله «Neurology» منتشر شد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی جایگاه مخاطب در سیاستگذاری خبری

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی جایگاه مخاطب در سیاستگذاری خبری

مقاله علمی و پژوهشی" جایگاه مخاطب در سیاستگذاری خبری " مقاله ای است در 26 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به جایگاه مخاطب در سیاستگذاری خبری ، رسانه خبری ، مدرسان ارتباطات ، انواع مخاطب و نظریه تاثیر اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert کتاب گوگل برای کتابداران و متخصصان اطلاعات

ادامه مطلب

closeکتاب گوگل برای کتابداران و متخصصان اطلاعات

کتاب گوگل برای کتابداران و متخصصان اطلاعات نوشته امیررضا اصنافی و مریم پاکدامن نائینی، به‌ عنوان پروژه کلاسی برای درس‌های مرجع‌ شناسی تخصصی لاتین و نمایه‌‌سازی و چکیده‌ نویسی ارائه شده است و در مجموع، حاوی 9 مقاله است که هر کدام بخشی از قابلیت‌های گوگل را به کتابداران و انواع کتابخانه‌ها معرفی می‌کند. تعدادی از مقاله‌های این کتاب برگرفته از مجله الکترونیکی Library philosophy and Practice (شماره ژوئن 2007) است که به کارکردهای گوگل برای کتابداران اختصاص دارد. البته به‌ دلیل تغییرات سریع محتوایی و فنی، مقاله‌های انتخاب‌ شده، تمام و کمال ترجمه نشدند: مواردی حذف، بخش‌هایی خلاصه‌ و حتی نکته‌هایی توسط مترجمان به اصل مقاله اضافه شد. مقاله‌های مربوط به گوگل‌ درایو و گوگل‌ پلاس کاملا تالیفی است. در پایان، پیشنهادهایی برای فعالیت‌های عملی و کلاسی ارائه شد تا کتابداران آن‌ها را در کتابخانه‌های خود اجرا کنند. در بخشی از کتاب گوگل برای کتابداران و متخصصان اطلاعات می‌خوانید: مهارت‌های سواد اطلاعاتی را نباید به‌ عنوان یک رشته و مفهومی جداگانه در نظر گرفت بلکه باید بافت و زمینه رشته‌ای را در نظر گرفت که مهارت‌های سواد اطلاعاتی برای آن مطرح می‌شود. مهارت‌های مطرح‌ شده نیز نباید مهارت‌های فنی و مکانیکی پیچیده‌ای باشد. برای بیان این مهارت‌ها باید به دنبال مطالعه و فهم محتوا و ساختار متون و مباحثات و مقالات در آن زمینه باشیم. بنابراین به‌ عنوان یک رویکرد به سواد اطلاعاتی این انتظار که سواد اطلاعاتی هم مفید و هم قابل درک برای مخاطب باشد نه‌ تنها خارج از قلمرو گوگل نیست بلکه با آن یکپارچه است. در عرصه تقسیم‌بندی نظری - عملی در کتابداری و علوم اطلاعات، کراولی مدافع عمل‌گرایی فرهنگی به‌ مانند یک راه برای پوشش دادن مسائل مطرح شده در عنوان است. اما پاولی از عملگرایی فرهنگی به مانند یک لنز برای آزمودن نه تنها سواد اطلاعاتی بلکه زبان مورد استفاده کتابداران برای مباحثه کردن، استفاده می‌کند. واژه Pragmatism به معنای عملگرایی برگرفته از Pragma به معنای کنش یا عمل است. پراگماتیسم یا مکتب اصالت عمل یا به عبارتی عملگرایی، نگرشی فلسفی است که همواره بر کنش، عمل و آنچه کارایی دارد تأکید می‌کند. این مکتب در واقع دیدگاه، روش و فلسفه‌ای است که نتایج عملی ایده‌ها و عقاید را به عنوان معیار تعیین ارزش آن‌ها به کار می‌برد و به دستاورد، نتایج و واقعیات عملی توجه می‌کند. (عطوفی کاشانی، بی‌تا). عبارت Cultural pragmatism به معنای عملگرایی با رویکرد فرهنگی است. کراولی و پاولی، اعتقاد دارند که سواد اطلاعاتی را باید از جنبه عملی مورد بررسی قرار داد و برای این منظور از عملگرایی فرهنگی بهره می‌گیرند اما یکی با دیدی جزئی به مطلب می‌نگرد و دیگری به کلیات توجه نشان می‌دهد. در واقع کراولی معتقد است که برای درک کارکردهای سواد اطلاعاتی، بایستی به عنوان این نوع سواد دقت کنیم. عبارت سواد اطلاعاتی تشکیل شده از دو واژه سواد و اطلاعات است، که باید این دو واژه به درستی تبیین و تفسیر شود و کارکردهای این دو واژه مد نظر قرار گیرد تا درک کاملی از عبارت سواد اطلاعاتی به دست آید. اما پاولی با توجه به مکتب عملگرایی معتقد است باید عبارت سواد اطلاعاتی را به عنوان یک کل در نظر گرفت و با توجه به نتایج آن هم سواد اطلاعاتی را بررسی کرد و هم با این دیدگاه به بررسی استانداردهای سواد اطلاعاتی پرداخت و در نهایت زبانی را مورد بررسی قرار داد که کتابداران برای بیان مباحث پیرامون سواد اطلاعاتی به کار می‌برند. فهرست مطالبپیشگفتارزمزمه‌های تغییر در کتابخانه‌هاسواد اطلاعاتی در عصر گوگلسهولت در دسترسی و استفادهدو تفاوت الگوی بازیابی اطلاعات کلاسیک و الگوی چیدن تمشکممکس، منشاء وب و جنبش دسترسی بازارتباطات، نرم‌افزارهای اجتماعی و کتابخانه2نقش سواد اطلاعاتی: ساختارگرایی و ارزیابی انتقادیآینده همین حالاست: عمل و عکس‌العملآیا در گوگل جستجو کرده‌اید؟گوگل به ‌عنوان یک ابزار اکتشافی در فهرست نویسیفهرست منابعگوگل‌بوک و امکانات آنتاریخچه کتاب گوگلقابلیت‌های کتاب گوگلبرنامه تعاونیکتابخانه‌های شرکت‌ کننده در پروژه کتاب گوگلنحوه یافتن کتاب‌های قابل بارگذاریمنبعاشتراک‌ منابع کتابخانه‌ای در اوایل عصر گوگلمقدمهدیدگاه کاربردیدگاه کتابخانهدیدگاه اجتماعینتیجه‌گیریفهرست منابعاستفاده از تحلیل‌گر گوگل برای بهبود محتوا و طراحی وب‌سایت کتابخانه‌ها: یک مطالعه موردیمقدمهتحلیل‌گر گوگلاستفاده کتابخانه نیووارک – راتگرز از تحلیل‌گر گوگلکتابخانهنتایج یافته‌ها از تحلیل‌گر گوگلبحث و نتیجه‌گیریفهرست منابعاستفاده از گوگل در مصاحبه مرجعسؤالات مرجعی که از نظر ظاهر ناقص استاطلاعات کتاب شناختی ناقصاطلاعات کتاب شناختی نادرستغلط‌های املاییگوگل تاک‌خصوصیات گوگل‌تاکمنبع اصلیمنابع کمکینقشه‌های گوگل و کاربرد آن در کتابخانه‌هامقدمهتاریخچهجستجوی مکان‌هاتصاویر ماهوارهگوگل چگونه این تصاویر را تهیه میکند؟عکس‌هانمای خیابان در سرویس نقشه گوگلنقشه‌ساز گوگلکاربرد نقشه‌های گوگل در کتابخانه‌هافهرست منابعنمایه‌سازی با استفاده از گوگلمقدمهرویکرد معنایی به نمایه‌سازی چندرسانه‌ای‌هانمایه‌سازی چندرسانه‌ای‌ها: همراه و همیارکتابخانه‌های رقومیگوگل و نمایه‌سازی صوتی: تلاشی جدید برای نمایه‌سازی چندرسانه‌ای‌هامحدودیت‌ها و چالش‌هانتیجهفهرست منابعاشتراک اطلاعات از طریق گوگل‌درایو و گوگل‌پلاسمقدمهگوگل درایو چیست؟امکانات گوگل درایو برای کتابدارانگوگل‌پلاسگوگل‌پلاس و کتابدارانسایر امکانات گوگلتقویم گوگلفعالیت‌های عملیفهرست منابع

more_vert کتاب ارتباط اثربخش

ادامه مطلب

closeکتاب ارتباط اثربخش

کتاب ارتباط اثربخش نوشتۀ تیم FME، به بررسی ویژگی‌، سبک‌ و نگرش‌های ارتباطی و به کارگیری اصول ارتباط می‌پردازد. قرن بیست‌ و‌ یکم دارای اقتضائاتی است که هماهنگی با آن‌، زندگی در این قرن سرشار از تغییرات و چالش‌ را دلپذیرتر و راحت‌تر خواهد ساخت. به‌ تازگی، یونسکو ملاک‌هایی را برای با سواد بودن افراد ارائه کرده که، سواد ارتباطی، سواد عاطفی، سواد رسانه‌ای و... از آن جمله‌اند. اهمیت موضوع ارتباط و مدیریت رابطه به‌ گونه‌ای‌ است که فرد فاقد این دانش و مهارت؛ بی‌سواد محسوب شده و میزان موفقیتش کاهش می‌یابد. حتی با کمی اغماض می‌توان گفت: کسی که فاقد توانایی برقراری ارتباط موثر بوده و یا ارتباطات خود را خوب مدیریت نکند، موفق نخواهد شد. ارتباط فرآیندی دو طرفه و دارای پیچیدگی است که تا قبل از ایجاد درک متقابل از آن، می‌تواند بارها تکرار شود. ارتباط به روش‌های مختلفی ایجاد می‌شود. ما می‌توانیم با استفاده از کلمات، علائم، تصاویر، اشکال، صدا، لحن، حالات صورت، طرز لباس پوشیدن و نیز زبان بدن، ارتباط برقرار کنیم. اغلب ارتباط‌ها، تلفیقی از این عناصر است. با دانستن این که چطور این عناصر را به طور موثر به کار ببریم، می‌توانیم شیوه ارتباط خود را بهبود داده و بهترین نتیجه را در هر موقعیتی به دست آوریم. در بخشی از کتاب ارتباط اثربخش (Effective Communications: Communication skills) می‌خوانید: افراد ممکن است به‌ طور ذاتی، مخاطبینی دیداری، شنیداری و یا حرکتی باشند.به‌ کارگیری شیوه‌ای تکمیلی در ارتباط، می‌تواند در تفسیر صحیح پیام شما به مخاطبان کمک کند.افراد دیداری، چیزی را که می‌خوانند، می‌شنوند و یا به آن‌ها گفته می‌شود را تصویر می‌کنند.افراد شنیداری، ممکن است چیزی که می‌خوانند را به چالش بکشند مگر این که با چیزی که می‌شنوند، پشتیبانی شود.افراد حرکتی، چیزی را که انجام شود بیش از چیزی که گفته شود، به‌ یاد می‌آورند.برقراری ارتباط به‌ روشی که با ترجیحات ذاتی افراد تناسب بیشتری داشته‌ باشد، شانس این‌ را که پیام شما به‌ درستی دریافت و تفسیر شود افزایش می‌دهد. فهرست مطالبسخن ناشرمقدمهسبک‌های ارتباطیویژگی‌های سبک‌های ارتباطیترجیحات ادراکینگرش‌های ارتباطیپژوهش‌ا در زمینه ارتباطبه ‌کارگیری اصول ارتباطموانع ارتباطخلاصه