جستجو در بایگانی
برای جستجو در عنوان حداقل ۴ حرف وارد کنید.
//

_____.

//

_____.

_

_

_

 
 
more_vert مقاله علمی و پژوهشی تبلیغات بازرگانی جهانی ، واقعیت ها و چالش ها

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی تبلیغات بازرگانی جهانی ، واقعیت ها و چالش ها

مقاله علمی و پژوهشی" تبلیغات بازرگانی جهانی ، واقعیت ها و چالش ها " مقاله ای است در 15 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به تبلیغات بازرگانی جهانی ، واقعیت ها و چالش ها ، مطالعه انتقادی ، اینترنت و سیاست بازدارنده اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی شهرک‌های صنعتی استان قم" مقاله ای است در 20 صفحه و با 22 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث بخش خصوصی، چالش، سرمایه‌گذاری، شهرک‌های صنعتی استان قم، موانع سرمایه‌گذاری پرداخته شده است چکیده مقاله در این تحقیق به بررسی چالش­ها، تنگناها و تجزیه وتحلیل عوامل مؤثربرسرمایه‌گذاری بخش خصوصی درشهرک­های صنعتی استان قم پرداخته شده است. بدین منظور با بررسی مطالعات انجام­یافته در این حوزه و جمع­آوری نظرات متخصصان و فعالان عرصه اقتصادی موانع و چالش­های سرمایه­گذاری در قالب فرضیه­های اصلی و فرعی معرفی شده­اند. در ابتدا پس از تعیین روایی و پایایی سؤالات پرسشنامه، از طریق آزمون آلفای کرونباخ ، تعداد88مورد حجم نمونه، از میان پرسشنامه‌هایی که اعتماد بیشتری به صحت و نزدیکی پاسخ­های آنها می‌رفت انتخاب گردید. در این بررسی از روش­های موجود در آمار توصیفی نظیر جداول توزیع فراوانی مطلق، درصد، میانگین و انحراف معیار جهت مقایسه اطلاعات جمع‌آوری شده از طریق پرسشنامه و دربخش آمار استنباطی با استفاده از نرم‌افزار SPSS از آزمون‌های آماری استفاده شده است. آزمون کولموگروف به منظور نرمال بودن متغیرهای تحقیق، آزمون تی تک متغیره ، برای تعیین تفاوت معنی‌داری میانگین مشاهده شده در مقایسه با مقدار واقعی و از آزمون فریدمن برای رتبه­بندی متغیرهای تحقیق استفاده شده است. نتایج به­دست آمده نشان داد که عوامل دولت، مواد اولیه، تأمین سرمایه، بازگشت سرمایه‌، خارجیان، خانوارها، شرکت شهرک­های صنعتی به عنوان عوامل  بازدارنده و موانع سرمایه‌گذاری و عوامل تجارت فرامرزی، کمبود نیروی کار،کمبود فناوری پیشرفته، وجود فرصت­های جایگزین، موقعیت جغرافیایی منطقه به عنوان عوامل بازدارنده و موانع سرمایه‌گذاری محسوب نمی‌شوند. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله تأثیر سیاست‌های کلان اقتصادی بر سودآوری بخش کشاورزی

ادامه مطلب

closeمقاله تأثیر سیاست‌های کلان اقتصادی بر سودآوری بخش کشاورزی

مقاله علمی و پژوهشی " تأثیر سیاست‌های کلان اقتصادی بر سودآوری بخش کشاورزی" مقاله ای است در 18 صفحه و با 39 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث اقتصاد منطقه‌ای، قیمت‌های نسبی، سیاست‌های کلان اقتصادی، شاخص سودآوری، سیاست‌های پولی و مالی پرداخته شده است چکیده مقاله هدف این مقاله، بررسی تأثیر سیاست‌های پولی و مالی بر شاخص سودآوری بخش کشاورزی است. منظور از سیاست پولی در این تحقیق، تغییرات حجم پول و منظور از سیاست‌های مالی، تغییرات در بودجه دولت می‌باشد. در این مطالعه سعی شده است تا به این سؤال پاسخ داده شود که اثر سیاست‌های پولی و مالی در ایران بر شاخص سودآوری بخش کشاورزی به چه میزان و در کدام جهت است؟ اطلاعات مورد استفاده در این مقاله مربوط به شاخص ترکیبی قیمت نهاده‌ها و ستانده‌های سه زیر‌بخش کشاورزی در30 استان کشور طی (1384-1375) می‌باشد. نتایج تخمین مدل نشان می‌دهند که سیاست‌های پولی انبساطی عموماً منجر‌به کاهش سودآوری و سیاست مالی انبساطی منجر به افزایش سودآوری در بخش کشاورزی شده است. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله بررسی رفتار سیاست پولی و مالی در اقتصاد ایران با رویکرد چرخشی مارکوف

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی رفتار سیاست پولی و مالی در اقتصاد ایران با رویکرد چرخشی مارکوف

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی رفتار سیاست پولی و مالی در اقتصاد ایران با رویکرد چرخشی مارکوف" مقاله ای است در 20 صفحه و با 15 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث سیاست پولی، سیاست مالی، مدل چرخشی مارکوف، اقتصاد ایران پرداخته شده است چکیده مقاله در این مطالعه، رفتار سیاست پولی و سیاست مالی، طی دوره زمانی 1360 تا 1392 ش، با استفاده از الگوی چرخشی مارکوف در اقتصاد ایران بررسی شده است. در این راستا، از دو قاعده سیاست پولی و مالی استفاده شد که در آن، به ترتیب، از نرخ رشد نقدینگی و درآمدهای مالیاتی به عنوان ابزار­های سیاست­گذاری پولی و مالی استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون نسبت راست­نمایی نشان داد که هر دو قاعده سیاستی در اقتصاد ایران از مدل نظام چرخشی تبعیت می­کنند. براساس نتایج برآورد قواعد سیاست مالی و پولی، بر مبنای مدل چرخشی مارکوف در اقتصاد ایران، کل دوره زمانی مورد مطالعه به سه دوره تقسیم می­شود؛ در سال­های 1360 تا 1364ش، هر دو سیاست­گذاران با یک سیاست پولی و مالی منفعل مواجه بودند، به­طوریکه از یک تعامل رفتاری سازگاری با یکدیگر برخوردار نبوده­اند. در سال­های 1365 تا 1387ش، اقتصاد با سیاست پولی منفعل ولی یک سیاست مالی فعال مواجه بوده است؛ به طوری­که در این دوره زمانی، سیاست­گذار پولی در تعدیل ابزار سیاستی خود نسبت به افزایش تورم به صورت توانمند واکنش نشان نداده است و به طور همزمان، افزایش بدهی معوق دولت موجب کاهش درآمدهای مالیاتی و، در نتیجه، افزایش کسری بودجه دولت شده است. سرانجام، در دوره 1388 تا 1392ش، مجدداً سیاست­گذاران از سیاست­های پولی و مالی منفعل پیروی کرده­ اند. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله عوامل مؤثر بر نقدینگی سهام با تأکید بر سیاست‌های پولی و مالی

ادامه مطلب

closeمقاله عوامل مؤثر بر نقدینگی سهام با تأکید بر سیاست‌های پولی و مالی

  مقاله علمی و پژوهشی " عوامل مؤثر بر نقدینگی سهام با تأکید بر سیاست‌های پولی و مالی" مقاله ای است در 30 صفحه و با 45 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث سیاست پولی، نقدینگی بازار سهام، سیاست مالی، نرخ سود پرداخته شده است چکیده مقاله یکی از مواردی که سیاست‌گذاران اقتصادی هنگام اعمال سیاست‌های پولی و مالی باید به آن توجه داشته باشند، ‌چگونگی تاثیرپذیری نقدینگی بازار سهام بر این سیاست‌ها است. در این پژوهش با استفاده از مدل‌های اقتصادسنجی رابطه بین سیاست‌های پولی و مالی و نقدینگی بازار سهام مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور با استفاده از مدل‌های SVAR و مارکف سوئیچینگ و با به‌کارگیری داده‌های بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی ۱۳۷۶-۱۳۹۳ به بررسی عوامل اثرگذار بر نقدینگی بازار سهام پرداخته شده است. بر اساس نتایج بدست‌آمده از مدل SVAR شوک سیاست پولی انبساطی اثر مثبتی بر نقدینگی بازار سهام دارد ولی سیاست مالی نمی‌تواند اثر مثبتی بر نقدینگی بازار سهام داشته باشد. به‌علاوه خروجی‌های مدل مارکف سوئیچینگ، سیاست‌های پولی در دوره‌‌های رونق نقدشوندگی بازار اثر مثبت و معنی‌داری دارد. همچنین در بین بازارهای موازی رشد نرخ سود بانکی بیشترین اثر منفی را بر نقدینگی بازار سهام دارد و رشد نرخ ارز اثر معنی‌داری بر آن ندارد. به‌علاوه نرخ رشد قیمت مسکن اثر منفی ضعیفی بر نقدینگی بازار سهام دارد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند . سیاست پولی+نقدینگی بازار سهام+ سیاست مالی+نرخ سود++ مقالات اقتصادی+پژوهشهای اقتصادی+سیاستهای اقتصادی

more_vert مقاله علمی و پژوهشی سیاست پژوهی در فضای سیاستگذاری

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی سیاست پژوهی در فضای سیاستگذاری

مقاله علمی و پژوهشی" سیاست پژوهی در فضای سیاستگذاری " مقاله ای است در 18  صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت دولتی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به سیاست پژوهی در فضای سیاستگذاری، روند سیاست پژوهی اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله اثرات شوک‌های سیاست‌های پولی و مالی بر متغیرهای بازار مسکن در ایران

ادامه مطلب

closeمقاله اثرات شوک‌های سیاست‌های پولی و مالی بر متغیرهای بازار مسکن در ایران

مقاله علمی و پژوهشی " اثرات شوک‌های سیاست‌های پولی و مالی بر متغیرهای بازار مسکن در ایران: رهیافت SVAR" مقاله ای است در 28 صفحه و با 36 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث سیاست پولی، سیاست مالی، مسکن، SVAR پرداخته شده است چکیده مقاله در این پژوهش با استفاده از سه مدل خود توضیح برداری ساختاری (SVAR)، 8 متغیر و داده-های فصلی سال‌های (1387 ـ 1370) به بررسی آثار شوک‌های سیاست‌های پولی و مالی بر متغیر های بازار مسکن پرداخته شده است. به منظور دستیابی به اهداف مختلفی نظیر ثبات قیمت ها در این بازار، سیاستگذاران پولی و مالی می‌بایست به میزان تأثیر این سیاست‌ها بر متغیرهای بازار مسکن آگاهی داشته باشند. لذا، پرسش اصلی تحقیق این است که اجرای سیاست‌های پولی و مالی در ایران چگونه متغیرهای بازار مسکن را تحت‌تأثیر قرار می دهد؟ نتایج مؤید این است که سیاست های پولی و مالی در کوتاه مدت ابزارهای مناسبی برای کنترل قیمت مسکن نمی باشند. اما این سیاست‌ها می توانند در بلندمدت از طریق ابزارهای عرضه پول و مخارج دولت در تعیین قیمت مسکن نقش تعیین کننده ایفا کنند. از سوی دیگر، سیاست های مالی ابزارهای مناسبی برای کنترل سرمایه گذاری مسکونی و تعداد واحدهای مسکونی شروع به ساخت نمی باشند. اما سیاست های پولی می توانند در کنترل این متغیرها مؤثر واقع گردند. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله علمی و پژوهشی سیاست های رسانه ای در ایران

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی سیاست های رسانه ای در ایران

مقاله علمی و پژوهشی" سیاست های رسانه ای در ایران " مقاله ای است در 26 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به سیاست های رسانه ای در ایران ، برنامه توسعه ، توسعه ارتباطات ، پارادایم توسعه ، سیاست رسانه ای ، برنامه اول توسعه ، برنامه دوم توسعه ، برنامه سوم توسعه و برنامه چهارم توسعه اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله کاربست مدل میدان نیرو در برنامه‌ریزی برای جانشین‌پروری

ادامه مطلب

closeمقاله کاربست مدل میدان نیرو در برنامه‌ریزی برای جانشین‌پروری

مقاله علمی و پژوهشی " کاربست مدل میدان نیرو در برنامه‌ریزی برای جانشین‌پروری" مقاله ای است در 21 صفحه و با 20 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث برنامه‌ریزی جانشین‌پروری؛ تحلیل میدان نیرو؛ عوامل تسهیل‌کننده؛ عوامل بازدارنده پرداخته شده است چکیده مقاله جانشین‌پروری از مهم‌ترین راهبرد‌های بقا برای فعالیت اثربخش در جهان متلاطم امروز است که صرف نظر از اهمیت این امر، در هر سازمان، مجموعه‌ی متنوعی از عوامل تسهیل‌گر یا بازدارنده در فراگرد توسعه‌ی برنامه‌ی جانشین‌پروری ظاهر می‌شوند که به‌نوعی میدان نیروی پرچالشی را له یا علیه آن به‌وجود آورند. پژوهش حاضر، با استفاده از روش تحقیق کیفی-تحلیل محتوا به تحلیل شیوه‌های تسهیل‌گر یا بازدارنده‌ی اجرای برنامه‌ی جانشین‌پروری در شرکت ایتوک پرداخته و از مصاحبه به‌عنوان ابزار گردآوری داده‌ها بهره گرفته است. حاصل پژوهش، تأکید بر عوامل جدیدی است که به‌لحاظ فرهنگ سازمانی و رایج در سازمان‌های ایرانی، به‌ویژه از طریق بی‌صداقتی در ارایه‌ی اطلاعات، بی‌اعتمادی به یک‌دیگر و حسادت نسبت به همکاران در کنار عوامل جهان‌شمولی چون: عدم حمایت مدیران عالی، محاسبه‌ی هزینه و منفعت و فقدان انگیزه‌ی عمومی در میان کارکنان، در برابر توسعه‌ی برنامه جانشین‌پروری مانع به‌وجود می‌آورند؛ هر چند نیروهای تسهیل‌گرِ قابل ملاحظه‌ای نیز در روند بهبود سطح دانش مدیران و توسعه‌ی کارکنان ملاحظه می‌شوند که فرصت ارزنده‌ای را برای جانشین‌پروری به‌وجود می‌آورند. عنوان مقاله [English] The Application of Force Field Model in Succession Planning چکیده [English] Succession planning is one of the most important survival strategies for effective operation in today's turbulent world. Apart from the importance of this matter, in any organization, a diverse set of facilitating and preventive factors is emerged in succession planning process which creates a challenging force field for and against it. Using qualitative research method and content analysis, facilitating and preventive methods in practicing succession planning are investigated in Itook Company. Interviews are employed to gather data. The results of the research emphasized on new factors which prevent the development of succession planning in terms of common organizational culture in Iranian organizations through dishonesty in data furnishing, mutual distrust, envy at colleagues, as well universal factors such as the lack of top managers’ support, cost-benefit relationship and lack of employees general motivation. However, remarkable facilitating factors in improving the knowledge level of managers and developing employees which create a valuable opportunity for succession planning can be observed as well.  کلیدواژه‌ها [English] : Succession Planning, Force Field Analysis, facilitating factors, preventive factors دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کاهش هزینه تولید نفت با افزودنی نانو

ادامه مطلب

closeکاهش هزینه تولید نفت با افزودنی نانو

یک شرکت نوپای ایرانی موفق به تولید نانوافزودنی حاوی نانو ذرات اکسید آهن شده که می‌توان از آن برای کاهش هزینه تولید نفت استفاده کرد. به گزارش ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، برای جلوگیری از رسوب آسفالتین موجود در نفت خام، شرکت "بهره افزایان زاگرس" افزودنی حاوی نانوذرات اکسید آهن تولید کرده است که می‌تواند ارزش افزوده تولید نفت را افزایش دهد. درحال حاضر افزودنی‌های بازدارنده آسفالتین با قیمت بالایی از خارج از کشور تامین می‌شوند. این شرکت موفق به تولید نانوافزودنی شده که می‌توان از آن برای کاهش هزینه تولید نفت استفاده کرد، بازدارنده رسوب آسفالتین حاوی نانوذرات اکسید آهن است که در حال حاضر شرکت نفت و گاز اروندان و شرکت مناطق نفت خیز جنوب به صورت پایلوت در حال استفاده از این محصول هستند. نگهدار حسین‌پور مدیرعامل این شرکت نوپا در خصوص این محصول گفت: یکی از مشکلات استخراج نفت از چاه، وجود برخی ترکیبات سنگین در نفت است که موجب اختلال در عملکرد برداشت نفت از چاه می‌شود. با رسوب این ترکیبات روی ستون و دیواره چاه، اصطلاحا چاه نیاز به تعمیر پیدا می‌کند که برای جلوگیری از این اتفاق یا به تاخیر انداختن آن، افزودنی‌هایی به چاه اضافه می‌شود. این شرکت با استفاده از فناوری‌نانو، افزودنی تولید کرده که می‌توان از آن برای کاهش اثر مخرب ترکیباتی نظیر آسفالتین روی عملکرد برداشت نفت از چاه استفاده کرد. وی افزود: در این محصول از نانوذرات اکسیدآهن استفاده شده است که به دلیل مساحت سطحی بالایی که دارد، موجب جذب آسفالتین می‌شود. در نتیجه ضمانت تولید نفت در چاه‌ها افزایش یافته که این امر به کاهش هزینه تعمیر چاه و افزایش ارزش افزوده نفت ختم می‌شود. به گفته وی، استفاده از این نانومحصول موجب افزایش کارکرد چاه می‌شود طوری که اگر درحالت عادی یک چاه در طول سال باید چهار بار تعمیر شود، با استفاده از این محصول نانو میزان تعمیر به یک بار درسال تقلیل می‌یابد و جریان تولید نفت تضمین می‌شود. به اعتقاد وی این محصول می‌تواند جایگزین مناسبی برای افزودنی‌های وارداتی باشد چرا که عملکرد بالایی داشته و نسبت به نمونه‌های واردتی از قیمت پایین‌تری برخوردار است. دکتر نگهدار حسین‌پور حجم تولید فعلی نانوافزودنی این شرکت را ۲۰۰ لیتر در ماه عنوان کرد که این میزان با افزایش تقاضای بازار بیشتر خواهد شد. وی با بیان اینکه آسفالتین به دسته‌ای از مولکول‌های موجود در نفت خام گفته می‌شود که اغلب به صورت حل نشده موجب رسوب در دیواره یا ستون چاه نفت شده و در نهایت باعث انسداد دهانه چاه می‌شود، بنابراین زدایش و جداسازی این ترکیبات هیدروکربنی سنگین از نفت خام ضروری است، اظهار امیدواری کرد که پس از انجام تست‌های پایلوت در شرکت‌های نفتی این محصول بتواند وارد چرخه تولید نفت در کشور شود.

more_vert مقاله مسئولیت مدنی و اخلاقی دولت در اعمال سیاست های مالی بر مبنای ضابطه تقصیر سنگین

ادامه مطلب

closeمقاله مسئولیت مدنی و اخلاقی دولت در اعمال سیاست های مالی بر مبنای ضابطه تقصیر سنگین

مقاله علمی و پژوهشی " مسئولیت مدنی و اخلاقی دولت در اعمال سیاست های مالی بر مبنای ضابطه تقصیر سنگین" مقاله ای است در 18 صفحه و با 24 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای اخلاقی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث سیاست های مالی، مسئولیت مدنی، تقصیر سنگین، دولت ، اخلاق پرداخته شده است چکیده مقاله مسئولیت مدنی دولت امری است که از بدو تشکیل دولت های مدرن محل چالش بوده و فراز و فرودهای فراوانی را تجربه کرده است. یکی از عرصه های نسبتا جدیدتر در این زمینه، مسئولیت مدنی ناشی از سیاست های مالی دولت می باشد. این سیاست ها به نحو قابل توجهی بر سرنوشت افراد جامعه و فعالان اقتصادی موثر بوده و بعضا موجب خسارت های فراوانی به ایشان شده است. بر این اساس لازم است تا ضمن بررسی ماهیت این سیاست ها از حیث قرارگیری در دسته اعمال حاکمیتی یا تصدی، امکان جبران خسارات ناشی از آن و مبنای این جبران خسارت مورد بررسی قرار گیرد. در انتهای این تحقیق مشخص خواهد که اعمال سیاست های مالی، در صورتی که به موجب تقصیر سنگین دولت و یا مامورین آن باشد، می تواند موجب مسئولیت مدنی دولت باشد. مبنای این جبران خسارت بر اساس نظریه عمومی تقصیر استوار است. لذا در مصادیق تقصیر سنگین دولت در زمینه سیاست های مالی همچون اعمال سیاست های مالی بدون در نظر گرفتن وضعیت کشور و یا عدم اعمال نظارت بر اجرای سیاست ها و مواردی از این دست، نباید هزینه های اینچنین اقدامات دولت را بر افراد بار نمود. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله علمی و پژوهشی اختیارات ، سیاست و اداره

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی اختیارات ، سیاست و اداره

مقاله علمی و پژوهشی" اختیارات ، سیاست و اداره " مقاله ای است که در20 صفحه و با 35 عنوان فهرست در مجلات معتبر علمی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به اختیارات ، سیاست و اداره ، عرصه سیاسی ، عرصه اداری ، اختیارو بروکراسی اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert کتاب نوآفرینی، دنیا را با خودتان سازگار کنید

ادامه مطلب

closeکتاب نوآفرینی، دنیا را با خودتان سازگار کنید

کتاب نوآفرینی، دنیا را با خودتان سازگار کنید نوشته آدام گرانت است و رضا رایان راد و محمد علی شفیعا آنرا ترجمه و انتشارات آرایاناقلم آنرا منتشر کرده است . عنوان انگلیسی کتاب Originals: How Non-Conformists Move the World  است بررسی موضوع  کتاب کتاب ماجرای پس‌زمینه و پشت‌صحنه خیلی از داستان‏‌هایی را که می‌‏دانیم بیان می‏‌کند. هدف نویسنده از بیان این داستان‌‏های آشنا شکستن بسیاری از باورهای رایج و بعضاً ریشه‌د‏ار در ذهن ماست. باورهای که بازدارنده هستند و مانع رشد؛ اولین نیستم پس سراغ این کسب‏‌وکار نمی‏‌روم، انجام این کار مستلزم ریسک بزرگی در زندگی‏‌ام است باید پل‏‌های پشت سرم را خراب کنم، افراد موفق ویژگی‏ و خصلت‏‌های دارند که من فاقد آن هستم یا برای من خیلی دیر شده است. این پیش‌زمینه‌‏ها عمداً ما را می‏‌ترساند و مانع دست زدن به کار می‏‌شود.

more_vert مقاله تحلیل اثر سیاست‌های پولی و مالی بر متغیرهای بخش کشاورزی

ادامه مطلب

closeمقاله تحلیل اثر سیاست‌های پولی و مالی بر متغیرهای بخش کشاورزی

مقاله علمی و پژوهشی " تحلیل اثر سیاست‌های پولی و مالی بر متغیرهای بخش کشاورزی" مقاله ای است در 14 صفحه و با 13 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث ارزش‌افزوده، سیاست پولی، ‌سیاست‌مالی، مدل خودتوضیح‌برداری (VAR)، بخش کشاورزی پرداخته شده است چکیده مقاله هدف از این‌تحقیق، بررسی اثر سیاست‌های پولی و مالی بر متغیرهایی چون صادرات، سرمایه‌گذاری و ارزش‌افزوده بخش کشاورزی بود. به این منظور با استفاده از داده‌های سری زمانی متغیرهای حجم پول، مخارج دولت، صادرات، سرمایه‌گذاری و ارزش‌افزوده بخش کشاورزی برای سال‌های (1350‌تا 1385) مورد بررسی قرار گرفت. همچنین، در این مطالعه از رهیافت خودتوضیح برداری (VAR) و تحلیل علیت استفاده شد. نتایج نشان داد که وجود رابطه علّی از سوی مخارج دولت به سمت ارزش افزوده می‌باشد به این معنا که مخارج دولت بر ارزش افزوده بخش کشاورزی در کوتاه‌مدت تأثیر مثبت دارد. همچنین، رابطه علی بین سیاست پولی و ارزش افزوده بخش کشاورزی تایید شد که بیانگر تأثیر مثبت حجم پول بر ارزش افزوده بخش کشاورزی در کوتاه‌مدت می‌باشد. همچنین، سیاست‌های مالی و پولی انبساطی در بلندمدت تأثیر معناداری بر ارزش افزوده بخش کشاورزی دارد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب قیمت گذاری محصولات کشاورزی

ادامه مطلب

closeکتاب قیمت گذاری محصولات کشاورزی

کتاب قیمت گذاری محصولات کشاورزی به بررسی سیاست‌های قیمت‌گذاری ایران بر اساس سیاست‌گذاری‌های جهانی در رابطه با کالاهای کشاورزی پرداخته و از اهمیت آن سخن می‌گوید. بخش کشاورزی به دلیل نقش آن در امنیت غذایی همواره مورد توجه سیاست‌گذاران بوده است. از سوی دیگر شرایط ویژه حاکم بر بخش کشاورزی و تبعیت آن از شرایط آب و هوایی موجب شده تا ریسک انجام فعالیت‌های کشاورزی بیش از بخش‌های دیگر و به ویژه بخش صنعت باشد. این عوامل سبب شده است تا دولت‌ها همیشه نگاه ویژه‌ای به بخش کشاورزی و بهره برداران آن داشته باشند و سیاست‌های مختلفی را برای حمایت از این بخش در پیش گیرند که یکی از این سیاست‌ها، سیاست قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تا پیش از تأسیس سازمان تجارت جهانی (WTO)، سیاست قیمت گذاری در بیشتر کشورها به اجرا در آمده، اما با ظهور و گسترش این سازمان از سال 1995 و شمولیت قوانین و مقررات آن، سیاست قیمت گذاری نیز دستخوش تغییراتی شده است. بنابر اصول این سازمان سیاست‌های اتخاذ شده توسط کشورهای عضو نباید موجب اخلال در بازار شوند و از آن جا که سیاست قیمت گذاری موجب اخلال در بازار می‌گردد، لذا کاربرد آن نیز توسط کشورها با چالش رو به رو است. با در نظر گرفتن اینکه ایران به دنبال پیمودن فرایند الحاق به سازمان جهانی تجارت است، پس بررسی وضعیت سیاست قیمت‌گذاری در ایران و برخی از کشورهای منتخب ضروری است. بر این اساس در کتاب قیمت گذاری محصولات کشاورزی (agricultural products price) پس از بررسی سیر سیاست قیمت‌گذاری در ایران، به بررسی تعهدات و الزامات موافقت‌نامه کشاورزی دور اروگوئه و مذاکرات دور دوحه پرداخته شده است. کتاب حاضر در آخر نیز تجربه سیاست قیمت‌گذاری در کشورهای هند، اندونزی و ترکیه را مورد بررسی قرار داده و در پایان نیز سیاست قیمت‌گذاری در ایران (با تأکید بر قیمت تضمینی) طی دوره 1368- 85 را بررسی کرده است. در بخشی از کتاب قیمت گذاری محصولات کشاورزی می‌خوانیم: در کشورهای در حال توسعه، دخالت دولت در بازار و به ویژه بازار غلات بسیار رایج است. دخالت دولت شامل خرید، نگه داری، توزیع، تنظیم بازار و... می‌شود که مرحله تأمین از خرید داخلی و واردات و مرحله توزیع از فروش داخلی و صادرات تشکیل شدهاست. از سوی دیگر این کارها اغلب ساختار انگیزش‌ها را در بازار تغییر می‌دهند. بنابراین همین تغییر انگیزش‌ها موجب شده کشورها به سمت کاهش مداخله در بازار (اتخاذ سیاست‌های آزادسازی)، کاهش کنترل‌ها و تنظیم بازار حرکت نمایند، اما سوال اساسی این است کشورهایی که دارای سیاست قیمتی هستند به چه نحوی این سیاست را دنبال می‌کنند و قیمت گذاری در آن‌ها با چه روش و معیارهایی صورتی می‌گیرد؟ فهرست مطالب فصل اول: کلیاتفصل دوم: اصول قیمت گذاریفصل سوم: مروری بر تاریخچه قیمت گذاری در ایرانفصل چهارم: مروری بر موافقت نامه دور اروگوئه و مذاکرات دور دوحهفصل پنجم: بررسی سیاست قیمت گذاری در کشورهای منتخبفصل ششم: بررسی سیاست های حمایتی در ایران طی سه برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (با تأکید بر سیاست قیمت گذاری)فصل هفتم جمع بندی و پیشنهاداتمنابع

more_vert مقاله علمی و پژوهشی سیاست های رسانه ای مقابله با جنگ نرم

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی سیاست های رسانه ای مقابله با جنگ نرم

مقاله علمی و پژوهشی" سیاست های رسانه ای مقابله با جنگ نرم " مقاله ای است در 25 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به سیاست های رسانه ای مقابله با جنگ نرم ، جنگ سخت، رسانه، شبکه سازی، ویژگی جنگ نرم و اهداف جنگ نرم اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert قتل‌های ناموسی و ضرورت تناسب مجازات با جرم

ادامه مطلب

closeقتل‌های ناموسی و ضرورت تناسب مجازات با جرم

از نگاه یک وکیل پایه یک دادگستری، علاوه بر اجرای قوانین تکمیلی و بازدارنده در خصوص قتل‌های ناموسی باید پرکردن خلاء‌های قانونی، فرهنگ‌سازی و آموزش والدین نیز در اولویت قرار گیرد. ابتدای خردادماه، دختر ۱۴ ساله‌ی تالشی، رومینا اشرفی، در روستای سفیدسنگان لمیر، به دست پدرش با داس به قتل رسید. قتل او زمانی رخ داد که رومینا پس از پنج روز فرار با بهمن خاوری، خواستگارش، از سوی پلیس آستارا بازداشت و با دستور قاضی دادگاه به پدرش تحویل داده شده بود.پس از آن، ۲۵ خردادماه، در آبادان، فاطمه برحیِ ۱۹ ساله به دست حبیب برحی، پسرعمویش که همسر او نیز بود، سر بریده شد.در شامگاه دوشنبه ۲۶ خرداد، یک روز پس از قتل فاطمه برحی، ریحانه عامریِ ۲۲ ساله، در کرمان، با ضربات پدرش کشته شد. این موارد تنها نمونه‌هایی از قتل‌های ناموسی در چند ماه اخیر هستند. طبیعتا این موضوع ریشه تاریخی دارد و در زمان‌های گذشته نیز به اشکال مختلف و دلایل مختلف وجود داشته است. اما با گذشت زمان و مطرح شدن اموری مانند حقوق بشر و تامین امنیت، بروز چنین وقایعی با واکنش عامه مردم جهت رسیدگی بیشتر و دقیق‌تر با پرونده‌ها رو به رو شده، بطوری که این امر سبب شده تا حدودی خلاء‌های قانونی موجود در این زمینه بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و رفع گردد. از این رو اهمیت توجه به این بحث سبب شد با « سارا باقری» وکیل پایه یک دادگستری به گفت و گو بنشینیم. مشروح این گفت و گو را در زیر می‌خوانید: جرم و مجازات در قتل‌های ناموسی باقری درباره تناسب جرایمی مانند قتل‌های ناموسی و مجازات آنها خصوصا در ماجرای قتل رومینا اشرفی می گوید: هیچ تناسبی بین جرم و میزان مجازاتی که برای پدر رومینا در نظر گرفته شده، وجود ندارد. در واقع مساله قتل‌های ناموسی به تصورات ذهنی مرتکبین از فرزندانشان برمی‌گردد که آنها را جزو مایملک خود می‌پندارند. برای مثال تصور پدر رومینا اشرفی بر این بوده که مالک این بچه است و می‌تواند با داس او را بکشد و از قبل اطلاعاتی هم نسبت به قوانین داشته که در صورت کشتن فرزندش قصاص نمی‌شود. باقری ادامه داد: وقتی قاضی از پدر رومینا پرسیده بود که چرا شما به سراغ بهمن خاوری نرفتید تا او را بکشید، ایشان گفت: دلیلم این بود که اگر بهمن خاوری را می‌کشتم من را قصاص می‌کردند و من به اعدام محکوم می‌شدم؛ اما در مورد دخترم این اتفاق نمی‌افتاد و دقیقا بحث زن کشی و مظلومیت و عدم تناسب قوانین ما در بحث فرزندکشی هست که پدر در این قضیه مجازات نمی‌شود و به چند سال حبس که قابل پیش بینی بود، محکوم می‌شود بدون اینکه حتی مجازات تکمیلی و بازدارنده برای پدر رومینا در نظر گرفته شود. وی افزود: معمولا برای این جور مسائل که با واکنش‌های بسیاری هم رو به رو می‌شود، مجازات‌های تکمیلی و همچنین مجازات‌های دیگر در نظر گرفته می‌شود. اما در نظر نگرفتن مجازات های تکمیلی برای پدر رومینا سبب شد حتی در موارد مشابه مانند قتل ریحانه که در کرمان توسط پدرش کشته شد، خانواده از پیگیری ماجرا نا امید شود. باقری معتقد است: صدور حکم‌هایی بدون مجازات تکمیلی و بازدارنده سبب می‌شود مادر و دیگر اعضای خانواده این فرزندان با ترسی در وجود خود زندگی کنند. چه بسا در بسیاری از موارد مادر و دیگر اعضای خانواده چاره ای ندارند و با قاتل زندگی می‌کنند و به اتفاق پیش آمده نیز رضایت می‌هند. اگر هم این مادران به زندگی قبل بر نگردند، کاملا با یک زندگی متلاشی شده‌ای رو به رو می شوند. بنابراین برای حفظ امنیت مادر و برادر رومینا اشرفی می‌بایست قوانین حمایتی و تکمیلی در نظر گرفته می‌شدکه در اینجا منتفی شده بود و امیدواریم حداقل قضات عالی دیوان کشور این مسائل را در نظر بگیرند. این وکیل دادگستری افزود: مساله اینجا است که مصونیت قانونی را در مورد قتل‌های ناموسی بیشتر می‌بینیم که چه پدر و چه جد پدری مشمول عدم قصاص هستند و در بحث دیه و حبس هم مدتی بعد توافق حاصل می شود. خلاء‌های قانونی در بحث قتل‌های ناموسی باقری در خصوص خلاء‌های قانونی در بحث قتل‌های ناموسی گفت: متاسفانه حکم‌ها بازدارنده نیستند و این قبیل موارد سبب می‌شود حتی شاهد فرزند کشی و دخترکشی بیشتر باشیم. چون اثر بازدارندگی در این موارد وجود ندارد. در بحث مشکلات حقوقی و قانونی اخیرا متوجه شدم خانم ابتکار در مورد تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند لایحه‌ای تنظیم کرده اند و به زودی تقدیم مجلس می‌کنند. امیدوارم لایحه‌ای که در این مورد تنظیم شده بتواند تا حدود زیادی خلاء‌های قانونی در این زمینه را حل کند. باقری در پایان گفت: به طور کلی در مسائلی مانند قتل‌های ناموسی ما با مواردی از قبیل عدم تناسب جرم با مجازات، عدم آموزش، فرهنگ سازی و اطلاع رسانی به خانواه‌ها خصوصا والدین که در صورت مشاهده وقایعی این چنینی با فرزندشان چگونه باید رفتار کنند، رو به رو هستیم. همچنین بخشی دیگر از مسائل هم به این برمی گردد که در این زمینه تا چه میزان می‌توانیم قوانین و لوایح مناسب داشته باشیم. زیرا عدم وجود قوانین حمایتی، خاطی را مستعد و قربانی را با ترس و هراس مضاعف رو به رو می‌سازد.

more_vert مقاله بررسی رابطه سیاست و سعادت در اندیشه ارسطو و ابن مسکویه

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی رابطه سیاست و سعادت در اندیشه ارسطو و ابن مسکویه

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی رابطه سیاست و سعادت در اندیشه ارسطو و ابن مسکویه " مقاله ای است در 18 صفحه و با 39 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای اخلاقی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث سیاست، سعادت، فضیلت، شریعت، ارسطو، ابن مسکویه پرداخته شده است چکیده مقاله رابطه "سیاست" و "سعادت" از جمله مسائلی است که از دیر باز کانون توجه متفکران اخلاق اجتماعی قرار گرفته است. بررسی و مقایسه آراء دو متفکر بزرگ در این زمینه- یکی از یونان باستان و دیگری از حکمای اسلامی حائز اهمیت است. پژوهش حاضر کوشیده است به روش تحلیلی - تطبیقی به تبیین چگونگی رابطه این دو موضوع و وجوه اشتراک و افتراق آراء ایشان در این زمینه بپردازد. هم ارسطو و هم ابن مسکویه، غایت سیاست و جامعه سیاسی را دستیابی به سعادت می‌دانند و مولفه‌های دستیابی به جامعه مطلوب سیاسی را همان عناصر وصول به سعادت مطرح می کنند. با توجه به تأثیر آراء ارسطو بر اندیشه های ابن مسکویه، تفاوت در جهان بینی این دو متفکر، تفاوت در برخی مباحث را موجب شده است. ارسطو معیار مطلوب بودن جامعه سیاسی و وصول به سعادت را زندگی بر طبق فضیلت می داند. اما با توجه به جهان بینی توحیدی ابن مسکویه، او شریعت را عنصر لاینفک سیاست می داند و بهترین نوع سیاست را سیاست الهی معرفی می‌کند. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله سازگاری زمانی سیاست پولی بهینه با لحاظ انتظارات ناهمگن مقاله سازگاری زمانی سیاست پولی بهینه با لحاظ انتظارات ناهمگن

ادامه مطلب

closeمقاله سازگاری زمانی سیاست پولی بهینه با لحاظ انتظارات ناهمگن مقاله سازگاری زمانی سیاست پولی بهینه با لحاظ انتظارات ناهمگن

مقاله سازگاری زمانی سیاست پولی بهینه با لحاظ انتظارات ناهمگن در قالب مدل تعادل عمومی تصادفی پویا مقاله علمی و پژوهشی " سازگاری زمانی سیاست پولی بهینه با لحاظ انتظارات ناهمگن در قالب مدل تعادل عمومی تصادفی پویا" مقاله ای است در 32 صفحه و با 24 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث سیاست پولی، قاعده، صلاحدید، مدل تعادل عمومی تصادفی پویا، انتظارات ناهمگن پرداخته شده است چکیده مقاله هدف مطالعه حاضر بررسی سازگاری زمانی سیاست پولی بهینه در مدل کینزین‌های جدید با لحاظ ناهمگنی انتظارات در قالب مدل‌های تعادل عمومی تصادفی پویا می‌باشد. سیاست پولی بهینه در نظریه‌های مطرح شده مبتنی بر فرض انتظارات عقلایی می‌باشد. از سوی دیگر همگن بودن کارگزاران اقتصادی و نحوه شکل دهی انتظارات آنها مکانیسمی می‌باشد که در مطالعات تجربی همواره لحاظ شده است. برخی از رویکردهای پیشنهادی در مدل‌های استاندارد نشان داده‌اند که پیش‌بینی تورم و تولید عقلایی نبوده و یا حداقل در برخی موارد برای برخی از کارگزاران و افراد مبتنی بر انتظارات عقلایی نبوده است. در این مطالعه تأثیر شکل‌دهی متفاوت انتظارات افراد بر متغیرهای کلان اقتصادی و اثرات توزیعی سیاست پولی بررسی می‌شود. همچنین با استفاده از عملگرهای انتظارات کارگزاران اقتصادی به بررسی مسأله سیاست بهینه پویا تحت شرایط قاعده و صلاحدید پرداخته شده است. نتایج به‌دست آمده از این مطالعه بیانگر آن بود که در رویکرد انتظارات عقلایی بیش‌تر بار سیاست پولی بر تورم و مقدار کمتری از آن بر تولید می‌باشد، این در حالی است که در شرایط انتظارات تطبیقی بخش حقیقی واکنش بیش‌تری به شوک سیاست پولی داشته است. همچنین با شبیه سازی تورم میتوان گفت در عمده  مواقع تورم هدف ضمنی  بالاتر از تورم هدف برنامه‌های پنج ساله بوده است. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله شوک اخبار، سیاست پولی و رونق و رکود بخش مسکن

ادامه مطلب

closeمقاله شوک اخبار، سیاست پولی و رونق و رکود بخش مسکن

مقاله شوک اخبار، سیاست پولی و رونق و رکود بخش مسکن: یک الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا مقاله علمی و پژوهشی " شوک اخبار، سیاست پولی و رونق و رکود بخش مسکن: یک الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا" مقاله ای است در 28 صفحه و با 23 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث بخش مسکن، شوک اخبار، سیاست پولی، الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا پرداخته شده است چکیده مقاله بخش مسکن یکی از مهم­ترین بخش­های یک اقتصاد است که تغییرات در این بخش می­تواند در تغییرات شاخص­های کلان اقتصادی همچون رشداقتصادی و اشتغال عوامل تولید مؤثر باشد. درمطالعات داخلی صورت گرفته در بخش مسکن اولاً اثر سیاست پولی بر قیمت بخش مسکن مبهم و متناقض گزارش‌شده است و ثانیاً انتظارات مردم به‌عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر این بخش در نظر گرفته نشده است. ازاین‌رو هدف این مطالعه بررسی تأثیر شوک اخبار و نیز شوک سیاست پولی بر نوسانات بخش مسکن است. برای این منظور در این مطالعه یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی با لحاظ متغیرهای بخش مسکن، خانوارهای صبور(قرض دهنده)، خانوارهای کم­طاقت(قرض گیرنده) طراحی و شبیه‌سازی‌شده است. نتایج نشان می­دهد شوک اخبار می­تواند منجر به نوسانات قیمت مسکن شود اما تأثیرگذاری شوک صحیح اخبار متفاوت از شوک ناصحیح اخبار است بدین‌صورت که اثر شوک ناصحیح اخبار در بخش مسکن ماندگار است. علاوه بر این تأثیر شوک سیاست پولی بر قیمت حقیقی بخش مسکن منفی  است.  دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .