جستجو در بایگانی
برای جستجو در عنوان حداقل ۴ حرف وارد کنید.
//

_____.

//

_____.

_

_

_

 
 
more_vert مقاله علمی و پژوهشی فمینیسم در مطالعات سازمان

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی فمینیسم در مطالعات سازمان

مقاله علمی و پژوهشی" فمینیسم در مطالعات سازمان " مقاله ای است که در 22  صفحه در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت دولتی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به فمینیسم در مطالعات سازمان ، تعریف فمینیسم ، سیر تاریخی فمینیسم و مطالعات سازمان اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert کتاب پرستوها در راه اند: بررسی نخستین گرایش های زنانه در ادبیات فارسی و عربی

ادامه مطلب

closeکتاب پرستوها در راه اند: بررسی نخستین گرایش های زنانه در ادبیات فارسی و عربی

کتاب حاضر برای علاقه‌مندان و نویسندگان قصه‌های کودکان و نوجوانان تدوین شده و در آن، فعالیت‌های حوزه‌ نقد ادبیات کودک و نوجوان در فاصله‌ی سال‌های 1358 تا 1377 بررسی می‌شود. در این بررسی، شیوه‌ی کار چنین بوده که پس از جمع‌آوری اطلاعات در زمینه‌های مختلف و دسته بندی فعالیت‌ها بر اساس سال‌های مورد بررسی، گزارش رویدادهای هر سال به تفکیک در بخش اول کتاب فراهم می‌آید؛ سپس در بخش دوم، فعالیت‌های حوزه‌ی کتاب‌های نظری، جشنواره‌ها و پایان‌نامه‌ها به شکل‌ موضوعی بررسی شده است. دو فصل آخر نیز، به بررسی کمی و آماری نقدها و بررسی کیفی نقدها اختصاص دارد. بخش اصلی این کتاب شامل مرور اتفاقات حوزه‌ی نقد ادبیات کودک و نوجوان در هر سال است. بدین سان، برای هر سال پس از اشاره‌ به مهم‌ترین اخبار فرهنگی، رویدادهای مهم حوزه‌ی ادبیات کودک مجلات تخصصی، مطالب موجود در مجلات ادبی، نشریات عمومی، نشریات کودک و نوجوان و روزنامه‌ها مرور شده است. کتاب‌های تئوری منتشر شده در هر سال و معرفی کتاب‌هایی که بخش‌هایی از آن به ادبیات کودک مرتبط است، در ادامه‌ی مطالب آمده است. فهرست مطالب مقدمهفصل اول: کلیاتگفتار اول: بیان مسئله گفتار دوم: اهمیت تحقیقگفتار سوم: سؤال مورد تحقیقگفتار چهارم: تعریف واژگانگفتار پنجم: محدودیت‌هاگفتار ششم: پیشینه‌ی تحقیقگفتار هفتم: روش کار فصل دوم: تحلیل داده‌هاگفتار اول: گذری بر رنسانس در اروپا گفتار دوم: انقلاب صنعتی و تأثیر آن بر ساختار زندگی اروپاگفتار سوم: بورژوازیگفتار چهارم: دموکراسی گفتار پنجم: جایگاه رمان در عصر انقلاب صنعتیفصل سوم: انقلاب مشروطهگفتار اول: علل بروز انقلاب مشروطه در ایرانگفتار دوم: شعر در عصر مشروطهگفتار سوم: انواع رمان‌های اولیه (تاریخی ـ اجتماعی ـ پاورقی)فصل چهارم زن و گرایش‌های زنانهگفتار اول: فمینیسم (مکتب احقاق و حقوق زن)گفتار دوم: مروری بر تاریخ فمینیسم و علل پیدایش آنگفتار سوم: گرایش‌های زنانه در ایران گفتار چهارم: گرایش‌های زنانه در جهان عربفصل پنجم: وضعیت رمان‌نویسان زن ایرانیگفتار اول: ایران میان دو انقلاب گفتار دوم:نخستین زنان رمان‌نویس ایرانیگفتار سوم:مهم‌ترین درون‌مایه‌های رمان‌های نویسندگان زن ایرانیگفتار چهارم: وضعیت کلی رمان‌نویسان زن ایرانی پس از انقلاب اسلامی (1357هـ.ش)گفتار پنجم: گرایش‌های جدید زنانه در رمان‌های پس از انقلابگفتار ششم: مشهورترین رمان‌نویسان زن ایرانیگفتار هفتم: شاعران زن ایرانی میان دو انقلابگفتار هشتم:مهم‌ترین درون‌مایه‌های شعر زنان شاعر معاصر ایرانفصل ششم: مروری بر ادبیات معاصر عربگفتار اول:‌ زنان روشنفکر عرب (نوال السعداوی، می زیاده، و... )گفتار دوم: نخستین رمان‌نویسان زن عربگفتار سوم: مهم‌ترین درون‌مایه‌های رمان‌های نویسندگان زن عربگفتار چهارم: تراژدی فلسطین و تأثیر آن در ادبیات معاصر عربگفتار پنجم:مشهورترین رمان‌نویسان زن فلسطینیگفتار ششم: شعر معاصر عربگفتار هفتم:شاعران بزرگ زن عرب در عصر جدید گفتار هشتم:مهم‌ترین درون مایه‌های شعر زنان معاصر عربفصل هفتم: بررسی تطبیقی گرایش‌های زنانه ایران و عرب در ادبیات معاصر گفتار اول: آزادی زنگفتار دوم: مبارزه با تبعیضگفتار سوم: نقد جامعه‌ی مردسالارگفتار چهارم: نقد خشنونت و جنگگفتار پنجم: ارائه‌ی الگوهای رفتاریگفتار ششم: آرمانگرایی و مداخله در امور سیاسیگفتار هفتم: کوشش در رفع سوءِ تفاهم‌ها در باب زن و مردفصل هشتم: نتیجه‌گیریفهرست منابع و مآخذچکیده‌ی انگلیسی

more_vert مقاله علمی نهج‌البلاغه و نقد تاریخی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی نهج‌البلاغه و نقد تاریخی

چکیده در نهج‌البلاغه الفاظ و تعبیرهایی به ‌کار رفته است که معانی متأخر کلامی ـ فلسفی دارد و با شرایط تاریخی قرن اول هجری همخوان نیست. برخی مؤلفان این ناهمخوانی را نپذیرفته‌اند و معتقدند که امام علی(ع) واضع این الفاظ و تعبیرها بوده ‌است. گروهی دیگر کوشیده‌اند شواهد تاریخی بر وجود بافت تاریخی مناسب ارائه کنند اما آنچه مطرح می‌شود تنها امکان وجود چنین مباحثی را نشان می‌دهد نه اینکه شاهدی تاریخی در اثبات آن ارائه دهد. برخی دیگر سعی کرده‌اند نشان دهند که بخشی از موارد مشکوک، سخنانی از شخصیت‌های دینی متأخرتر، از جمله امامان شیعه ـ از قرن دوم به بعد ـ است. با این حال، در این روش نیز بافت تاریخی نصوص، بازسازی نشده و دربارۀ آغاز بحث و تحولات آن سخنی به میان نیامده است. در مقالۀ حاضر تلاش بر این است که ریشه‌های تاریخی موضوع وجود و عدم در قرآن، روایات، منابع کلامی و فلسفی و مناظره‌های مسلمانان با پیروان دیگر ادیان در قرن‌های دوم و سوم هجری، بررسی و تحلیل شوند و پاسخ بهتری برای این مسئله بیان گردد.

more_vert مقاله چیستی، اعتبارو کاربست نظریه دینی درعلم تاریخ

ادامه مطلب

closeمقاله چیستی، اعتبارو کاربست نظریه دینی درعلم تاریخ

مقاله علمی و پژوهشی " چیستی، اعتبارو کاربست نظریه دینی درعلم تاریخ" مقاله ای است در 20 صفحه و با 15 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اندیشه نوین دینی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  نظریه دینی، نظریه دینی تاریخی، گزاره دینی، علم تاریخ دینی، چیستی نظریه دینی، اعتبار نظریه دینی و کاربست نظریه دینی پرداخته شده است چکیده مقاله چیستی، اعتباروکاربست نظریه دینی در علم تاریخ و مطالعات تاریخی، از مسائل اساسی فلسفه علم تاریخ دینی است. کاربردی کردن نظریه دینی در علم تاریخ و تحقق عینی تحلیل دینی تاریخ، ضرورت تحقیق را مضاعف می‌کند. (هدف و ضرورت مقاله) سؤال اصلی تحقیق برچیستی، اعتبار و کاربست نظریه دینی در مطالعات تاریخی متمرکزشده است. (سؤال اصلی مقاله) چیستی، اعتبار و کاربست نظریه دینی در علم تاریخ، مستند به گزاره‌های دینی و یا مستند به تأسیس علم تاریخ دینی است. علم تاریخ ناظر به علم نافع و آیه محکم، به‌مثابه سطحی از حضور معرفتی یک نظریه تاریخی دینی در مطالعات تاریخی است. با دینی شدن مفاهیم، سازه‌ها، متغیرها و گزاره‌های نظری نظریه تاریخی در مطالعات تاریخی، نظریه دینی مستند به تأسیس علم تاریخ دینی را می‌توان تولید کرد. تولید معرفت تاریخی دینی، تحلیل تاریخی دینی، انسان‌شناسی تاریخی دینی و هویت تاریخی دینی از کاربست‌ها و نتایج معرفت‌شناختی نظریه دینی در مطالعات تاریخی است. (ایده و نتایج مقاله) روش‌شناسی حاکم بر تحقیق، سه فاز اساسی را طی کرده است. فازاول؛ روش‌شناسی تحقیق مبتنی بر استراتژی قیاسی صورت گرفت. فازدوم؛ روش‌شناسی تحقیق مبتنی بر استراتژی استقرایی انجام گرفت. فازسوم؛ روش‌شناسی تحقیق مبتنی بر رجوع دوباره به استراتژی قیاسی بود. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله علمی و پژوهشی تحقیق تاریخی ، شیوه ها و کاربرد آن در ارتباطات

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی تحقیق تاریخی ، شیوه ها و کاربرد آن در ارتباطات

مقاله علمی و پژوهشی" تحقیق تاریخی ، شیوه ها و کاربرد آن در ارتباطات " مقاله ای است در 19 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به تحقیق تاریخی ، شیوه ها و کاربرد آن در ارتباطات، روایت ، تحلیل ، منابع دست اول ، منابع دست دوم ، نقد درونی و نقد بیرونی اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی بازنمایی هویت ملی در مجموعه های تاریخی تلویزیون

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی بازنمایی هویت ملی در مجموعه های تاریخی تلویزیون

مقاله علمی و پژوهشی" بازنمایی هویت ملی در مجموعه های تاریخی تلویزیون " مقاله ای است در 20 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به بازنمایی هویت ملی در مجموعه های تاریخی تلویزیون ، امر سیاسی ، سیاست فرهنگی ، نظریه هژمونی و نظریه گرامشی اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی ایدئولوژی جریان داعش و دلایل تاریخی و اجتماعی گرایش به آن

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی ایدئولوژی جریان داعش و دلایل تاریخی و اجتماعی گرایش به آن

مقاله علمی و پژوهشی" ایدئولوژی جریان داعش و دلایل تاریخی و اجتماعی گرایش به آن " مقاله ای است در 24 صفحه با 39 عنوان فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مطالعات جامعه شناختی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی موضوعات ایدئولوژی جریان داعش و دلایل تاریخی و اجتماعی گرایش به آن ، موعودگرایی ، سلفی گری ، بنیادگرایی اسلامی ، ساختار داعش ، خلافت اسلامی و گفتمان دولت اسلامی مطرح شده است   محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله بررسی زمینه های تاریخی گرایشهای اخلاقی و عرفانی قرآن پژوهان شبه‌قاره هند در دوره میانه

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی زمینه های تاریخی گرایشهای اخلاقی و عرفانی قرآن پژوهان شبه‌قاره هند در دوره میانه

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی زمینه های تاریخی گرایشهای اخلاقی و عرفانی قرآن پژوهان شبه‌قاره هند در دوره میانه " مقاله ای است در 20 صفحه و با 25 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای اخلاقی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث گرایش تفسیری، اخلاق، عرفان، دوره میانه، مهائمی، میرسیدعلی همدانی پرداخته شده است چکیده مقاله تاریخ قرون میانه شبه¬‌قاره هند، با ظهور آثار قرآنی و تفاسیری که گرایش‌های اخلاقی و عرفانی در آنها برجستگی دارد، همراه بوده است. برخی از این آثار به مفسرانی از خود شبه‌قاره و برخی به مهاجران ایرانی تعلق دارد. این جستار به روش استناد تاریخی، ضمن بیان تاریخ تفسیر و مراحل آن در شبه‌قاره، به شیوه توصیفی- تحلیلی، گرایش‌های اخلاقی و عرفانی دو مورد از تفاسیر قرن هشتم و نهم هجری آن دیار را بررسی کرده، زمینه های تاریخی پیدایش تفاسیر با گرایش‌های یادشده را آشکار می کنددانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert سئوالات آزمون کارشناسان رسمی دادگستری رشته ابنیه و آثار تاریخی

ادامه مطلب

close سئوالات آزمون کارشناسان رسمی دادگستری رشته ابنیه و آثار تاریخی

به منظور آمادگی داوطلبان آزمون کارشناسان رسمی دادگستری دفترچه سئوالات آزمون رشته ابنیه و آثار تاریخی ارائه می گردد . علاقمندان می توانند اصل دفترچه آزمون را که دارای 25 سئوال می باشد را  از بخش زیر دریافت کنند .

more_vert کتاب اسطوره‌شناسی

ادامه مطلب

closeکتاب اسطوره‌شناسی

کتاب اسطوره‌شناسی اثر فاروق صفی‌زاده، به تعریف اسطوره و معرفی پهلوانان و قهرمانان ایران باستان می‌پردازد. کتاب اسطوره‌شناسی به عنوان کتاب درسی کاردانی حرفه‌ای امور فرهنگی (اسطوره‌شناسی) مطابق با سرفصل دروس تعیین شده توسط دانشگاه جامع علمی کاربردی رسانه تدوین شده است. اساطیر نشان دهنده‌ی فرهنگ و نحوه‌ی تفکر مردمان در دوران کهن است. زبان گویای تاریخی است از دوران‌های پیش تاریخی، سخن‌گوی بازمانده‌های گران‌بهایی است که از دل خاک‌ها بیرون کشیده می‌شود یا در دل سنگ‌ها و کوه‌ها یافت می‌گردد. اسطوره واژه‌ای ایرانی است به شکل هیستوری به معنی آگاهی و داستان است. حوادثی که در اسطوره نقل می‌شود همچون داستان واقعی تلقی می‌گردد زیرا به واقعیت‌ها برگشت داده می‌شود و همیشه منطقی را دنبال می‌کند. اسطوره گاهی به ظاهر حوادث تاریخی را روایت می‌کند، اما آن‌چه در این روایت‌ها مهم است، صحت تاریخی آن نیست، بلکه مفهومی است که شرح این داستان‌ها برای معتقدان آن‌ها در بر دارد و هم‌چنین از این جهت که دیدگاه‌های آدمی را نسبت به خویشتن و جهان و آفریدگار بیان می‌کند دارای اهمیت است. در بخشی از کتاب اسطوره‌شناسی می‌خوانیم: پس از نریمان و سام زال زر یا دستان زال در روایات ملی از میان خاندان پهلوانان سیستان پدید می‌آید. زال پسر سام است که بر اثر سپیدی موی پدر او را در شیرخوارگی از خود دور کرد و بر دامنهٔ البرز نهاد تا همان‌جا تباه شود. اما سیمرغ او را بدید و برداشت و به کنام خود برد و چون فرزندان خویش بپرورد و سرانجام چنان که در شاهنامه می‌بینیم به پدر بازگرداند. این پهلوان در شاهنامه زال زر و دستان نام دارد. بنا بر روایت شاهنامه زال از آن جهت بدو می‌گفتند که هنگام تولد موی سر و روی او چون پیران سپید بود و دستان از آن روی که پدر با او دستان و مکر کرده و او را به البرز کوه افگنده بود. فهرست مطالباسطورهگونه‌های اسطورهقهرمانان باستانپهلوانان باستان

more_vert کتاب زن، آن‌گونه که باید باشد

ادامه مطلب

closeکتاب زن، آن‌گونه که باید باشد

1- کتاب زن، آن‌گونه که باید باشد، که در پیش رو دارید، مجموعه‌ی چند سخنرانی از استاد طاهرزاده است که در آن‌ها از زوایای مختلف موضوع زن و خانواده مورد بررسی قرار گرفته، به اضافه‌ی مجموعه‌ی سؤال و جواب‌هایی که در مورد ازدواج از ایشان شده است. چون معتقدیم موضوع زن و خانواده و ازدواج، موضوعات بسیار حساسی است که باید با تعریف درست با آن‌ها برخورد کرد، بر آن شدیم تا مباحث را به صورت کتاب در اختیار عزیزان قرار دهیم. 2- سخنران محترم موضوع زن و خانواده را در آینه‌ی جهان معاصر بررسی کرده و معتقد است در شرایط جدید نمی توان با تعریفی که در گذشته از زن و خانواده داشتیم با آن‌ها برخورد کرد و اساساً باید موضوع باز خوانی شود، وگرنه بحران خانواده همچنان باقی می ماند. لازم است عزیزان با دقت کامل مطالب را دنبال بفرمایند تا تصور نکنند دیگر کار از کار گذشته است و باید تسلیم وضع موجود شد و یا اصرار داشته باشند همسرانشان باید مثل مادر و مادر بزرگانشان عمل کنند. 3- با این‌که موضوعات بحث شده بیشتر مربوط به زنان است ولی گویا به همان اندازه که زنان باید در شرایط جدید تعریف درستی از خود داشته باشند تا تعریف فرهنگ مدرنیته از زن بر روح و روان آن ها غالب نشود، مردان نیز باید متوجه باشند در شرایط جدید ضروری است موقعیت زنان را درست ارزیابی کنند وگرنه یا هنوز چشم در گذشته‌ای دارند که قابل برگشت نیست و یا چیزی را درباره‌ی زنان می‌پذیرند که فرهنگ ظلمانیِ مدرنیته بر آن‌ها تحمیل کرده است و لذا پیشنهاد می‌کنیم آقایان نیز مباحث کتاب را با حساسیت کامل دنبال فرمایید. 4- نقطه ضعفی که در بعضی از خواهران و برادران متدین به چشم می‌خورد، نشناختن جایگاه لذات حلال با محرم خود است، به طوری که با روحیه‌ای مقدس مآبانه نسبت به آن بی‌توجه هستند. در این کتاب سعی شده است آفات چنین روحیه‌ای بررسی و تحلیل شود و این که اگر موضوع درست دیده شود نه تنها هیچ تنافی با سلوک دینی ندارد، بلکه موجب نشاط در انجام واجبات نیز می‌شود. 5- در بحث «ازدواج؛ تولدی دیگر» استاد به سؤالاتی جواب داده‌اند که عموماً خواهران و برادران در ابتدای زندگی با آن‌ها روبه‌رو هستند، که اگر درست با آن سؤالات برخورد کنند و جواب درستی بگیرند، منجر به تصمیماتی نمی شود که بعد از سال‌ها از انجام آن تصمیمات پشیمان باشند. 6- زیبایی «خدمت» به جای «قدرت» از نکات دقیقی است که کتاب در بحث «زن؛ قدرت یا خدمت؟» بدان پرداخته تا حجابِ «ارادة معطوف به قدرت» که شاخصه‌ی‌ فرهنگ غربی است، جایگاه حساس زن را نادیده نگیرد و ما از بصیرت بزرگی که باید نسبت به زنان در نظام هستی داشته باشیم محجوب گردیم، بصیرتی که رسول خدا(ص) در سخن خود ما را بدان آگاه کردند که؛ «حُبِّبَ إِلَیَّ مِنَ الدُّنْیَا ثَلَاثٌ، النِّسَاءُ وَ الطِّیبُ وَ جُعِلَتْ قُرَّةُ عَیْنِی فِی الصَّلَاةِ» محبت سه چیز از دنیا به قلب من افتاده است، زنان، عطر و قرار داده شده است نور چشم من در نماز. 7- از نکاتی که متأسفانه دشمنان دانا و دوستان نادان به آن دامن می‌زنند موضوع عدم مشورت با زنان است، و روایاتی را نیز به عنوان نمونه مطرح می‌کنند. استاد در بحث «مشورت با زنان» با دعوت ما به آیات قرآن و تدبّر در آن‌ها، ابتدا به خوبی روشن می‌کنند، محال است از نظر ارزش و رسیدن به کمال، ذره‌ای بین زن و مرد تفاوت باشد و سپس به جایگاه روایات پرداخته‌اند تا معلوم شود اگر خاستگاه روایات درست روشن گردد نه تنها کوچک‌ترین تحقیری در آن‌ها برای زنان نخواهد بود، بلکه برعکس آن روایات حساسیت جایگاه زنان را برای داشتن بستری مناسب در امر تربیتِ فرزند مدّ نظر دارند. 8- در بحث «عوامل بحران خانواده و راه برون‌رفت از آن» سعی شده با دقت در مشکلاتی که فرهنگ مدرنیته برای خانواده ایجاد کرده، ابتدا موضوع موشکافی شود سپس با نقد پیشنهادهایی که بدون در نظر گرفتن آفات فرهنگ مدرنیته، می خواهند نظام خانوادة از دست رفته را به آن برگردانند، احیاء خانواده را با عبور از مدرنیته مدّ نظر قرار دهد. 9- اگر بدانیم که زنان در تعیین شخصیت و سرنوشت جامعه نقش اساسی دارند و هرگونه اخلاق و منش و شخصیتی پیدا کنند، تأثیر مستقیم و ماندگار بر فرزندان و همسرانشان می‌گذارند، زن و مرد دست به دست هم می‌دهیم تا برای رسیدنِ جامعه به افق‌های متعالی، نسبت به جایگاه زنان نهایت هوشیاری را به صحنه آوریم. کتاب زن، آن‌گونه که باید باشد، قدمی در راستای فهم جایگاه زن و خانواده است. فهرست مطالبمقدمهمقدمه مؤلفزن؛ آن‌گونه که باید باشدامام؛ خودْ راه استامامِ نارزنان و غفلت از جنبه‌ی یمینهویت گمشده‌ی زنزنان و تضاد با خودزنان شکست‌خوردههمسران و انتقام از همجمع محبت الهی با محبت به همسرزن و روحانیت رحمانیزن؛ قدرت یا خدمت؟جایگاه تاریخی فمینیسمجایگزینی شعارهای انحرافیکمال زن با حفظ زن‌بودنمردان و قوام خانوادهزن؛ و غفلت از کمالات خودروز زن!نقش زنان در اقتصاد پایهغفلت از ارزش‌های اساسیمشورت با زنانمرد و زن دارای حقیقتی واحدارزش مساوی شخصیت زن و مردمحرومیت از بهشتمادر و ارزش‌های متعالیعدم مشورت با کدام زن؟آشفتگی روح زنان در بیرون خانهمحرومیت بزرگآفات غیرت‌ورزی بی‌جازن و هویت جدیدمربی و آسودگی روانزنان و ظرائف تربیتزنان و روحیه‌ی عرفانیکارآیی دلِ مادرانزن و مرد و حیات طیبچگونگی و جایگاه عذاب قیامتچگونگی جزای عمل اهل ایمانبودنِ پاکزندگی بی‌وسوسهتفاوت بدن‌ها و حقیقت واحدحجاب دوگانگی‌هادوگانگی بین زن و مرد از کجا؟فرهنگ بحران‌زابینشهای کهنه با واژه‌های نوبیماری غرب یا بیماری ما؟کمال حقیقی از آن کیست؟وظایف الهی؛ راه ورود به قربخودت باش، غیرِ خودبودن را نخواهازدواج؛ تولدی دیگرازدواج و نفی منیتخانواده؛ بستر تضادها و سیر به سوی توحیدنقش ازدواج در کنترل خیالتأثیر ازدواج بر پرورش ابعاد مختلف انسانازدواج و تکمیل نصف دینانس با همسر؛ مرتبه‌ای از انس با خدامحبت اولیهعشق اولیهخانواده؛ بستر انس با خدامعنای پختگیِ حاصل از ازدواجمأنوس شفیقملکوت ازدواجعوامل بحران خانواده و راه های برون رفت از آنخانواده؛ گسست‌ها و پیوست‌هاخانواده؛ اولین واحد توحیدیگسستگی خانواده، یک بحراناومانیسم، ریشة فرو ریختن خانوادهتصور غلط غرب، از زنراز احیاء خانوادة اصیلانسان، گرگِ انسان می‌شودراه حلّ اساسیخصوصیت خانوادة جدیددگرگونی در معنی خانوادهیگانه‌شدن دو انسان از دو سوی زندگی‌فمینیسم و حیله‌ی سرمایه‌داری جهت ویرانی خانوادهزن و اسارت جدیدفمینیسم یا جنگ بین زن و مرد؟تن‌های زنانه و ذهن‌های مردانهزنان؛ بر تخت تربیت نسل انسانراه برون‌رفترعایت کرامت زنایجاد بستری برای تربیتهمسران صالح، بستر تعالی مردانتقبیح ازدواج مکررراه بازگشتجمعی غیرممکنراه حلّ خیالی1- غفلت از کرامت زن و گسست خانواده2- عقل زن3- مشورت با زنانآفات پشت کردن به طرح اسلام در خانوادهریشة اصلی عقب‌رفتاینک نوبت اسلام استخانواده؛ قلب جامعهبهانه‌ای غیر منصفانهسکنای گمشدهحفظ قلب یا حفظ خانوادهمعجزة پیوندنزدیکی‌های حقیقیخانه‌ی گمشدهمحل بشارت پروردگارسرای بودنمعنای بودنآزاد از گذشته و آیندهجایگاه «بودن»ازدواج؛ شروع سکنی گزیدنخانواده؛ زمینه‌ی وجودیِ آرامش بخشهدف از تشکیل خانوادهنامه‌ای به زوج‌هایی که در ابتدای پرواز خود هستند

more_vert کتاب نظریه در تئاتر

ادامه مطلب

closeکتاب نظریه در تئاتر

کتاب نظریه در تئاتر نوشتۀ مارک فورتیه به بررسی رابطه‌ی بین نظریه و تئاتر می‌پردازد و در هر دو حوزه سؤالاتی را طرح می‌کند. آیا تئاتر نوعی زبان است و یا اگر نیست چطور از این الگوی اصلی (یعنی زبان) می‌گریزد؟ اگر تئاتر ویژگی‌ای دارد که آن را از زبان متمایز می‌کند، این ویژگی چطور در تسلط زبان و نوشتار بر درک نظری جهان بازتاب می‌یابد؟ چه روابط احتمالی بین اندیشیدن دربارۀ تئاتر بر اساس مناسبات نظری و کنش عملی ساختن تئاتر وجود دارد؟ مقاومت تئاتر در برابر نظریه یا به بیان ملایم‌تر، اصرار بر آن‌ که تئاتر در یک گفت‌و‌گوی واقعی با نظریه دارای صدای خاص خود است، به جنبۀ دوم رابطۀ این دو اشاره دارد. نظریه را می‌توان در مورد تئاتر به کار بست، اما در جهتی دیگر، تئاتر پاسخ نظریه را می‌دهد. به‌ خصوص در قطعات تئاتری که خود اندیشه‌ای پیچیده را بر می‌انگیزند یا به صحنه می‌برند، وضع این‌ گونه است. برای مثال بیشتر کارهای شکسپیر، تاملی بسیار پیچیده در باب تئاتر، فرهنگ و واقعیت‌اند. هدف اصلی کتاب نظریه در تئاتر (theory theatre an introduction) عبارت است از ارائۀ شرحی مقدماتی از جریان کنونی نظریۀ فرهنگی و چگونگی کاربرد احتمالی آن در تئاتر. از این جهت کتاب نظریه در تئاتر، کتابی است منحصر به فرد. البته مقصود این نیست که می‌توان همۀ متون دیگری را که در این حوزه نوشته شده‌اند، نادیده گرفت. نظریه در تئاتر به گونه‌ای طراحی شده است تا طیف گسترده‌ای از ایده‌هایی را که خوانندگان می‌توانند به تفصیل در کتاب‌های تخصصی‌تر دنبال کنند، معرفی کند و در این راه مکمل کتاب‌های موجود باشد. متون مقدماتی در زمینۀ نظریه بی‌تردید بسیار ارزشمند‌ند، اما همان‌ طور که بخش «پیشنهاداتی برای مطالعه» که در پایان این کتاب آمده است نشان می‌دهد، بسیارند مجموعه‌هایی که چکیده‌هایی از متون نظری را منتشر کرده‌اند. با توجه به گستردگی کارهایی که در حوزۀ نظریه در تئاتر، این کتاب از این مزیت متاخر بودنش استفاده می‌کند تا بتواند بازگردد و به قلمرویی که کمابیش شکل گرفته است بنگرد. از این منظر مارک فورتیه (Mark fortier) کوشیده‌ است تا حد ممکن برداشت گسترده‌تری از نظریه را مبنای کار خود قرار دهد. برخلاف بسیاری از دیگر مطالعاتی که در این زمینه انجام شده است، او به‌ طور مشخص توجه خود را بر نظریه‌هایی متمرکز کرده‌ که منشأ در بیرون از تئاتر دارند؛ برخلاف دیگر کتاب‌هایی که در فهرست آمده است، او کوشیده‌ است به نظریه به مفهوم عام آن بپردازد. نظریه‌هایی که در این کتاب معرفی شده‌اند همه در طی صد و پنجاه سال گذشته مطرح شده‌اند و دلیل انتخاب آن‌ها این واقعیت بوده است که هنوز به‌ طور گسترده‌ای به کار برده می‌شوند. همان‌ طور که می‌دانیم ماتریالیسم از طریق آثار کارل مارکس و در نیمۀ دوم قرن نوزدهم مطرح شد. بخش نخست قرن بیستم شاهد شکل‌گیری نشانه‌شناسی، روان‌کاوی و پدیدارشناسی بود. در بخش دوم قرن بیستم نظریه‌های واکنش خواننده، واسازی، فمینیسم و نظریۀ جنسیت، پسامدرنیسم و پسااستعماری مطرح شدند. این نظریه‌ها را نیز انتخاب کردیم زیرا هر کدام از آن‌ها نکات مهمی را دربارۀ تئاتر به ما خواهند گفت. این نه کتابی است صرفا دربارۀ نظریه؛ و نه همچنین کتابی است صرفا دربارۀ تئاتر. در سطح کلی، بحث در مورد نظریه و تئاتر نه حول مکاتب نظری یا کار نظریه‌پردازان خاص بلکه پیرامون مسائل مربوط به تئاتر سازمان داده شده است؛ نظریه‌ها فقط تا جایی که به مسائل خاص مورد بحث می‌پردازند مورد توجه قرار گرفته‌اند. این مسائل زیر به سه عنوان کلی طبقه‌بندی شده‌اند. فصل اول با توجه به تئاتر در حکم متن و تئاتر در حکم رویدادی زنده، به روابط بین نظام‌های کلامی و غیرکلامی در روی صحنه می‌پردازد. مسائلی چون دلالت، بازنمایی، معنا، فهم، واژگان و سکوت، صحنه، زندگی، بدن و صدا بررسی می‌شوند. فصل دوم به کسانی که درگیر در تئاتر هستند، می‌پردازد و سوبژکتیویته، عاملیت، مولف، شخصیت، بازیگر، مخاطب و پیوندهایی که تئاتر بین آدم‌های دخیل به وجود می‌آورد از جمله مطالب مورد بحث خواهند بود. فصل سوم به تئاتر به مثابۀ نهادی در جهان می‌پردازد و روابط تئاتر با جهان بیرون از تماشاخانه را بررسی می‌کند؛ در این فصل عواملی چون نیروهای تاریخی، اقتصادی و سیاسی که تئاتر را به شیوۀ به‌ خصوصی به زمان و مکان خاص مرتبط می‌کند، مورد توجه قرار خواهند گرفت. فهرست مطالب مقدمهکدام نظریه‌ها؟ کدام تئاتر؟چه کسی سخن می‌گوید؟فصل 1: تئاتر، زندگی و زباننشانه‌شناسی، پدیدارشناسی و واسازی1- نشانه‌شناسیسوسور، پیرس و بارتنشانه‌شناسی تئاتردستور صحنه در آثار ایبسن و شاوبرشت و بنیامینتئاتر آوانگارد و نشانه‌زدایی (desemiotics)سؤالاتی که ممکن است دربارۀ یک نمایش یا اجرا پرسیده شود2- پدیدارشناسیبیابان، نور خیره کنندهآخرین نوار کراپ: استانیسلاوسکی و چخوفآرتو، نیچه، انسان‌شناسی تئاترسؤالاتی که ممکن است دربارۀ یک نمایش یا اجرا پرسیده شود3- پساساختارگرایی و واسازیدریدا و واسازیآرتویرژی گرتوفسکی و هربرت بلاوسؤالاتی که ممکن است دربارۀ یک نمایش یا اجرا پرسیده شودفصل 2: سوبژکتیویته و تئاترنظریۀ روانکاوی، جنسیت و واکنش مخاطب1- نظریه روانکاویژاک لاکاندرام درمانی، ایفای نقش و اسپالدینگ‌ گریروانکاوی ریشه‌ای و دیونیزوس در سال 69روانکاوی و فمینیسمسؤالاتی که ممکن است درباره یک نمایش یا اجرا پرسیده شود2- نظریه فمینیستی و جنسیتکاریل چرچیل و توزاک شانگسؤالاتی که ممکن است در باره یک نمایش یا اجرا پرسیده شود3- نظریه دریافت و واکنش مخاطباقتباس تئاتریاولنای دیوید ممترویای شب نیمه تابستان پیتر بروکسؤالاتی که ممکن است درباره یک نمایش یا اجرا پرسیده شود4- دنیا و تئاترنظریۀ ماتریالیستی، پسامدرن و پسااستعمارینظریۀ ماتریالیستیماتریالیسم و شکسپیربرشت و کریولانوسماتریالیسم و آرمان‌شهرمطالعات فرهنگیسؤالاتی که ممکن است در باره یک نمایش یا اجرا پرسیده شود5- نظریه پسامدرنپسامدرنیسم و تئاترتام استپارد، آنا دیور اسمیت و‌ هاینر مولرپسامدرنیسم و اجرا: اندی کافمن و لینکلنسؤالاتی که ممکن است درباره یک نمایش یا اجرا پرسیده شود6- نظریه پسااستعماریتوفان امه سزرتئاتر بینافرهنگی: وول سوینکا و رستم باروکادیوید هنری هوانگ و تامسون ‌هایویآگوستو بوآلکوکو فوسکو و گیلرمو گومزسوالاتی که ممکن است در باره یک نمایش یا اجرا پرسیده شودنتیجه‌گیریبعد چه؟

more_vert کتاب سرگذشت زبان فارسی دری

ادامه مطلب

closeکتاب سرگذشت زبان فارسی دری

در این کتاب ریشه‌یابی تاریخی و خاستگاه زبان فارسی دری توجه شده و شیوه گسترش آن مورد بررسی قرار گرفته است. باید گفت که آریانای کهن، خراسان دورۀ اسلامی و یا افغانستان کنونی از قدیم‌ترین ادوار تاریخ محل ظهور عالی‌ترین و درخشان‌ترین تمدن‌های جهان بوده و فروغ آنهمه ذخایر فکری و گنجینه‌های معنوی به شکل علوم، فرهنگ، اخلاقیات و ادبیات به ما رسیده است که در ادوار مختلف به زبان‌های مختلف نگاشته آمده و امروز از آن زبانهای تاریخی و باستانی، زبان فارسی دری (زبان خراسانی) و چندین زبان محلی دیگر به ما رسیده است. از شرح بالا این نکته روشن می‌شود که زبان فارسی دری، زادۀ پهلوی اشکانی و زبان اشکانی دنبالۀ زبان اوستایی است. اما اغلب محققان معاصر عقیده دارند که زبان فارسی دری به طور مستقیم از اوستا برآمده و آنچه را که ما پهلوی اشکانی می‌گوییم، همان زبان فارسی دری است؛ به دو دلیل: اول این که اگر آثار باقیماندۀ پهلوی اشکانی با قدیم‌ترین آثار باقیماندۀ فارسی دری مقایسه و مقابله گردد معلوم می‌شود که گویا مادر و فرزند بوده باشند و اختلاف چندانی در آنها به نظر نمی‌رسد. دوم این که به وجود آمدن این همه آثار بدون سابقۀ تاریخی خالی از اشکال نیست، به این معنی که زبانی که بایست، کم ازکم دو سه قرن متداول و مروج بوده باشد تا این قدرت و ورزیدگی را پیدا کند که شعری چون شعر رودکی با آن به میان آید.فهرست مطالب یک دوسخن از مؤلفمقدمهسرگذشت زبان فارسی دری/پروفیسور رسول رهینپیشینۀ تاریخی زبان فارسی دری / پوهاند دکتور محمد حسین یمینپیشینۀ تاریخی زبان فارسی / دری / تاجیکی پیش از هزارۀ سوم میلادیدکتور غلام جیلانی داوری، خاورشناس افغانستانخراسان کهن و فرارود مهد پیدایش و پرورش زبان فارسی درینجم الدین کاویانیتیره شناسی زبان‌ها بحثی پیرامون فارسی دری / دکتور اسدالله حبیبافغانستان گهوارۀ زبان فارسی دری و برخی یاد آوری‌ها / دکتر رازق رویینپیشینۀ ادب فارسی دری ( متن کنفرانس) / واصف باختریدری یا زبان درباریان / دکتور عنایت الله شهرانیتأثیر زبان و ادب دری بر عربی / مرحوم پوهاند محمد رحیم الهامسیر زبان فارسی دری در هند / شاه علی اکبر شهرستانــیگسترۀ زبان فارسی دری در منطقه و جهان / گل احمد شیفته

more_vert کتاب" بافت قدیم نصف جهان " کتابی درباره سه محله‌ قدیمی اصفهان

ادامه مطلب

closeکتاب" بافت قدیم نصف جهان " کتابی درباره سه محله‌ قدیمی اصفهان

 کتاب " بافت قدیم نصف جهان " نوشته فاطمه دهقان نژاد با موضوع محله‌های قدیمی اصفهان، آموزه‌های تاریخی سه محله‌ جوباره، جماله و جلفا را به رشته تحریر درآورده است. بافت هر شهر کمیتی پویا و در حال تغییر است که وضع کالبدی شهر و چگونگی شکل‌گیری آن را در طول زمان نشان می‌دهد. بافت قدیم نیز بیان‌کننده‌ روند شکل‌گیری شهر با ویژگی‌های خاص خویش است. بافت قدیم شهر اصفهان که به علت آثار هنری و نقش سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خود به نصف جهان معروف شده برآیند فرهنگ و تمدن اسلامی و ایرانی است. در بافت این شهر، ارتباط ذاتی، کلی و ساختاری بین مذهب و فضای مصنوع شهری و مناسبات فردی و اجتماعی مشاهده می‌شود. کتاب "بافت قدیم نصف جهان" در هشت فصل تدوین شده است. شهرهای باستانی، اصفهان از آغاز تا اسلام، اصفهان از اسلام تا صفویه، اصفهان عصر صفویه، اصفهان پس از صفویه، بافت قدیم شهری، سامان‌بخشی بافت قدیم و بافت قدیم در سه محله تاریخی جوباره، کماله و جلفای اصفهان از عناوین فصول این کتاب است. نویسنده در آغاز این کتاب تمدن‌هایی چون تمدن ایران، مصر، بابل، یونان و روم را معرفی کرده و سپس به وضعیت اصفهان در دوره‌های مختلف قبل از اسلام، از قبیل مادها، هخامنشیان، اسکندر، پارت‌ها و ساسانیان پرداخته است. وی در ادامه اصفهان را از اسلام تا صفویه و سپس در عهد صفویه بررسی و اقدامات این دوره، مسجدها، بناها و عناصر شهری در این دوره، انواع گرمابه‌ها، محله‌ها و مدرسه‌ها را به طور کامل معرفی کرده است. در بخش بعدی اصفهان پس از صفویه معرفی شده و آن‌گاه بافت قدیم شهری، ویژگی‌ها، مسائل و مشکلات آن مطرح شده‌اند. در بخش پایانی کتاب نیز سامان‌بخشی بافت قدیم اصفهان، شرایط و موانع و نیز بررسی بافت قدیم در سه محله‌ی تاریخی جوباره، جماله و جلفا، تحولات و بناهای هریک عرضه شده است؛ کتاب دارای تصاویر و نقشه‌هایی در ارتباط با موضوع است. در این کتاب نگارنده نگاهی تازه از منظر جغرافیای تاریخی، به بافت قدیم شهر اصفهان، داشته و سعی کرده به زبان ساده و خلاصه، به تبیین موضوع بپردازد. خواننده‌ این کتاب با صرف وقت اندک، خواهد توانست به طور اختصار با سابقه‌ فرهنگ و تمدن ایران زمین و به خصوص شهر اصفهان آشنایی یافته و دریابد که آنچه امروز، ما از آن با عنوان بافت قدیم نام می‌بریم حاصل تلاش گذشتگان و یادآور زندگی و یاد و خاطرات آنان است. به دلیل کثرت محله‌های تاریخی اصفهان، آموزه‌های تاریخی سه محله‌ جوباره، جماله کله و جلفا، ارائه شده است. عللی چون اقلیت‌نشین بودن در محله‌ جوباره و جلفا، قدمت تاریخی و همسایگی جوباره و جماله کله و تفاوت‌های شهرسازی و اجتماعی در محله‌ عصر صفویه با محلات قدیم‌تر در انتخاب این سه محله، مؤثر بوده‌اند. این کتاب به همت فاطمه دهقان نژاد و با همکاری دکتر مرتضی دهقان نژاد به رشته‌ تحریر درآمده است و در سال ۱۳۸۶ به مناسبت نکوداشت اصفهان پایتخت فرهنگی جهان اسلام توسط مرکز اصفهان‌شناسی و خانه‌ ملل در ۲۲۲ صفحه با شمارگان یکهزار نسخه چاپ و منتشر شد و در سال ۹۴ به چاپ دوم رسید.

more_vert کتاب اصفهان از نگاهی دیگر

ادامه مطلب

closeکتاب اصفهان از نگاهی دیگر

"اصفهان از نگاهی دیگر" کتابی مصور در شرح آثار تاریخی این شهر کتاب "اصفهان از نگاهی دیگر" نوشته محمدعلی موسوی فریدنی، راهنمای مکتوب، مصور و کم‌حجمی برای بازدیدکنندگان از بناهای تاریخی شهر اصفهان است که می‌توان هنگام بازدیدها از آن بهره‌مند شد. استان اصفهان با مساحتی بیش از ۱۰۷ هزار کیلومترمربع با پنج میلیون نفر جمعیت دارای ۱۰۷ شهر و یک‌هزار و ۹۳۴ روستا است. شهر اصفهان افزون بر ۲ میلیون نفر جمعیت در ۲۰۰ محله دارد و یکی از استان‌های پرگردشگر کشور به شمار می‌آید که انتطار می‌رود صنعت گردشگری آن بیش از اکنون نمود بیشتری داشته باشد. اصفهان یکی از ۱۰ شهر زیبا و پرجاذبه جهان است که با برخورداری از جاذبه‌های گردشگری بسیار در زمینه‌های هنری، تاریخی، طبیعی و انسان ساخت و وجود آثار تاریخی منقول و غیرمنقول بازمانده از ادوار مختلف به عنوان قطب مهم گردشگری ایران مطرح است. استان اصفهان با بیش از ۲۲ هزار اثر تاریخی که یکهزار و ۸۵۰ مورد آن به ثبت ملی و هفت اثر آن به نام‌های میدان نقش جهان، کاخ چهلستون، باغ فین کاشان و مسجد جامع و سه قنات وزوان، مزدآباد و مون به ثبت جهانی رسید، کانون توجه گردشگران داخلی و خارجی است. در کنار بیش از ۶۰۰ باب خانه تاریخی، این استان دارای ۹۰ موزه تاریخی، مردم شناسی، فرهنگی و طبیعت دولتی و خصوصی است. صنعت گردشگری یکی از محورهای مهم اقتصادی، اشتغال‌زایی و توسعه استان اصفهان محسوب می‌شود که برای تقویت این حوزه نیازمند برنامه‌ریزی جدی و عملیاتی و انجام اقدامات ضروری است. یکی از محورهای مهم صنعت گردشگری بحث بناهای تاریخی و دیدنی شهر و راهنمایانی با اطلاعات کافی، جامع و دقیق از این بناهاست. کتاب "اصفهان از نگاهی دیگر" برای کسانی نوشته‌شده است که از اصفهان دیدن می‌کنند و دو سه روزی آن‌جا می‌مانند اما دانستن طول و عرض و ارتفاع و تاریخ بنا قانعشان نمی‌کند و در تفسیر معماری و شهرسازی چیزی بیشتر می‌طلبند. در این کتاب کوشیده‌شده‌ تا تفسیر معماری هر بنا از دل همان بنا بیرون کشیده و بیان شود. حجم کتاب چندان است که با مدت دیدن هر بنا تناسب دارد یعنی می‌توان کتاب به دست بنا را سیاحت کرد. نویسنده کتاب در تفسیرها، تخیل بیننده را به کار می‌اندازد. مطلوب‌ترین زمان خواندن این کتاب هنگام بازدید از بناهاست و نویسنده همچون سایه راهنما همراه خواننده است یعنی این کتاب از زبان راوی نوشته شده‌است. مسجد جامع، میدان نقش‌جهان، مسجد جامع، مسجد شیخ لطف‌الله، مسجد امام، کاخ عالی‌قاپو، بازار قیصریه، راسته بازار، تیمچه ملک، کاروانسرای گلشن، مسجدجارچی، چهارباغ، کاخ چهلستون، کوشک هشت‌بهشت، مجموعه مادرشاه (مدرسه چهارباغ، هتل عباسی، بازارچه بلند)، پل چهارباغ (نام‌های دیگر: سی وسه پل، جلفا، الله وردی‌خان)، پل خواجو (نام های دیگر: بابارکن‌الدین، حسن بیک، شاهی، حسن‌آباد)، جلفا، کلیسای وانک، کلیسای بتلهم (بیت اللحم)، خانه اصفهانی، تخت پولاد و تکیه مادر شازده از بناهایی است که شرح آن در این کتاب آمده‌است. همچنین در کتاب "اصفهان از نگاهی دیگر" روند رشد تاریخی اصفهان از اوایل دوره اسلام، دوره آل بویه، سلجوقیان و صفویه بیان و عنوان شده‌است که عظیم‌ترین توسعه شهر اصفهان در قرن یازده و دوازده هجری زمانی که اصفهان پایتخت صفویه بود اتفاق افتاد. کتاب "اصفهان از نگاهی دیگر" سال ۱۳۷۸ در ۱۴۴ صفحه با شمارگان سه هزار نسخه توسط انتشارات نقش خورشید به چاپ رسیده‌است.

more_vert مقاله علمی سیر تحول دیدگاههای خاورشناسان در مورد مصادر قرآن

ادامه مطلب

closeمقاله علمی سیر تحول دیدگاههای خاورشناسان در مورد مصادر قرآن

چکیدهدر دو سده ی اخیر، اسلام و قرآن از موضوعاتی است که به صورت آکادمیک، در کانون توجه خاورشناسان بوده است. از ویژگی های این دوره از خاورشناسی، لزوم ارائه ی نظریات در قالب روش های علمی معتبر و آمادگی برای پذیرش نقد علمی از سوی نظریه های رقیب است. از این رو، قرآن پژوهی خاورشناسان، با تحوّلی چشم گیر نسبت به گذشته همراه بوده است. یکی از محورهایی که قرآن پژوهان غربی درباره ی آن آثاری را پدید آورده اند، میزان اصالت قرآن نسبت به متون مذهبی گذشته است. پیش فرضِ بسیاری از خاورشناسان این است که قرآن اثری بشری است که پیامبر اسلام برای پدید آوردنش از آموزه ها و گزارش های تاریخی پیش از خود نیز بهره برده است. با این حال، همه ی خاورشناسان، در این باره یکسان نمی اندیشند. این مقاله چند هدف را دنبال می کند: یکی آن که خوانندگان را با آثار خاورشناسان و سیر تاریخی آنها آشنا سازد؛ دوم این که، تحول دیدگاههای خاورشناسان و اختلاف نظر میان خودشان را واگوید؛ و سوم آن که، به تجزیه و تحلیل دیدگاههای ارائه شده بپردازد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی توسعه تاریخی ایران و نظریه استبداد ایرانی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی توسعه تاریخی ایران و نظریه استبداد ایرانی

  مقاله علمی و پژوهشی" نظریه ابن خلدون و مدرنیته سیاسی " مقاله ای است در 26 صفحه با 43 عنوان فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مطالعات جامعه شناختی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی موضوعات توسعه تاریخی ایران و نظریه استبداد ایرانی ، توسعه نیافتگی ، اقتصاد سیاسی ، سامان حقوقی ، سامان هنجاری ، نخبه گرایی و مشروطیت مطرح شده است   محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert کتاب "یزد، یادگار تاریخ"

ادامه مطلب

closeکتاب "یزد، یادگار تاریخ"

جلد دوم کتاب "یزد، یادگار تاریخ" به کوشش و قلم "حسین مسرت" چاپ و منتشر شد و در اختیار علاقه‌مندان فرهنگ و هنر ایران قرار گرفت. به گفته نویسنده، این کتاب مکتوب و تصویری شامل ۱۷۵ گفتار در حوزه یزد شناسی است که با سرمایه‌گذاری علی زهرایی (فرهنگ‌دوست یزدی تبار) و با یاری آقایان میرزا محمّد کاظمینی و سعید افضلی پور چاپ و منتشر شد. مسرت روز شنبه به ایرنا گفت: کتاب مورد اشاره دارای ۶ بخش شامل گفتارهای تاریخی، نام آوران و بزرگان ، آداب و فرهنگ، نقد کتاب، معماری و هنر و مردم شناسی یزد است که از سوی "نشر یزدا" در دسترس دوستداران تاریخ قرار گرفته است. به گفته وی جلد دوم کتاب «یزد، یادگار تاریخ» همچون دفتر نخست آن، بازچاپ گفتارهای پرخواستار نویسنده تنها در حوزۀ یزدشناسی و یزد پژوهی است که در کتاب‌ها، نشریه ها، تارنماهای ایران و نیز سخنرانی‌های وی بین سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۶ گردآوری شده و با ساماندهی و ویراستاری پیام شمس‌الدّینی آراسته چاپ شده است. وی اظهار داشـت: کتاب دارای ۲۴ صفحه دیباچه، مقدّمه و فهرست مندرجات ، ۶۷۰صفحه متن و ۲۴ صفحه تصاویر رنگی از جاذبه های تاریخی و گردشگری استان یزد است . این نویسنده یزدی اضافه کرد: کتاب، دارای ۱۷۵ مقالۀ کوتاه و بلند، یک مقدّمۀ ادبی به فارسی و ۸ مقدّمه به زبان های: آلمانی/ اردو/ اسپانیایی/ انگلیسی/ ایتالیایی/ عربی/ فرانسوی / هندی به ترتیب با ترجمه دکتر کرستین نول کریمی،مسعودبهجو، دکتر فاطمۀ سماواتی، دکتر خوزه کوتیاس فرر، هیوا رحیمی، دکتر پیرو دونینی، دکتر رضا افخمی عقدا ، دکتر شهاب صرّافیان و دکتر فاطمۀ سماواتی دربارۀ یزد است. به گفته مسرت، این مقالات از بین حدود ۸۰۰ مقالۀ نویسندگان، گلچین سعی شده همچون دفتر نخست، تنوّع موضوعی داشته باشد. وی افزود: هم‌اکنون جلد سوم این کتاب، با همان ترتیب، گردآوری و حروف چینی شده و در دست ویراستاری است و امید می رود تا پایان سال ۱۳۹۹ چاپ شود، امید است دفتر چهارم آن نیز در سال ۱۴۰۰ چاپ و منتشر شود که در بردارندۀ دیگر گفتارهای یزد و نمایه هاست. مجموعه امیرچقماق، مسجد جامع، زندان سکندر، بافت تاریخی و خشتی و بادگیرها از جمله اثار تاریخی استان یزد می‌باشند که شهرت جهانی دارند.

more_vert کتاب هزار و یک سوال

ادامه مطلب

closeکتاب هزار و یک سوال

کتاب هزار و یک سوال نوشته سید محسن میرجعفری، مجموعه سؤالاتی به صورت تست‌های سه گزینه‌ای همراه با جواب در زمینه مسایل مختلف دینی، اخلاقی، اقتصادی، اجتماعی، ادبی، پزشکی، تاریخی، اقتصادی، هوش، روان‌شناسی، جغرافیایی و علمی جهت شرکت در آزمون‌های استخدامی و مسابقات است. هدف از طرح این سؤالات افزایش سطح اطلاعات عمومی و سنجش معلومات و شامل کلیاتی از مسائل قرآنی و روایی و سایر آموزه‌های اسلامی است. در پایان کتاب، پاسخ هر بخش از سؤالات چند گزینه‌ای به صورت جدول ارائه شده است. انسان برای مطلع شدن از معلومات ذهنی خود راه‌های بسیاری را امتحان می‌کند، اما مؤثرترین و مفید‌ترین آن‌ها پاسخ گفتن به سؤالاتی در حد اطلاعات عمومی است که با این روش علاوه بر سنجش معلومات بر دانش خود نیز می‌افزاید. کسانی که برای آزمون استخدامی آماده می‌شوند، با مطالعه‌ی این کتاب به موفقیت بیشتری دست می‌یابند. فهرست مطالبپیش‌گفتارتست هوشبخش اول: دینیبخش دوم: ادبیبخش سوم: تاریخیبخش چهارم: جغرافیبخش پنجم: اقتصادی، اجتماعی و روان‌شناسیبخش ششم: پزشکیبخش هفتم: علمیپاسخنامه

more_vert کتاب "جهان‌نما علیه نقش‌جهان" پرونده‌ای در دفاع از میراث فرهنگی اصفهان

ادامه مطلب

closeکتاب "جهان‌نما علیه نقش‌جهان" پرونده‌ای در دفاع از میراث فرهنگی اصفهان

 کتاب "جهان‌نما علیه نقش‌جهان" نوشته محمدرضا عظیمی کوششی برای پیوند علم حقوق و معماری و پرونده‌ای در دفاع از میراث فرهنگی اصفهان است. این کتاب به بررسی حقوقی موضوع برج "جهان‌نما" در اصفهان می‌پردازد که با ورود یونسکو به آن و تاکید این نهاد بین‌المللی بر تخریب چهار طبقه از این برج، بُعد جهانی پیدا کرد. نویسنده در این کتاب کوشیده جنبه‌های معماری و ضوابط شهرسازی برج را نیز لحاظ و در عین حال به این مساله به عنوان یک پرونده حقوقی در نظام قضایی ایران با موضوعیت حفظ میراث فرهنگی و تاریخی توجه کند. کتاب "جهان‌نما علیه نقش جهان" در واقع گونه‌ای وقایع نگاری از رویدادهای رخ داده در این قضیه و تلاشی برای ثبت و گزارش کارشناسی و حقوقی این پرونده است که از جهات مختلف به یکی از بی‌بدیل‌ترین پرونده‌های قضایی ایران تبدیل شد. این کتاب همچنین در پیوست‌های خود، علاوه بر شرح ماجرای برج جهان نما و سرانجام آن، اطلاعات جامعی را از جنبه های تاریخی، حقوقی، رسانه‌ای و آماری موضوع در اختیار خواننده قرار می‌دهد. طرحی پرحجم با سرمایه‌ای بسیار که قرار بود در مرکز بافت تاریخیِ اصفهان، به عنوان نماد جدید اصفهان دیده شود. مجموعه‌ای که بدون رعایت قوانین و ضوابطِ حاکم اجرایی شد و مناقشات بسیاری پدید آورد. چالش اصلی در این میان، ارتفاع برج بود. برج انگشت نمای بی‌تناسب، حریم مَنظرِ میدان نقش جهان را شکافته بود و این اثر جهانی را در معرض خطر حذف از فهرست میراث جهانیِ یونسکو قرار داده بود و به این ترتیب یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های نظام قضایی ایران حول محور میراث فرهنگی در اصفهان کلید خورد و ماجرا نه تنها بُعد فراگیر، ملی و رسانه‌ای یافت بلکه سرانجام به دغدغه‌ای عمومی و ملی تبدیل شد و حتی به علت مداخله یونسکو پا را از مرزهای داخلی نیز فراتر گذاشت. کتاب "جهان نما علیه نقش‌جهان" یک پرونده حقوقی در نظام قضایی ایران را با موضوعیت حفظ میراث فرهنگی و تاریخی، مورد بازخوانی و کاوش قرار دهد. علاوه بر شرح دقیق و موشکافانه ماجرای برج جهان‌نما و سرانجام آن، پیوست‌های مفصل و جذاب این کتاب، از جنبه‌های مثبت و قابل توجه آن است که اطلاعات جامع و دقیقی را از جنبه‌های تاریخی، حقوقی، رسانه‌ای و آماری موضوع در اختیار خواننده قرار می‌دهد. کتاب "جهان‌نما علیه نقش‌جهان" سال ۹۰ در ۲۹۳ صفحه و سال ۹۴ در چاپ دوم خود با شمارگان ۵۰۰ نسخه به چاپ رسید.