جستجو در بایگانی
برای جستجو در عنوان حداقل ۴ حرف وارد کنید.
//

_____.

//

_____.

_

_

_

 
 
more_vert مقاله علمی و پژوهشی جمهوری اسلامی و مؤلفه های تدوین استراتژی مبارزه با فساد

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی جمهوری اسلامی و مؤلفه های تدوین استراتژی مبارزه با فساد

مقاله علمی و پژوهشی" جمهوری اسلامی و مؤلفه های تدوین استراتژی مبارزه با فساد " مقاله ای است در 20  صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت دولتی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به جمهوری اسلامی، استراتژی، فساد اداری ، شاخص سیاسی ، شاخص اقتصادی ، شاخص اجتماعی  و مؤلفه های تدوین استراتژی مبارزه با فساد اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی مؤلفه های معنایی ماده ی «کرم» در قرآن

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی مؤلفه های معنایی ماده ی «کرم» در قرآن

مقاله علمی و پژوهشی مؤلفه های معنایی ماده ی «کرم» در قرآن بر اساس معناشناسی ساختاری و رویکردهای تحلیلی – منطقی مقاله ای است که در 25 صفحه و با 71 عنوان فهرست منابع منتشر شده است . در این مقاله موضوعات انسان‌شناسی اقتصادی؛ رویکرد تحلیلی‌ـ منطقی؛ معناشناسی ساختاری؛ مؤلفه‌های معنایی؛ همنشین‌ها و جانشین های کرم  مورد بحث و بررسی قرار گرفته است

more_vert مقاله علمی و پژوهشی مؤلفه های نشاط در محیط کار

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی مؤلفه های نشاط در محیط کار

مقاله علمی و پژوهشی" مؤلفه های نشاط در محیط کار " مقاله ای است که در 14  صفحه در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت دولتی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به مؤلفه های نشاط در محیط کار، نشاط سازمانی ، نشاط کاری ، یادگیری ، مثبت اندیشی ، خودگشودگی و عدالت کاری اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی مؤلفه ها و شاخصهای عملکرد تیمی سازمانی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی مؤلفه ها و شاخصهای عملکرد تیمی سازمانی

  مقاله علمی و پژوهشی" مؤلفه ها و شاخصهای عملکرد تیمی سازمانی " مقاله ای است که در 16 صفحه در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت دولتی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به مؤلفه ها و شاخصهای عملکرد تیمی سازمانی ، سازمان دولتی و مفهوم عملکرد تیمی اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی رابطه بین مؤلفه های اعتماد و تعهد سازمانی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی رابطه بین مؤلفه های اعتماد و تعهد سازمانی

مقاله علمی و پژوهشی" رابطه بین مؤلفه های اعتماد و تعهد سازمانی " مقاله ای است که در 18  صفحه در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت دولتی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به رابطه بین مؤلفه های اعتماد و تعهد سازمانی ، اعتماد ، تعهد احساسی ، تعهد عاطفی ، تعهد مستمر و تعهد هنجاری اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی مؤلفه های حکمرانی مطلوب و چند سازمانه مشارکت مدنی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی مؤلفه های حکمرانی مطلوب و چند سازمانه مشارکت مدنی

مقاله علمی و پژوهشی" مؤلفه های حکمرانی مطلوب و چند سازمانه مشارکت مدنی " مقاله ای است که در 22  صفحه در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت دولتی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به مؤلفه های حکمرانی مطلوب، ساز و کار حکمرانی ، سیستم حکمرانی، مشارکت مدنی و چند سازمانه مشارکت مدنی اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله وضعیت چهار مؤلفه‌ کلّی محیط کسب‌وکار در استان خراسان شمالی

ادامه مطلب

closeمقاله وضعیت چهار مؤلفه‌ کلّی محیط کسب‌وکار در استان خراسان شمالی

مقاله علمی و پژوهشی " وضعیت چهار مؤلفه‌ کلّی محیط کسب‌وکار در استان خراسان شمالی" مقاله ای است در 20 صفحه و با 36 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث رشد اقتصادی، محیط کسب‌وکار، سرمایه‌گذاری، استان خراسان شمالی پرداخته شده است چکیده مقاله مطالعه در خصوص وضعیت کسب‌وکار مناطق مختلف اولین گامی است که به منظور شناسایی موانع و مزایای محیط کسب‌وکار باید برداشته شود تا در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی به منظور کارآمدی و نتیجه‌بخشی بیشتر سیاست‌ها بتوان از نتایج مطالعات بهره برد. با این هدف شناسایی وضعیت محیط کسب‌وکار استان خراسان شمالی محور پژوهش حاضر است. در این مقاله شدت تأثیر مؤلفه‌های کسب‌وکار در یک پایش میدانی مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از 58 نفر از سرمایه‌گذاران فعال استان در مورد میزان تأثیر مؤلفه‌های کسب‌وکار بر وضعیت سرمایه‌گذاری استان مصاحبه شده است. نتایج حاکی از آن است که مؤلفه‌های ثبات سیاسی دولت و مؤلفه سیاست‌ها و قوانین و مقررات بیشترین تأثیر را بر نابسامانی شرایط فعالیت‌های اقتصادی طی سال‌های اخیر در این استان داشته است. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله پیش‌بینی اهمال‌کاری تحصیلی براساس فضیلت اخلاقی صبر با واسطه‌گری مؤلفه‌های اهداف پیشرفت در دانشجویان

ادامه مطلب

closeمقاله پیش‌بینی اهمال‌کاری تحصیلی براساس فضیلت اخلاقی صبر با واسطه‌گری مؤلفه‌های اهداف پیشرفت در دانشجویان

مقاله علمی و پژوهشی " پیش‌بینی اهمال‌کاری تحصیلی براساس فضیلت اخلاقی صبر با واسطه‌گری مؤلفه‌های اهداف پیشرفت در دانشجویان " مقاله ای است در 20 صفحه و با 53 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای اخلاقی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث صبر، اهداف پیشرفت، اهمال کاری تحصیلی پرداخته شده است چکیده مقاله هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه ی بین مؤلفه های فضیلت اخلاقی صبر و اهمال کاری تحصیلی با واسطه گری مؤلفه های هدف گرایی در دانشجویان بود. بدین منظور260 دانشجو (150¬پسر و 110¬دختر) دانشگاه شیراز با استفاده از نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند و به مقیاس صبر، مقیاس هدف-گرایی و مقیاس اهمال کاری تحصیلی پاسخ دادند. پایایی ابزارهای پژوهش به وسیله¬ی ضریب آلفای کرونباخ و روایی آن ها به وسیله همبستگی درونی تعیین شد. برای تحلیل داده ها از تحلیل مسیر در مدل معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج تحلیل مسیر نشان داد که از بین مؤلفه‏های صبر، مؤلفه‏های شکیبایی، متعالی شدن، رضایت و استقامت پیش بینی کننده منفی اهمال کاری تحصیلی بوده است. علاوه بر این هدف یادگیری در رابطه بین مؤلفه‏های صبر و اهمال کاری تحصیلی نقش واسطه ای را ایفا کرد. بر اساس نتایج این پژوهش و با توجه به این که صبر پیش بینی کننده منفی اهمال کاری تحصیلی می‌باشد، بنابر این پیشنهاد می‌شود، برای کاهش اهمال کاری تحصیلی دانشجویان برگزاری کارگاه های آموزش صبر مورد توجه قرار گیرد دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert طراحی محیط و مسئولیت اجتماعی

ادامه مطلب

closeطراحی محیط و مسئولیت اجتماعی

مسئولیت‌پذیری یکی از مؤلفه‌های جـامعه‌پسندی است که خود دارای پنج مؤلفه است. روزنامه ایران سه شنبه ۱۸ آذر در یادداشتی به قلم مجید صفاری‌نیا استاد روانشناسی اجتماعی، آورده است: یکی از این مؤلفه‌ها همدلی و باور به جهان عادل است. یکی دیگر از مؤلفه‌ها از منظر دیگران دیدن است و دیگری نیز خودمداری و خودشیفتگی پایین است و در نهایت مسئولیت‌پذیری اجتماعی. طبیعتاً اگر ما در سیستم آموزشی خود مفاهیمی مثل جامعه‌پسندی از دوران کودکی با تأکید بر مؤلفه مسئولیت‌پذیری اجتماعی، خودتنظیمی یا خویشتنداری را به دانش‌آموزان آموزش دهیم به‌طور قطع امروز با افرادی مسئولیت‌پذیر، خویشتندار و خودمراقبت روبه‌رو خواهیم بودیم. متأسفانه مطالعات ما نشان می‌دهد که چیزی در حدود ۵۰ درصد از مردم نگران مبتلا شدن به بیماری کرونا نیستند که ابعاد مختلف زیستی، روانی و اجتماعی می‌تواند در این بی‌تفاوتی مردم یا عدم نگرانی آنها نقش داشته باشد. عواملی از ابعاد شخصیت افراد مثل: عزت نفس، خود تنظیمی، نگرش و باورهای سلامت، روان‌نژندی و برونگرایی از جمله عواملی هستند که جنبه روانی دارند و هرکدام این عوامل ممکن است باعث شود تا افراد خیلی به سلامت خود توجه و از آن مراقبت نکنند. از طرفی عوامل فردی مثل: سن، جنس، تحصیلات، شغل و میزان شناخت و آگاهی باعث می‌شود که افراد پروتکل‌های بهداشتی را به درستی رعایت نکنند چرا که عوامل زیستی مثل فرآیند تکاملی باعث می‌شود تا به رفتارهایی عادت کنیم که جنبه ناخودآگاهی برای ما دارند و تفکر خودکار باعث می‌شود که رعایت پروتکل‌ها را فراموش کنیم یا جدی نگیریم. به هرحال انسان‌ها یک ماهیت زیستی و غریزی هم دارند اینکه علاقه‌ای به ماندن در منزل از خود نشان نمی‌دهند و...

more_vert کتاب کلید تدوین فیلم Premiere

ادامه مطلب

closeکتاب کلید تدوین فیلم Premiere

کتاب کلید تدوین فیلم Premiere به قلم احسان مظلومی، معروف‌ترین نرم‌افزار جهان برای ویرایش و تدوین فیلم را معرفی کرده و به شما کمک می‌کند تا یک کلیپ ساده بسازید و به تدریج آن را کامل کنید. پریمیر نرم‌افزار پیچیده‌ای است. یکی از قدرتمندترین‌ها و شاید قدرتمندتر از همه. اما دلیل نمی‌شود که کار با آن سخت باشد. در واقع ممکن است یک تدوین‌گر حرفه‌ای کار خیلی حرفه‌ای انجام دهد. ولی این درس نمی‌خواهد از شما یک تدوینگر حرفه‌ای بسازد. به یاد داشته باشید که یک مسافرت 5000 کیلومتری با قدم اول شروع می‌شود. این کتاب برای تمام کاربران کامپیوتر که به مبحث فیلم و فیلم‌سازی علاقه دارند مناسب است. اما بطور خاص صاحبان آتلیه‌های عکاسی و فیلم‌برداری، فیلم‌برداران آماتور، تدوین‌گران، و حتی مدرسین و تولید کنندگان فیلم‌های آموزشی و چندرسانه‌ای‌ها بیشترین بهره را می‌توانند از مطالب یاد شده ببرند. بطور کلی اگر شما به عنوان یک کاربر عادی، به کار با فیلم در سطح مبتدی هم علاقه‌مندید، می‌توانید مطالب این کتاب را مورد استفاده قرار داده و نیازهایتان را در زمینه‌ی ساخت و تدوین فیلم رفع کنید. آنچه در کتاب کلید تدوین فیلم Premiere می‌آموزید: - ساخت کلیپ ویدئویی- تدوین موسیقی و فیلم- آموزش تکنیک‌های حرفه‌ای تدوین- استفاده از جلوه‌های تصویری و صوتی فهرست مطالبمقدمهفصل اول: مقدماتفصل دوم: ساخت کلیپفصل سوم: تکنیک‌های پریمیرفصل چهارم: صدا در پریمیرپیوست 1: ساخت DVDپیوست 2: پلاگین‌های پریمیرسخن آخر

more_vert کتاب نگاهی عمیق‌تر به آیات الهی

ادامه مطلب

closeکتاب نگاهی عمیق‌تر به آیات الهی

کتاب نگاهی عمیق‌تر به آیات الهی نوشتۀ علی خرامان خسروشاهی، به معرفی و بررسی برخی آیه‌های سوره‌های قرآن کریم می‌پردازد. حقیقت یک مؤلفه‌ی ثابت است و راه نتیجه‌گیری برای رسیدن به حقیقت، یک مؤلفه‌ی وابسته به زمان است. این خاصیت دورانی زمان است که از هر درجه‌ای به نقطه‌ای ثابت نگاه می‌کند. حال اگر رأس یک دایره، یک حقیقت ثابت و غیر‌قابل تغییر باشد، در این صورت در هر زمانی خاص و زاویه‌ای خاص نسبت به مرکز دایره نگاه خواهد شد. پس باید مواظب بود و به یاد داشت که حقیقت مانند رأس دایره ثابت است و از هر درجه و زاویه‌ای به آن نگاه شود تغییری در آن حاصل نمی‌شود.

more_vert مقاله تحلیل انتقادی مؤلفه تعبد در نظریه عقلانیت و معنویت

ادامه مطلب

closeمقاله تحلیل انتقادی مؤلفه تعبد در نظریه عقلانیت و معنویت

مقاله علمی و پژوهشی " تحلیل انتقادی مؤلفه تعبد در نظریه عقلانیت و معنویت" مقاله ای است در 14 صفحه و با 27 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اندیشه نوین دینی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  عقلانیت، معنویت، اصالت زندگی، تعبد، صرافت طبع پرداخته شده است چکیده مقاله در نظریه عقلانیت و معنویت، نفی تعبد یکی از مؤلفه‌های اصلی است؛ هرچند که این مؤلفه، از توابع مؤلفه مرکزی این نظریه، یعنی عقلانیت با تفسیر پردازنده این نظریه است؛ در مجموع، این ویژگی، منتج غیر دینی بودن معنویت از منظر صاحب نظریه است. این نوشتار با استفاده از روش تحلیلی ـ پژوهشی و فارغ از التفات به انگیزه‌ها و حواشی پررنگ صاحب نظریه، در ابتدا به معرفی مقصود نظریه‌پرداز از عقلانیت پرداخته و به تفصیل، به بررسی انتقادی اقسام سه‌گانه عقلانیت اقدام نموده است؛ آن‌گاه به تشریح و نقد دیدگاه نظریه‌پرداز در خصوص نفی تعبد اهتمام نموده است. به عقیده نویسنده مقاله، دیدگاه پژوهشگر محترم در نقد تعبد دینی، مبتنی بر برخی پیش‌فرض‌های دیگر وی در خصوص عدم امکان مدلل نمودن عقائد دینی می‌باشد، که در این نوشتار، به نقد آنها توجه شده است؛ از سوی دیگر، فارغ از انتقادات مبنائی به برخی ابعاد دیدگاه وی، انتقادات درون‌ساختاری مهمی را می‌توان به دیدگاه وی طرح نمود. در نهایت، به نظر می‌رسد که تعبد مأخوذ در دین وحیانی، تعبد مدلل است و انتقادات این پژوهشگر محترم، وارد نمی‌باشد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب ایجاد داشبورد مدیریتی با Crystal Xcelsius

ادامه مطلب

closeکتاب ایجاد داشبورد مدیریتی با Crystal Xcelsius

داشبورد مجموعه ای از عناصر گرافیکی است و هنگامی که درست طراحی شده باشد، ابزاری قدرتمند و منحصر به فرد برای نظارت بر عملکرد سازمان در یک نگاه، می باشد. براساس اطلاعات گذشته و حال، امکان پیش بینی آینده را فراهم می سازد و اطلاعات مورد نیاز مدیران را در اختیار آنها قرار می دهد. داشبوردها در تجزیه و تحلیل داده ها و ارائه اطلاعات جهت رسیدن به اهداف کسب و کار، بسیار کارمد هستند. با داشبورد رخدادهای سازمان را در کمترین زمان می توان نظارت کرد و بر اساس آن تصمیمات موثری اتخاذ کرد. نرم افزار Crystal Xcelsius از مجموعه نرم افزارهای شرکت SAP می باشد و برخلاف برخی از نرم افزارهای مطرح در این حوزه، بسیار آسان است و هر کاربری با اندکی دانش درباره محیط اکسل می تواند با ابزارهای ارائه شده در این نرم افزار داشبوردهای بسیار کارا و به لحاظ گرافیکی جذب ایجاد نماید. کتاب ایجاد داشبورد مدیریتی با نرم افزار Crystal Xcelsius، به زبان ساده و برای تمامی کاربرانی که دانش تخصصی در رابطه با پایگاه های داده و نرم افزار های داشبورد سازی و هوش تجاری ندارند، تدوین شده است و تمامی مدیران، کارمندان و دانشجویان با قابلیتهای این نرم افزار می توانند به سادگی پاورپوینت ها و داشبوردهایی زیبا و کارا بسازند. فهرست مطالبمقدمهدرباره‌‌ی ‌این کتابسازمان‌دهی این کتابنمادهای به‌کاررفته در این کتابمحتویات CD همراه کتابنظرات و پیشنهاداتبخش اول:‌‌ آشنایی با نرم‌افزار Crystal Xcelsiusمعرفی Crystal Xcelsiusفصل 1: معرفی Crystal Xcelsiusبخش دوم:‌‌ شروع کار با مؤلفه‌های پایهفصل 3: کار با مؤلفه‌های Single Valueفصل 5: ایجاد گرافیک با نمودارهافصل6: ساخت منوفصل7: ساخت ژئوگرافیک با نقشه‌هافصل 8: قابلیت مشاهده پویافصل 10: افزودن سبک و شخصی‌سازی داشبوردفصل 13: ترفندهای کاربردی در Crystal Xcelsiusفصل 14: پرسش‌های متداولفصل 15: مثال‌های واقعی

more_vert کتاب فضاهای شفابخش

ادامه مطلب

closeکتاب فضاهای شفابخش

کتاب فضاهای شفابخش نوشته استر اشترنبرگ، ما را غرق در کشفیاتی می‌کند که چگونگی ارتباط بین حواس، احساسات و سیستم ایمنی را فاش کنیم، این کتاب هم برای اداره‌ کنندگان کشوری و شهری مفید است و هم برای معماران شهرسازی، بیمارستان‌ها و متخصصین کاربرد درمانی دارد. آیا جهان ما را بیمار می‌کند؟ اگر آنچه در اطراف ما که گیج کننده و ناهنجار به نظر می‌رسد (مثل رنگ‌ها و صداهایی که سبب غلیان احساسات می‌شوند) بتوانند شیمی سلامت ذهن را خدشه‌دار کنند، آیا ممکن است که همین محیط، قدرت «شفابخشی» داشته باشد؟ این سوالی است که دکتر استر اشترنبرگ (Esther M Sternberg) در کتاب فضاهای شفابخش ایجاد می‌کند و نگاهی تحسین برانگیز به «ذهن و تن» و «دریافت و فضا» می‌افکند. چگونه یک منظره دلپذیر می‌تواند سبب سرعت بهبودی شود؟ نویسنده این نظریه را در مکان‌ها و وضعیت‌های مختلف پیگیری می‌کند و بیان می‌کند که چگونه یک معماری شگفت‌انگیز، یک هزارتو، یک باغ، یا یک مکان زیارتی، می‌توانند تنش ایجاد کنند، یا آرامش به وجود بیاروند. اگر حواس ما را به «مکانی شفابخش» ببرد، پس جای شگفتی نیست اگر «مکان» ماد در «طبیعت» اهمیت زیادی داشته باشد. سلامت محیط شدیدا به سلامت فرد وابسته است. آنچه در این کتاب بیان می‌شود، نه تنها جهت ساخت بیمارستان‌ها، جوامع و حومه شهرهای مفید است، بلکه برای سلامت و شفای فردی نیز ضروری است. دکتر استر اشترنبرگ پزشک علوم اعصاب و محقق است. مهم‌ترین عملکرد علمی‌اش پیدا کردن رابطه‌ای بین سیستم ایمنی و مغز است. کتاب فضا‌های شفابخش کاوشی است در جهان مادی و گاه معنوی. ارتباط جسم و روان را می‌پاید و برای این رصد کردن، ابتدا جسم و بخصوص پنج حس ظاهری را بررسی می‌کند و ارتباط آن‌ را با جهان اطراف می‌شکافد. کتاب فضاهای شفابخش (Healing spaces) بر پایه تحقیقاتی نوشته شده است که چند دهه پیش نشان دادند بیماران بستری، اگر منظره‌ای از طبیعت را داشته باشند، سریع‌تر بهبود می‌یابند. در بخشی از کتاب فضاهای شفابخش می‌خوانید: «جوناس سالک» ایمونولوژیست و ویرولوژیست سبب شد که کارشناسان حاضر در نشست «وودز هول» دستاوردهای الهامی او را درباره‌ی طبیعت یک «مکان» درک کنند. در 1950، در حالی که «سالک» روی واکسن فلج اطفال در آزمایشگاه زیرزمینی «پیتسبورگ» کار می‌کرد، به بن‌ بست رسید و دچار سرخوردگی شد، تصمیم گرفت مرخصی مطالعاتی بگیرد و به یک شهر ایتالیایی به اسم «آسیسی» برود. حضور در فضای زیبا و روشن آن‌ جا سبب الهام او شد تا بتواند مسئله را حل کند. به سرعت به آزمایشگاه برگشت و واکسن خود را تولید کرد که جان میلیون‌ها نفر را در سراسر جهان نجات داد. «سالک» هرگز جایزه‌ی نوبل نگرفت، حتی جایزه‌ی افتخاری آکادمی ملی هم به او تعلق نگرفت، ولی هدیه‌ای از طرف مشاور عالی شهر سن دیگو دریافت کرد مبلغی به اندازه‌ی کافی که بتواند مرکز تحقیقات خود را احداث کند. «سالک» بیان کرد که با توجه به روح شهر «آسیسی» مؤسسه‌اش را باید در جایی بنا کند که پر از نور باشد و توسط مناظر زیبا محاصره شود. جایی که بتواند منبع الهام برای محققین شود، همان‌طور که «آسیسی» برای او شد. او شهر «ایولا» نزدیک «سن دیگو» را در جنب کالیفرنیا انتخاب کرد و با آرشیتکتی به نام «لوئیس کان» ساختمانی را ساخت که از نظر بسیاری از معماران، بزرگ‌ترین دستاورد معماری قرن بیستم به شمار می‌رود. فهرست مطالبمقدمه‌ی مترجمفصل اول: «فضاهای شفابخش»فصل دوم: «دیدن و شفا یافتن»فصل سوم: «صدا و سکوت»فصل چهارم: «پشم پنبه» و ابرهای «کُندُرِ هندی»فصل پنجم: «ماز و لابیرنت» «هزارتو» و «هزاردالان»فصل ششم: «راه خود را پیدا کنید»فصل هفتم:... و گم کردن آنفصل هشتم: «افکار و عبادات شفابخش»فصل نهم: هورمون‌های «امید و شفا»فصل دهم: «بیمارستان و بهبود بیماران»فصل یازدهم: «سلامت شهرها، سلامت جهان»فصل دوازدهم: باغ‌های «شفابخش» و «مکان»‌های آرام‌بخش منپی‌نوشت

more_vert مقاله علمی و پژوهشی مؤلفه های سرمایه اجتماعی و علم و دین

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی مؤلفه های سرمایه اجتماعی و علم و دین

در این مقاله علمی و پژوهشی که در 26 صفحه و با 49 عنوان فهرست منبع ارائه شده است مؤلفه های سرمایه اجتماعی، معرفت شناسی دینی ، احادیث ، نظریه پردازی دینی و علم و دین مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در زمینه یافته های پژوهشی بحث و بررسی شده و نتایج آماری ارائه گردیده است دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد از نتایج این پژوهش و تحقیق علمی می توانند در رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد به عنوان یکی از منابع استفاده نمایند.

more_vert کتاب رهنمودهای عملی پیشگیری از جرم

ادامه مطلب

closeکتاب رهنمودهای عملی پیشگیری از جرم

  استفاده از تجربیات کشورهای مختلف و پیشرو در امر پیشگیری از جرم، یکی از مؤلفه­ هایی است که می­ تواند تأثیر به­ سزایی در تدوین برنامه­ های پیشگیرانه داشته باشد. کتاب رهنمودهای سازمان ملل که در حوزه­ های گوناگون به بیان تجربیات کشورهای مختلف و تبیین اسناد خود می­ پردازد، تا حدودی می­ تواند در این امر راه گشا باشد. کتاب حاضر از جمله ابزار‌های عملی است که توسط دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد برای کمک به دولت­ ها، در جهت اِعمال استانداردها و هنجار‌های موجود در زمینه پیشگیری از جرم و عدالت کیفری، نوشته شده است. در کتاب حاضر مهم­ترین ملاحظاتی که در طراحی و اجرای برنامه­‌ های کلان پیشگیری از جرم باید در نظر گرفته شود، بیان شده است. همچنین در این کتاب این مهم از نظر دور نمانده که مناطق مختلف جهان با چالش­‌ های متفاوت جرم و بزه ­دید­گی مواجه­ اند و یک برنامه واحد پیشگیری در تمام مناطق جهان قابل اجرا نخواهد بود. از این رو در کتاب بر ضرورت بومی­ سازی برنامه­‌ های پیشگیری از جرم اشاره شده است.

more_vert مقاله مقایسة اثر تعداد جلسات تمرین ایروبیک و یوگا

ادامه مطلب

closeمقاله مقایسة اثر تعداد جلسات تمرین ایروبیک و یوگا

مقاله علمی و پژوهشی" مقایسة اثر تعداد جلسات تمرین ایروبیک و یوگا بر مؤلفه‌های خودتوصیفی بدنی دانشجویان دختر " مقاله ای است در 19 صفحه با 39 عنوان فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی با رویکرد رشد و یادگیری حرکتی و ورزشی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی موضوعات ایروبیک؛ خودتوصیفی بدنی، دانشجویان دختر و یوگا مطرح شده است محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert کتاب پول و قانون جذب

ادامه مطلب

closeکتاب پول و قانون جذب

استر هیکس و جری هیکس در کتاب پول و قانون جذب رازهایی را به شما می‌گویند که از آبراهام آموخته‌اند و برای رسیدن به همۀ خواسته‌ها و آرزوهایتان راهنمایی‌تان می‌کنند. اگر کتاب پول و قانون جذب (Money, and the law of attraction) را در دست گرفته‌اید، یعنی شما هم به دنبال پاسخ پرسش‌های زندگی و یافتن راهی برای تغییر وضع کنونی‌تان هستید، پس باید به شما تبریک گفت چون انتخاب درستی کرده‌اید و در واقع، نقشۀ گنج در دستانتان است! هیچ کجای این کرۀ خاکی کسی پبدا نمی‌شود که خواهان یک زندگی مرفه و سرشار از خوشی و نیک‌بختی نباشد؛ زندگی‌ای که در آن هرچه اراده کنید فراهم شود و هیچ‌گاه رنگ کمبود، حسرت، محدودیت و حتی بیماری را نبینید. اما مگر تصور چنین زندگی بدون پول ممکن است؟ آن هم در دنیای امروزی که پول برای خیلی از شما به منزلۀ کلید دروازه‌های سعادت است و پول داشتن یعنی اوج خوشبختی و حتی نفس کشیدن هم بدون پول غیرممکن به نظر می‌رسد! اما مشکل اینجاست که این مایۀ حیات و حلّال مشکلات به این راحتی‌ها به دست نمی‌آید. از وقتی خود را شناختید به شما یاد دادند که برای رفع نیازها باید پول داشت و برای پول درآوردن باید کار کرد و زحمت کشید؛ آموختید که کار بیشتر برابر است با پول فراوان‌تر، یادتان دادند اگر بیشتر مراقب سلامتی خود باشید، سالم‌تر می‌مانید و اگر بیشتر برای دیگران فداکاری کنید، پاداش بهتری دریافت می‌کنید، اما هرچه بیشتر جاده‌های پر پیچ و خم زندگی را پشت سر گذاشتید بیشتر متوجه شدید چندان هم از این خبرها نیست و شگفت‌زده‌تر شدید؛ بارها شده سخت کوشیدید و هیچ به ‌دست نیاوردید! چه بسیار کسانی را دیده‌اید که لحظه‌ای دست از تلاش و کوشش نکشیدند و با این وجود آهی در بساط نداشتند ولی از سوی دیگر با عده‌ای آشنا شدید که با کم‌ترین کار و تلاش، چنان در رفاه و آسایش به سر می‌برند که گویی نقشۀ گنجی بی‌پایان را یافته‌اند. کسانی را دیدید که هیچ‌گاه معاینه‌های پزشکی‌شان را پشت گوش نینداختند، ولی در نهایت به بیماری لاعلاجی مبتلا شدند و جان خود را از دست دادند یا برعکس عده‌ای شفا گرفتند یا حتی عده‌ای دیگر بدون حتی یک بار مریض شدن سالیان سال سالم و تندرست زندگی کردند. علتش چیست؟ چه سرّی در این بی‌عدالتی آشکار نهفته است؟ آیا حقیقت دارد که بعضی‌ها خوش‌شانس هستند و بعضی دیگر بدشانس؟ آیا همه چیز از پیش تعیین شده است؟ آیا هیچ راهی برای تغییر این معادلۀ نابرابر وجود ندارد؟ آبراهام (Abraham) در این کتاب یادتان می‌دهد که چگونه خودِ واقعیتان را بشناسید و با منِ درونتان که سرچشمۀ نیروی‌های ماورایی است ارتباط برقرار نمایید. او چشم‌انداز وسیعی از منابع بی‌پایان نعمت و فراوانی را نشانتان می‌دهد و برایتان توضیح می‌دهد که پول و ثروت همچون هوایی که تنفس می‌کنید، در محیط پیرامونتان جریان دارد و کافی است اراده کنید تا آن را به چنگ آورید یا برعکس به ‌راحتی از کف بدهید. آبراهام دروازه‌های خوشبختی را به رویتان می‌گشاید و راه رسیدن به آن را برایتان هموار می‌سازد، برای رسیدن به تندرستی و شادکامی راهنمای راهتان می‌شود و در نهایت اصول قانون جذب را به شما می‌آموزد؛ قانونی که افکار و انگیزه‌ها و رویدادهای زندگیتان را به سوی شما جذب می‌کند، تجربه‌های زندگیتان را برایتان رقم می‌زند و آرزوهایتان را تجلی می‌بخشد؛ قانونی که اگر آن را فراگیرید و به‌کار ببرید قدرت رسیدن به اهدافتان را به دست می‌آورید و آن‌گاه است که تک تک عناصر هستی برای موفق شدن شما صف می‌کشند و خواسته‌هایتان را به سویتان جذب می‌کنند. پس از فراگرفتن آموزه‌های آبراهام در کتاب پول و قانون جذب، قادر خواهید بود کائنات را به زانو درآورید تا هر آنچه می‌خواهید را برایتان مهیا سازد. با خواندن هر صفحه از این کتاب با شگفتی تازه‌ای روبه‌رو خواهید شد و جان تازه‌ای برای رسیدن به خواسته‌هایتان خواهید گرفت. در حقیقت در این کتاب با فلسفۀ خواستن، توانستن است آشنا می‌شوید. پس وقت را غنیمت بشمارید و آنچه را که آبراهام از طریق استر هیکس (Esther Hicks) و جری هیکس (Jerry Hicks) در اختیارتان قرار داده است، بخوانید تا به ثروت، سعادت و شادکامی برسید. جملات برگزیده کتاب پول و قانون جذب: - من محدود به عقاید دیگران نمی‌شوم.- پول منشأ بدبختی یا خوشبختی نیست.- من خالق رویدادهای زندگی خودم هستم.- در جهانِ من جنبه‌های مثبت و منفی برابرند.- شکایت از شکایت، خودش شکایت محسوب می‌شود.- آیا من روی خواسته‌هایم تمرکز می‌کنم یا ناخواسته‌هایم؟- با دست روی دست گذاشتن، موفقیتی حاصل نمی‌شود.- به‌جای این‌که از روی ناچاری زندگی کنی، آگاهانه زندگی کن.- می‌خواهم بین خواسته‌هایم و تجربیات زندگی‌ام تعادل برقرار کنم. با استر هیکس و جری هیکس بیشتر آشنا شویم: استر هیکس سخنران و نویسنده آمریکایی در سال 1948 متولد شد. او به همراه همسرش جری هیکس در نگارش 9 کتاب با یکدیگر همکاری کرده‌اند و به اتفاق هم در سال 1986 مؤسسه آبراهام را تأسیس کرده‌اند. آن‌ها کارگاه‌های بسیاری درباره قانون جذب از طریق این مؤسسه برگزار کردند. استر هیکس در نسخه اصلی فیلم راز در سال 2006 حضور داشته است. استر و جری در سال 1980 با هم ازدواج کردند. استر مدتی فروشنده‌ای موفق در یک شرکت بود. جری نیز مدتی در جوانی به آکروبات‌بازی در سیرک می‌پرداخت و بعد از آن به مدت 20 سال به عنوان موزیسن و کمدین به کشورهای مختلف دنیا سفر کرد. از دیگر آثار او می‌توان به قدرت شگفت‌انگیز آرزوهای شما، قدرت شگفت‌انگیز عواطف شما و سارا؛ سارا راز قانون جاذبه را می‌آموزد، اشاره کرد. در بخشی از کتاب پول و قانون جذب می‌خوانیم: برای داشتن یک زندگی آگاهانه، باید آگاهانه فکر کنی؛ و برای انجام این کار باید نقطۀ مرجعی داشته باشی تا بتوانی جهت صحیح افکار خود را تعیین کنی. همین الان نیز درست مثل زمان تولدت، دو عامل ضروری وجود دارد: قانون جذب (قدرتمندترین و پایدارترین قانون جهان هستی) به شکلی نامحدود. و نظام راهنمایی که در درون توست، همۀ این‌ها صف کشیده و آماده هستند تا بازخوردی هدایتگر را تقدیمت کنند. تو فقط باید یک کار به ظاهر کوچک، اما به‌شدت سرنوشت‌ساز انجام دهی: باید داستان خود را به شیوه‌ای جدید بیان کنی. باید آن را آنطور که دلت می‌خواهد تعریف کنی. هنگامی که داستان زندگی خود را می‌گویی (که می‌شود گفت تقریباً هر روز و هر آن با حرف‌ها، افکار و اعمال خود این کار را می‌کنی)، باید احساس خوبی داشته باشی. تو می‌توانی در هر لحظه افکار مثبت یا منفی را روی هر موضوعی متمرکز کنی، زیرا در تک تک ذرات جهان هستی و در هر لحظه از زمان و حتی فراتر از آن، هم آنچه می‌خواهی وجود دارد و هم فقدان آن؛ فقط منتظرند که تو از این میان، یکی را انتخاب کنی. وقتی این انتخاب‌های ثابت، خود را برای تو نمایان ساختند، می‌توانی در رابطه با هر موضوعی روی خواستن و یا فقدان آن تمرکز کنی، زیرا هر چیزی دو جنبه دارد: آنچه می‌خواهی یا نبود آنچه می‌خواهی. می‌توانی با احساست بگویی روی کدام یک تمرکز می‌کنی و می‌توانی پیوسته انتخاب خود را تغییر دهی. فهرست مطالبمقدمهپیش‌گفتاربخش اول: مطالب کلیدی و کتابی دربارۀ جنبه‌های مثبتبخش دوم: جذب پول و تجلی ثروت و فراوانیبخش سوم: حفظ تندرستیبخش چهارم: چشم‌اندازهای سلامتی، وزن و ذهنبخش پنجم: شغل، منبع مفید لذت و نشاطدربارۀ نویسندگان

more_vert مقاله تأثیر حکمرانی بر رشد بیکاری کشورهای منتخب توسعه‌یافته و درحال‌توسعه

ادامه مطلب

closeمقاله تأثیر حکمرانی بر رشد بیکاری کشورهای منتخب توسعه‌یافته و درحال‌توسعه

 مقاله علمی و پژوهشی " تأثیر حکمرانی بر رشد بیکاری کشورهای منتخب توسعه‌یافته و درحال‌توسعه" مقاله ای است در 18 صفحه و با 32 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث مؤلفه‌های حکمرانی، بیکاری، کشورهای توسعه‌یافته و درحال توسعه، داده‌های پنل پرداخته شده است چکیده مقاله در این پژوهش با استفاده از داده‌های پنل به‌دنبال بررسی این موضوع می‌باشیم که آیا مؤلفه‌های حکمرانی رشد بیکاری را در دو گروه کشورهای منتخب توسعه‌یافته و درحال‌توسعه طی دوره (2010-1996) به‌صورت معناداری متأثر می‌سازند یا خیر؟ بنابراین به‌منظور آزمون فرضیه‌های تحقیق پس از انجام آزمون ایستایی متغیرها از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته برای تخمین مدل استفاده شده است. نتایج مطالعه حاکی از اثر منفی و به‌لحاظ آماری معنادار شاخص‌های حکمرانی (بجز شاخص شفافیت و پاسخگویی و کیفیت مقررات تنظیمی در کشورهای درحال‌توسعه) بر رشد بیکاری در هر دو دسته از کشورهای مورد مطالعه می‌باشد. در واقع، یافته‌ها بر این مسئله دلالت دارند که بهبود هر یک از مؤلفه‌های حکمرانی تغییرات مثبتی را در جهت کاهش بیکاری کشورهای مورد مطالعه توسعه‌یافته و درحال توسعه برجای می‌گذارد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله آسیب شناسی حفظ و نگهداری کارکنان حرفه ای با رویکرد اخلاق سازمانی

ادامه مطلب

closeمقاله آسیب شناسی حفظ و نگهداری کارکنان حرفه ای با رویکرد اخلاق سازمانی

مقاله علمی و پژوهشی " آسیب شناسی حفظ و نگهداری کارکنان حرفه ای با رویکرد اخلاق سازمانی در شرکت ملی نفت " مقاله ای است در 16 صفحه و با 22 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای اخلاقی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث عوامل سازمانی، عوامل فردی، عوامل فرهنگی، نگرش کارکنان، نگهداشت کارکنان پرداخته شده است چکیده مقاله هدف از این پژوهش آسیب شناسی حفظ و نگهداری کارکنان حرفه ای، شناسایی عوامل نگهدارنده و شناسایی وضع موجود و مطلوب این عوامل در شرکت ملی نفت می باشد. این پژوهش به لحاظ هدف از نوع توصیفی و به لحاظ مخاطب استفاده از پژوهش از نوع کاربردی است. بدین منظور پس از مرور ادبیات تحقیق و بهره گیری از نظرات خبرگان، عوامل و مؤلفه های مؤثر بر نگهداری کارکنان حرفه ای شناسایی و مدل اولیه تحقیق تنظیم و پس از اجرای تکنیک دلفی در سه دور مدل نهایی تحقیق آماده شد. جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان شرکت ملی و مهندسی ساختمان نفت است که تعداد 260 نفر از آنها به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. خبرگان این پژوهش را 15 نفر از مدیران شرکت نفت و 15 نفر از استادان دانشگاه تشکیل می دهند که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند. نتایج نشان می دهد که عوامل سازمانی، فردی و فرهنگی بر نگرش کارکنان، همچنین بر حفظ و نگهداری کارکنان مؤثرند. همچنین آزمون T زوجی نشان می دهد که به جز 3 مؤلفه «استانداردها»، «گرایش کارآفرینی» و «هویت» در بقیه مؤلفه ها بین وضع موجود و مطلوب فاصله وجود دارد و بر اساس رتبه بندی فریدمن در وضع موجود و مطلوب مؤلفه های تعارض، سبک رهبری، استقلال طلبی، طرح شغل و ریسک دارای آسیب می باشند. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .