جستجو در بایگانی
برای جستجو در عنوان حداقل ۴ حرف وارد کنید.
//

_____.

//

_____.

_

_

_

 
 
more_vert مقاله علمی و پژوهشی مدل مدیریت بحران و نظام مدیریت منابع انسانی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی مدل مدیریت بحران و نظام مدیریت منابع انسانی

مقاله علمی و پژوهشی" مدل مدیریت بحران و نظام مدیریت منابع انسانی " مقاله ای است که در24 صفحه و با 13 عنوان فهرست در مجلات معتبر علمی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به مدل مدیریت بحران ، نظام مدیریت منابع انسانی و عوامل فرهنگی اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert کتاب تاثیر مکانیزم‌های نظام راهبری بر مدیریت سود

ادامه مطلب

closeکتاب تاثیر مکانیزم‌های نظام راهبری بر مدیریت سود

کتاب تاثیر مکانیزم‌های نظام راهبری بر مدیریت سود نوشته مریم سلگی و داریوش جاوید، به نظام راهبری از مولفه‌های اثر بخش در کاهش مدیریت سود در شرکت‌ها که از ابعاد گوناگونی بر مدیریت سود اثر گذار است می‌پردازد. بی‌شک یکی از تحولات صنعتی در قرن هجدهم ظهور شرکت‌های سهامی و تفکیک مالکیت از مدیریت بود که در نتیجه این تحولات شرکت‌های سهامی محل تجمیع منافع ذی‌نفعان (سهام‌داران، مدیران، اعتباردهندگان و کارکنان) شرکت‌ها شد و در پی آن بازارهای مالی سازمان یافته در اکثر کشورها به وجود آمد. در این بازارها تشویق مشارکت عمومی و حمایت قانونی از تامین کننده‌گان سرمایه ضروری است که این امر منجر به رونق اقتصادی و گسترش فرهنگ سهام‌داری در اکثر کشورها شده است. رسوایی گستره مالی در شرکت‌هایی چون انرون و ولدکام و آدافی به همراه افزایش بحران‌ها و جرایم مالی در موارد مشابه دیگر، نگرانی‌های جدی را در مورد مدیریت سود، استفاده از سود گزارش شده و مسائل اخلاقی کسانی که این گزارش‌ها تهیه و حسابرسی می‌کنند به وجود آورد. بر همین اساس جهت کاهش جرائم مالی و بهبود عملکرد شرکت‌ها باید ساز و کارهای نظارتی را ایجاد کرد که فاصله ایجاد شده بین مدیریت و مالکیت را کاهش دهد، از جمله چنین ساز و کارهای نظارتی، طراحی و اجرای یک نظام راهبری است. نظام راهبری شرکت دربر گیرنده مجموعه روابط بین سهام‌داران، مدیران، حسابرسان و سایر افراد ذی‌نفع است که متضمن برقراری نظام کنترلی به منظور رعایت حقوق سهام‌داران و اجرای صحیح مصوبات مجمع و جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی است. فهرست مطالبپیشگفتارفصل اول: ادبیات و پیشینه پژوهشفصل دوم: روششناسی پژوهشفصل سوم: تجزیه و تحلیل داده‌هافصل چهارم: بحث و نتیجه گیریمنابع و مآخذالف) فهرست منابع فارسیب) فهرست منابع انگلیسیپیوست‌ها

more_vert مقاله ارائه مدل ساختاری مدیریت منابع انسانی سبز برمبنای نظام‌‌های مدیریت منابع انسانی

ادامه مطلب

closeمقاله ارائه مدل ساختاری مدیریت منابع انسانی سبز برمبنای نظام‌‌های مدیریت منابع انسانی

مقاله علمی و پژوهشی " ارائه مدل ساختاری مدیریت منابع انسانی سبز برمبنای نظام‌‌های مدیریت منابع انسانی " مقاله ای است در 27 صفحه و با 79 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث مدیریت منابع انسانی سبز؛ رویکرد مدیریت سبز؛ مدیریت زیست‌محیطی؛ نظام‌های مدیریت منابع انسانی پرداخته شده است چکیده مقاله مدیریت منابع انسانی سبز، مهم‌ترین رکن مدیریت سبز است و در سال‌های اخیر توجه بسیاری از پژوهشگران مدیریت منابع انسانی را به خود معطوف کرده است. هدف از این پژوهش، طراحی مدل ساختاری مدیریت منابع انسانی سبز برمبنای نظام‌های مدیریت منابع انسانی است که برای نخستین بار در ادبیات مدیریت منابع انسانی سبز ارائه شده است. این پژوهش از منظر هدف، کاربردی، از بعد ماهیت و روش، توصیفی- پیمایشی و از حیث زمانی، مقطعی است. ابزار جمع‌آوری داده‌ها شامل ترکیبی از پرسشنامه ساختاریافته مدیریت منابع انسانی سبز و پرسشنامه محقق‌ساخته نظام‌های مدیریت منابع انسانی است. روایی به‌صورت همگرا و پایایی از طریق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدیران شرکت توزیع نیروی برق استان فارس و بالغ‌بر 120 نفر است. حجم نمونه براساس فرمول کوکران 92 نفر انتخاب شد و روش نمونه‌گیری به‌صورت تصادفی طبقه‌بندی انجام گرفت. فرضیه‌های تحقیق با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری و با نرم‌افزار SMART PLS انجام شد. یافته‌های تحقیق نشان داد ترتیب میزان اثرگذاری متغیرهای پیش‌بین برای تحقق مدیریت منابع انسانی سبز عبارت است از: نگهداری، جبران خدمات، مدیریت عملکرد و توسعه منابع انسانی و رابطه بین این نظام‌ها با مدیریت منابع انسانی سبز، معنی‌دار است. عنوان مقاله [English] Proposing a Green Human Resource Management Model on the Basis of Human Resource Management چکیده [English] Green human resource management is the most important component of green management which has attracted the attention of many HRM researchers recently. This research is aimed at designing a structural model of human resource management based on human resource management systems. It is being proposed for the first time in the literature of human resource management. This applied research follows a descriptive-survey method. It is a cross-sectional research in terms of time. A combination of a structured questionnaire on green human resources management and a researcher-made questionnaire on human resource management systems was used for data collection. The reliability of the instruments was tested through convergent method, and the validity was calculated by Cronbach's alpha coefficient. The statistical population of this research contains all managers of Fars Power Distribution Company (120 members). The sample included 92 people selected according to Cochran formula based on stratified random sampling. The research hypotheses were tested through structural equation modeling with SmartPLS software. The results indicated that the effectiveness of predictive variables for implementing green human resources management can be ranked in the following way: maintenance, compensation, performance management and human resource development. The relationship between these systems and the management of green human resources turned out to be significant. کلیدواژه‌ها [English] Green human resource management, Green Management Approach, Environmental management, human resource management systems دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله علمی و پژوهشی آسیب شناسی نظام مدیریت استراتژیک

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی آسیب شناسی نظام مدیریت استراتژیک

مقاله علمی و پژوهشی" آسیب شناسی نظام مدیریت استراتژیک " مقاله ای است که در 25  صفحه در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت دولتی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به آسیب شناسی نظام مدیریت استراتژیک ، آسیب شناسی سازمانی ، تحلیل شکاف و سازمان عمومی اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی اثربخشی نظام مدیریت زیست محیطی در بیمارستانها

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی اثربخشی نظام مدیریت زیست محیطی در بیمارستانها

مقاله علمی و پژوهشی" اثربخشی نظام مدیریت زیست محیطی در بیمارستانها " مقاله ای است که در 12  صفحه در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت دولتی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به اثربخشی نظام مدیریت زیست محیطی در بیمارستانها ، استاندارد iso و پسماند اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله طراحی و اعتباربخشی الگوی تحلیل وضعیت نظام مدیریت منابع انسانی

ادامه مطلب

closeمقاله طراحی و اعتباربخشی الگوی تحلیل وضعیت نظام مدیریت منابع انسانی

مقاله علمی و پژوهشی " طراحی و اعتباربخشی الگوی تحلیل وضعیت نظام مدیریت منابع انسانی" مقاله ای است در 24 صفحه و با 33 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث مدیریت منابع انسانی؛ آسیب‌شناسی نظام منابع انسانی؛ زمینه‌های مدیریت منابع انسانی؛ فرایندهای منابع انسانی؛ پیامدهای منابع انسانی پرداخته شده است چکیده مقاله با توجه به اهمیت روزافزون مدیریت منابع انسانی در سازمان‌های بزرگ کشور از یک‌سو و تغییر نگرش جهانی به حوزة منابع انسانی از سوی دیگر، ضرورت تمرکز و توجه به مدیریت منابع انسانی در سازمان‌ها بیش‌ازپیش اهمیت یافته است. از این رو پژوهش حاضر با هدف طراحی و اعتباربخشی الگوی تحلیل وضعیت نظام مدیریت منابع انسانی برای سازمان‌های فعال در کشور انجام شد تا بتواند با طراحی الگویی سامانه‌ای و جامع، سلامت حوزه‌ منابع انسانی را تضمین کند. برای دستیابی به این هدف با مطالعه نظری دقیق، چارچوب مفهومی اولیه، طراحی و با استفاده از داده‌های واقعی مورد آزمون قرار گرفت. روش پژوهش، پیمایشی است. جامعه‌ آماری پژوهش، کارکنان رسمی و پیمانی شرکت پتروشیمی شازند  است که با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی، تعداد 341 پرسشنامه کامل جمع‌آوری شد. برای تحلیل داده‌های جمع‌آوری‌شده، از روش تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شده است. نتایج پژوهش، ضمن تأیید مدل نظری ارائه‌شده، نشان می‌دهد که نظام مدیریت منابع انسانی شامل سه دسته متغیر زمینه‌ای، فرایندی و پیامدی است که روابط علّی و معلولی دارند و برای آسیب‌شناسی نظام مدیریت منابع انسانی باید از این سه‌منظر به آن توجه شود. عنوان مقاله [English] Designing and Validating A Situation Analysis Model on Human Resource Management System چکیده [English] Regarding the increasing importance of human resource in large organizations of the country, and the change of world view about it, it seems more essential to have a deeper view towards human resource. This research is intended to design and validate a model for the evaluation of the situation analysis for active organizations in Iran. It will provide a comprehensive model by which the safety of human resource will be guaranteed. Reviewing the related literature, an elementary conceptual model was provided, which was tested by real data. This survey research included all the employees working at Shazand Company. Explorative factor analysis was conducted to analyze the collected data. Having confirmed the model, the results indicated that human resource management comprises three groups of variables including background, process, and outcome variables. They are related in a cause and effect relation and must be studied to have a complete pathology. کلیدواژه‌ها [English] Resource Management, Background of Human Resource Management, Human Resource Processes, Human Resource Outcomes دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله علمی و پژوهشی شبکه های خطی مشی و نظام کارآفرینی ایران

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی شبکه های خطی مشی و نظام کارآفرینی ایران

مقاله علمی و پژوهشی" شبکه های خطی مشی و نظام کارآفرینی ایران " مقاله ای است که در 21  صفحه در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت دولتی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به شبکه های خطی مشی، عوامل ساختاری ، نظام کارآفرینی و نظام کارآفرینی ایران اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert کتاب ثروت پنهان (مدل اجرائی مدیریت ایده‌ها)

ادامه مطلب

closeکتاب ثروت پنهان (مدل اجرائی مدیریت ایده‌ها)

کتاب ثروت پنهان (مدل اجرائی مدیریت ایده‌ها)، تألیف مهدی حیاتبخش و محمدرضا آرحیمی حاصل چندین سال تجربه، مطالعه و تحقیق در زمینه اجرای نظام‌های ایده‌یابی و خلاقیت از جمله نظام پیشنهادهاست. در این کتاب مدلی کاربردی جهت اجرای موفق مدیریت ایده‌ها در شرکت‌های متوسط و بزرگ به‌ویژه سازمان‌های بخش عمومی و دولتی کشور معرفی شده است. از آنجایی‌که کتاب ثروت پنهان (مدل اجرائی مدیریت ایده‌ها)، یک کتاب کاربردی است و با هدف استفاده در سازمان‌ها و شرکت‌ها به‌منظور ارتقای نظام پیشنهادها و راه‌اندازی سیستم مدیریت ایده‌ها تألیف شده است، لذا سعی گردیده تا مفاهیم پایه همچون خلاقیت و نوآوری که برای درک بهتر صاحبان فرآیند از مدیریت ایده‌ها حیاتی است به‌صورت مشخص تعریف و ارتباط آن‌ها با مدیریت ایده‌ها تبیین شود. همچنین فرآیندهای مختلف مدیریت ایده‌ها در سازمان‌های معتبر و دیگر کشورهای مطرح مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. نویسندگان کتاب ثروت پنهان (مدل اجرائی مدیریت ایده‌ها)، مهدی حیاتبخش و محمدرضا آرحیمی به این سوال اشاره می‌کنند که چرا برنامه‌های خلق ایده و پیشنهادگیری با وجود اینکه در اکثر سازمان‌های دنیا با موفقیت همراه بوده‌اند متأسفانه در ایران توفیق چندانی نداشته‌اند؟ مدت‌زمان زیادی است که در شرق و غرب دنیا سیستم‌ها و برنامه‌هایی برای ایجاد نوآوری و استفاده از گنجینه افکار عمومی طراحی و اجرا شده است. بسیاری از ما با داستان موفقیت پروفسور آمریکایی آقای دمینگ در پایه‌گذاری مدیریت کیفیت، کایزن و نظام پیشنهادها در ژاپن آشنا هستیم و اینکه تئوری‌های او علی‌رغم موفقیت در شرق نتوانست در خود آمریکا توفیق چندانی کسب کند؛ اما غربی‌ها برای حل این مشکل اقدام به تغییر این سیستم‌ها بر مبنای ویژگی‌های سازمانی و به‌ویژه فرهنگ مختص به خود نمودند و برنامه‌هایی را بر پایه مدیریت ایده‌ها و مدیریت نوآوری طراحی کردند. مطالعه سازمان‌های شرقی و غربی در چگونگی بهره‌گیری از ایده‌ها و افکار ذینفعانشان و بررسی علل موفقیت آن‌ها فکر ها را به این موضوع جلب کرد که استفاده صرف از سیستم‌ها و نظام‌های مدیریتی که در کشورها و فرهنگ‌های دیگر با موفقیت همراه بوده‌اند، تضمین‌کننده موفقیت آن‌ها در ایران نیست. فهرست مطالب پیشگفتارفصل 1: چرا مدیریت ایده‌ها (اهمیت و کاربردها)مقدمهچرا شرکت‌ها باید شیفته ایده‌های کارکنان خود باشند؟ثروت‌های پنهان در سازمان شمافصل 2: مدیریت ایده‌ها چیستچرا ایده مهم است؟تعریف ایدهآیا ایده‌ها باید حتماً جدید و نو باشند؟اهمیت نوآوری و مدیریت نوآوریانواع نوآوریفرآیندهای نوآوریفرآیند خلق ایدهمدل انتقال خلاقیتنوآوری و اجماع ایده‌هامنابع ایدهمدیریت ایده‌هاارزش مدیریت ایده‌ها در فرآیند نوآوریفرآیندهای مدیریت ایده‌هامدیریت ایده‌ها در دولت و بخش عمومیمعرفی مدلی برای نوآوری در بخش عمومیمدیریت ایده‌ها و فرهنگ سازمانیفصل 3: نسل چهارم نظام پیشنهادهاسیر تکوین مدیریت ایدهچرا نسل چهارم نظام پیشنهادهامقایسه نظام پیشنهادها و مدیریت ایده‌هامزایای ارتقای نظام پیشنهادها به مدیریت ایده‌هافصل 4: مدل اجرایی مدیریت ایدهطراحی مدلی برای فرآیند خلق ایده‌هاابزارهای رسمی و موجود خلق ایده در سازمانایجاد رویدادهایی برای خلق ایدهکنترل منابع ایدهکنترل بر فعالیت‌های خلق ایدهپایش و فیلتر ایده‌ها در مرحله خلقتأثیر استراتژی بر خلق ایده‌هاپایش و تنظیم فرآیند خلق ایدههمسوسازی فرآیند خلق ایده با استراتژی و کسب‌وکار اصلی سازمان‌هاساماندهی ایده‌هااخذ ایده‌هاکنترل اخذ ایدهبرچسب‌گذاری ایده‌هاکنترل برچسب‌گذاریذخیره و نگهداری ایده‌هاساماندهی و دسته‌بندی ایده‌ها در دریاچه ایدهفیلتراسیوناشاعه ایده‌هاترکیب و اجماع ایده‌هامسیرگزینیفعالیت‌های مرتبط با توسعه و اجرایی سازی ایده‌هافعالیت‌های مرتبط با توسعه و اجرایی سازی ایده‌هافصل 5: راهنمای گام به گام اجرای مدل مدیریت ایده در سازمانارکان اصلی سیستم مدیریت ایده‌هابهبود خلق ایده‌هامشخصات بهبود ایده‌ها در مقایسه با ایده‌هاخلق "دستور ایده‌ها"نقشه ذهنینکات مهم در اجرای مدیریت ایده‌هاچگونه ایده‌ها را در سازمان پیش برانید؟گام‌هایی برای استمرار ایده یابی از پرسنلفهرست منابعمنابع فارسیمنابع انگلیسی

more_vert مقاله علمی و پژوهشی الگوی اثربخش نظام اداری ایران

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی الگوی اثربخش نظام اداری ایران

مقاله علمی و پژوهشی" الگوی اثربخش نظام اداری ایران " مقاله ای است که در 26  صفحه در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت دولتی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به الگوی اثربخش نظام اداری ایران ، بعد سیاسی ، بعد حرفه ای ، بعد قانونی ، بعد مدیریتی و نظام اداری اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله تأثیر فن‌آوری‌محوری بر نظام مدیریت منابع انسانی در سازمان‌های صنعتی ایران

ادامه مطلب

closeمقاله تأثیر فن‌آوری‌محوری بر نظام مدیریت منابع انسانی در سازمان‌های صنعتی ایران

مقاله علمی و پژوهشی " تأثیر فن‌آوری‌محوری بر نظام مدیریت منابع انسانی در سازمان‌های صنعتی ایران" مقاله ای است در 30 صفحه و با 54 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث فن‌آوری‌محوری؛ نظام مدیریت منابع انسانی؛ فولاد؛ ایران پرداخته شده است چکیده مقاله هدف از نگارش این مقاله، بررسی تأثیر فناوری‌محوری به‌عنوان یکی از متغیرهای مهم درون‌سازمانی بر نظام مدیریت منابع انسانی در بین سازمان‌های صنعتی ایران بوده است که صنعت فولاد را برای مطالعه‌ی موردی، برگزیده است. جامعه‌ی آماری مورد بررسی، کلیه‌ی شرکت‌های فولادی ایران بوده‌اند که از بین آن‌ها 9 شرکت با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب با حجم به‌عنوان نمونه، گزینش شده‌اند. ابزار گردآوری داده‌ها دو پرسش‌نامه بوده است که به تعداد 506 نسخه توزیع و 78% آن برگشت داده شده و مورد تحلیل قرار گرفته است. آزمون تأثیر فناوری‌محوری بر نظام مدیریت منابع انسانی، با استفاده از روش الگوسازی معادلات ساختاری و تحلیل رگرسیون متقاطع صورت گرفته است. نتایج به‌دست‌آمده، گویای تأثیر فناوری‌محوری بر تمامی اجزای نظام مدیریت منابع انسانی در شرکت‌های فولادی است و الگوی تأثیر فناوری‌محوری با توجه به شاخص‌های برازش 036/0RMSEA= و 728/0PCFI= و سایر شاخص‌های مربوطه، دارای برازش مناسب است. عنوان مقاله [English] Effects of Core Technology on Human Resources Management System in the Industrial Organization of Iran (Case Study: Steel Industry) چکیده [English] The objective of this article is to investigate the effect of core technology (CT), as one of the most important internal organizational variables, on the human resource management system (HRMS) in steel industry of Iran. The statistical population included all steel companies in Iran. The sample contained 9 companies which were selected by implementing Cochran formula and the stratified sampling with respect to the capacity. The data collection methods included two questionnaires forms; 506 copies of questionnaires were distributed and the response rate was 78%. In order to test the conceptual model, structural equations modeling (SEM) and crossover regression analysis were used. Referring to the effect of CT on HRMS with respect to SEM related indexes such as RMSEA=0/036 and PCFI=0/728, the major hypothesis were significantly confirmed and the related model was presented. کلیدواژه‌ها [English] Core Technology, Human Resource Management System, Steel, Iran دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله علمی و پژوهشی ارائه دستور کار خط مشی های اصلاح نظام اداری

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی ارائه دستور کار خط مشی های اصلاح نظام اداری

مقاله علمی و پژوهشی" ارائه دستور کار خط مشی های اصلاح نظام اداری " مقاله ای است که در 26  صفحه در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت دولتی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به ارائه دستور کار خط مشی های اصلاح نظام اداری، تحول اداری ، خط مشی گذاری ، نظام اداری و نظریه پردازی داده بنیاد اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert دانلود کتاب راهنمای مدیریت خانواده و سبک زندگی

ادامه مطلب

closeدانلود کتاب راهنمای مدیریت خانواده و سبک زندگی

کتاب راهنمای مدیریت خانواده و سبک زندگی شامل مباحث مهم  انسان و جهان هستی ، انسان و نظام خانوادگی ، انسان و نظام اجتماعی ، انسان و تشکیل خانواده و انسان و مدیریت خانواده در 128 صفحه برای استفاده علاقمندان در سایت بانک مقالات ایران ارائه شده است

more_vert مقاله آسیب شناسی نظام مدیریت منابع انسانی

ادامه مطلب

closeمقاله آسیب شناسی نظام مدیریت منابع انسانی

مقاله علمی و پژوهشی " آسیب شناسی نظام مدیریت منابع انسانی" مقاله ای است در 29 صفحه و با 19 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است   در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث مدیریت منابع انسانی؛ ICT؛ PM؛ SHRM؛ HRMپرداخته شده است چکیده مقاله هدف از انجام این پژوهش، آسیب‌شناسی نظام مدیریت منابع انسانی در یک شرکت فعال در حوزه‌ی ICT در استان اصفهان است. برای آسیب‌شناسی، از یک الگوی سه‌مرحله‌ای بهره گرفته شده است. مرحله‌ی نخست، شامل سنجش نوع تفکر مدیران نسبت به منابع انسانی است که ابزارگردآوری داده‌ها در این مرحله مصاحبه نیمه‌ساختارمند است. مرحله‌ی دوم، شامل بررسی راهبرد و سامانه‌های مدیریت منابع انسانی است که اطلاعات این مرحله از طریق مشاهده و تکمیل چک‌لیست‌های مربوطه برای هشت سامانه به‌دست آمده است. مرحله‌ی سوم به بررسی متغیرهای رفتارسازمانی می‌پردازد که با استفاده از پرسش‌نامه و توزیع 320 نسخه آن بین نمونه‌ی مورد نظر داده‌های این مرحله جمع‌آوری شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که در حوزه‌ی تفکر و نوع نگاه به مدیریت منابع انسانی حدود 75 درصد از مصاحبه‌شوندگان دارای تفکر HRM به منابع انسانی شرکت می‌باشند. در زمینه‌ی راهبرد و سامانه‌های مدیریت منابع انسانی، سامانه‌ی تجزیه‌وتحلیل شغل و راهبرد مدیریت منابع انسانی تدوین‌شده‌ای وجود نداشت و سامانه‌های دیگر نیز برای بهبود، به اصلاحاتی فرایندی و محاسباتی نیاز دارند. در حوزه‌ی رفتار سازمانی نیز مشخص گردید که از نظر کارکنان شرکت، عدالت سازمانی درک‌شده در این شرکت پایین‌تر از حد میانگین است؛ اما رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی بالاتر ازحد میانگین می‌باشد. عنوان مقاله [English] Pathology of Human Resource Systems چکیده [English] This research in aimed at the pathology of human resource systems in an active ICT company in Isfahan. A three-phase model was used for this pathology. The first phase contained the approach of managers towards human resource. A semi-structured interview was used for collecting data in this phase. The second phase contained strategy and systems of human resource whose data was collected by observation and filling checklists for 8 systems. The third phase concerned the ingredients of human resource whose data was collected by distributing 320 questionnaires among the sample group. The results indicated that 75 percent of the interviewees followed HRM approaches. The researchers could not observe a job analysis system and a decisive human resource strategy. Other systems required modification to improve. The employees thought that the perceived organizational justice was lower than the midpoint. Job satisfaction and citizens’ behavior were higher than the mean. کلیدواژه‌ها [English] human resource management, ICT, PM, SHRM, HRM دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله علمی و پژوهشی ارائه چارچوبی برای مدیریت منابع انسانی سبز

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی ارائه چارچوبی برای مدیریت منابع انسانی سبز

مقاله علمی و پژوهشی" ارائه چارچوبی برای مدیریت منابع انسانی سبز " مقاله ای است که در 20  صفحه در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت دولتی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به ارائه چارچوبی برای مدیریت منابع انسانی سبز ، پایداری زیست محیطی ، منابع انسانی پایدار و منابع انسانی سبز اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert فهرست حذفیات منابع آزمون سراسری ۹۹

ادامه مطلب

closeفهرست حذفیات منابع آزمون سراسری ۹۹

فهرست حذفیات منابع سوال‌های آزمون سراسری ۹۹ برای داوطلبان نظام قدیم و نظام جدید در پایگاه اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شد. براساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، حذفیات منابع نظام جدید شامل بخش هایی از کتاب های دین و زندگی، عربی، ‌ زبان و قرآن همچنین فارسی ۱ برای پایه های تحصیلی دهم تا دوازدهم است.از دیگر منابع حذف شده نظام جدید می توان به درس های ریاضی، هندسه، ‌حسابان، ریاضیات گسسته، ‌آمار و احتمال، ‌ شیمی، زیست شناسی، جامعه شناسی، جغرافیا، تاریخ، فلسفه، روانشناسی و منطق اشاره کرد.در فهرست حذفیات منابع سوالات آزمون سراسری سال ۹۹ برای داوطلبان نظام قدیم، برخی قسمت ها از کتاب های قرآن و تعلیمات دینی، آمار و مدلسازی، فیزیک، ‌شیمی و آزمایشگاه و عربی اعلام شده است.فرآیند ثبت نام در کنکور سراسری سال ۹۹ از روز ۱۶ بهمن ماه ۹۸ در سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی اینترنتی www.sanjesh.org آغاز می شود و تا ۲۴ بهمن ماه ادامه دارد.همچنین کنکور سراسری ۹۹ روزهای ۱۲ و ۱۳ تیرماه برگزار می شود.بر اساس اعلام شورای سنجش و پذیرش دانشجو، میزان تأثیر سوابق تحصیلی حداکثر ۳۰ درصد است که به صورت تأثیر مثبت در نمره کل نهایی آنان لحاظ می‌شود. به گزارش ایرنا، ‌ به منظور مساعدت با داوطلبان نظام قدیم که خواهان طراحی دو مجموعه سوال برای کنکور ۹۹ بودند، شورای سنجش و پذیرش دانشجو تصویب کرد که سوالات کنکور سال ۹۹ هم مانند کنکور ۹۸ با دو مجموعه سوال باشد و کنکور ۱۴۰۰ تنها با یک نوع سوال برای تمام داوطلبان برگزار خواهد شد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی خط مشی گذاری مالیاتی در نظام مالیاتی ایران

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی خط مشی گذاری مالیاتی در نظام مالیاتی ایران

مقاله علمی و پژوهشی" خط مشی گذاری مالیاتی در نظام مالیاتی ایران " مقاله ای است که در 25  صفحه در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت دولتی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به خط مشی گذاری مالیاتی در نظام مالیاتی ایران ، اصول مالیات ، ارزش افزوده ، مطالعه موردی اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی سواد رسانه ای و نظام آموزش و پرورش

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی سواد رسانه ای و نظام آموزش و پرورش

مقاله علمی و پژوهشی" سواد رسانه ای و نظام آموزش و پرورش " مقاله ای است در 18 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به سواد رسانه ای و نظام آموزش و پرورش ، آموزش بازاندیشانه ، حلقه کندوکاو و آموزش سواد رسانه اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله ارائه مدل استقرار مدیریت منابع ‌انسانی الکترونیک

ادامه مطلب

closeمقاله ارائه مدل استقرار مدیریت منابع ‌انسانی الکترونیک

مقاله علمی و پژوهشی " ارائه مدل استقرار مدیریت منابع ‌انسانی الکترونیک (پژوهشی آمیخته)" مقاله ای است در 24 صفحه و با 26 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث مدیریت منابع انسانی؛ استقرار؛ فناوری اطلاعات؛ مدیریت منابع انسانی الکترونیک پرداخته شده است چکیده مقاله امروزه پیشرفت فناوری، فضای سازمان‌ها ازجمله کارکرد مدیران منابع انسانی را متأثر کرده است. نمونه‌ای از حضور فناوری در فضای منابع‌انسانی، مدیریت منابع انسانی الکترونیک است؛ پدیده‌ای که با پیشرفت اینترنت در کشورهای توسعه‌یافته به‌شدت مورد استفاده قرار گرفته و اخیراً در مباحث دانشگاهی و سازمانی ایران نیز مورد توجه قرار گرفته است، لیکن در سازمان‌های ایران کاربرد این موضوع با دو مسئله روبه‌روست؛ هم کمبود قابل‌توجهی در تحقیقات مدیریت منابع انسانی الکترونیک وجود دارد و هم بی‌توجهی به بومی‌سازی این نظام جدید که باعث شده استقبالی از این نظام جدید نشود و استقرار آن را با مشکلاتی مواجه نموده است. لذا مقاله‌ حاضر با کثرت‌گرایی روش گردآوری اطلاعات  (مصاحبه، پرسشنامه و کیو) اقدام به شناسایی موانع و عوامل استقرار مدیریت منابع انسانی الکترونیک نموده و درنهایت یک مدل مناسب با رویکرد بومی‌سازی جهت استقرار مدیریت منابع انسانی الکترونیک در ایران طراحی شده است. مدل با درنظرگرفتن نقاط مرجع راهبردی به‌عنوان ورودی و لحاظ‌نمودن نگرش به نظام جدید ارائه شده است. عنوان مقاله [English] Designing a Model for the Establishment of Electronic Human Resource Management (Mixed Method) چکیده [English] These days, technological advancement has greatly affected organizations' atmosphere, including human resource managers’ functions. An example of the influence of technology in the field of human resource is manifested in the management of electronic human resource. After the development of internet, this technology has been employed extensively in the developed countries and had recently been considered in the academic and organizational discussions in Iran. Yet, its application in the Iranian organizations has faced two problems including a significant insufficiency of  researches in the field of human resource management, as well as the ignorance of the localization of this new system, which has not been welcomed considerably and has resulted in great problems in its establishment. Hence, taking several methods of data collection (interviews, questionnaires, and Q test), this research aims at identifying the barriers and factors influencing the establishment of human resource management.  The barriers and factors were integrated through Q method, and a final localized model identifying the barriers and factors of electronic human resource management in Iran was achieved. Finally, a suitable model with localization approach for the establishment of management Electronic human resources in Iran are designed. Regarding the strategic reference points, the researchers presented the model as input and consideration of the new system. کلیدواژه‌ها [English] human resource management, establishment, information technology, electronic human resource management, model دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله علمی و پژوهشی نظام هنجاری اطلاع رسانی در فقه اسلامی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی نظام هنجاری اطلاع رسانی در فقه اسلامی

مقاله علمی و پژوهشی" نظام هنجاری اطلاع رسانی در فقه اسلامی " مقاله ای است در 26 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به نظام هنجاری اطلاع رسانی در فقه اسلامی ، نظریه های هنجاری ، اصل توحید ، اصل تقوا ، اصل آزادی ، اصل عدالت ، اعتبار منبع و نقد پذیری اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی نظام آموزش کارکنان و مطالعه تطبیقی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی نظام آموزش کارکنان و مطالعه تطبیقی

مقاله علمی و پژوهشی" نظام آموزش کارکنان و مطالعه تطبیقی " مقاله ای است که در18 صفحه و با 31 عنوان فهرست در مجلات معتبر علمی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به نظام آموزشی ، نیاز آموزشی ، نظام آموزش کارکنان و مطالعه تطبیقی اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.