جستجو در بایگانی
برای جستجو در عنوان حداقل ۴ حرف وارد کنید.
//

_____.

//

_____.

_

_

_

 
 
more_vert مقاله علمی و پژوهشی هویت سازمانی و عوامل درونی و بیرونی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی هویت سازمانی و عوامل درونی و بیرونی

مقاله علمی و پژوهشی" هویت سازمانی و عوامل درونی و بیرونی " مقاله ای است که در18 صفحه و با 18 عنوان فهرست در مجلات معتبر علمی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به هویت سازمانی ،عوامل درونی، عوامل بیرونی، هویت اجتماعی، هویت شرکتی ، شکل دهی هویت و سازمان دولتی اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله تأثیر کانون توجه درونی و بیرونی بر اکتساب، یادداری و انتقال پرتاب دارت در کودکان کم‌توان ذهنی

ادامه مطلب

closeمقاله تأثیر کانون توجه درونی و بیرونی بر اکتساب، یادداری و انتقال پرتاب دارت در کودکان کم‌توان ذهنی

مقاله علمی و پژوهشی " تأثیر کانون توجه درونی و بیرونی بر اکتساب، یادداری و انتقال پرتاب دارت در کودکان کم‌توان ذهنی" مقاله ای است در 17 صفحه و با 45 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد رشد و یادگیری حرکتی و ورزشی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به پرتاب دارت؛ توجه بیرونی؛ توجه درونی؛ کم توان ذهنی؛ یادگیری حرکتی پرداخته شده است چکیده مقاله هدف از تحقیق حاضر، بررسی تأثیر کانون توجه بر یادگیری پرتاب دارت در کودکان کم‌توان ذهنی بود. در این مطالعۀ شبه‌تجربی، 22 پسر 10 تا 12 سالۀ کم­توان ذهنی براساس هوشبهر 70 - 50 به‌صورت تصادفی انتخاب و پس از یک جلسه تمرین و پیش­آزمون، براساس امتیاز به‌دست‌آمده، سن و هوشبهر در دو گروه توجه (درونی، بیرونی) همسان قرار گرفتند. براساس یافته­های تحقیق، گروه توجه بیرونی قادر به یادداری و انتقال مهارت به شرایط جدید بودند که فرضیۀ عمل محدودشدۀ ولف و همکاران (2001) در افراد کم‌توان ذهنی نیز تأیید می‌شود. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله اثر تمرین توجه درونی و بیرونی بدون موسیقی انگیزشی بر اجرای تکلیف تعادلی پویا

ادامه مطلب

closeمقاله اثر تمرین توجه درونی و بیرونی بدون موسیقی انگیزشی بر اجرای تکلیف تعادلی پویا

مقاله علمی و پژوهشی " اثر تمرین توجه درونی و بیرونی بدون موسیقی انگیزشی بر اجرای تکلیف تعادلی پویا" مقاله ای است در 10 صفحه و با 27 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد رشد و یادگیری حرکتی و ورزشی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به تکلیف تعادل؛ تمرین؛ توجه بیرونی؛ توجه درونی؛ موسیقی انگیزشی؛ ورزشکار پرداخته شده است چکیده مقاله هدف از پژوهش حاضر بررسی تمرین توجه درونی و بیرونی با و بدون موسیقی انگیزشی بر اجرای تکلیف تعادلی پویا بود. روش تحقیق از نوع نیمه‌تجربی و جامعۀ آماری متشکل از ورزشکاران پسر بود. نمونه شامل 60 نفر بود که داوطلبانه در تحقیق شرکت کردند. افراد پس از اجرای پیش‌آزمون تصادفی در پنج گروه دوازده نفری قرار گرفتند: گروه توجه درونی با موسیقی، توجه بیرونی با موسیقی، توجه درونی بدون موسیقی، توجه بیرونی بدون موسیقی و گروه کنترل. تحقیق در سه مرحله اجرا شد؛ پیش‌آزمون، اجرای پروتکل تمرینی در مدت سه روز (در این مرحله برای گروه‌های با موسیقی به‌همراه دستورالعمل­های توجهی، موسیقی انگیزشی از طریق دستگاه صوتی پخش می‌شد) و مرحلۀ سوم پس‌آزمون. با توجه به طرح پژوهش، درصورتی‌که موسیقی اثر معناداری بر اجرا پس از اعمال متغیرها نشان می‌داد، داده‌ها در مرحلۀ چهارم تجزیه‌وتحلیل ­می‌شد. آزمون­ آماری آنوا پس از مرحلۀ سوم، بین گروه­ها اختلاف معناداری نشان نداد. به­عبارت دیگر، تمرین توجه با استفاده از راهبردهای درونی و بیرونی، با و بدون موسیقی بر قابلیت انجام تکلیف تعادلی پویا تأثیری ندارد. سطح معناداری 5/0= α در نظر گرفته شد.دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله نقش انگیزش بیرونی و درونی در گرایش بزرگسالان به فعالیت جسمانی

ادامه مطلب

closeمقاله نقش انگیزش بیرونی و درونی در گرایش بزرگسالان به فعالیت جسمانی

مقاله علمی و پژوهشی" نقش انگیزش بیرونی و درونی در گرایش بزرگسالان به فعالیت جسمانی" مقاله ای است در 23 صفحه با 36 عنوان فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی با رویکرد رشد و یادگیری حرکتی و ورزشی منتشر شده است .در این مقاله علمی و پژوهشی موضوعات انگیزش بیرونی؛ انگیزش درونی؛ فعالیت جسمانی؛ کارمند.؛ نظریۀ خودتعیین‌گری، بزرگسالان ، ورزش بزرگسالان ، فعالیت بزرگسالان و گرایش بزرگسالان مطرح شده است محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله مقایسه اثر فاصله کانون توجه بیرونی بر اجرای تکلیف تعادلی پویا

ادامه مطلب

closeمقاله مقایسه اثر فاصله کانون توجه بیرونی بر اجرای تکلیف تعادلی پویا

مقاله علمی و پژوهشی " مقایسة اثر فاصله کانون توجه بیرونی بر اجرای تکلیف تعادلی پویا" مقاله ای است در 16 صفحه و با 35 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد رشد و یادگیری حرکتی و ورزشی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به تعادل؛ تعادل سنج.؛ توجه بیرونی دور؛ توجه بیرونی نزدیک؛ دستورالعمل کانون توجه پرداخته شده است چکیده مقاله یکی از عوامل اثرگذار بر یادگیری و اجرای مهارت‌های حرکتی، توجه است و کانونی کردن آن یک روش برای افزایش بازدهی و یادگیری است. نتایج تحقیقات اخیر نشان داد که کانون توجه اجراکننده نقش مهمی بر اجرا و یادگیری مهارت‌های حرکتی دارد. هدف از این پژوهش، مقایسه اثر دستورالعمل کانون توجه بیرونی دور و نزدیک بر اجرای تکلیف تعادلی پویا بود. در این پژوهش از بین دانشجویان پسر مقطع کارشناسی دانشگاه فردوسی مشهد که واحد تربیت بدنی عمومی 1 را در نیمسال دوم سال تحصیلی 89-88 انتخاب کرده بودند، تعداد 60 نفر به‌صورت تصادفی در 3 گروه توجه بیرونی دور (توجه به نشانگر دور از پاها)، گروه توجه بیرونی نزدیک (توجه به نشانگر نزدیک پاها) و گروه کنترل (بدون دستورالعمل توجهی) جایگزین شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از دستگاه تعادل‌سنج (بایودکس) استفاده شد. هر شرکت‌کننده 3 کوشش20 ثانیه‌ای از آزمون تعادل پویا را اجرا کرد. ابتدا داده‌های بدست آمده توسط آمار توصیفی و پس از اطمینان از طبیعی بودن داده‌ها، به کمک آزمون آماری تحلیل واریانس یک‌طرفه و آزمون تعقیبی دانکن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که عملکرد گروه توجه بیرونی دور به طور معنی‌داری بهتر از گروه کنترل بود، درحالی که گروه توجه بیرونی نزدیک تفاوت معنی‌داری را در اجرای تکلیف تعادلی نسبت به گروه کنترل ایجاد نکرد. عنوان مقاله [English] The Comparison Effect of the Distance of an External Focus of Attention on Dynamic Balance Task چکیده [English] Attention is one of the effective factors when learning and performing motor skills. Focus of attention is a method to increase the efficiency and learning. Previous studies have shown that focus of attention plays an important role in learning and performing motor skills. The purpose of the present study was to compare the effect of the instruction of far and near external focus of attention on dynamic balance task performance. In this study, sixty male undergraduate students of Ferdowsi University of Mashhad, who had taken the general physical education course in the second semester of 1388-89, were assigned randomly in three groups: far external attention group (attention to those signs far from the feet), near external attention group (attention to those signs near the feet) and control group (no attentional instruction). The stabilometer (Biodex) was used to collect the data. Each participant performed three 20-second trials in dynamic balance test. The obtained data were analyzed by descriptive statistics as well as inferential statistics such as one-way ANOVA and Duncan post hoc test. The results showed that far external attention group performed significantly better than control group while near external attention group did not reveal any significant difference compared to the control group. کلیدواژه‌ها [English] Balance, far external attention, Focus of attention instruction, near external attention, Stabilometer. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله بررسی ادراک ویژۀ عمل در شرایط تمرکز توجه درونی و بیرونی

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی ادراک ویژۀ عمل در شرایط تمرکز توجه درونی و بیرونی

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی ادراک ویژۀ عمل در شرایط تمرکز توجه درونی و بیرونی" مقاله ای است در 15 صفحه و با 29 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد رشد و یادگیری حرکتی و ورزشی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به چسب پرداخته شده است چکیده مقاله هدف از تحقیق حاضر، بررسی ارتباط بین اجرا و ادراک اندازۀ هدف در شرایط کانون توجه بیرونی و درونی، همچنین بررسی ارتباط بین ادراک اولیۀ اندازۀ هدف و اجرا بود. 70 دانشجوی پسر (با میانگین سنی 6/1 21 سال) داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند. آنها به‌صورت تصادفی و براساس نوع دستورالعمل توجهی در دو گروه تمرکز توجه درونی و بیرونی قرار گرفتند. آزمودنی­ها تکلیف پرتاب دارت را در 20 کوشش اجرا کردند. آزمون تخمین اندازۀ هدف پیش از اجرای کوشش­ها، در پایان کوشش­ها و پس از اولین کوشش موفق، اجرا شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده­ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج نشان داد بین اجرا و ادراک اندازۀ هدف در گروه تمرکز بیرونی، ارتباط مثبت و معنا­داری وجود دارد. اما در گروه تمرکز درونی، ارتباط معنا­داری بین اجرا و ادراک اندازۀ هدف، مشاهده نشد. همچنین بین ادراک اولیه و اجرا در هر دو گروه، ارتباط معنا­دار نبود. می‌توان گفت که تمرکز توجه می­تواند یک عامل واسطه­ای برای ظهور پدیدۀ ادراک ویژۀ عمل باشد. عنوان مقاله [English] Action-Specific Perception in Internal and External Attention Focus Conditions چکیده [English]  The aim of this study was to investigate the relationship between performance and the perception of size of target under internal and external attention focus conditions as well as the relationship between the initial perception of the size of target and performance. 70 male students (mean age of 21±1.6 years) voluntarily participated in this study. They were randomly assigned to internal and external attention focus based on the type of attentional instruction. Subjects performed dart throwing task in 20 trials. The target size estimation test was performed before the trials, after the last trial and after the first successful trail. Pearson correlation coefficient was used for data analysis. The results showed a significant and positive relationship between the performance and perception of target size in external focus group. But in internal focus group, a significant relationship between performance and perception of the size of the target was not observed. Also, there was no significant relationship between the initial perception and performance in both groups. It is suggested that the focus of attention can be a mediating factor for action-specific perception phenomenon. کلیدواژه‌ها [English] action-specific perception, action target, external attention, focus of attention, internal attention دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله اثر کانون توجهی دستورالعمل بر یادگیری مهارت در مبتدیان بر اساس مدل مراحل یادگیری نیوول

ادامه مطلب

closeمقاله اثر کانون توجهی دستورالعمل بر یادگیری مهارت در مبتدیان بر اساس مدل مراحل یادگیری نیوول

مقاله علمی و پژوهشی " اثر کانون توجهی دستورالعمل بر یادگیری مهارت در مبتدیان بر اساس مدل مراحل یادگیری نیوول" مقاله ای است در 10 صفحه و با 16 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد رشد و یادگیری حرکتی و ورزشی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به پرتاب دارت؛ دستورالعمل؛ شوت چیپ؛ کانون توجه؛ مدل یادگیری نیوول پرداخته شده است چکیده مقاله مدل مراحل یادگیری نیوول یک مدل یادگیری براساس دیدگاه سیستم‌های پویاست که براساس شکل‌گیری ارتباط بین درجات آزادی یادگیرنده به سه مرحله تقسیم می‌شود. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر کانون توجه دستورالعمل بر یادگیری یک مهارت ساده (پرتاب دارت) و یک مهارت پیچیده (ضربه چیپ با پای غیربرتر) بود. این مطالعه شامل دو آزمایش بود. در آزمایش اول 24 دانشجوی پسر دانشگاه تهران تحت آموزش مهارت پرتاب دارت قرار گرفتند. شرکت‌کنندگان براساس نمره‌های پیش‌آزمون به دو گروه تقسیم شدند و یک گروه دستورالعمل کانون توجه درونی و گروه دیگر دستورالعمل کانون توجه بیرونی دریافت کردند. نتایج نشان داد که در یادگیری مهارت پرتاب دارت کانون توجه بیرونی مفیدتر بود. در آزمایش دوم 24 دانشجوی پسر دانشگاه تهران تحت آموزش مهارت شوت چیپ با پای غیربرتر قرار گرفتند. شرکت‌کنندگان براساس نمره‌های پیش­آزمون به دو گروه تقسیم شدند و یک گروه دستورالعمل کانون توجه درونی و گروه دیگر دستورالعمل کانون توجه بیرونی دریافت کردند. نتایج نشان داد که در یادگیری شوت چیپ با پای غیربرتر کانون توجه درونی مفیدتر بود. نتایج این مطالعه نشان داد در مهارت­هایی که ساختار هماهنگ آنها هنوز شکل نگرفته، اتخاذ کانون توجه درونی سودمندتر است. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله تأثیر دستورالعمل های مختلف کانون توجه و سبک های شناختی بر یادگیری مهارت پرتاب دارت

ادامه مطلب

closeمقاله تأثیر دستورالعمل های مختلف کانون توجه و سبک های شناختی بر یادگیری مهارت پرتاب دارت

مقاله علمی و پژوهشی " عنوان " مقاله ای است در ۱۶ صفحه و با ۳۹ فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد رشد و یادگیری حرکتی و ورزشی منتشر شده است  در این مقاله علمی و پژوهشی به پرتاب دارت سبک شناختی؛ کانون توجه؛ یادگیری پرداخته شده است چکیده مقاله این تحقیق با هدف بررسی تأثیر دستورالعمل‌های مختلف کانون توجه و سبک‌های شناختی بر یادگیری مهارت پرتاب دارت اجرا شد. نتایج نشان داد در تمام مراحل بین نمره‌های گروه­ها تفاوت معنادار بوده (05/P<) و افراد با سبک شناختی مستقل از زمینه در شرایط کانون توجه بیرونی نسبت به کانون توجه درونی عملکرد بهتری داشتند و گروه سبک شناختی وابسته به زمینه با کانون توجه درونی عملکرد بهتری نسبت به کانون توجه بیرونی داشتند. به‌عبارت دیگر، در حین اتخاذ کانون‌های توجهی، سبک‌های شناختی افراد نیز باید مدنظر قرار گیرد.دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب برگزیده آثار بزرگان ادب پارسی - جلد اول

ادامه مطلب

closeکتاب برگزیده آثار بزرگان ادب پارسی - جلد اول

در زبان فارسی کمتر به منتخبات نثر فارسی از ابتدا تا به امروز پرداخته شده است. در حالی که به برگزیده‌های نظم فارسی بیشتر پرداخته‌اند. در این کتاب (جلد اول) نویسندگان فارسی زبان از آغاز تا سده‌های چهارم و پنجم هجری قمری و نمونه آثار مشهور آن‌ها معرفی می‌گردد. در ابتدا به مقوله خط و زبان از دوران باستان و آنگاه به مقدمه شاهنامه ابومنصوری سپس الابنیه عن حقایق الادویه ـ‌ ترجمه و تفسیر طبری ـ تاریخ بلعمی ـ حدودالعالم ـ کشف المحجوب سجستانی ـ اخبار خوارزم بیرونی ـ معراج‌نامه ابن سینا ـ سفر نامه ناصر خسرو ـ زین‌الاخیارگردیزی ـ‌ کشف‌المحجوب هجویری‌ ـ‌ تاریخ سیستان را به همان نثری که نوشته‌اند پرداخته شده و در جلدهای بعدی به بقیه آثار نویسندگان فارسی زبان پرداخته می‌شود. امید است مورد قبول واقع گردد. یقیناً بدون اشتباه و نقص نخواهد بود. از خوانندگان عزیز تقاضا دارم نقیصه‌ها و عیوب آن را گوشزد نموده تا در چاپ‌های بعدی به کار گرفته شود. در این کتاب از نوشتۀ آقای کریم کشاورز ـ هزار سال نثر پارسی ـ چاپ 1345 استفاده شده است. خوانندگان توجه داشته باشند که نویسندگان این دوره به جای ("پ"، "چ"، "د"، "ژ"، "گ" و "چه")، "ب"، "ج"، "ذ" و "ز" و "ک" و "کی" و "چی" می‌نوشتند. فهرست مطالبمعرفی نویسندهپیشگفتارآغاز سخنمعرفی کتاب شاهنامه ابومنصوریالابنیه عن حقایق الادویهترجمه تفسیرطبریترجمۀ تاریخ طبری (بلعمی)کتاب «حدود اعالم من المشرق الی المغرب»کشف المحجوب سجستانیاخبار خوارزمبیرونیمعراجنامه ابن سیناسفرنامه ناصر خسرو علویزین الاخبار گردیزیکشف المحجوب هجویریتاریخ سیستان

more_vert مقاله تاثیر کانون توجه در شرایط تمرین کم‌خطا و پرخطا بر عملکرد و یادگیری مهارت پرتاب دارت

ادامه مطلب

closeمقاله تاثیر کانون توجه در شرایط تمرین کم‌خطا و پرخطا بر عملکرد و یادگیری مهارت پرتاب دارت

مقاله علمی و پژوهشی " تاثیر کانون توجه در شرایط تمرین کم‌خطا و پرخطا بر عملکرد و یادگیری مهارت پرتاب دارت" مقاله ای است در 18 صفحه و با 43 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد رشد و یادگیری حرکتی و ورزشی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به کانون توجه بیرونی؛ کانون توجه درونی؛ مهارت پرتاب دارت؛ یادگیری پرخطا؛ یادگیری کم خطا پرداخته شده است چکیده مقاله هدف مطالعه حاضر بررسی اثر تعاملی نوع دستورالعمل کانون توجه و دو شیوه یادگیری (کم‌خطا و پرخطا) بر عملکرد و یادگیری مهارت پرتاب دارت بود. این احتمال وجود دارد که با تغییر دشواری کارکردی تکلیف، نوع دستورالعمل کانون توجه اثر متفاوتی بر عملکرد داشته باشد. تعداد60 دانشجوی دختر به طور تصادفی در شش گروه درونی-کم‌خطا، بیرونی‌-کم‌خطا، کنترل-کم‌خطا، درونی-پرخطا، بیرونی-پرخطا و کنترل-پرخطا قرار گرفتند. گروه کم خطا تمرین خود را از فاصله کم نسبت به هدف آغاز و به تدریج فاصله را بیشتر می‌کردند. در گروه پرخطا عکس این قضیه اجرا می‌شد. گروه توجه درونی، توجه خود را به آرنج و مچ دست پرتاب و گروه بیرونی توجه خود را به صفحه دارت معطوف می‌کردند. افراد پس از پیش‌آزمون 5 بلوک 60 کوششی را اجرا کردند و 48 ساعت بعد در آزمون یادداری شرکت نمودند. از آزمون تحلیل واریانس عاملی جهت تحلیل داده‌ها استفاده شد. نتایج نشان داد که در گروه کم‌خطا بین کانون توجه درونی و بیرونی تفاوت معنی‌داری وجود ندارد (p>0.05) اگرچه در شرایط یادگیری پرخطا، بین گروه‌ها تفاوت معنی‌داری مشاهده شد (p=0.043). همچنین نتایج نشان داد در گروه توجه درونی بین شرایط تمرینی کم‌خطا و پرخطا تفاوت معنی‌داری به نفع گروه کم‌خطا وجود دارد (p= 0.012). بر اساس نتایج این پژوهش، به نظر می‌رسد، نقش چالش‌برانگیزی شرایط تمرین در اثرگذاری نوع دستورالعمل کانون توجه، بسیار حائز اهمیت است و پیشنهاد می‌شود در شروع تمرین، در هنگام استفاده از دستورالعمل کانون توجه درونی از یادگیری به شیوه کم خطا استفاده شود. عنوان مقاله [English] The Effect of Attention Focus in Errorless and Errorful Practice Conditions on Performance and Learning of Dart Throwing Skill چکیده [English] The aim of this study was to investigate the interactional effect of instruction type of attention focus and two methods of learning (errorless and errorful) on performance and learning of dart throwing skill. It is likely that instruction type of attention focus has a different effect on performance when functional difficulty of task changes. 60 female students were randomly assigned to six groups: internal-errorless, external-errorless, control-errorless, internal-errorful, external-errorful and control-errorful. Errorless groups began their practice with low distance from the target and gradually increased the distance. This was opposite in errorful groups. Internal attention groups focused their attention on elbow and wrist of their throwing hand. External attention groups focused their attention on dart board. After pretest, subjects performed 5 blocks (60 trials each block) and participated in retention test after 48 hours. Factor analysis of variance was used to analyze the data. The results showed no significant differences between internal and external focus in the errorless groups (P>0.05), there was a significant difference among the groups in errorful learning condition (P=0.043). There was a significant difference between errorless and errorful conditions in internal focus groups (in favor of errorless group) (P=0.012). It seems that the challenging role of practice condition is very important in the effectiveness of instruction type of attention focus. It is recommend that errorless learning should be used when using internal attention focus instruction at the beginning of practice. کلیدواژه‌ها [English] Dart throwing skill, errorful learning, errorless learning, external attention focus, internal attention focus دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله اثر تعاملی کافئین و کانون توجه بر ثبات قامتی افراد با سطوح متفاوت فعالیت جسمانی

ادامه مطلب

closeمقاله اثر تعاملی کافئین و کانون توجه بر ثبات قامتی افراد با سطوح متفاوت فعالیت جسمانی

مقاله علمی و پژوهشی " اثر تعاملی کافئین و کانون توجه بر ثبات قامتی افراد با سطوح متفاوت فعالیت جسمانی" مقاله ای است در 18 صفحه و با 45 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد رشد و یادگیری حرکتی و ورزشی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به پرتحرک؛ توجه بیرونی؛ توجه درونی؛ کافئین؛ کم‌تحرک؛ مرکز فشار پرداخته شده است چکیده مقاله هدف از این پژوهش تعیین اثر تعاملی کافئین و کانون توجه بر ثبات قامت افراد با سطوح متفاوت فعالیت جسمانی بود. 20دانشجوی پسر براساس پرسشنامۀ بین‌المللی فعالیت بدنی به دو گروه مساوی پرتحرک و کم‌تحرک تقسیم شدند. نوسانات قامتی آنها طی دو کوشش30ثانیه‌ای با 1 دقیقه استراحت بدون هیچ‌گونه مداخله‌ای در پیش‌آزمون و در دو شرایط کانون توجه درونی (توجه به اندام تحتانی) و بیرونی (تمرکز روی نقطه دیوار روبرو) از دستگاه سکوی نیرو جمع‌آوری شد. در روز دوم آزمایش به آزمودنی‌های هر دو گروه معادل 5 میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن کافئین داده شد و پس از 30 دقیقه آزمون ثبات قامت تحت دو شرایط توجه درونی و توجه بیرونی به‌عمل آمد. نتایج تحلیل واریانس مکرر در سطح آلفای 05/0، نشان داد که نوسانات قامتی هر دو گروه‌ در شرایط کانون توجه درونی و بیرونی افزایش معنا‌داری یافته است. همچنین، مداخلۀ کافئین موجب افزایش معنا‌دار نوسانات قامتی دو گروه‌ در شرایط توجه درونی و بیرونی شد. همچنین، افراد پرتحرک در مقایسه با کم‌تحرک نوسانات قامتی کمتری در شرایط مختلف از خود نشان دادند. صرف‌نظر از کانون توجه اتخاذشده، کافئین احتمالاً با تأثیر بر سیستم سمپاتیک و افزایش انقباضات و لرزش عضلانی موجب نوسانات بیشتر قامت در هر دو گروه با سطح متفاوت فعالیت جسمانی می‌شود. در پژوهش‌های آینده باید به عواملی چون تفاوت‌های فردی در پاسخ به مصرف کافئین یا تأثیر آن بر تکالیف توأم با آشفتگی‌های قامتی توجه شود. عنوان مقاله [English] Interactive Effect of Caffeine and Attention Focus on Postural Stability of Individuals with Different Levels of Physical Activity چکیده [English] The aim of this study was to determine the interactive effect of caffeine and attention focus on the postural stability in subjects with different levels of physical activity. 20 male students were divided into two equal groups (physically active and inactive) by the international physical activity questionnaire. Their postural sways were gathered from a force plate system during two 30-second trials with a 1-minute rest interval with no interventions in the pretest and in internal attention focus (attention to the lower extremity) and external attention focus (attention to a point on the front wall) conditions. On the second day of the experiment, subjects in both groups received 5 mg of caffeine per kg of body weight and the postural stability test was conducted under internal and external attention focus conditions after 30 minutes. The results of ANOVA with repeated measures at α=0.05 showed significant increases in the postural sways of both groups in internal and external conditions. Also, the caffeine intervention significantly increased the postural sways of both groups in internal and external conditions. Furthermore, active subjects showed less postural sways in different conditions than the inactive group. Regardless of the focus of attention, caffeine causes more postural sways in both groups with different levels of physical activity through affecting the sympathetic system and increased muscle contractions and tremor. In future studies, other factors such as individual differences in response to caffeine intake or its effect on tasks along with postural disturbances should be considered. کلیدواژه‌ها [English] Active, caffeine, center of pressure, external attention, inactive, internal attention دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله الگوی هم‌آهنگی راهبرد‌های منابع انسانی با عملکرد

ادامه مطلب

closeمقاله الگوی هم‌آهنگی راهبرد‌های منابع انسانی با عملکرد

مقاله علمی و پژوهشی " الگوی هم‌آهنگی راهبرد‌های منابع انسانی با عملکرد" مقاله ای است در 22 صفحه و با 50 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث راهبرد منابع انسانی؛ هم‌آهنگی راهبردی؛ عملکرد؛ مدیریت راهبردی منابع انسانی پرداخته شده است چکیده مقاله   در راهبرد منابع انسانی، هم‌آهنگی راهبرد در سامانه‌ی منابع انسانی امری مهم و قابل بررسی است. بدین منظور، هم‌آهنگی بیرونی راهبرد منابع انسانی با راهبرد سازمان و هم‌آهنگی درونی سامانه‌ی منابع انسانی و رابطه‌ی آن با عملکرد مورد توجه قرار گرفته است. جامعه‌ی آماری این تحقیق، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری کشور هستند که از میان آن‌ها، اطلاعات 18 بانک به‌عنوان نمونه‌ی تحقیق، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. روش‌شناسی تحقیق، مبتنی بر روش کیفی است و برای تحلیل پاسخ‌های 66 نفر از مدیران و اعضای هیأت‌مدیره‌ی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. یافته‌های حاصل از تحلیل واریانس چندعاملی، نشان می‌دهد که هم‌آهنگی بیرونی و درونی و اثر تعاملی آن‌ها، بر عملکرد بانک‌ها (مؤسسات مالی و اعتباری) مؤثر است. علاوه بر این، دو متغیر هم‌آهنگی بیرونی و درونی، 77 درصد از واریانس عملکرد بانک‌ها را تبیین می‌کند و مابقی مربوط به متغیرهایی است که اثر آن‌ها در این پژوهش مورد بررسی قرار نگرفته است. عنوان مقاله [English] A Model for the Alignment Between Human Resource Strategies and Performance چکیده [English] Alignment of strategy in human resource system is very important in human resource strategy. In this research the external alignment between human resource strategy and organizational strategies and the internal alignment of human resource system and its relation to performance have been considered. The statistical universe of this research included banks and credential institutions, a number of 18 of which were selected as the research sample. The research followed a qualitative method. The answers of 66 bank managers and institutional directors were analyzed using content analysis method. The results indicated that external and internal alignment and their interaction on the performance of banks and credential institutes were significantly effective. Additionally, two variables of internal and external alignment were responsible for 77 percent of the variances in bank performance. The rest was devoted to other factors included in this study. کلیدواژه‌ها [English] human resource strategy, Strategic Alignment, Performance, Strategic Management of Human Resource دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب تدریس پژوهی یا درس پژوهی: روش بهسازی فرهنگ آموزش و تدریس

ادامه مطلب

closeکتاب تدریس پژوهی یا درس پژوهی: روش بهسازی فرهنگ آموزش و تدریس

کتاب تدریس پژوهی یا درس پژوهی: روش بهسازی فرهنگ آموزش و تدریس نوشته‌ی ابوالفضل بختیاری و کبری مصدقی نیک، مواردی از قبیل کلیات تدریس پژوهی، تفاوت اقدام پژوهی با درس پژوهی، مدل‌های درس پژوهی و اجرای بحث بعد از درس را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد. تدریس مؤثر باعث بهبود یادگیری می‌شود. فرهنگ تدریس و آموزش در چند دهه‌ی گذشته مورد توجه بیشتر معلمان، مربیان و صاحب نظران علوم تربیتی قرار گرفته و می‌توان گفت تدریس یکی از فعالیت‌های مهم هر معلمی است. تدریس اثربخش، در نظام‌های آموزشی جهان مورد توجه برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران آموزشی می‌باشد. بازاندیشی در برنامه‌ریزی‌های آموزشی و درسی و شیوه آموزش و تدریس، همچنین تغییر و تحول در رویکردهای آموزشی در جهان، معلمان را بر آن داشته که خود به تفکر و تأمل در عمل تدریس بپردازند، از طرفی یکی از چالش‌های نظام آموزشی عدم یادگیری معنادار فراگیران، ترس از یادگیری، هراس از اصلاح، عدم تسلط معلمان، مدرسان در تدریس و علاقمندی کلیه کارگزاران آموزشی به تغییر و تحول درنظام آموزش - یادگیری و تدریس است، اگر تلاش‌های سیاست‌گذاران، برنامه‌ریزان آموزشی منجر به بهبود فرایند آمورزش - یادگیری (تدریس) نشود می‌توان گفت نظام آموزشی با مشکلی جدی روبه‌روست و باید درباره‌ی این مسئله به تفکر و تامل پرداخت. در تدریس پژوهی، مسئله تدریس یک مبحث و بهسازی مستمر آموزش و تدریس است که ممکن است همکار/همکاران (همتایان) هم در تدریس این مبحث با مسئله‌ای مواجه باشند که همه درباره‌ی آن مبحث درسی به گفت‌وگو، تدوین طرح درس، ارزیابی، بازنگری و بازاندیشی می‌پردازند، در این فرایند همه از هم یاد می‌گیرند و باعث رشد حرفه‌ای آن‌ها می‌شود. درس پژوهی الگوی عملی بازبینی مداوم الگوهای ذهنی و بازاندیشی مشارکتی عمل کارگزاران آموزشی است. این الگو مبتنی بر پژوهش مشارکتی معلمان در کلاس درس است و الگویی مؤثر برای بهبود مستمر آموزش [و تدریس] محسوب می‌شود. درس پژوهی به مثابه روش نوین پژوهش در عمل و هسته‌های کوچک تحول در آموزش، به گسترش پژوهش و تولید دانش حرفه‌ای در مدرسه کمک می‌کند. به علاوه بر فرایند یادگیری گروهی و بهسازی مستمر مبتنی است و فرصتی برای سهیم شدن کارگزاران آموزشی در تجربه‌های یکدیگر فراهم می‌آورد. در بخشی از تدریس پژوهی یا درس‌پژوهی (Lesson study: researcher-teacher) می‌خوانیم: عنصر دیگری که می‌تواند تاثیر بسزایی در "درس پژوهی" داشته باشد، آوردن یک کارشناس بیرونی مثلاً یک معلم یا محقق است که با اطلاعات قابل توجهی از موضوع تحت مطالعه و نحوه‌ی تدریس آن و یا هر دو داشته باشد. کارشناس بیرونی می‌تواند نقش مهم و حیاتی در درون و بیرون از مدرسه ایفا نماید، نقش کارشناس بیرونی در درس پژوهی این‌ست که سوال‌هایی در اذهان بیافریند، دیدگاه‌های جدیدی اضافه کند و یک کمک – محقق باشد نه اینکه به دیگران بگوید که چه کار کنند. یک کارشناس موضوع درس می‌تواند در بیرون کشیدن مطالب مفید از میان حجم عظیمی از منابع ظاهراً سودمند اینترنتی و چاپی، کمک شایانی به معلمان بکند. نقش کارشناس بیرونی در درس پژوهی ژاپن: پروفسور کنجو، یک مربی معلم با تجربه‌ی ریاضی در دانشگاه ملی است که در آموزش پیش از خدمت معلمان شهرت دارد و به عنوان مفسر بیرونی در درس پژوهشی از او دعوت به عمل می‌آید. گاهی اوقات، یک مفسر بیرونی، ارتباط نزدیک‌تری با مدرسه یا گروهی از معلمان برقرار می‌کند. همانطور که مشاهده می‌کنید یک کارشناس بیرونی، به تناسب شرایط مختلف، می‌تواند نقش‌های متفاوتی را ایفا کند. یک کارشناس بیرونی درست مثل یک معلم در کلاس درس است، همان‌طور که یک معلم باید ارزیابی و عمل خود را بر اساس نیاز دانش‌آموزان انجام دهد، مفسر بیرونی نیز باید همان کار را با معلمانی که در درس پژوهی شرکت دارند، بکند. درس پژوهی، بر یادگیری و پیشرفت دانش آموز متمرکز است. در واقع، یادگیری دانش‌آموزان محور اصلی تدریس پژوهی است، درس پژوهی، فرصت نادر و ارزشمندی برای معلمان ایجاد می‌کند که در کلاس حضور داشته باشند، تا فقط یادگیری دانش‌آموز را بررسی کنند، بی‌آنکه مقید به مدیریت یا آموزش دانش‌آموزان باشند. فهرست مطالبپیشگفتارفصل 1: کلیات تدریس پژوهیمقدمهتدریس پژوهیچیستی درس پژوهیویژگی‌های درس پژوهیهدف‌های درس پژوهیطراحیاجراارزیابیبازبینی و باز‌اندیشیچرخه‌های درس پژوهیویژگی‌های توسعه حرفه‌ای کارآمداثرات درس پژوهیراهکارهای رسیدن به مسائل درسی خوبمشخصات همکاری و یادگیری مشارکتی تدریس پژوهیتعداد اعضای گروه درس پژوهیتعیین بهترین اندازه و ترکیب برای گروهنکاتی در ارتباط با مدیران معلمان و کارکنان آموزشی مدارسدرس پژوهی چیست؟تفاوت اقدام پژوهی با درس پژوهیاقدام پژوهیدرس پژوهی: الگوی ژاپنی برای رشد حرفه‌ای معلمان در کلاس درسشباهت‌های درس پژوهی و اقدام پژوهیدرس پژوهی: رویکرد نو در پژوهش مشارکتی معلمانمراحل فرایند تدریس پژوهیچرخه درس پژوهیپرسش و پاسخ درباره درس پژوهیچگونه باید آغاز کنیم؟چه نوع پشتیبانی و حمایت‌هایی لازم است؟نکات کلیدی که گروه درس پژوهی باید در ذهن داشته باشد چیست؟معلمان از "درس پژوهش" چه چیزی عایدشان می‌شود؟گروه درس پژوهی "تفکر ریاضی" فدراسیون آمریکایی معلمانتوصیه‌های معلمان شرکت کننده در فدراسیون آمریکایی معلمان درباره درس پژوهیفصل 2: پیشینه‌ی درس پژوهیمقدمهبررسی ادبیات و پیشینه درس پژوهیفرایند درس پژوهی معلمانپژوهش مشارکتی معلمان در کلاس درسمنطق درس پژوهیفصل 3: مراحل درس پژوهیمقدمهنوشتن گزارش درس پژوهینکاتی در مورد تدوین گزارش کتبیمحتوای گزارش تدریس پژوهیراهبردهایی برای ترویج درس پژوهیدرس پژوهی در ایرانفصل 4: مدل‌های درس پژوهیمقدمهالگوهای تدریس پژوهیمدل سرکارآرانیمدل فرناندز – یوشیدامدل ریچاردسونمدل لوئیسمدل ایوبیانمدل اکتفایی‌نژادپژوهش حبیبزادهفصل 5: جلسات درس پژوهیمقدمهانتخاب یک عنواناجرای بحث بعد ازدرسآموخته‌هایتان رابه اشتراک بگذاریدمحتوای جلسات درس پژوهیدرس‌های پژوهشی در فرایند درس پژوهیناظران بیرونی در فرایند تدریس پژوهینقش فناوری در فرایند درس پژوهیفصل 6: چالش‌های درس پژوهیمقدمهچالش‌های تدریس پژوهیدشواری‌های اجرا و استمرار درس پژوهیمنابعکتابنامه

more_vert کتاب جمع‌سپاری، گامی فراتر

ادامه مطلب

closeکتاب جمع‌سپاری، گامی فراتر

جین فابریس لبراتی و کاچیا لوبر لبراتی در کتاب جمع‌سپاری، گامی فراتر، راهکاری نوآورانه را که موجب بهبود عملکرد صحیح سازمان در موقعیت‌های متفاوت مدیریتی می‌شود، تجزیه و تحلیل می‌کنند. کتاب جمع‌سپاری، گامی فراتر (Crowdsourcing One Step Beyond) در زمینه‌ی علوم مدیریت بنیان نهاده شده است؛ یعنی علومی که در صدد درک و فهمیدن کار به منظور بهبود بخشیدن به عملکرد سازمان‌ها می‌باشند. یک موقعیت مدیریتی زمانی به وجود می‌آید که شرکت‌ کنندگان گرد هم آورده می‌شوند و باید در طول مدت زمانی مشخص، یک کار جمعی را به انجام رسانند؛ که آن کار منجر به نتیجه‌ای می‌شود و آن نتیجه توسط بیرونی‌ها، مورد قضاوت قرار می‌گیرد. بنابراین یک موقعیت مدیریتی، اعمال افراد را شامل می‌شود، اما این اعمال در جهت نظام بخشیدن به عملکرد سازمان می‌باشند. به علاوه، انتظار نتیجه‌ای را می‌کشند و آن نتیجه توسط ذینفعان مختلف و شرکت‌ کنندگان اصلی در آن سازمان ارزیابی می‌گردد. البته، انواع مختلفی از موقعیت‌های مدیریتی وجود دارند، که بارزترین آن‌ها تغییرات در دنیای اقتصاد است. جمع‌سپاری، بیرونی‌سازی توسط یک سازمان است که از طریق نرم‌افزاری اینترنتی صورت می‌پذیرد. در این روش یک فعالیت، به گروه زیادی از افراد که در بیشتر مواقع، هویت آن‌ها گمنام است، بیرونی‌سازی می‌شود. بیرونی‌سازی شیوه‌ی مهم راهبری فعالیت‌ها و قراردادی است که تصریح می‌نماید که یک سازمان، انجام بخشی از فعالیت‌هایی را که در قبال آن‌ها مسئول می‌باشد به سازمان دیگری می‌سپارد. چنین قراردادی به جزئیات انتقال فعالیت رسمیت می‌بخشد. جمع‌سپاری نه تنها به دنیای کسب و کار می‌پردازد، بلکه دامنه‌ی کاربردهای آن بسیار گسترده‌تر است. یکی از اهداف کتاب حاضر این است که با ارائه‌ی یک جمع‌بندی کامل از تمام اشکال آن و تعریف ویژگی‌های خاص هر یک، تنوع جمع‌سپاری را نشان دهد. جین فابریس لبراتی (Jean Fabrice Lebraty) و کاچیا لوبر لبراتی (Katia Lober Lebraty)، در این کتاب علاوه بر جمع‌سپاری، به مفاهیمی چون خلق ارزش، تأمین مالی، خرد جمعی و تکه کاری نیز می‌پردازند. جمع‌سپاری الزاماً شامل برقرار ساختن رابطه‌ای بین یک سازمانی که بیرونی‌سازی می‌کند و افرادی که وظیفه‌ی بیرونی شده را از طریق وب می‌پذیرند، می‌باشد. نکته‌ی مهم در این روابط، ایده‌ی اعتماد است. مفهوم اعتماد، موضوع بسیاری از مطالعات در علم مدیریت می‌باشد. چندین دیدگاه در خصوص اعتماد وجود دارد. اما همه‌ی آن‌ها با این فرض شروع می‌شوند که اعتماد از شرایط پرخطر (پرریسک) و نامطمئن پدید می‌آید. در بخشی از کتاب جمع‌سپاری، گامی فراتر می‌خوانیم: هر سازمانی همیشه خواسته است که محیط خود را درک کند. برای این منظور، یک نزدیکی خاصی لازم است. جستجو برای شناختن شرکت‌ کنندگان مهم در محیط یک شرکت که سابقاً این کار به شرکت‌هایی محول می‌شد که تخصص و حیطه‌ی فعالیت آن‌ها نظرسنجی بود، می‌تواند توسط جمع‌سپاری نیز انجام گیرد. بنابراین، جمع‌سپاری و اصالت عبارت است از برون‌سپاری فعالیت جستجو برای درک احساسات و علایق مرتبط با یک سازمان، برند یا محصول به جمعیت. انتظار ابتکارات اصیل توسط شرکت‌ کنندگان در جمع‌سپاری، تا حد بسیار زیادی، در رابطه با یک برند می‌باشند (لگو، دل، گراویس، کیکرز و غیره). بنابراین، چنین مسئله‌ای سازگار با اصالت برند می‌باشد. بر طبق اظهارات کولار و زابکار (2010)، اصالت برند را می‌توان از بعد شناختی یا تجربی نیز تعریف نمود. تصویر شناختی نمایان‌گر باورهایی است که بر طبق آن‌ها، مصرف‌ کنندگان، یک برند را اصیل قلمداد می‌کنند. در این رویکرد، یک برند اصیل، برندی است که اصل و منشاء آن اصالت دارد، تک و واقعی است، و دارای مجوز می‌باشد. اگر در سرتاسر پیشینه‌ی کسب و کار و عملکردهای تجاری، اصالت برند از ابعاد شناختی بیرون آمده باشد، باید گفت که این اصالت، برخاسته از عوامل عاطفی و حسی نیز می‌باشد. از زاویه‌ی تجربی، یک برند اصیل حاکی از یک رابطه‌ی نزدیک یا حتی احساساتی بین برند و مصرف‌ کننده می‌باشد (گوب إم. 2001). برند همچون کاتالیزوری است برای تجربه که خاطره‌ی مصرف‌ کننده از آن برند را برایش تداعی می‌کند (کووا، 2001، ص. 78) و یا باعث می‌شود که او هویت شخصی خودش را ایجاد یا تثبیت نماید (مکینتاش 1999). در این صورت، یک برند اصیل نیازمند یک اتصال قوی است، یک نزدیکی حقیقی بین برند و مصرف‌ کننده که باعث خواهد شد مصرف‌ کننده در آن برند سرمایه‌گذاری کند و در ساخت و وجهه‌ی آن شرکت نماید. فهرست مطالب مقدمهفصل یکم: محیط پرآشوب و تناقضمالی‌گرایی اقتصادی و چالش‌های آنگسترش انبوه اینترنت و پیامدهای آنهم‌زیستی متناقض کمبود و مازاد اطلاعاتیتقارن منحصر به فرد بحران و ایستاییبخش بانکداری آنلاینبخش پستبخش تلویزیونبخش آموزش: دانشگاه‌های فرانسوینتیجه‌ای که باید از این موارد گرفت: مردم یک منبع دست‌کم ‌گرفته‌شده و کم‌تر بهره‌برداری شده باقی مانده‌اندفصل دوم: جمع‌سپاری: شکل جدیدی از بیرونی‌سازیمفهوم بیرونی‌سازیمفهوم روابطمفهوم جمعیتجمعیت به هم مرتبطفهمیدن جمعیتجمعیت‌ها و متخصصانفصل سوم: جمع‌سپاری و خلق ارزشخلق ارزشچه نوع ارزشی؟چه نوع جمعیتی؟پیش به سوی یک مدل کسب و کار تغییریافتهفصل چهارم: اشکال جمع‌سپاریتکه‌کاری جمعیتکه‌کاری جمعی چیست؟چرا تکه‌کاری جمعی مؤثر واقع می‌افتد؟محدودیت‌هاآیندهخرد جمعیخرد جمعی چیست؟چرا خرد جمعی مؤثر واقع می‌افتد؟محدودیت‌هاآیندهتأمین‌مالی جمعیتأمین‌مالی جمعی چیست؟یک مثال نمایان‌گرچرا تأمین‌مالی جمعی مؤثر واقع می‌شود؟محدودیت‌هاآیندهجمع‌سپاری و پیش‌بینیجمع‌سپاری و پیش‌بینی چیست؟یک مثال نمایان‌گرچرا جمع‌سپاری و پیش‌بینی مؤثر واقع می‌افتد؟محدودیت‌هاآیندهجمع‌سپاری و نوآوریجمع‌سپاری و نوآوری چیست؟چرا جمع‌سپاری و نوآوری مؤثر واقع می‌شود؟محدودیت‌هاآیندهجمع‌سپاری و اصالتجمع‌سپاری و اصالت چیست؟چرا جمع‌سپاری و اصالت مؤثر واقع می‌شود؟محدودیت‌هاآیندهحسابرسی جمعیحسابرسی جمعی چیست؟چرا حسابرسی جمعی مؤثر واقع می‌افتد؟محدودیت‌هاآیندهکنترل جمعیکنترل جمعی چیست؟چرا کنترل جمعی مؤثر واقع می‌شود؟محدودیت‌هاآیندهتصدی‌گری جمعیتصدی‌گری جمعی چیست؟یک مثال بارزچرا تصدی‌گری جمعی مؤثر واقع می‌افتد؟محدودیت‌هاآیندهمراقبت جمعیمراقبت جمعی چیست؟یک مثال نمایان‌گرچرا مراقبت جمعی مؤثر واقع می‌افتد؟محدودیت‌هاآیندهفصل پنجم: خطرات جمع‌سپاریفصل ششم: آینده‌ی جمع‌سپارینتیجه‌گیریفهرست منابع

more_vert کتاب جمع‌سپاری، گامی فراتر

ادامه مطلب

closeکتاب جمع‌سپاری، گامی فراتر

جین فابریس لبراتی و کاچیا لوبر لبراتی در کتاب جمع‌سپاری، گامی فراتر، راهکاری نوآورانه را که موجب بهبود عملکرد صحیح سازمان در موقعیت‌های متفاوت مدیریتی می‌شود، تجزیه و تحلیل می‌کنند. کتاب جمع‌سپاری، گامی فراتر (Crowdsourcing One Step Beyond) در زمینه‌ی علوم مدیریت بنیان نهاده شده است؛ یعنی علومی که در صدد درک و فهمیدن کار به منظور بهبود بخشیدن به عملکرد سازمان‌ها می‌باشند. یک موقعیت مدیریتی زمانی به وجود می‌آید که شرکت‌ کنندگان گرد هم آورده می‌شوند و باید در طول مدت زمانی مشخص، یک کار جمعی را به انجام رسانند؛ که آن کار منجر به نتیجه‌ای می‌شود و آن نتیجه توسط بیرونی‌ها، مورد قضاوت قرار می‌گیرد. بنابراین یک موقعیت مدیریتی، اعمال افراد را شامل می‌شود، اما این اعمال در جهت نظام بخشیدن به عملکرد سازمان می‌باشند. به علاوه، انتظار نتیجه‌ای را می‌کشند و آن نتیجه توسط ذینفعان مختلف و شرکت‌ کنندگان اصلی در آن سازمان ارزیابی می‌گردد. البته، انواع مختلفی از موقعیت‌های مدیریتی وجود دارند، که بارزترین آن‌ها تغییرات در دنیای اقتصاد است. جمع‌سپاری، بیرونی‌سازی توسط یک سازمان است که از طریق نرم‌افزاری اینترنتی صورت می‌پذیرد. در این روش یک فعالیت، به گروه زیادی از افراد که در بیشتر مواقع، هویت آن‌ها گمنام است، بیرونی‌سازی می‌شود. بیرونی‌سازی شیوه‌ی مهم راهبری فعالیت‌ها و قراردادی است که تصریح می‌نماید که یک سازمان، انجام بخشی از فعالیت‌هایی را که در قبال آن‌ها مسئول می‌باشد به سازمان دیگری می‌سپارد. چنین قراردادی به جزئیات انتقال فعالیت رسمیت می‌بخشد. جمع‌سپاری نه تنها به دنیای کسب و کار می‌پردازد، بلکه دامنه‌ی کاربردهای آن بسیار گسترده‌تر است. یکی از اهداف کتاب حاضر این است که با ارائه‌ی یک جمع‌بندی کامل از تمام اشکال آن و تعریف ویژگی‌های خاص هر یک، تنوع جمع‌سپاری را نشان دهد. جین فابریس لبراتی (Jean Fabrice Lebraty) و کاچیا لوبر لبراتی (Katia Lober Lebraty)، در این کتاب علاوه بر جمع‌سپاری، به مفاهیمی چون خلق ارزش، تأمین مالی، خرد جمعی و تکه کاری نیز می‌پردازند. جمع‌سپاری الزاماً شامل برقرار ساختن رابطه‌ای بین یک سازمانی که بیرونی‌سازی می‌کند و افرادی که وظیفه‌ی بیرونی شده را از طریق وب می‌پذیرند، می‌باشد. نکته‌ی مهم در این روابط، ایده‌ی اعتماد است. مفهوم اعتماد، موضوع بسیاری از مطالعات در علم مدیریت می‌باشد. چندین دیدگاه در خصوص اعتماد وجود دارد. اما همه‌ی آن‌ها با این فرض شروع می‌شوند که اعتماد از شرایط پرخطر (پرریسک) و نامطمئن پدید می‌آید. در بخشی از کتاب جمع‌سپاری، گامی فراتر می‌خوانیم: هر سازمانی همیشه خواسته است که محیط خود را درک کند. برای این منظور، یک نزدیکی خاصی لازم است. جستجو برای شناختن شرکت‌ کنندگان مهم در محیط یک شرکت که سابقاً این کار به شرکت‌هایی محول می‌شد که تخصص و حیطه‌ی فعالیت آن‌ها نظرسنجی بود، می‌تواند توسط جمع‌سپاری نیز انجام گیرد. بنابراین، جمع‌سپاری و اصالت عبارت است از برون‌سپاری فعالیت جستجو برای درک احساسات و علایق مرتبط با یک سازمان، برند یا محصول به جمعیت. انتظار ابتکارات اصیل توسط شرکت‌ کنندگان در جمع‌سپاری، تا حد بسیار زیادی، در رابطه با یک برند می‌باشند (لگو، دل، گراویس، کیکرز و غیره). بنابراین، چنین مسئله‌ای سازگار با اصالت برند می‌باشد. بر طبق اظهارات کولار و زابکار (2010)، اصالت برند را می‌توان از بعد شناختی یا تجربی نیز تعریف نمود. تصویر شناختی نمایان‌گر باورهایی است که بر طبق آن‌ها، مصرف‌ کنندگان، یک برند را اصیل قلمداد می‌کنند. در این رویکرد، یک برند اصیل، برندی است که اصل و منشاء آن اصالت دارد، تک و واقعی است، و دارای مجوز می‌باشد. اگر در سرتاسر پیشینه‌ی کسب و کار و عملکردهای تجاری، اصالت برند از ابعاد شناختی بیرون آمده باشد، باید گفت که این اصالت، برخاسته از عوامل عاطفی و حسی نیز می‌باشد. از زاویه‌ی تجربی، یک برند اصیل حاکی از یک رابطه‌ی نزدیک یا حتی احساساتی بین برند و مصرف‌ کننده می‌باشد (گوب إم. 2001). برند همچون کاتالیزوری است برای تجربه که خاطره‌ی مصرف‌ کننده از آن برند را برایش تداعی می‌کند (کووا، 2001، ص. 78) و یا باعث می‌شود که او هویت شخصی خودش را ایجاد یا تثبیت نماید (مکینتاش 1999). در این صورت، یک برند اصیل نیازمند یک اتصال قوی است، یک نزدیکی حقیقی بین برند و مصرف‌ کننده که باعث خواهد شد مصرف‌ کننده در آن برند سرمایه‌گذاری کند و در ساخت و وجهه‌ی آن شرکت نماید. فهرست مطالبمقدمهفصل یکم: محیط پرآشوب و تناقضمالی‌گرایی اقتصادی و چالش‌های آنگسترش انبوه اینترنت و پیامدهای آنهم‌زیستی متناقض کمبود و مازاد اطلاعاتیتقارن منحصر به فرد بحران و ایستاییبخش بانکداری آنلاینبخش پستبخش تلویزیونبخش آموزش: دانشگاه‌های فرانسوینتیجه‌ای که باید از این موارد گرفت: مردم یک منبع دست‌کم ‌گرفته‌شده و کم‌تر بهره‌برداری شده باقی مانده‌اندفصل دوم: جمع‌سپاری: شکل جدیدی از بیرونی‌سازیمفهوم بیرونی‌سازیمفهوم روابطمفهوم جمعیتجمعیت به هم مرتبطفهمیدن جمعیتجمعیت‌ها و متخصصانفصل سوم: جمع‌سپاری و خلق ارزشخلق ارزشچه نوع ارزشی؟چه نوع جمعیتی؟پیش به سوی یک مدل کسب و کار تغییریافتهفصل چهارم: اشکال جمع‌سپاریتکه‌کاری جمعیتکه‌کاری جمعی چیست؟چرا تکه‌کاری جمعی مؤثر واقع می‌افتد؟محدودیت‌هاآیندهخرد جمعیخرد جمعی چیست؟چرا خرد جمعی مؤثر واقع می‌افتد؟محدودیت‌هاآیندهتأمین‌مالی جمعیتأمین‌مالی جمعی چیست؟یک مثال نمایان‌گرچرا تأمین‌مالی جمعی مؤثر واقع می‌شود؟محدودیت‌هاآیندهجمع‌سپاری و پیش‌بینیجمع‌سپاری و پیش‌بینی چیست؟یک مثال نمایان‌گرچرا جمع‌سپاری و پیش‌بینی مؤثر واقع می‌افتد؟محدودیت‌هاآیندهجمع‌سپاری و نوآوریجمع‌سپاری و نوآوری چیست؟چرا جمع‌سپاری و نوآوری مؤثر واقع می‌شود؟محدودیت‌هاآیندهجمع‌سپاری و اصالتجمع‌سپاری و اصالت چیست؟چرا جمع‌سپاری و اصالت مؤثر واقع می‌شود؟محدودیت‌هاآیندهحسابرسی جمعیحسابرسی جمعی چیست؟چرا حسابرسی جمعی مؤثر واقع می‌افتد؟محدودیت‌هاآیندهکنترل جمعیکنترل جمعی چیست؟چرا کنترل جمعی مؤثر واقع می‌شود؟محدودیت‌هاآیندهتصدی‌گری جمعیتصدی‌گری جمعی چیست؟یک مثال بارزچرا تصدی‌گری جمعی مؤثر واقع می‌افتد؟محدودیت‌هاآیندهمراقبت جمعیمراقبت جمعی چیست؟یک مثال نمایان‌گرچرا مراقبت جمعی مؤثر واقع می‌افتد؟محدودیت‌هاآیندهفصل پنجم: خطرات جمع‌سپاریفصل ششم: آینده‌ی جمع‌سپارینتیجه‌گیریفهرست منابع

more_vert کتاب جمع‌سپاری، گامی فراتر

ادامه مطلب

closeکتاب جمع‌سپاری، گامی فراتر

جین فابریس لبراتی و کاچیا لوبر لبراتی در کتاب جمع‌سپاری، گامی فراتر، راهکاری نوآورانه را که موجب بهبود عملکرد صحیح سازمان در موقعیت‌های متفاوت مدیریتی می‌شود، تجزیه و تحلیل می‌کنند. کتاب جمع‌سپاری، گامی فراتر (Crowdsourcing One Step Beyond) در زمینه‌ی علوم مدیریت بنیان نهاده شده است؛ یعنی علومی که در صدد درک و فهمیدن کار به منظور بهبود بخشیدن به عملکرد سازمان‌ها می‌باشند. یک موقعیت مدیریتی زمانی به وجود می‌آید که شرکت‌ کنندگان گرد هم آورده می‌شوند و باید در طول مدت زمانی مشخص، یک کار جمعی را به انجام رسانند؛ که آن کار منجر به نتیجه‌ای می‌شود و آن نتیجه توسط بیرونی‌ها، مورد قضاوت قرار می‌گیرد. بنابراین یک موقعیت مدیریتی، اعمال افراد را شامل می‌شود، اما این اعمال در جهت نظام بخشیدن به عملکرد سازمان می‌باشند. به علاوه، انتظار نتیجه‌ای را می‌کشند و آن نتیجه توسط ذینفعان مختلف و شرکت‌ کنندگان اصلی در آن سازمان ارزیابی می‌گردد. البته، انواع مختلفی از موقعیت‌های مدیریتی وجود دارند، که بارزترین آن‌ها تغییرات در دنیای اقتصاد است. جمع‌سپاری، بیرونی‌سازی توسط یک سازمان است که از طریق نرم‌افزاری اینترنتی صورت می‌پذیرد. در این روش یک فعالیت، به گروه زیادی از افراد که در بیشتر مواقع، هویت آن‌ها گمنام است، بیرونی‌سازی می‌شود. بیرونی‌سازی شیوه‌ی مهم راهبری فعالیت‌ها و قراردادی است که تصریح می‌نماید که یک سازمان، انجام بخشی از فعالیت‌هایی را که در قبال آن‌ها مسئول می‌باشد به سازمان دیگری می‌سپارد. چنین قراردادی به جزئیات انتقال فعالیت رسمیت می‌بخشد. جمع‌سپاری نه تنها به دنیای کسب و کار می‌پردازد، بلکه دامنه‌ی کاربردهای آن بسیار گسترده‌تر است. یکی از اهداف کتاب حاضر این است که با ارائه‌ی یک جمع‌بندی کامل از تمام اشکال آن و تعریف ویژگی‌های خاص هر یک، تنوع جمع‌سپاری را نشان دهد. جین فابریس لبراتی (Jean Fabrice Lebraty) و کاچیا لوبر لبراتی (Katia Lober Lebraty)، در این کتاب علاوه بر جمع‌سپاری، به مفاهیمی چون خلق ارزش، تأمین مالی، خرد جمعی و تکه کاری نیز می‌پردازند. جمع‌سپاری الزاماً شامل برقرار ساختن رابطه‌ای بین یک سازمانی که بیرونی‌سازی می‌کند و افرادی که وظیفه‌ی بیرونی شده را از طریق وب می‌پذیرند، می‌باشد. نکته‌ی مهم در این روابط، ایده‌ی اعتماد است. مفهوم اعتماد، موضوع بسیاری از مطالعات در علم مدیریت می‌باشد. چندین دیدگاه در خصوص اعتماد وجود دارد. اما همه‌ی آن‌ها با این فرض شروع می‌شوند که اعتماد از شرایط پرخطر (پرریسک) و نامطمئن پدید می‌آید. در بخشی از کتاب جمع‌سپاری، گامی فراتر می‌خوانیم: هر سازمانی همیشه خواسته است که محیط خود را درک کند. برای این منظور، یک نزدیکی خاصی لازم است. جستجو برای شناختن شرکت‌ کنندگان مهم در محیط یک شرکت که سابقاً این کار به شرکت‌هایی محول می‌شد که تخصص و حیطه‌ی فعالیت آن‌ها نظرسنجی بود، می‌تواند توسط جمع‌سپاری نیز انجام گیرد. بنابراین، جمع‌سپاری و اصالت عبارت است از برون‌سپاری فعالیت جستجو برای درک احساسات و علایق مرتبط با یک سازمان، برند یا محصول به جمعیت. انتظار ابتکارات اصیل توسط شرکت‌ کنندگان در جمع‌سپاری، تا حد بسیار زیادی، در رابطه با یک برند می‌باشند (لگو، دل، گراویس، کیکرز و غیره). بنابراین، چنین مسئله‌ای سازگار با اصالت برند می‌باشد. بر طبق اظهارات کولار و زابکار (2010)، اصالت برند را می‌توان از بعد شناختی یا تجربی نیز تعریف نمود. تصویر شناختی نمایان‌گر باورهایی است که بر طبق آن‌ها، مصرف‌ کنندگان، یک برند را اصیل قلمداد می‌کنند. در این رویکرد، یک برند اصیل، برندی است که اصل و منشاء آن اصالت دارد، تک و واقعی است، و دارای مجوز می‌باشد. اگر در سرتاسر پیشینه‌ی کسب و کار و عملکردهای تجاری، اصالت برند از ابعاد شناختی بیرون آمده باشد، باید گفت که این اصالت، برخاسته از عوامل عاطفی و حسی نیز می‌باشد. از زاویه‌ی تجربی، یک برند اصیل حاکی از یک رابطه‌ی نزدیک یا حتی احساساتی بین برند و مصرف‌ کننده می‌باشد (گوب إم. 2001). برند همچون کاتالیزوری است برای تجربه که خاطره‌ی مصرف‌ کننده از آن برند را برایش تداعی می‌کند (کووا، 2001، ص. 78) و یا باعث می‌شود که او هویت شخصی خودش را ایجاد یا تثبیت نماید (مکینتاش 1999). در این صورت، یک برند اصیل نیازمند یک اتصال قوی است، یک نزدیکی حقیقی بین برند و مصرف‌ کننده که باعث خواهد شد مصرف‌ کننده در آن برند سرمایه‌گذاری کند و در ساخت و وجهه‌ی آن شرکت نماید. فهرست مطالبمقدمهفصل یکم: محیط پرآشوب و تناقضمالی‌گرایی اقتصادی و چالش‌های آنگسترش انبوه اینترنت و پیامدهای آنهم‌زیستی متناقض کمبود و مازاد اطلاعاتیتقارن منحصر به فرد بحران و ایستاییبخش بانکداری آنلاینبخش پستبخش تلویزیونبخش آموزش: دانشگاه‌های فرانسوینتیجه‌ای که باید از این موارد گرفت: مردم یک منبع دست‌کم ‌گرفته‌شده و کم‌تر بهره‌برداری شده باقی مانده‌اندفصل دوم: جمع‌سپاری: شکل جدیدی از بیرونی‌سازیمفهوم بیرونی‌سازیمفهوم روابطمفهوم جمعیتجمعیت به هم مرتبطفهمیدن جمعیتجمعیت‌ها و متخصصانفصل سوم: جمع‌سپاری و خلق ارزشخلق ارزشچه نوع ارزشی؟چه نوع جمعیتی؟پیش به سوی یک مدل کسب و کار تغییریافتهفصل چهارم: اشکال جمع‌سپاریتکه‌کاری جمعیتکه‌کاری جمعی چیست؟چرا تکه‌کاری جمعی مؤثر واقع می‌افتد؟محدودیت‌هاآیندهخرد جمعیخرد جمعی چیست؟چرا خرد جمعی مؤثر واقع می‌افتد؟محدودیت‌هاآیندهتأمین‌مالی جمعیتأمین‌مالی جمعی چیست؟یک مثال نمایان‌گرچرا تأمین‌مالی جمعی مؤثر واقع می‌شود؟محدودیت‌هاآیندهجمع‌سپاری و پیش‌بینیجمع‌سپاری و پیش‌بینی چیست؟یک مثال نمایان‌گرچرا جمع‌سپاری و پیش‌بینی مؤثر واقع می‌افتد؟محدودیت‌هاآیندهجمع‌سپاری و نوآوریجمع‌سپاری و نوآوری چیست؟چرا جمع‌سپاری و نوآوری مؤثر واقع می‌شود؟محدودیت‌هاآیندهجمع‌سپاری و اصالتجمع‌سپاری و اصالت چیست؟چرا جمع‌سپاری و اصالت مؤثر واقع می‌شود؟محدودیت‌هاآیندهحسابرسی جمعیحسابرسی جمعی چیست؟چرا حسابرسی جمعی مؤثر واقع می‌افتد؟محدودیت‌هاآیندهکنترل جمعیکنترل جمعی چیست؟چرا کنترل جمعی مؤثر واقع می‌شود؟محدودیت‌هاآیندهتصدی‌گری جمعیتصدی‌گری جمعی چیست؟یک مثال بارزچرا تصدی‌گری جمعی مؤثر واقع می‌افتد؟محدودیت‌هاآیندهمراقبت جمعیمراقبت جمعی چیست؟یک مثال نمایان‌گرچرا مراقبت جمعی مؤثر واقع می‌افتد؟محدودیت‌هاآیندهفصل پنجم: خطرات جمع‌سپاریفصل ششم: آینده‌ی جمع‌سپارینتیجه‌گیریفهرست منابع

more_vert کتاب رقص تغییر

ادامه مطلب

closeکتاب رقص تغییر

کتاب رقص تغییر اثر نویسنده پیتر سنگه است که  حسین اکبری و مسعود سلطانی آن را ترجمه کرده است و با پیشگفتار اختصاصی دکتر علینقی مشایخی چاپ شده است. عنوان انگلیسی این کتاب The Dance of Change: The challenges to sustaining momentum in a learning organization می باشد و این کتاب را انتشارات آریاناقلم منتشر کرده است موضوع کتاب: کتاب رقص تغییر با استناد به تجارب شرکت‌هایی که تغییرات پایدار را تجربه کرده‌اند، نشان می‌دهد چگونه تغییر ارزش‌ها، آرزوها و رفتارهای افراد با تغییرات بیرونی فرایندها، استراتژی‌ها، فعالیت‌ها و سیستم‌ها ترکیب می‌شود. این کتاب با رویکرد سیستمی، به مدیران‌عامل، مدیران عملیاتی، مدیران شبکه و اجرایی و همچنین مشاوران کمک می‌کند تا شیوه تفکر خود را درمورد تغییر، تغییر بدهند. خواندن این کتاب برای تمام کسانی که می‌خواهند سازمانی پویا و اثربخش داشته باشند، ضروری است.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی تحقیق تاریخی ، شیوه ها و کاربرد آن در ارتباطات

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی تحقیق تاریخی ، شیوه ها و کاربرد آن در ارتباطات

مقاله علمی و پژوهشی" تحقیق تاریخی ، شیوه ها و کاربرد آن در ارتباطات " مقاله ای است در 19 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به تحقیق تاریخی ، شیوه ها و کاربرد آن در ارتباطات، روایت ، تحلیل ، منابع دست اول ، منابع دست دوم ، نقد درونی و نقد بیرونی اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert کتاب راهنمای تئوری و عملی جبران خدمات

ادامه مطلب

closeکتاب راهنمای تئوری و عملی جبران خدمات

کتاب راهنمای تئوری و عملی جبران خدمات به قلم مری کاساندرا هامل، راهنمایی جهت کمک به مدیران است تا درک بهتری از اجزای جبران خدمات پیدا کنند و هنگام بازنگری سیاست‌ها و رویه‌ها، گزینه‌های در دسترس را جهت استخدام و نگهداری اثربخش‌تر کارکنان بشناسند. جبران خدمات کارکنان از جمله دغدغه‌های مهم و اساسی مدیران سازمان‌ها محسوب می‌شود. اگر مدیران در این حوزه دانش کافی داشته باشند، می‌توانند تصمیماتی بگیرند که در این حوزه درست‌تر و اثربخش‌تر عمل کنند. با اینکه امکان دارد دسترسی به منابع مطالعاتی و همچنین کتاب‌های فارسی که این دانش را به مدیران می‌دهد وجود داشته باشد، اما کمبود وقت برای مطالعه و مشغله زیاد مدیران، ایجاب می‌کند تا یک کتاب جامع اما مختصر و مفید در این حوزه وجود داشته باشد و نیاز آن دوچندان حس شود. مری کاساندرا هامل در کتاب راهنمای تئوری و عملی جبران خدمات (Compensation guide: a manual on compensation practice a theory) علاوه بر جبران خدمات، هر دو جنبه‌ی پاداش‌های درونی و بیرونی را تحلیل نموده و به اهمیت توازن درونی و رقابت‌پذیری بیرونی می‌پردازد. به نمونه‌هایی از نابرابری اشاره نموده و سؤالاتی را برای کمک به تعیین این که آیا واقعاً در سازمان توازن درونی و بیرونی برقرار است، ارائه می‌کند. در سال‌های اخیر جبران خدماتی که همه شکل‌های پرداخت و پاداش را پوشش دهد، بسیار پیچیده شده است. وقتی جبران خدمات دربر گیرنده بزرگ‌ترین هزینه عمده سازمان‌ها است، بسیار مهم است که مدیران چگونگی مدیریت اثربخش فعالیت‌های مرتبط با جبران خدمات را درک کنند. بخش‌هایی از کتاب راهنمای تئوری و عملی جبران خدمات جبران خدمات جامع کارکنان را به پرداخت پایه، پرداخت عملکردی و پرداخت غیر مستقیم دسته‌بندی و مزایا و معایب هر یک از شکل‌های پرداخت را ترسیم می‌کند. ارزشیابی شغل ابزاری است که شغل‌ها را مقایسه کرده و بر مبنای ارزش نسبی آن‌ها برای سازمان رتبه‌بندی می‌کند. به این دلیل که فرایند ارزشیابی شغل می‌تواند نقش اصلی جهت اطمینان از این که نظام جبران خدمات سازمان توازن درونی دارد، به لحاظ قانونی قابل دفاع است و رقابت پذیری خارجی دارد بازی کند، در سه فصل به آن پرداخته خواهد شد. مری کاساندرا هامل (Mary Cassandro Hamel) تقریبا تمام حوزه‌های جبران خدمات را به صورت مختصر و مفید مورد بررسی قرار داده است طوری که مطالعه آن در زمان نسبتا کوتاه، دانش خوبی را در مورد طراحی نظام‌های جبران خدمات در اختیارتان می‌گذارد. در بخشی از کتاب راهنمای تئوری و عملی جبران خدمات می‌خوانیم: هدف منشور حقوق بشر ایجاد اطمینان از این است که کارفرمایان در هیچ عرصه قدغن شده‌ای از ضوابط و شرایط قرارداد استخدامی تبعیض قائل نمی‌شوند. هنگام ارزیابی شایستگی برای استخدام، ثبت نام در برنامه‌های آموزشی، انتقال و ترفیعات، و ارزیابی عملکرد، تنها معیار مورد ملاحظه باید دانش، مهارت‌ها و توانایی‌ها آن چنان که برای وظایف ضروری شغل مورد نیاز است باشد. اگر چه شرح شغل‌ها با وظایف شغلی روشن و مشخص از منظر قانونی الزامی نیست، اما چون سندی هستند که نشان می‌دهد وظایف شغلی مشخص، شفاف، اولویت‌بندی شده و تراز شده هستند، یکی از بهترین تجربیات در تطابق با منشور حقوق بشر می‌باشند. حتی اگر یک کارمند نتواند یکی یا بیش‌تر از وظایف ضروری شغل را به سبب دلایلی که مرتبط با یک زمینه ممنوع شده است مانند عدم صلاحیت جسمی یا مذهبی انجام دهد، از کارفرما انتظار می‌رود «وسایل راحتی معقولی» را تهیه کند مگر این که انجام این کار «سختی غیر ضروری» به همراه داشته باشد. شرح شغل‌های جامع یک ابزار کلیدی برای نظام‌های جبران خدماتی که سازگاری درونی دارند، هستند و برای تجزیه و تحلیل شغل و مقایسه بی‌طرفانه بین جایگاه‌های شغلی کاربرد دارد. همچنین یک پشتیبان تحلیلی و ضروری برای گزینش و جذب، طراحی آموزش، سرپرستی، عملکرد کاری، تنظیم استانداردهای عملکردی و کمک به اطمینان از این که همه فعالیت‌های سازمانی در راستای برآوردن نیازهای سازمان است، می‌باشد. فهرست مطالبپیشگفتار مترجمپیشگفتار1. جبران خدمات و توازن درونی و بیرونی2. شکل‌های پرداخت3. ارزشیابی شغل4. امتیازدهی ارزش شغل‌ها5. ساختار پرداخت6. طراحی بسته مزایا7. پیوند پرداخت به عملکرد8. اتحادیه‌ها9. استفاده از پیمایش حقوق10. تبادل اطلاعات جبران خدماتپیوست: قوانین دولتی در محل کارفرهنگ اصطلاحاتمنابع

more_vert مقاله بررسی پیش‌بین‌های وسواس مرگ بر اساس متغیرهای جهت‌گیری مذهبی و سنخ شخصیتی عصبیت در پرستاران زن

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی پیش‌بین‌های وسواس مرگ بر اساس متغیرهای جهت‌گیری مذهبی و سنخ شخصیتی عصبیت در پرستاران زن

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی پیش‌بین‌های وسواس مرگ بر اساس متغیرهای جهت‌گیری مذهبی و سنخ شخصیتی عصبیت در پرستاران زن" مقاله ای است در 13 صفحه و با 27 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مطالعات زنان و خانواده منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث وسواس مرگ؛ جهت‌گیری مذهبی؛ سنخ شخصیتی عصبیت؛ پرستاران پرداخته شده است چکیده مقاله پژوهش حاضر به منظور بررسی پیش‌آیندهای وسواس مرگ از طریق جهت‌گیری مذهبی و سنخ شخصیتی عصبیت در پرستاران زن بیمارستان های شهر تهران انجام شد.مطالعۀحاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعۀ آماری پژوهش کلیۀ پرستاران زن بیمارستان‌های خصوصی شهر تهران (لاله، دی، آپادانا، آسیا، آزادی، تهرانپارس، خاتم‌الانبیاء، فجر) در سال 1391 بودند. به این منظور، 110 پرستار زناز طریق نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و با استفاده از پرسش‌نامه‌های وسواس مرگ عبدالخالق، جهت‌گیری مذهبی آلپورت و خرده مقیاس عصبیت پرسش‌نامه سنخ‌های شخصیتی نئو مورد بررسی قرار گرفتند. داده‌هاازطریقنرم‌افزار SPSSنسخۀ16وبااستفادهازآزمون-هایضریبهمبستگیپیرسونوتحلیلرگرسیونچندمتغیریتحلیلشدند. نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیری مشخص نمود که 30 درصد واریانس وسواس مرگ توسط متغیرهای پیش‌بین (جهتگیری مذهبی بیرونی و سنخ شخصیتی عصبیت) تبیین می‌شود. همچنین رابطۀ بین وسواس مرگ با جهت‌گیری مذهبی بیرونی عنوان مقاله [English] Prediction of Death Obsession According to Religious Orientation and Neurotic Personality Type in Female Nurses of Tehran چکیده [English] This study aimed to investigate the prediction of death obsession through religious orientation and neurotic personality type of female nurses of Tehran hospitals.The method used in the study was correlation and multiple regression analysis. The population of the study included all female nurses of private hospitals in Tehran (Laleh, Dey, Apadana, Asia, Azadi, Tehran, KhatamolanbIya, and Fajr) in 2012. Data was analyzed using SPSS version 16 and was examined using Pearson correlation coefficient and multiple regression analysis. The results of multiple regression analysis revealed that 30% of the variance death obsession is explained by death predictor variables (extrinsic religious orientation and neurotic personality type). The relationship between extrinsic religious orientation with obsession death (p<0/01), intrinsic religious orientation (p <0/01), and neurotic individual type (p<0/01) is significant. It can be concluded that extrinsic religious orientation and personality type can lead to the formation of neurotic and obsessively ruminative thoughts about death and its various aspects. کلیدواژه‌ها [English] death obsession, religious orientation, neurotic type, nurses دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .