جستجو در بایگانی
برای جستجو در عنوان حداقل ۴ حرف وارد کنید.
//

_____.

//

_____.

_

_

_

 
 
more_vert مقاله بررسی تطبیقی ـ انتقادی دیدگاه های علامه طباطبایی و آلوین پلنتینگا درباره اثبات وجود خدا

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی تطبیقی ـ انتقادی دیدگاه های علامه طباطبایی و آلوین پلنتینگا درباره اثبات وجود خدا

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی تطبیقی ـ انتقادی دیدگاه های علامه طباطبایی و آلوین پلنتینگا درباره اثبات وجود خدا" مقاله ای است در 18 صفحه و با 33 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اندیشه نوین دینی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  براهین، خداشناسی، فطرت، طباطبایی، پلنتینجا، ایمان‌گرایی پرداخته شده است چکیده مقاله در مقاله حاضر با روش تطبیقی ـ انتقادی به بررسی دیدگاه علامه طباطبایی و الوین پلنتینجا در خصوص مبانی فلسفی اثبات وجود خدا پرداخته‌ایم. هدف در این پژوهش تبیین، تطبیق، و نقد و بررسی دیدگاه علامه طباطبایی و الوین پلنتینجا، می‌باشد. علامه طباطبایی معتقد است وجود خدا امری بدیهی است و ادله اثبات وجود خدا نیز صرفا بر بداهت وجود خدا استدلال می‌کنند. پلنتینجا معتقد است، یک سری گزاره های جزیی وجود دارد که بدون اعتقاد به وجود خدا نمی‌توان آنها را پذیرفت. خدا وجود دارد که این گزاره های جزئی را برای یک دین‌دار یک گزاره واقعا پایه معرفی می کند. با اینکه پلنتینجا اعتقاد به وجود خدا را پایه می‌داند ولی پایه دانستن وجود خدا به معنای بداهت وجود خدا نیست. به همین جهت تفاوت جدی بین این دو دیدگاه وجود دارد. اثبات بداهت وجود خدا و تصدیق دیدگاه علامه به غایت دشوار است، چنانکه دیدگاه پلنتینجا حداکثر دیدگاهی گمانی و استقرایی خواهد بود دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله قضا و قدر و ارتباط آن با اعیان ثابته از منظر ابن‌عربی

ادامه مطلب

closeمقاله قضا و قدر و ارتباط آن با اعیان ثابته از منظر ابن‌عربی

مقاله علمی و پژوهشی " قضا و قدر و ارتباط آن با اعیان ثابته از منظر ابن‌عربی" مقاله ای است در 14 صفحه و با 16 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اندیشه نوین دینی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  قضا، قدر، اعیان ثابته و وحدت شخصی وجود پرداخته شده است چکیده مقاله ابن‌عربی در آثار مختلف خود، به‌ویژه در فصوص الحکم که دربردارنده آخرین دیدگاه‌های اوست، به تحلیل قضا و قدر و اعیان ثابته و ارتباط آنها با وحدت شخصی وجود پرداخته است. دفاع وی از وحدت شخصی وجود و تشکیک در مظاهر آن، این پندار را پدید آورده که قبول وحدت شخصیِ وجود، به سرایت «جبر» در ساحت رفتاری انسان می‌انجامد؛ زیرا در نظریه وحدت شخصی وجود، همه‌کاره در دار وجود، حضرت حق است. بنابراین صدور هر فعلی از انسان، یک صدور مجازی است. ابن‌عربی که این دیدگاه جبرگرایی را در افعال انسان قبول ندارد و چنین برداشتی را ساده‌لوحی می‌داند، به تحلیل وحدت شخصی وجود، و قضا و قدر و رابطه آنها با اعیان ثابته پرداخته است و با تبیین سرّ قدر و قبول و دفاع شدید از وحدت شخصی وجود، به تعامل حق و عبد در تحقق افعال حکم کرده و اختیار انسان را به رسمیت شناخته است. این مقاله، با کاوش در تبیین و تحلیل دیدگاه ابن‌عربی، از زاویه‌ای نو به آن پرداخته است. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله بررسی و نقد چیستی اختیار انسان از دیدگاه ژان‌پل‌سارتر

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی و نقد چیستی اختیار انسان از دیدگاه ژان‌پل‌سارتر

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی و نقد چیستی اختیار انسان از دیدگاه ژان‌پل‌سارتر" مقاله ای است در 18 صفحه و با 28 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اندیشه نوین دینی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  سارتر، تقدم وجود بر ماهیت، اصالت وجود، آزادی، اختیار پرداخته شده است چکیده مقاله اختیار انسان و دامنه آن از دیدگاه سارتر در این پژوهش مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در تبیین چیستی اختیار از دیدگاه سارتر باید گفت، وی معتقد به تقدم وجود بر ماهیت در انسان است. وجود انسان از سوی خداوند نیست، چراکه در این صورت موجب جبر در انسان خواهد شد. به اعتقاد او انسان همان اختیار و آزادی است و اختیار نیز همان انسان است. اما این دیدگاه صحیح نیست، زیرا: وجود هر موجود ممکنی، بدون علت خلاف بداهت است. خوب و بد نسبی و وابسته به خواست انسان خواهد شد. بین ماهیت نوعیه انسان و کمالات وجودی او خلط شده است. وجود طبیعت در انسان، علت تامه صدور افعال نیست. اصالت انسان به روح او است و خدا نیز امری واقعی است. ضمانت اجرایی‌ای برای عمل به صفات شایسته انسانی وجود نخواهد داشت. پژوهش پیش رو با روش تحلیلی ـ توصیفی در پی بررسی و نقد چیستی اختیار انسان از دیدگاه ژان‌پل‌سارتر است. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله توحید وجودی و نظریه وحدت وجود

ادامه مطلب

closeمقاله توحید وجودی و نظریه وحدت وجود

مقاله علمی و پژوهشی " توحید وجودی و نظریه وحدت وجود " مقاله ای است در 20 صفحه و با 99 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اندیشه نوین دینی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  توحید، توحید ذاتی، توحید وجودی، وجود ربطی، اطلاق، ظهور، تجلی پرداخته شده است چکیده مقاله رابطه توحید وجودی با هستی و کثرات از موضوعات کلامی و عرفانی است که در علم کلام کمتر بدان توجه شده است. نویسنده برای اثبات مدعای خود با ادله عقلی ناظر به ذات الوهی (صرف الوجود، بسیط الحقیقه، اطلاق، تحلیل علت فاعلی) و ناظر به جهان (وجود معلولی و ربطی جهان و کثرات) به تقریر و اثبات فرضیه خود پرداخته است. رویکرد دوم مقاله رویکرد نقلی است که با تحلیل و آیات و روایات با تقریرات مختلف (حضور خدا در تمام هستی، معیت و قرب خدا با هستی، توصیف خدا به اول و آخر، ظاهر و باطن و نور) نظریه تعمیم توحید وجودی به کل هستی و کثرات خارجی مورد تحلیل و تقریر قرار گرفته است که عملاً به نفی نظریه تباین وجود واجب و ممکن و اثبات وحدت وجود منتهی می‌شود. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب آواز خوش زندگی

ادامه مطلب

closeکتاب آواز خوش زندگی

در کتاب آواز خوش زندگی، همراه با مسیحا برزگر، زندگى را به آواز بخوانیم. تا مى‌توانیم بیش‌تر و بیش‌تر به اعماق دل خویش فرو شویم. پاى چوبین استدلال را به کلى کنار گذاریم. بى‌پا و سر شویم. گویى که تاکنون چنین پایى سست و چوبین را نداشته‌ایم. بگذاریم کارى که مى‌کنیم، ترجمان قلب‌مان باشد. در بخشی از کتاب آواز خوش زندگی می‌خوانیم: هرگز دست به کارى نزن، مگر آن که با تمام وجود مایل به انجام آن باشى؛ هرگز کارى را صرفاً به این دلیل که فکر مى‌کنى درست است، انجام نده.هیچ گاه از راه عقل صرف به آن حقیقت غایى نخواهى رسید؛باید از دروازه‌ى احساس وارد شوى.در دنیا دو تیپ آدم وجود دارند: تیپ اول آن‌هایى هستند که فقط راه عقل را مى‌شناسند، تیپ دوم کسانى هستند که فقط راه احساس را مى‌دانند.هردوى این‌ها به یک نقطه خواهند رسید و آن نقطه، خدا است.یک معبد بیش‌تر وجود ندارد، اما این معبد، دو دروازه دارد.زندگى فقط زمانى معنا دارد که در نغمه‌ها منتشر شویم.ما شبیه غنچه‌هاى بسته زندگى مى‌کنیم.باید مانند گل‌ها بخندیم.وقتى که همچون گل بشکفیم، زندگى معنا پیدا مى‌کند.اگر کسى وجود خویش را با هستى سهیم نشود، زندگیش معنا نخواهد داشت.هرکس که به این دنیا پا گذاشته، آمده است تا ترانه‌اى را بخواند؛ ترانه‌ى زندگى خود را.پس زندگى را به آواز بخوان!

more_vert مقاله نظریه فضیلتِ آدامز و استدلال اخلاقی از طریق بهترین تبیین از ارزش های عینی اخلاقی بر وجود خدا

ادامه مطلب

closeمقاله نظریه فضیلتِ آدامز و استدلال اخلاقی از طریق بهترین تبیین از ارزش های عینی اخلاقی بر وجود خدا

مقاله علمی و پژوهشی " نظریه فضیلتِ آدامز و استدلال اخلاقی از طریق بهترین تبیین از ارزش های عینی اخلاقی بر وجود خدا " مقاله ای است در 21 صفحه و با 16 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای اخلاقی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث استدلال اخلاقی بر وجود خدا، نظریه ی فضیلت آدامز، استدلال از طریق بهترین تبیین، عینیّت ارزش های اخلاقی، برتری معطوف به خیر پرداخته شده است چکیده مقاله در قرون اخیر، انتقادات گسترده ی فلسفی که با پیشرفت های چشمگیر علمی همراه شده است، اتقان براهین سنتی اثبات وجود خدا را متزلزل نموده و زیر سوال برده است. از این رو خداباوران برای اثبات معقولیّت دیدگاه خود، به حوزه ها و عرصه های نوینی همچون اخلاق روی آوردند. یکی از استدلال  های اخلاقی معاصر بر وجود خدا، استدلال اخلاقی رابرت مری هیو آدامز است. آدامز با ابداع نظریه ی فضیلت، تبیینی نوین از ارزشهای اخلاقی ارائه می دهد که هم قابلیّت توجیه عینیّت ارزش های اخلاقی، به عنوان مؤلفه ی مهم معناداری اخلاق را دارد و هم صدق خداباوری را به عنوان بخشی مهم از آن تبیین، معرفی می کند. در این مقاله به توضیح و تبیین این نظریه پرداخته ایم و به تقریر استدلال بر آمده از این نظریه، که قرائن و دلایلی بر وجود خدا فراهم می آورد می پردازیم و سپس نقدهای وارد شده بر آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله بررسی و تحلیل رویکردهای فلسفی، عرفانی و قرآنی براهین اثبات وجود خدا

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی و تحلیل رویکردهای فلسفی، عرفانی و قرآنی براهین اثبات وجود خدا

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی و تحلیل رویکردهای فلسفی، عرفانی و قرآنی براهین اثبات وجود خدا" مقاله ای است در 16 صفحه و با 42 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اندیشه نوین دینی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  خدا، برهان، قرآن، فلسفه، عرفان، خداشناسی پرداخته شده است چکیده مقاله در متون فلسفی تمرکز اصلی بر اثبات واجب است و توحید، از متفرعات اثبات واجب به‌شمار می‌آید. درحالی‌که متون عرفانی تمرکز خود را بر مسئله توحید قرار می‌دهد. قرآن نیز بیشتر بر توحید تأکید دارد تا بر اثبات وجود خدا. فیلسوف اولاً خدا را با علم حصولی و کلی می‌شناسد و ثانیاً در فلسفه هم خدا و هم مخلوقات از سنخ وجود هستند، اما هرکدام مرتبه‌ای از وجود؛ درحالی‌که عارف به خدای خویش علم حضوری دارد و فقط او را موجود می‌داند و غیر از خدا ـ نه خود و نه هیچ‌چیز دیگر را ـ موجود نمی‌داند. قرآن نیز زمانی که درباره خدا سخن می‌گوید به وضوح از خدایی شخصی یاد می‌کند. در این نوشتار تلاش کرده‌ایم با تمرکز بر سه دسته از متون اسلامی (متن قرآن، متون عرفانی و متون فلسفی) نحوه نگرش هریک از این متون را نسبت به «براهین اثبات وجود خدا» تحلیل و بررسی کنیم. و با نگاهی درجه دو، نقاط تشابه و تمایز این سه رویکرد را نشان دهیم. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله معمّای آزمون حضرت زهرا(س) قبل از آفرینش ایشان

ادامه مطلب

closeمقاله معمّای آزمون حضرت زهرا(س) قبل از آفرینش ایشان

مقاله علمی و پژوهشی " معمّای آزمون حضرت زهرا(س) قبل از آفرینش ایشان" مقاله ای است در 20 صفحه و با 28 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اندیشه نوین دینی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  حضرت زهرا(س)، امتحان حضرت زهرا(س)، خلقت نوری، وجود برتر، وحدت تشکیکی وجود و امتحان تکوینی پرداخته شده است چکیده مقاله در زیارتنامه حضرت زهرا÷ آمده است: «ای آزموده‌ای که آفریدگارت تو را قبل از آفریدنت آزمود و تو را شکیبا یافت!» عبارت مذکور در این مقاله با تحلیل عقلی و برهانی تبیین شده است. حضرت زهرا÷ به استناد روایات، پیش از خلقت صُلبی (مادی و دنیوی) خلقتی نوری داشته است. ارتباط وجود نوری و وجود دنیوی حضرت و نیز متحد بودن و در عین حال مختلف بودن این دو وجود که مدلول عبارت مورد بحث است، با تمسک به اصول فلسفی تبیین می‌شود. همچنین با استناد به ادله‌ی عقلی و نقلی تبیین شده است که سنت الاهیِ «امتحان» ـ با دو گونه‌ی تکوینی و تشریعی ـ اختصاصی به حیات دنیوی ندارد و در عوالم پیش از عالم دنیا نیز جاری بوده است. روش کار در این مقاله توصیفی ـ تحلیلی است. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله مقایسه دو قاعده «بسیط‌الحقیقه» و «صرف‌الشیء» در اثبات مراتب توحید

ادامه مطلب

closeمقاله مقایسه دو قاعده «بسیط‌الحقیقه» و «صرف‌الشیء» در اثبات مراتب توحید

مقاله علمی و پژوهشی " مقایسه دو قاعده «بسیط‌الحقیقه» و «صرف‌الشیء» در اثبات مراتب توحید" مقاله ای است در 16 صفحه و با 19 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اندیشه نوین دینی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  قاعده صرف‌الشیء، قاعده‌ بسیط‌الحقیقه، توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید افعالی پرداخته شده است چکیده مقاله هدف این مقاله اثبات مراتب توحید( ذاتی، صفاتی و افعالی) نیست بلکه نقش دو قاعده صرف‌الشیء و بسیط‌‌الحقیقه براساس مبانی فلسفی خود یعنی اصالت وجود و اصالت ماهیت در اثبات مراتب توحید است.در این نوشتار سعی شده است به روش تحلیلی و استدلالی، تفاوت دو قاعده صرف‌الشیء و بسیط‌‌الحقیقه در اثبات مراتب توحید از دو منظر اصالت وجود و اصالت ماهیت مورد بررسی قرار گیرد. فرضیه این است که مراتب توحید براساس قاعده «صرف‌الشیء» در صورت باور به اصالت ماهیت قابل اثبات نیستند؛ با کمک قاعده بسیط‌الحقیقه، که ناظر به اصالت وجود و اطلاق وجودی حق تعالی است، علاوه بر صرافت وجود حق، می‌توان بساطت او را اثبات کرد و غبار کثرت وجودی ناشی از نگرش اصالت ماهوی و تباین حقایق را در ساحت توحید ذاتی، توحید صفاتی و افعالی زدود و به اثبات وجود واحد حقیقی پرداخت. نیز اثبات نمود که نه‌تنها صفات و کمالات ماسوای او بلکه همه افعال و آثار موجودات انتساب حقیقی بدو داشته و همگی مراتب و تجلیات آن وجود واحد می‌باشند. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله تبیین تجسم اعمال براساس ترتب عوالم کلی وجود

ادامه مطلب

closeمقاله تبیین تجسم اعمال براساس ترتب عوالم کلی وجود

مقاله علمی و پژوهشی " تبیین تجسم اعمال براساس ترتب عوالم کلی وجود (ماده، مثال، عقل)" مقاله ای است در 16صفحه و با 37فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اندیشه نوین دینی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  تجسم اعمال، تمثّل، عوالم سه‌گانه، نشئه، ملکات، عرض، صور باطنی پرداخته شده است چکیده مقاله تجسّم و تمثّل اعمال، از پیچیده‌ترین مباحث معاد است که آرای پرشماری در مورد عقلانی بودن یا نبودن آن وجود دارد؛ حتی برخی از متکلمان به دلیل اعتقاد به عرض بودن اعمال و عدم قابلیت عرض برای بقا، به لحاظ عقلی منکر تجسم اعمال شده‌اند. هر شیء، عقیده، عمل و موجودی در سه عالم ماده، مثال و عقل، یک حقیقت واحدی دارد که آن حقیقت در هر یک از این عوالم، متناسب با شرایط آن عالم، صورت و حالت خاصی به خود گرفته است و ملبس به لباس آن عالم می‌شود و این عوالم با هم، توالی و ترتب و تطابق دارند. درنتیجه اعمال آدمی، بعد از انجام در اثر تکرار، دارای آثار ماندگاری در نفس شده و به شکل ملکه درآمده‌اند و با استقرار در صقع وجودی نفس، با نفس آدمی به عوالم دیگر منتقل گشته، در آنجا ممثّل می‌شوند. برخی آیات قرآن هم مؤید عوالم سه‌گانه است و وجود اشیا با حقیقت واحد در این عوالم را تأیید می‌کند. نوشتار حاضر بر آن است تا وجود و تمثّل اعمال آدمی را در هر یک از نشئه‌های سه‌گانه تبیین و تحلیل عقلی کند دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert باران، منبعی جدید برای انرژی تجدیدپذیر

ادامه مطلب

closeباران، منبعی جدید برای انرژی تجدیدپذیر

محققان ژنراتوری ابداع کردند که از قطرات باران انرژی الکتریکی تولید می‌کند. به گزارش پایگاه اینترنتی «اوبرگیزمو»، سوخت‌های فسیلی سرانجام روزی تمام می‌شوند و به همین دلیل است که بسیاری از دانشمندان به دنبال یافتن منابع جایگزین و تجدیدپذیر انرژی هستند. از جمله منابع جایگزین که تاکنون شناخته شده‌اند، می‌توان به انرژی خورشیدی، انرژی بادی و آبی اشاره کرد. با این وجود محققان به تازگی دریافتند که باران نیز می‌تواند یک منبع بالقوه انرژی تجدیدپذیر باشد. به گفته محققان هر یک قطره باران می‌تواند ۱۴۰ ولت اختلاف پتانسیل الکتریکی تولید کند که برای تامین انرژی موردنیاز ۱۰۰ لامپ ال‌ای‌دی کوچک کافی است. چنین دستاوردی با ساخت ژنراتوری محقق شد که می‌تواند با استفاده از ساختاری به سبک ترانزیستور تأثیر میدان، از قطرات آب ولتاژ تولید کند. اگرچه بارش باران همیشگی نیست و در برخی مناطق بارش‌ها ناچیز است، با این وجود به این روش می‌توان از باران به عنوان یک منبع انرژی پشتیبان استفاده کرد. در طول بارش می‌توان این انرژی را جمع‌آوری و برای استفاده‌ در طول شب که دیگر خورشیدی برای تامین انرژی خورشیدی وجود ندارد یا در جایی که پنل‌های خورشیدی به هر دلیل کارآیی و تاثیر خود را از دست داده‌اند، ذخیره کرد.

more_vert مقاله تبیین عقلانی تسبیح موجودات در حکمت متعالیه

ادامه مطلب

closeمقاله تبیین عقلانی تسبیح موجودات در حکمت متعالیه

مقاله علمی و پژوهشی " تبیین عقلانی تسبیح موجودات در حکمت متعالیه" مقاله ای است در 18 صفحه و با 24 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اندیشه نوین دینی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  وجود، ماهیت، علم، تسبیح، مراتب وجود، تبیین عقلانی و حکمت متعالیه پرداخته شده است چکیده مقاله تسبیح موجودات یکی از حقایق عالم هستی است که قرآن کریم و روایات بسیاری بر آن اشاره دارند. اغلب مفسرین، مخصوصاً متأخرین آنها، این آیات را علاوه‌بر اینکه زبان حال موجودات می‌دانند، حمل بر زبان قال نیز می‌نمایند. از آنجا که تسبیح نمودن متفرع بر داشتن آگاهی است، ازاین‌رو نزد آنان، تمام موجودات حظی از علم دارند. صدرالمتألهین نیز در حکمت متعالیه با توجه به نگاه خاصی که نسبت به علم داشته است، در نظر نهایی خویش، علم را از مقولات ماهوی خارج می‌کند و آن را از سنخ وجود می‌داند و با اثبات مساوقت علم با وجود، برای آن مراتبی از شدت و ضعف قائل می‌شود. بر همین اساس، هر موجودی به‌اندازه مرتبه وجودی‌اش، از علم بهره‌مند می‌گردد. بدین‌ترتیب تبیین عقلانی از تسبیح موجودات عالم ارائه می‌دهد. این تحقیق عهده‌دار این تبیین است. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب Leadership & Results

ادامه مطلب

closeکتاب Leadership & Results

کتاب Leadership & Results دربارۀ رهبری و مفهوم آن و همچنین تفاوت آن با مدیریت است. رهبری به عنوان فرآیندی است که مردم و یا ایده‌های آن‌ها را هدایت می‌کند. مفهوم رهبری از زمان آغاز وجود داشته است. مفهوم آن یک رفتار ناگسستنی بود که به طور طبیعی با تعامل انسان رخ داد. آغازگر آن بستگی به لنزهای مورد بررسی دارد. از منظر الهیاتی، خداوند اولین رهبر تاریخی است که می‌تواند در نظر گرفته شود. اگرچه رهبری دارای تعاریف و پیچیدگی‌های فراوانی است، اما یک فرض اساسی درست است که هیچ رهبری بدون پیروان نمی‌تواند وجود داشته باشد. رهبری و مدیریت اغلب به طور متناوب استفاده می‌شود. مدیریت در ابتدای قرن بیستم ظهور کرد به عنوان یک علم به شمار می‌رفت که بر وظایف خاص مدیر متمرکز بود. بعدا آن را به عنوان مجموعه‌ای از توابع مورد نیاز برای نگه‌داشتن سازماندهی یک سازمان معرفی کردند.

more_vert مقاله تبیین تقریرهای برهان فطرت (تضایف) بر اثبات وجود خدا

ادامه مطلب

closeمقاله تبیین تقریرهای برهان فطرت (تضایف) بر اثبات وجود خدا

مقاله علمی و پژوهشی " تبیین تقریرهای برهان فطرت (تضایف) بر اثبات وجود خدا (با تأکید بر آرای آیت‌الله شاه‌آبادی) " مقاله ای است در 16 صفحه و با 27 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اندیشه نوین دینی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  فطرت، تضایف، برهان فطری، فطرت عشق، فطرت امید، شاه‌آبادی پرداخته شده است چکیده مقاله اثبات گرایش فطری و درونی در نهاد انسان‌ها به سوی پروردگارشان، یکی از بهترین راه‌های اثبات و شناخت خدا است؛ چراکه این راه، ذاتی، همگانی، تغییرناپذیر و پایدار است و می‌تواند از استوارترین برهان‌های اثبات وجود خدا باشد. از آنجا که فطرت انسان، دارای گرایش‌های مختلف است، تقریرهای برهان فطری نیز براساس این گرایش‌ها متفاوتند. در برهان فطرت عشق به کمال مطلق، با استفاده از عشق ذاتی و درونی انسان به کمال مطلق، خدا اثبات می‌شود. در برهان فطرت امید نیز از راه اثبات امید انسان در سختی‌ها و کوتاه شدن دستش از تمام اسباب و وسائط مادی، وجود خدا اثبات می‌شود. در برهان فطرت افتقار که از ابتکارات مرحوم آیت‌الله شاه‌آبادی است، با استفاده از برهان فقر ذاتی صدرایی و برهان امکان و وجوب سینوی، پس از اثبات ذات فقیر و امکانی انسان‌ها، ذات غنی خداوند اثبات می‌شود. برهان فطرت انقیاد، برهان فطرت خوف و برهان فطرت بغضِ نقص نیز که باز از ابداعات فلسفی ایشان هستند، به‌ترتیب از راه اثبات خضوع ذاتی انسان در برابر کمال، خوف از دست دادن محبوب‌ها و تنفّر از نقص، خداوند را اثبات می‌کنند. در منظومه فکری آیت‌الله شاه‌آبادی چگونه با تقریرهای مختلف برهان فطرت یا تضایف از گرایش درونی انسان، وجود خدا اثبات می‌شود؟ این پژوهش ضمن پاسخ به این پرسش، به تحلیل تقریرهای این برهان می‌پردازد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله بازنمایی علم غیب در نظام فلسفی مکتب متعالیه

ادامه مطلب

closeمقاله بازنمایی علم غیب در نظام فلسفی مکتب متعالیه

مقاله علمی و پژوهشی " بازنمایی علم غیب در نظام فلسفی مکتب متعالیه " مقاله ای است در 18 صفحه و با 19 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اندیشه نوین دینی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث علم غیب، حکمت متعالیه، نفوس فلکی، اصالت وجود، حرکت جوهری، وجود ذهنی، عاقل و معقول، نزول و صعود پرداخته شده است چکیده مقاله صدرالمتألهین شیرازی، معمار و طراح حکمت متعالیه، ازجمله فلاسفه‌ای است که بیش از دیگران به تبیین و تحلیل مفاهیم دینی اهتمام داشته است. علم غیب از مفاهیم کلیدی در منظومه اعتقادی مسلمین است. ملاصدرا تنها فیلسوفی است که به این مسئله مهم نگاه ویژه نموده، با مبانی و استدلال‌های فیلسوفان گذشته و با تکیه بر اصول مستدل مکتب فلسفی خویش مانند اصالت وجود، حرکت جوهری، وجود ذهنی، اتحاد عاقل و معقول، قوس نزول و صعود استکمال نفس را کاویده، تبیین و تحلیلی فلسفی ـ عرفانی متمایز از رویکردهای دیگر ارائه کرده است. در این جستار برآنیم امکان بازیابی به عالم غیب و اطلاع از حقایق آن عالم را که از آن با نام علم غیب یاد می‌شود از نگاه این مکتب بررسی، تحلیل و وجوه امتیاز آن را با دیگر مکاتب فلسفی بنمایانیم دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله علمی نهج‌البلاغه و نقد تاریخی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی نهج‌البلاغه و نقد تاریخی

چکیده در نهج‌البلاغه الفاظ و تعبیرهایی به ‌کار رفته است که معانی متأخر کلامی ـ فلسفی دارد و با شرایط تاریخی قرن اول هجری همخوان نیست. برخی مؤلفان این ناهمخوانی را نپذیرفته‌اند و معتقدند که امام علی(ع) واضع این الفاظ و تعبیرها بوده ‌است. گروهی دیگر کوشیده‌اند شواهد تاریخی بر وجود بافت تاریخی مناسب ارائه کنند اما آنچه مطرح می‌شود تنها امکان وجود چنین مباحثی را نشان می‌دهد نه اینکه شاهدی تاریخی در اثبات آن ارائه دهد. برخی دیگر سعی کرده‌اند نشان دهند که بخشی از موارد مشکوک، سخنانی از شخصیت‌های دینی متأخرتر، از جمله امامان شیعه ـ از قرن دوم به بعد ـ است. با این حال، در این روش نیز بافت تاریخی نصوص، بازسازی نشده و دربارۀ آغاز بحث و تحولات آن سخنی به میان نیامده است. در مقالۀ حاضر تلاش بر این است که ریشه‌های تاریخی موضوع وجود و عدم در قرآن، روایات، منابع کلامی و فلسفی و مناظره‌های مسلمانان با پیروان دیگر ادیان در قرن‌های دوم و سوم هجری، بررسی و تحلیل شوند و پاسخ بهتری برای این مسئله بیان گردد.

more_vert مقاله بررسی نقش میانجی استرس شغلی در رابطه بین رهبری اخلاقی و اثربخشی رهبری با قصد ترک خدمت

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی نقش میانجی استرس شغلی در رابطه بین رهبری اخلاقی و اثربخشی رهبری با قصد ترک خدمت

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی نقش میانجی استرس شغلی در رابطه بین رهبری اخلاقی و اثربخشی رهبری با قصد ترک خدمت " مقاله ای است در 20 صفحه و با 34 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای اخلاقی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث رهبری اخلاقی - اثربخشی رهبری - قصد ترک خدمت - استرس شغلی پرداخته شده است چکیده مقاله هدف تحقیق حاضر بررسی نقش میانجی استرس شغلی در رابطه بین رهبری اخلاقی و اثربخشی رهبری با قصد ترک خدمت می باشد.روش تحقیق آن از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها توصیفی، پیمایشی و از نوع همبستگی می باشد. همچنین جامعه آماری این پژوهش، کلیه کارکنان کمیته امداد امام خمینی (ره) استان گلستان به تعداد 350 نفر می‌باشد که با توجه به جدول کرجسی و مورگان 183 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای بعنوان نمونه آماری انتخاب گردید. داده‌های مورد نیاز با استفاده از روش میدانی و کتابخانه‌ای و ابزار آن پرسشنامه‌ جمع آوری گردید که جهت تجزیه و تحلیل آنها و آزمون فرضیه ها از روش مدل یابی معادلات ساختاری(SEM) و نرم‌افزارهای SPSS و Lisrel استفاده شده است. نتایج حاصل نشان می‌دهد مدل به کار گرفته شده از لحاظ بارعاملی و اعداد معنی‌داری مورد تأیید است و همه روابط مستقیم میان متغیرهای مدل نیز، معنی‌دار بوده‌اند. همچنین یافته‌های تحقیق نشان داد که بین رهبری اخلاقی و استرس شغلی رابطه معنی‌داری وجود دارد. بین اثربخشی رهبری و استرس شغلی رابطه معنی‌داری وجود دارد. بین رهبری اخلاقی و قصد ترک خدمت رابطه معنی‌داری وجود دارد. بین اثربخشی رهبری و قصد ترک خدمت رابطه معنی‌داری وجود دارد. بین استرس شغلی و قصد ترک خدمت رابطه معنی‌داری وجود دارد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert 10 نرم افزار برتر گرافیکی سال 2019 - نرم‌افزار افترافکت AfterEffect

ادامه مطلب

close10 نرم افزار برتر گرافیکی سال 2019 - نرم‌افزار افترافکت AfterEffect

یکی از نرم‌افزارهای حرفه‌ای برای طراحی و ساخت جلوه‌های ویژه و موشن گرافیک نرم‌افزار افترافکت هست و در طراحی تیزرهای تبلیغاتی و تیتراژ در سینما و تلویزیون نیز بسیار دیده می‌شود. شرکت سازنده نرم‌افزار افترافکت شرکت Adobe هست که سازنده نرم‌افزارهای دیگری همچون فتوشاپ ، ایلوستریتور و ... نیز می‌باشد. وجود پلاگین های متعدد باعث گسترش و افکت پذیری بیشتر نرم‌افزار افترافکت شده است. در نرم‌افزار افترافکت امکان ساخت جلوه‌های بصری دوبعدی و سه‌بعدی وجود دارد و فرمت اصلی خروجی آن Aep است و از اکثر فرمت‌ها هم در پروژه‌ها می‌توان استفاده کرد. مزایای افترافکت نرم‌افزاری قدرتمند در طراحی دوبعدی. پشتیبانی از طراحی جلوه‌های بصری سه‌بعدی. وجود افکت‌ها و پلاگین های جانبی متعدد. امکان استفاده از زبان فارسی در تایپ با استفاده نرم‌افزارهای فارسی‌نویس و اسکریپت‌های فارسی‌نویس. امکان اسکریپت نویسی برای افکت‌ها. معایب افترافکت فضای هار دیسک را به مقدار زیادی اشغال می‌کند. سایز خروجی نرم‌افزار بالا است. محیط کار آن برای شروع یادگیری دشوار می‌باشد.

more_vert جذب هزار هیأت علمی علوم پزشکی در دانشگاه آزاد

ادامه مطلب

closeجذب هزار هیأت علمی علوم پزشکی در دانشگاه آزاد

 مدیر کل دفتر توسعه آموزش و امور دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی از جذب حدود هزار متقاضی هیأت علمی واجد شرایط در رشته های علوم پزشکی این دانشگاه خبر داد. به گزارش روز جمعه دانشگاه آزاد اسلامی، فرهاد ادهمی مقدم گفت: با توجه به شروع ثبت نام فراخوان جذب هیأت علمی در سال ۹۸، در حوزه معاونت علوم پزشکی بیش از ۷۰۰ درخواست وجود دارد.وی افزود: در بعضی رشته ها یک نفر و در برخی دیگر از رشته ها بیشتر از یک نفر اعلام نیاز شده است، از این رو ظرفیت جذب حدود هزار نفر در صورت وجود افراد واجد شرایط، در نظر گرفته شد.به گفته مدیرکل دفتر توسعه آموزش و امور دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه آزاد، افرادی که به صورت اضطرار مجوز بکارگیری مشروط یکساله به شرط شرکت در فراخوان دارند باید ثبت نام کنند.ادهمی مقدم اظهار داشت: جذب در رشته‌های علوم پایه و رشته های بالینی با توجه به وجود بیمارستان های ملکی و نیاز به تکمیل کادر آموزشی عرصه های بالینی بر اساس استانداردهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور صورت می گیرد.بر اساس اعلام مرکز جذب و امور هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، فرآیند جذب هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی که از پنج اسفندماه جاری در سامانه http://sajed.iau.ir آغاز شده است تا ۱۵ اسفندماه ادامه دارد.

more_vert مقاله تحلیلی از عالم برزخ صعودی در وجود شناسی شیخ اشراق

ادامه مطلب

closeمقاله تحلیلی از عالم برزخ صعودی در وجود شناسی شیخ اشراق

مقاله علمی و پژوهشی " تحلیلی از عالم برزخ صعودی در وجود شناسی شیخ اشراق" مقاله ای است در 14 صفحه و با 24 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اندیشه نوین دینی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  برزخ، نفوس، عقول، قوس صعود، شیخ اشراق پرداخته شده است چکیده مقاله براساس آموزه های دینی، عالم برزخ عالمی است میان عالم طبیعت وقیامت که انسان بعداز زندگی دنیوی تا فرارسیدن قیامت، درآن عالم خواهدماند.وجود چنین عالمی از دیدگاه شرع، ضروری است، علاوه براین، در متون عرفانی وفلسفی وجود عالم برزخ به عنوان پیوند دهنده و حدوسط عالم ماده وعالم معنا، شناخته شده است. براساس آثار شیخ اشراق، عالم برزخ در مرتبه ای از مراتب عالم مثال مقیّد ودر قوس صعود جای دارد که صور خیالی آن عالم، معلول حهات فاعلیت نفس انسانی است. مراد از برزخ شرعی نیز همین برزخ صعودی است که مرز مقدرّ معاد از آنجا شروع می‌شود. امّا این فیلسوف گرانقدر، برای سعادت وشقاوت پس ازمرگ، به تحقق جسم در بعضی مراتب وعدم ضرورت آن در تمام مراتب، معتقد است. دراین مقاله، نگاه شیخ اشراق به عالم برزخ وتبیین جایگاه نفوس پس از مرگ ازدیدگاه آن حکیم با تاکید بر آیات وروایات مورد بررسی قرار خواهد گرفت. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .