جستجو در بایگانی
برای جستجو در عنوان حداقل ۴ حرف وارد کنید.
//

_____.

//

_____.

_

_

_

 
 
more_vert طراحی پوشش پلاستیکی که باکتری‌ها را دفع می‌کند

ادامه مطلب

closeطراحی پوشش پلاستیکی که باکتری‌ها را دفع می‌کند

شیمیدان‌های کانادایی از طراحی نوع جدیدی از پوشش پلاستیکی خبر دادند که باکتری‌ها را دفع می‌کند. به گزارش پایگاه اینترنتی فوربس، در این طراحی از ساختاری سلسله مراتبی در پوشش پلاستیکی استفاده شده است. در فرایند ساخت این پوشش پلاستیکی یک نوع خاص چین و چروک ایجاد می‌شود که این پوشش پلاستیکی را ضد آب کرده و چسبیدن باکتری‌ها را به آن دشوار می‌سازد طوری که نقاط ثقل این ماده که باکتری‌ها به آن می‌چسبند کاهش یافته است و همچنین سطح حداقلی برای چسبیدن مایع به آن دارد. شیمیدان‌ها این ساختار را در پوشش‌های پلی اولفین که بسیار شبیه پوشش‌های سلیفنی مورد استفاده در آشپزخانه است، درست کردند. سپس آن‌ها این ماده را با مایع های مختلف مانند خون و نیز گونه‌های باکتریایی که در بیمارستان یافت می‌شوند، آزمایش کردند. آن‌ها به منظور آزمایش اینکه آیا این ماده از شیوع پاتوژن‌ها پیشگیری می‌کند، باکتری ای کولای را با برچسب فلورسنت مشخص ساختند و سپس سطح این ماده را با این باکتری در تماس قرار دادند. محققان شاهد کاهش ۱۵ تا ۲۰ برابری در انتقال ای کولای بودند. آن‌ها همچنین تعاملات میان پاتوژن‌ها را زیر میکروسکوپ الکترونی روبشی بررسی و مشاهده کردند که باکتری‌ها می‌توانند در شیارهای سطح رسوب کنند اما قادر به ایجاد بیوفیلم‌های بالغ نیستند. محققان مشاهده کردند که این پوشش پلاستیکی تا ۸۷ درصد ایجاد بیوفیلم‌ها را کاهش می‌دهد. از این پوشش پلاستیکی خاص با چین و چروک‌های ویژه‌اش می‌توان در ساخت انواع بسیاری از سطوح و اشیاء استفاده کرد. این پوشش پلاستیکی همچنین جایگزین مناسبی برای استفاده در انواع خاص موادی است که برای ساخت سطوح مورد استفاده قرار می‌گیرد و می‌توان آن را در سطوح موجود نیز اعمال کرد.

more_vert مقاله نسبت بهینه پوشش ریسک در قراردادهای آتی سکه بهار آزادی مورد معامله در بورس کالای ایران

ادامه مطلب

closeمقاله نسبت بهینه پوشش ریسک در قراردادهای آتی سکه بهار آزادی مورد معامله در بورس کالای ایران

مقاله علمی و پژوهشی " نسبت بهینه پوشش ریسک در قراردادهای آتی سکه بهار آزادی مورد معامله در بورس کالای ایران " مقاله ای است در 32 صفحه و با 15 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث نسبت بهینه پوشش ریسک حداقل واریانس، قرارداد آتی، میزان مؤثربودن پوشش ریسک، مدل GARCH پرداخته شده است چکیده مقاله در این مقاله نسبت بهینه پوشش ریسک حداقل‌کننده واریانس برای قراردادهای آتی سکه بهار آزادی مورد معامله در بورس کالای ایران با استفاده از رهیافت‌های مختلف اقتصادسنجی مورد برآورد و مقایسه قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که درنظرگرفتن سررسیدهای متفاوت به‌عنوان قیمت‌های آتی، مقدار نسبت بهینه پوشش ریسک را به‌صورت کلی تغییر می‌دهد؛ به ‌‎طوری‌که اگر نخستین سررسید به‌عنوان قیمت قرارداد آتی منظور شود نسبت بهینه پوشش ریسک بیشتر از حالتی است که دومین سررسید به‌عنوان قیمت آتی لحاظ گردد. همچنین، نتایج حاکی از آن است که نسبت‌های بهینه پوشش ریسک روش‌های مختلف نسبت به استراتژی پوشش ریسک ساده (نسبت پوشش ریسک برابر یک) برتری دارند. در نهایت، نسبت‌های بهینه پوشش ریسک متغیر طی زمان که با استفاده از حالت‌های مختلف روش GARCH تخمین زده شده‌اند در مقایسه با نسبت‌های بهینه پوشش ریسک ثابت لزوماً توانایی بیشتری در کاهش ریسک ندارند. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب فرهنگ جهانی و سبک پوشش زنان

ادامه مطلب

closeکتاب فرهنگ جهانی و سبک پوشش زنان

در کتاب فرهنگ جهانی و سبک پوشش زنان به بررسی سبک پوشش زنان و تأثیر پذیری آن از فرهنگ جهانی به واسطه سبک زندگی، سرمایه فرهنگی و ارتباط جهانی پرداخته شده است. هدف از این کار توصیف نوع سبک پوشش زنان در محیط های اجتماعی با تأثیر پذیری از فرهنگ جهانی است. فرضیات این تحقیق، شامل بررسی رابطه هر یک از متغیرهای سبک زندگی، سرمایه فرهنگی و ارتباط جهانی با سبک پوشش می باشد. این پژوهش صرفاً به ارتباط متغیرها و مفاهیم اجتماعی و جامعه شناختی با پدیدۀ سبک پوشش می پردازد و سعی دارد به شیوه ای علمی و عاری از هرگونه سو گیری های شخصی نتایج شفافی را ارائه دهد.در این پژوهش روش تحقیق پیمایش،ابزار مورد استفاده پرسشنامه و شیوه نمونه گیری به صورت سهمیه ای می باشد. نتایج نشان داد که سبک زندگی و ارتباط جهانی رابطه معناداری را با سبک پوشش زنان داشته، ولی سرمایه فرهنگی رابطه ای با سبک پوشش زنان نداشته است. فهرست مطالبفصل اول: کلیاتمقدمهاهمیت و ضرورت انجام پژوهشاهداف پژوهشفصل دوم: مبانی نظری و چارچوب تئوریکتاریخچه پوششپوشش ایرانیان پیش از پارسیانپوشش در دوران پارس ها (هخامنشیان)پوشش در دوران پارتها (اشکانیان)چادر زنان اشکانیپوشش در دوران ساسانیان (قبل از اسلام)چادر زنان عهد ساسانیپوشش در دوران ساسانیان (بعد از اسلام)پوشش ایرانیان بعد از اسلامپوشش در دوران ایخانیانپوشش در دوران صفویانپوشش در دوران قاجاریهچرا حرم سرا؟سابقه مفهوم سبک زندگیپیشینه تحقیمبانی نظری پژوهش (مواضع نظریه پردازان دررابطه با موضوع پژوهش)فرهنگ مُدرنفرهنگ مصرفیدرحوزۀ سبک پوششآنتونی گیدنزپیر بوردیوتورستن وبلنگئورگ زیملماکس وبرمُد، سبک، خرده فرهنگسبک های زندگی وپوششحجاب باز اندیشانهپوشش به مثابه سبک زندگیپوشش مد محور (تیپ اینترنتی)پوشش فشن لسچارچوب نظری تحقیقمدل تبیینی تحقیقفرضیه های تحقیقفصل سوم: روش شناسیمقدمهروش تحقیقجامعه آماریواحد تحلیلتعیین حجم نمونهشیوه نمونه گیریابزار ونحوه جمع آوری داده هااعتماد یا پایاییشاخص سازیتعریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیقتعریف مفهومی وعملیاتی متغیرهای مستقلتکنیک ها و روش های تجزیه و تحلیل داده هافصل چهارم: یافته های تحقیقمقدمهیافته های توصیفیپوشش باز اندیشانهپوشش به مثابه سبک زندگیپوشش فشن لسپوشش مد محور (تیپ اینترنتی)مدیریت بدنمیزان انجام فعالیت های فرهنگیمیزان انجام فعالیت های فراغتیتمایل و گرایش خانواده فرد به استفاده از کالاهای فرهنگیمهارت های علمی و فرهنگی فردارتباط جهانیبررسی رابطه بین متغیرهارابطه مدیریت بدن و سبک پوشش بازاندیشانهرابطه فعالیت فرهنگی و سبک پوشش باز اندیشانهرابطه فعالیت فراغتی وسبک پوشش بازاندشانهرابطه سبک زندگی وسبک پوشش بازاندیشانهرابطه مهارت های فردی وسبک پوشش بازاندیشانهرابطه گرایش خانواده فرد به استفاده از کالاهای فرهنگی وسبک پوشش بازاندشانهرابطه سرمایه فرهنگی و سبک پوشش باز اندیشانهرابطه ارتباط جهانی و سبک پوشش باز اندیشانهرابطه مدیریت بدن وپوشش به مثابه سبک زندگیرابطه فعالیت فرهنگی وپوشش به مثابه سبک زندگیرابطه فعالیت فراغتی و پوشش به مثابه سبک زندگیرابطه سبک زندگی وپوشش به مثابه سبک زندگیرابطه مهارت های فردی و پوشش به مثابه سبک زندگیرابطه گرایش خانواده فرد به استفاده از کالاهای فرهنگی و پوشش به مثابه سبک زندگیرابطه سرمایه فرهنگی و پوشش به مثابه سبک زندگیرابطه ارتباط جهانی و پوشش به مثابه سبک زندگیرابطه مدیریت بدن و پوشش فشن لسرابطه فعالیت فرهنگی وپوشش فشن لسرابطه فعالیت فراغتی و پوشش فشن لسرابطه سبک زندگی و پوشش فشن لسرابطه مهارت های فردی و پوشش فشن لسرابطه گرایش خانواده فرد به استفاده از کالاهای فرهنگی و پوشش فشن لسرابطه سرمایه فرهنگی و پوشش فشن لسرابطه ارتباط جهانی و پوشش فشن لسرابطه مدیریت بدن وسبک پوشش مد محوررابطه فعالیت فرهنگی و سبک پوشش مد محوررابطه فعالیت فراغتی وسبک پوشش مد محوررابطه سبک زندگی وسبک پوشش مد محوررابطه مهارت های فردی و سبک پوشش مد محوررابطه گرایش خانواده فرد به استفاده از کالاهای فرهنگی وسبک پوشش مد محوررابطه سرمایه فرهنگی وسبک پوشش مد محوررابطه ارتباط جهانی و سبک پوشش مد محورفصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهاداتیافته های تحقیقبحث و نتیجه گیریپیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیقمحدودیت های تحقیقمنابع

more_vert توپ های کاغذی

ادامه مطلب

closeتوپ های کاغذی

فعالیت آموزشی آنچه برای انجام این فعالیت لازم است: کاغذ باطله یا روزنامه - مدادرنگی - قیچی - سطل پلاستیکی

more_vert مقاله علمی و پژوهشی گفتمان پوشش زنان پس از انقلاب اسلامی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی گفتمان پوشش زنان پس از انقلاب اسلامی

مقاله علمی و پژوهشی" گفتمان پوشش زنان پس از انقلاب اسلامی " مقاله ای است در 33 صفحه با 43 عنوان فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مطالعات جامعه شناختی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی موضوعات گفتمان پوشش زنان پس از انقلاب اسلامی ، عقلانیت سیاسی ، سوژه پوشش ، میشل فوکو ، نظام سیاسی ، بازسازی فرهنگی ، کشف حجاب ، گفتمان جنگ ، گفتمان بدحجابی و حجاب برتر مطرح شده است   محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert ساخت خودرویی از زباله‌های پلاستیکی

ادامه مطلب

closeساخت خودرویی از زباله‌های پلاستیکی

گروهی از محققان هلندی طراحی مفهومی یک خودروی ورزشی برقی کوچک را ارائه داده‌اند که از یک کامپوزیت زیست سازگار ساخته می‌شود؛ این کامپوزیت شامل زباله‌های پلاستیکی است که از اقیانوس‌ها جمع‌آوری می‌شوند. به گزارش پایگاه اینترنتی نیواطلس، محققان دانشگاه صنعتی «آیندهوفن» در هلند که این طراحی مفهومی را ارائه داده‌اند، ایده اصلی در ساخت این خودرو را استفاده حداکثری از مواد دور ریز عنوان می‌کنند. محور طراحی مفهومی قبلی این محققان بر پایداری و قابلیت بازیافت همیشگی تمرکز داشت اما هدف از پروژه امسال این محققان، استفاده مجدد از موادی است که در غیر این صورت دور ریخته می‌شوند. محققان با این کار نشان می‌دهند که زباله می‌تواند یک منبع با ارزش باشد. شاسی این خودرو که «لوکا» (Luca) نامیده می‌شود، با استفاده از مواد ترکیبی و پلی اتین ترفتالات(PET) اصلاح شده میان دو لایه از کتان ساخته می‌شود. بدنه این خودرو با استفاده از ماده جدیدی ساخته می‌شود که از ترکیب زباله‌های خانگی با پلی پروپیلن بازیافت شده(PP) بدست می‌آید. همچنین در خودرو از آلومینیوم بازیافتی برای تولید قاب فضایی جلو و پشت خودرو استفاده می‌شود. همچنین قرار است در این خودرو از دو موتور و ۶ باتری استفاده شود. باتری‌ها ماژولی هستند و در نتیجه در صورت پیشرفت فناوری می‌توان آن‌ها را تعویض کرد. داخل خودرو نیز صندلی مخصوص نصب می‌شود و از آنجا که نصب نمایشگر در داخل خودرو هدر دادن منابع به حساب می‌آید، می‌توان از طریق موبایل، اطلاعات خودرو و همچنین سیستم‌های سرگرمی را فعال کرد. کار ساخت این خودرو آغاز شده است و محققان قصد دارند این خودرو را تا ماه ژوئن (خرداد- تیر ۱۳۹۹) به اتمام برسانند.

more_vert نرم افزار طراحی دو بعدی درخت و پوشش گیاهی Pixarra TwistedBrush Tree Studio

ادامه مطلب

close نرم افزار طراحی دو بعدی درخت و پوشش گیاهی Pixarra TwistedBrush Tree Studio

نرم افزار طراحی دو بعدی درخت و پوشش گیاهی - Pixarra TwistedBrush Tree Studio v2.17 نرم افزار طراحی دو بعدی درخت و پوشش گیاهی TwistedBrush Tree Studio نرم افزاریست که از TwistedBrush Pro Studio متولد شده است البته با این تفاوت که این نرم افزار نقطه تمرکز خود را بر ایجاد درخت های دو بعدی به شیوه ای بسیار آسان تر قرار داده است. در این برنامه نیز بر طراحی با استفاده از براش های متنوع تاکید شده است به این صورت که می توان از براش های مخصوص گنجانده شده در آن برای تولید انواع زیادی از درخت، بوته، برگ و حتی چمنزار استفاده نمود. با استفاده از این نرم افزار می توانید انبوهی از درختان را در کمتر از چند دقیقه ایجاد کنید. قابلیت های کلیدی نرم افزار TwistedBrush Tree Studio:- طراحی درخت با استفاده از براش- رابط کاربری ساده و یادگیری آسان- براش های متنوع برای ایجاد پوشش های گیاهی- طراحی درخت راش، زیتون، افرا- طراحی درخت بید مجنون، بلوط، گیلاس- طراحی درخت کاج، سدر، عرعر و صنوبر- و ...

more_vert مقاله علمی و پژوهشی داعش و نحوه پوشش خبری

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی داعش و نحوه پوشش خبری

مقاله علمی و پژوهشی" داعش و نحوه پوشش خبری قضایی " مقاله ای است در 22 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به داعش و نحوه پوشش خبری ، تروریسم ، تصاویر دلخراش ، بزرگ نمایی ، پرس تی وی ، نظریه برجسته سازی و نظریه دروازه بانی اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مراقب این ۱۱ مورد خطرناک در خانه باشید

ادامه مطلب

closeمراقب این ۱۱ مورد خطرناک در خانه باشید

بسیاری از وسایلی که در خانه داریم را نمی‌دانیم از چه موادی تشکیل شده‌اند. گاهی اوقات ممکن است مواد تشکیل دهنده‌ی وسایلی که در خانه داریم خیلی خطرناک باشد ولی ما از آن بی‌خبر باشیم. بهتر است به این موارد دقت کنید تا حادثه‌ی ناگواری برای خود و خانواده‌تان نیفتند. درادامه «ایرنا زندگی» در این‌باره کامل توضیح می‌دهد و شما را با وسایل خطرناکی که در خانه دارید و چرایی خطرناک بودن آنها آشنا می‌کند. ۱. اسپری تازه‌کننده هوا طبق گزاشات سایت وب ام دی، در اسپری‌های تازه‌کننده یا خوشبوکننده، هوا مواد شیمیایی به نام ۱,۴-DCB یافت می‌شود که به ریه آسیب می‌رسانند. ۲. کرم اصلاح در کرم‌های اصلاحی که اکثرا آقایان استفاده می‌کنند مواد شیمیایی به نام تفلون وجود دارد. تفلون باعث به وجود آمدن فشار خون بالا و سرطان است. ۳. پاک‌کنننده شیشه به نظرمان شیشه‌ها باید تمیز و بدون لک باشند. بله این موضوع مهم است ولی در محلول‌های پاک‌کننده شیشه از آمونیاک و اتانول استفاده می‌شود که هر دوی آنها به شدت مسمومیت‌زا و سرطان‌زا هستند. گفته می‌شود مقدار مواد شیمیایی مضر در محصولات جدید پاک‌کننده شیشه کمتر شده است؛ اما هنوز هم جای نگرانی وجود دارد. ۴. پودر صابون مرکز کنترل بیماری، پودر صابون را به علت داشتن مواد شیمیایی خطرناک، برای سلامتی پر ریسک دانست و توصیه به استفاده نکردن از آن را دارد. ۵. قابلمه و تابه‌های تفلون تفلون، این ماده‌ی شیمیایی همانی است که در کرم‌های اصلاح بود؛ اما حالا در غذاهای ما. در واقع ما از ظروف تفلون برای نچسبیدن غذا به ظروف استفاده می‌کنیم که اگر واقعیت را بخواهید، این ماده بسیار سرطان‌زا است و به ریسک آن برای سلامتی‌مان نمی‌ارزد.   ۶. ظروف پلاستیکی ظروف پلاستیکی نیز مواد شیمیایی خطرناک در ساختار خود دارند؛ اما محققان بعد از آزمایشات بسیار دریافتند که ظروف پلاستیکی‌ای که BPA-free بر روی آنها درج شده باشد از مواد مضر شیمیایی در ساخت آنها استفاده نشده است. ۷. پاک‌کننده توالت پاک‌کننده‌های توالت به خودی خود، خطرناک و ساخته‌ شده از مواد شیمیایی هستند؛ اما میکس کردن آنها با یکدیگر، مخصوصا وایتکس با جوهرنمک، گاز خفه کننده‌ی را به نام گاز کلر آزاد می‌کند. هیچ گاه این کار را امتحان نکنید و اگر ناخواسته کسی این کار را انجام داد سریعا درها و پنجره‌ها را باز کنید و شیر بنوشید. ۸. ضد یخ اتیلن گلیکل، نام شیمی مایع ضد یخ است. به طرز وحشتناکی مزه‌ی شیرین دارد و بویی که شاید کودکان و حیوانات خانگی را جذب کند. به هنگام قورت دادن، این مایع در شکم همه چیز را از بین می‌برد و منجر به مرگ می‌شود. ۹. نفتالین اغلب از گلوله‌های نفتالین برای ضد پوسیدگی لباس‌ها در زمستان استفاده می‌کنیم؛ ولی به احتمال زیاد نمی‌دانیم چقدر این گلوله‌ها برای سلامتی مضر هستند. این گلوله‌ها در جایی که هستند تولید بخار شیمیایی می‌کند که منجر به سرگیجه و مشکلات تنفسی می‌شود. ۱۰. سم موش در سم‌های موش سیانور وجود دارد که باعث خون‌ریزی داخلی در انسان و حیوان می‌شود. تا حد ممکن از چسب موش برای این کار استفاده کنید. ۱۱. لوسیون‌ بدن درست است که ما می‌خواهیم بوی یاس یا بنفشه بدهیم و از لوسیون‌های معطر استفاده می‌کنیم؛ اما شاید به نفع بدن ما نباشد. بسیاری از لوسیون‌های عطری ترکیب BHR دارند که منجر به مختل شدن غدد درون ریز بدن ما می‌شوند و این ۱۰۰ درصد برای بدن ما مضر است. منبع: مک بوک

more_vert ابداع بانداژی که از خونریزی جلوگیری و خون را لخته می‌کند

ادامه مطلب

closeابداع بانداژی که از خونریزی جلوگیری و خون را لخته می‌کند

محققان بانداژ جدیدی ابداع کرده‌اند که در حین جلوگیری از خونریزی، جریان خون را لخته نیز می‌کند. به گزارش پایگاه اینترنتی نیو اطلس، مشکلی که در اکثر بانداژها وجود دارد این است که آنها به زخم می‌چسبند و زمانی که از روی زخم برداشته می‌شوند موجب باز شدن زخم و خونریزی مجدد می‌شوند. اکنون محققان بانداژ جدیدی ابداع کرده‌اند که به زخم نمی‌چسبد اما به متوقف کردن خونریزی کمک می‌کند. مواد مورد استفاده در ساخت این بانداژ تقریبا به صورت تصادفی ابداع شد. محققان موسسه تحقیقاتی ETH زوریخ در سوئیس و دانشگاه «ملی سنگاپور» سرگرم تهیه پوشش‌های فوق آب‌گریز (دفع مایع) برای تجهیزات پزشکی مانند کاتترها بودند؛ این پوشش‌های آب گریز باعث می‌شود خون یا مایعات دیگر به وسایل پزشکی نچسبد. محققان به طور غیر منتظره متوجه شدند یکی از پوشش‌هایی که ابداع کرده‌اند به لخته شدن خون کمک می‌کند. این پوشش از نانوالیاف سیلیکون و کربن تشکیل شده است و برای استفاده در بانداژ بر روی گاز پنبه‌ای معمولی قرار می‌گیرد. این ماده در طی چند دقیقه تماس باعث جلوگیری از خونریزی و لخته شدن خون می‌شود. مکانیسم این بانداژ در لخته کردن خون هنوز به طور کامل مشخص نشده است اما محققان گمان می‌کنند که نانوالیاف کربن در این مکانیسم دخالت دارند. از دیگر امتیازهای این ماده این است که خواص ضد باکتریایی نیز دارد و باکتری‌ها نمی‌توانند به سطح آن بچسبند. در حالی که نمونه اولیه این بانداژ با موفقیت بر موش‌ها آزمایش شده‌اند اما محققان می‌گویند لازم است این فناوری قبل از اینکه روی انسان‌ها آزمایش شوند بیشتر توسعه داده شود. در نهایت این بانداژ تفاوت زیادی در زمینه مراقبت‌های بهداشتی ایجاد می‌کند. مقاله‌ای در زمینه این مطالعه در مجله Nature Communications منتشر شده است.

more_vert نرم افزار طراحی و چاپ کاور و لیبل برای سی دی یا دی وی دی SureThing Disk Labeler Gold

ادامه مطلب

closeنرم افزار طراحی و چاپ کاور و لیبل برای سی دی یا دی وی دی SureThing Disk Labeler Gold

نرم افزار طراحی و چاپ کاور و لیبل برای سی دی یا دی وی دی - SureThing Disk Labeler Gold v7.0.78.0 نرم افزار طراحی و چاپ کاور و لیبل برای سی دی یا دی وی دی SureThing Disk Labeler نرم افزاری جذاب، قدرتمند و آسان برای طراحی لیبل های CD و DVD در ویندوز می باشد که می توانید از آن برای ساخت کاور های سی دی، لیبل های دیسک، طراحی یک پکیج کامل و درج موارد مختلف برروی آن ها استفاده کنید. این نرم افزار مناسب افراد مبتدی و همچنین طراحان حرفه ای می باشد. امکان ارسال مستقیم طرح ها به دستگاه پرینتر جهت چاپ نیز وجود دارد. با Disk Labeler می توانید از طرح های دلخواه خود یا قالب های حرفه ای موجود در نرم افزار که از تمامی برند های مشهور پشتیبانی می کنند، برای ساخت کاور های سی دی استفاده کنید. قابلیت های کلیدی نرم افزار Disk Labeler:- امکان طراحی پوشش های سفارشی و دلخواه برای سی دی یا دی وی دی- دارای قالب های متنوعی برای طراحی پوشش های سی دی و دی وی دی- امکان چاپ مستقیم پوشش های طراحی شده خود بر روی CD یا DVD به کمک پرینتر های دارای این قابلیت- امکان استفاده از چندین عکس و لیبل برای طراحی بک گراند- امکان اشتراک گذاری، بررسی و دانلود طرح ها- دارای رابط کاربری ساده و جذاب

more_vert کتاب سازه‌های ضد اسید

ادامه مطلب

closeکتاب سازه‌های ضد اسید

پوریا آذربخت در کتاب سازه‌های ضد اسید، مطالبی را در خصوص انواع پوشش‌های ضد خوردگی به صورتی که در صنایع و کارخانجات بزرگ مانند صنایع شیمیایی، نفت، گاز و پتروشیمی، نیروگاه‌های آبی و حرارتی، صنایع تولید فلزات آهنی و غیرآهنی و بسیاری واحدهای صنعتی دیگر مورد نیاز باشد، با منابع و استانداردهای معتبر جمع آوری کرده است. در سال‌های گذشته در ایران در خصوص انواع رنگ‌های صنعتی فعالیت‌های با ارزشی انجام شده است و بسیاری از کارخانجات تولید رنگ‌های صنعتی، اقدام به تولید و ارایه مقاله‌های علمی به زبان فارسی نموده‌اند و در عین‌ حال اداره استاندارد نیز اقدام به تدوین استاندارد‌های لازم در زمینه انواع رنگ‌های صنعتی نموده است. در سال‌های اخیر کتاب‌های جامعی نیز در زمینه انواع رنگ‌های ساختمانی و صنعتی در ایران تألیف و به چاپ رسیده است که نیاز صنایع و واحدهای تولیدی و همچنین دانشجویان و محققان این عرصه را در حد زیادی مرتفع می‌سازد. اما در ایران مرجعی معتبر مانند کتاب سازه‌های ضد اسید به زبان فارسی در زمینه پوشش‌های ضد خوردگی شامل انواع پوشش‌های رزینی یکپارچه، انواع کاشی‌کاری و آجرکاری ضد اسید، انواع پوشش‌های لاستیکی یا همان رابرلاینینگ و انواع پوشش‌های ترموپلاستیک، وجود ندارد. عدم وجود چنین مراجعی به زبان فارسی باعث مشکلات فراوانی در انتخاب درست این نوع از پوشش‌ها در بسیاری از واحدهای تولیدی به‌ خصوص پروژه‌های استراتژیک شده است چرا که مدیران و کارشناسان واحدهای فوق یا باید به مواد شرکت‌های تأمین کننده و یا مجری این کار (ایرانی یا خارجی) اطمینان کنند و یا خود با مراجعه به استانداردهای خارجی و کتب به زبان‌های انگلیسی و آلمانی، پوشش‌های مقاوم را انتخاب نمایند که این مورد خود باعث انتخاب نامناسب مواد پوششی می‌گردد چرا که نتیجه تفسیر متن کتب و استانداردهای فوق توسط افراد غیر متخصص، موجب انتخاب نامناسب پوشش می‌گردد. در دانشگاه‌های کشور نیز کمتر به ارائه دروسی جهت آشنایی دانشجویان به این نوع از پوشش‌ها توجه شده است. متأسفانه در سال‌های اخیر به دلیل استفاده از پوشش‌های نامناسب و غیر مقاوم در پروژه‌های صنعتی به‌ خصوص در مجتمع‌های پتروشیمی که مواد خورنده یکی از معضلات اصلی آن‌ها است، ضرر و زیان هنگفتی به این واحدها وارد شده است و در عین‌ حال محیط‌ زیست نیز در حوزه آب و خاک آسیب جدی دیده است که این مورد به هیچ وجه مورد بررسی قرار نمی‌گیرد. کتاب سازه‌های ضد اسید مجموعه‌ای از ترجمه استاندارد‌های معتبر در این عرصه و نیز ترجمه و اقتباس از یک هندبوک معتبر در زمینه پوشش‌های ضد خوردگی است، در عین‌ حال تجربه‌های اجرایی پوریا آذربخت در 12 سال گذشته در بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی به‌ خصوص در مجتمع‌های پتروشیمی در ماهشهر، برخی از نیروگاه‌های جدید و قدیم، مجتمع‌های تولید فولاد و مس نیز در این کتاب آمده است. فهرست مطالبفصل اول: سازه‌های بتونی و فلادیفصل دوم: چرا می‌بایست از سطوح بتونی محافظت گرددفصل سوم: لایه‌های بازدارندهفصل چهارم: کاشی کاری و آجرکاری ضد اسیدفصل پنجم: ملاحظاتی در خصوص آجرکاری ضد اسید در داخل مخازن و تجهیزات در واحدهای تولیدی و کوره‌هافصل ششم: آجرکاری تجهیزات شیمیایی و مخازن بستهفصل هفتم: آجرکاری تجهیزات با دما و فشار بالافصل هشتم: آجرکاری مخازن باز، پیت‌ها و مخازن جمع‌آوریفصل نهم: حفاظت از ساختمان‌های واقع در واحدهای تولیدی و تأسیسات واقع در فضای بازفصل دهم: سرامیک لاینینگ ضد اسید جهت سطوح کففصل یازدهم: پوشش‌های رزینی یکپارچه جهت سطوح کففصل دوازدهم: پوشش‌های آلی جهت سطوح بتونی از دیدگاه استاندارد DIN بخش سومفصل سیزدهم: انواع لاینینگ جهت سطوح بتونی از دیدگاه استاندارد DIN بخش چهارمفصل چهاردهم: انواع پوشش‌ها و لاینینگ‌های مرکب جهت سطوح بتونی از دیدگاه استاندارد DIN بخش پنجمفصل پانزدهم: مجتمع‌های دارای واحدهای اسید شویی فلزاتفصل شانزدهم: حفاظت از خوردگی در کارخانجات تولید مواد غذایی و داروییفصل هفدهم: مقاومت شیمیایی، مکانیکی و حرارتی فلزات در برابر خوردگیفصل هجدهم: بازرسی لاینینگ‌ها و پوشش‌های اجرا شده بر روی سطوح کربن استیل و بتونیفصل نوزدهم: تست منفذ یابی و یا آزمایش ناپیوستگی بر روی پوشش‌ها و لاینینگ‌های جدید اجرا شده بر روی سطوح زیر کار رسانافصل بیستم: اجرای پوشش یا لاینینگ با رزین‌های ترموست با عمل‌آوری سرد، استفاده از بخش چهارم استاندارد BS ضمائم یک: مثال‌هایی از مشخصات فنی مواد ضد اسیدضمائم دو: روند اجرای دو پروژه ضد اسیدمنابع

more_vert کتاب آموزش کشت قارچ

ادامه مطلب

closeکتاب آموزش کشت قارچ

شما هم توی خانه فضای اضافی دارید، دوست دارید از فضای اضافی خانه خودتان درآمد بدست آورید اونم نه درآمد معمولی، بلکه درآمدی در حد شغل فعلی شما یا حتی بالاتر از آن. این کتاب تمام رموز کشت قارچ را از ابتدا تا انتها در بر گرفته و حتی شامل قارچهای می شود هنوز در ایران یا کاشته نمی شود یا اگر هم کاشته می شود در سطح محدودی کاشته می شود. با این کتاب می توانید در سطح کوچک مثل مصرف خانواده و یا متوسط در سطح محلی و یا در تولید در سطح تجاری و گسترده استفاده کنید. در این کتاب ما تمام مسائل و مشکلاتی که ممکن است طی فرآیند کار با آن مواجه بشوید برای شما شرح دادیم و حتی افات و بیماری های که طی کار ممکن است با آن روبه رو شوید را همراه با راه چاره گفتیم، پس شما چی میخواهید فقط باید برنامه ریزی کنید و پووول در بیاورید. فهرست مطالب چرا قارچ؟تاریخچه قارچارزش غذایی و داروئیمزایای کشت و پرورش قارچبررسی صنعتمروری بر روش های مختلف کشت قارچ صدفیتوجه:پرورش کشت قارچ با کمترین تخصصانواع روشهای کشت قارچ صدفیتکنیک های تولید و کشت آگارطراحی و احداث آزمایشگاه استریلآماده کردن محیط کشتدر تهیه محیط کشت، رعایت نکات زیر ضروری استفصل کاشت:اطاق پرورش قارچ:نحوه اسکلت بندی:تهیه بستر برای پرورش قارچ:طرز کاشت قارچ در اطاق پرورش:پوشاندن سطح بسترشرایط برای پرورش و رشد قارچتهویهدرجه حرارترطوبت هوا و آبیاریدرجه حرارت محیطتقویت خاک بستربسته بندیفصل کاشتاطاق پرورش قارچروش های رایج کشت قارچ صدفی در جهان۱- روش کشت قارچ صدفی در کیسه پلاستیکی۲- روش کشت در جعبه های چوبی:۳- روش کشت در سبدهای پلاستیکی:۴- روش کشت پـایه‏ای یا(ستونی):۵- روش کشت‏ بـرروی قفسه‏های فلزی یاتورهای فلزی:۶- روش کشت‏ بر روی زمین یا سکو بصورت پشته‏ای :۷- روش کشت بر روی کنده درختان:۸- روش کشت از طریق تزریق ریسه های قارچ برکنده های درختاناطلاعات تکمیلی در خصوص کشت قارچخیساندن:مخلوط کردن:نکات:روش تهیه بذر قارچ دکمه ای:روش پرورش قارچ صدفی :مرحله اسپان ران:مرحله زایشی:چند نکته:روش ساخت کمپوست قارچ صدفی:روش بذر زنی :روش ضدعفونی سالن پرورش قارچ:آشنایی با اصول قارچ صدفیآشنایی با اصول پرورش قارچ دکمه ایمراحل پرورش قارچ دکمه ایکمپوست سازیبذر زنیپنجه دوانیبرداشتنظافتصنایع جانبیسایتهای مرتبط- پرورش قارچ صدفی- پرورش قارچ دکمه ای- آشنایی با گونه های مختلف قارچ- بذر قارچ- تصاویر قارچ هاروش تهیه بذر قارچ دکمه ای:1) روش تهیه سویه:2) تهیه بذر:روشهای کشت قارچ صدفیکشت در قفسه یا تاقچهکشت در بطریکشت روی کنده درخت

more_vert کتاب اصول نگهداری مصالح و تجهیزات عمرانی

ادامه مطلب

closeکتاب اصول نگهداری مصالح و تجهیزات عمرانی

نگهداری مصالح و تجهیزات در پروژه‌های عمرانی دارای اهمیت زیادی می‌باشد. از آنجایی که هزینه تولید مصالح اصلی پروژه‌های عمرانی در کشور ما تاکنون بالا نبوده است، توجه خاصی در زمینه نحوه نگهداری صحیح مصالح و تجهیزات در پروژه‌ها نشده است و گاهی اوقات عدم نگهداری صحیح مصالح، دلیل اصلی کاهش بیش از حد کیفیت محصول تولیدشده یا کار انجام شده نیز گردیده است، ضمناً کمبود مرجع جامع و کامل در خصوص شیوه‌های صحیح نگهداری مصالح و تجهیزات در پروژه‌های عمرانی در کشور نیز مزید این علت گردیده است. البته اشاره به این نکته که بخش اعظمی از تولیدات و مصالح، دارای شیوه‌های خاص نگهداری و انبار هستند نیز قابل تأمل می‌باشد. فهرست مطالب مقدمه1- نگهداری و انبار سیمان1-1- نگهداری و انبار سیمان پاکتینگهداری سیمان پاکتی در فضای روباز به صورت کوتاه مدت و مصارف روزانه2-1- نگهداری و انبار سیمان فله ای2- نگهداری و انبار قطعات فلزی2- نگهداری و انبارآرماتور2-2- نگهداری و انبار قطعات ساخته شده فلزی3-2- نگهداری و انبار فولاد پیش تنیده4-2- نگهداری و انبار تاندون ها(1)5-2- نگهداری و انبار الیاف فولادی(1)6-2- نگهداری و انبار الکترودهای جوشکاری7-2- نگهداری و انبار پیچ ومهره های فلزی8-2- نگهداری و انبار انواع تیرآهن3- نگهداری و انبار مصالح سنگینگهداری و انبار مصالح سنگی مصرفی در بتن2-3- نگهداری و انبار مصالح سنگی مصرفی در آسفالت گرم3-3- نگهداری و انبار مصالح RAP (1)4- نگهداری و انبار لوله ها و متعلقات1-4- نگهداری و انبار لوله ها و متعلقات فولادی و سایر مصالح و لوازم 2-4- نگهداری و انبار لوله های چدن و چدنی نشکن3-4- نگهداری و انبار لوله های بتن مسلح4-4- نگهداری و انبار لوله های پی . وی. سی5-4- نگهداری و انبار لوله های پلی اتیلن و متعلقات آن6-4- نگهداری و انبار لوله های GRP 7-4- نگهداری و انبار لوله های رنگ شده8-4- نگهداری و انبار لوله های پلاستیکینگهداری و انبار قطعات بتنی1-5- نگهداری و انبار قطعات بتنی پیش ساخته2-5- نگهداری و انبار شمع های بتنی پیش ساخته3-5- نگهداری و انبار نیم لوله های پیش ساخته4-5- نگهداری و انبار مصالح ورق آزبست و سیمان5-5- نگهداری و انبار تیرچه هانگهداری و انبار مواد شیمیایی و افزودنی ها1-6- نگهداری و انبار مواد خطر ناکانبار کردن بشکه ها یا ظروف محتوی مایعات خطرناک2-6- مواد ناریه3-6- نگهداری و انبار مواد افزودنی بتن4-6- نگهداری و انبار بلوک ها ی سقفی، پلی استایرن5-6- نگهداری و انبار رنگ های صنعتی و شیمیایینگهداری و انبار انواع ژئوسنتیک ها (1)7- نگهداری و انبار لاستیک هانگهداری و انبار لاستیک های آب بندنگهداری و انبار محصولات لاستیکی8- نگهداری و انبار تجهیزات مکانیکی ، برقی و ابزاردقیق1-8- نگهداری و انبار انواع شیرهانگهداری و انبار تجهیزات مکانیکی وبرقی3-8- نگهداری و انبار قطعات یدکی9- نگهداری و انبار علائم و تجهیزات ایمنی راه10- نگهداری و انبار آجرها وبلوک های سفالی11- نگهداری و انبار مصالح چوبی12- نگهداری و انبار چسباننده های سیاه ( قیر، امولسیون قیری)1-12- نگهداری و انبار قیر2-12- نگهداری و انبار امولسیون قیری13- نگهداری و انبار مصالح پوشش لوله ها14- نگهداری و انبار آب مصرفی در بتن15- نگهداری و انبار گچ16- نگهداری و انبار انواع عایق ها1-16- نگهداری و انبار عایق های رطوبتی2-16- نگهداری و انبار عایق حرارتی پشم معدنی

more_vert ساخت طلای پلاستیکی با خلوص طلای طبیعی

ادامه مطلب

closeساخت طلای پلاستیکی با خلوص طلای طبیعی

محققان سوییسی با مخلوط کردن آلیاژ طلا با پلاستیک شکل جدیدی از طلا را ابداع کرده‌اند که یک دهم وزن طلای معمولی را دارد اما خلوص آن به اندازه طلای طبیعی است. به گزارش پایگاه اینترنتی نیواطلس، زمانی که صحبت از طلا می‌شود زیبایی و وزن طلا دو موضوعی هستند که مورد توجه قرار می‌گیرند. طلای خالص همانطور که در یک ساعت و یا حلقه طلا، زیبا به نظر می رسد برای استفاده روزمره بسیار سنگین هم هستند. بنابراین اغلب با آلیاژها سبک می‌شود. اکنون محققان موسسه فناوری فدرال سوییس ETH، شکل جدیدی از طلا را ابداع کرده‌اند که همان خلوص طلای ۱۸ عیار را دارد اما وزن آن یک دهم وزن طلای معمولی است. اگرچه طلای ۲۴ عیار کاملا خالص است اما برای استفاده در جواهرات کاملا کارآمد نیست. برای اینکه این فلز گرانبها سبک تر و در برابر آسیب مقاوم‌تر باشد با فلز دیگری که اغلب مس است مخلوط می‌شود و خلوص ۱۸ عیار پیدا می‌کند. معمولا این نسبت، ۷۵ درصد به ۲۵ درصد مس است که چگالی نهایی حدود ۱۵ گرم در سانتی متر مکعب می‌شود. اما این ترکیب جدید بین یک پنجم تا یک دهم وزن طلای طبیعی را دارد و چگالی آن حدود ۱.۷ گرم در سانتی متر مکعب است. در این ترکیب طلا به جای اینکه با فلز دیگری ترکیب شود با پلیمر لاتکس و فیبرهای پروتئینی ترکیب و با حباب های هوا پوشانده می‌شود. اما نکته مهم این است که این طلا هنوز ۱۸ عیار است که باعث می‌شود این طلا به اندازه هر طلای ۱۸ عیار دیگری خالص باشد. ماده بدست آمده واقعا شبیه طلا است و تمام درخششی که از این فلز گرانبها انتظار می‌رود را دارد ولی بسیار سبک‌تر از طلای معمولی است. البته این محققان پیش از این فوم طلا را نیز اختراع کرده بودند؛ فوم طلا سبک‌ترین شکل این ماده است که تا کنون ساخته شده اما این فوم به اندازه کافی پایدار نبود تا بتواند در ساخت جواهرات و موارد دیگری از این قبیل مورد استفاده قرار گیرد؛ بنابراین محققان شکل جدید قابل استفاده‌تری از طلا را درست کردند. محققان برای ساخت این طلای جدید سبک وزن، صفحه‌های کوچک و نازک طلا را با پلیمر لاتکس، فیبرها، آب و نمک مخلوط کردند و یک ژل درست کردند. سپس آب جایگزین الکل می‌شود و این مخلوط در یک اتاق فشار پر از دی اکسید کربن قرار می‌گیرد و این طلای پلاستیکی به یک «هواژل» سبک تبدیل می‌شود. هَوا-ژِل یک ماده تولیدی است که کمترین چگالی را در میان مواد جامد دارد. این نوع جدید طلا علاوه بر سبک تر بودن، چند مزیت دیگر نسبت به اشکال سنتی طلا دارد. برای مثال خواصی مانند سختی را در این طلای جدید می‌توان از همان ابتدای روند ساخت با تغییر ترکیب به راحتی اصلاح کرد. علاوه بر این، شکل نانوذرات طلا می‌تواند رنگ مواد را تغییر دهد. "نانو صفحه‌های کوچک"(nanoplatelets) درخشش معمولی طلا را ممکن می‌کنند، در حالی که نانوذرات کروی طلا، ماده را به رنگ بنفش درمی‌آورند. نتایج این مطالعه در مجله Advanced Functional Materials منتشر شده است.

more_vert کتاب تفکر خلاق

ادامه مطلب

closeکتاب تفکر خلاق

کتاب تفکر خلاق نوشته‌ی جورج بولدن، شما را راهنمایی می‌کند که چگونه خلاقیت و نوآوری خود را در کارتان پرورش دهید و در حرفه‌تان به موفقیت دست یابید. تفکر خلاق یکی از مهارت‌های اساسی مورد نیاز مدیران به شمار می‌آید. با استفاده از نیروی خلاقیت قادر خواهید بود خود را از بند عادات روزمره و الگوهای رفتاری رها کنید و بر اثربخشی فردی خود بیافزایید. جورج بولدن (George P. Boulden) در کتاب تفکر خلاق (Thinking creatively) به شما نشان می‌دهد که چگونه از نیروی خلاقیت درونی خود در جهت یافتن راه‌حل‌های ابتکاری برای حل مسائل و مشکلات دشوار، بهره‌برداری، فرایند تولید و ارزیابی افکار را درک و از مزایای به اشتراک گذاشتن افکار و ایده‌ها با دیگران در جهت ایجاد وفاق و تعهد استفاده کنید. 101 نکته کلیدی موجود در بخش‌های مختلف کتاب، توصیه‌های عملی سودمندی را در اختیار شما قرار می‌دهند. در انتهای کتاب می‌توانید سطح عملکرد خود در تفکر خلاق را ارزیابی کنید. وقتی تکنیک‌هایی را که موجب تحریک نیروی خلاقیت در شما و دیگران می‌شوند، آموختید پی به ارزش واقعی کتاب حاضر خواهید برد. تفکر خلاق مستلزم درک مفهوم خلاقیت، آشنایی با تفکر منطقی و تفکر خلاق، درک فرایند تفکر خلاق، مشخص کردن الگوهای فکری، توانایی ارزیابی خلاقیت ذاتی، پرورش خلاقیت، تغییر روش‌ها، تغییر شیوه تفکر، مهارت در به اجرا درآوردن ایده‌ها، توانایی کار کردن با دیگران و ... است. در بخشی از کتاب تفکر خلاق می‌خوانیم: خلاق بودن یعنی در نظر گرفتن ایده‌ها یا اشیا در یک بستر متفاوت با هدف خلق یک چیز کاملاً تازه. این کار یا از طریق تشخیص پتانسیل درونی ایده‌ها و اشیا برای مصارف مختلف و یا از طریق در کنار هم قرار دادن ایده‌هایی که قبلاً از یکدیگر مجزا بوده‌اند انجام می‌شود. همه ما توانایی خلاق بودن را داریم با وجود این، اغلب ما خود را در حوزه فرهنگ و شرایط حاکم محدود می‌کنیم تا بتوانیم کارها را به شکل همیشگی انجام دهیم و به جای آنکه مشکلات را به عنوان فرصتی برای یافتن راه‌های تازه انجام امور در نظر بگیریم، معمولاً آن‌ها را به شکل موانعی که باید از روی آن‌ها پرید نگاه می‌کنیم. از تفکر خلاق برای کسب دیدگاهی نو نسبت به دنیا استفاده کنید. گرچه ممکن است برخی افراد ذاتاً خلاق باشند اما اکثریت آن‌ها همه چیز را همان‌گونه که هست می‌پذیرند. به عنوان مثال، یک بطری پلاستیکی از نظر خیلی‌ها صرفاً یک بطری پلاستیکی است اما از نظر یک متفکر خلاق می‌تواند یک ظرف یک بار مصرف، یک قیف یا یک گلخانه کوچک هم باشد. تفکر خلاق با سؤال کردن آغاز می‌شود: آیا واقعاً اشیا فقط همان چیزی هستند که ما تصور می‌کنیم یا آن که صرفاً به دلیل نوع نگاه ما این گونه به نظر می‌رسند؟ فهرست مطالبدرک خلاقیتپرورش خلاقیتاستفاده از روش خلاقکار کردن با دیگران

more_vert جدا کن، سوا کن

ادامه مطلب

closeجدا کن، سوا کن

بازی نقش مهمی در ایجاد خلاقیت و در پی آن آموزش آسان مطالب و رسیدن به اهداف دارد. 

more_vert استفاده از عسل به جای آنتی بیوتیک

ادامه مطلب

closeاستفاده از عسل به جای آنتی بیوتیک

پژوهشگران "دانشگاه نیوکاسل" اخیرا پوششی جدید همانند مش‌های جراحی توسعه داده‌اند که بر روی آن عسل قرار دارد زیرا پژوهشگران معتقدند قرار دادن عسل بر روی مش جراحی از عفونت بافت مذکور پس از جراحی جلوگیری می‌کند. به گزارش ایسنا و به نقل از گیزمگ، از زمان‌های بسیار قدیم ، از عسل برای بهبود سریعتر زخم ها استفاده می‌شده است. در قرن بیست و یکم پوشش‌هایی به نام مش‌های جراحی آمد که پس از جراحی بر روی بافت زخمی قرار میگیرد و می‌تواند به جلوگیری از عفونت های بعد از عمل کمک کند. اعتقاد بر این است که همه اشکال عسل از کیفیت ضد باکتریایی بالایی برخوردار هستند، زیرا حاوی مواد شیمیایی هستند که هیدروژن پراکسید (H2O2) تولید می‌کنند. عسل مانوکا خاص است ، با این حال ، علاوه بر این حاوی یک ترکیب ارگانیک کشنده باکتری معروف به متیل‌گلیوکسال ( Methylglyoxal) است. با توجه به این ویژگی ، تیمی از دانشمندان "دانشگاه نیوکاسل" انگلیس تصمیم گرفتند تا یک پوشش نانو الکتروریسی حاوی عسل تولید کنند که بر روی مش های جراحی قرار می‌گیرد. اگرچه از مش‌های بدون پوشش معمولی معمولاً برای بهبودی بافت‌های نرم در بدن پس از عمل استفاده می‌شود ، اما خطر عفونت پس از استفاده از این مش‌ها زیاد است بنابراین برای جلوگیری از این عمل، پزشکان تصمیم گرفتند روی این مش‌ها را با یک لایه از عسل بپوشانند تا دیگر بدن افراد پس از جراحی عفونت نکند. پوشش جدید شامل هشت لایه نانو از عسل با بار منفی است ، که بین هشت لایه دیگر نانو از یک پلیمر زیست سازگار مثبت بارگذاری شده است. با قرار گرفتن عسل بر روی مش دیگر باکتری‌ها نمی‌توانند به داخل بافت نفوذ کرده و باعث عفونت شوند. در آزمایشات آزمایشگاهی، از این پوشش نانو برای محافظت از نمونه‌های مشی پلیمری و جلوگیری از ورود باکتری های مضر مانند استافیلوکوک اورئوس (طلایی) مقاوم به متی سیلین (Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus) به اختصار مِرسا ( MRSA)، استافیلوکوک‌ها و ای کلی تا سه هفته استفاده شد و پس از آن زخم های داخلی بیمارها بهبود یافته بود. دکتر "پیرجیورجیو جنتیل"(Piergiorgio Gentile) از دانشگاه نیوکاسل گفت: این نتایج بسیار هیجان انگیز هستند. هزاران سال است که از عسل برای درمان زخم ها استفاده می شود اما این اولین بار است که نشان داده شده است که در مبارزه با عفونت در سلول‌های داخل بدن نیز این ماده موثر است. عسل مانوکا چیست؟ این عسل در مناطقی از جنگل‌های نیوزیلند و استرالیا توسط زنبورهای عسل از شهد درخت مانوکا Manouka (نام علمی گونه وحشی Leptospermum scoparium) تهیه می‌شود که کیفیت بالایی دارد. برخی از مطالعات نشان می‌دهند که عسل مانوکا می‌تواند به افزایش تولید گلبول‌های سفید خون که وظیفه مبارزه با عفونت‌ها و التیام زخم‌ها را بر عهده دارند کمک کند. با تحقیقات دانشمندان نیوزیلندی و اخیراً در کره و انگلستان خواص آنتی باکتریایی فوق العادهٔ این عسل ثابت شده‌است و در درمان زخم‌ها و ترمیم بافت‌های مرده پوست کارایی زیادی دارد به‌طوری‌که در بعضی از بیمارستانها و مراکز درمانی تا حد زیادی جایگزین آنتی بیوتیک‌ها شده‌است.

more_vert بلوغ زود هنگام دختران با خطر مشکلات روانی مرتبط است

ادامه مطلب

closeبلوغ زود هنگام دختران با خطر مشکلات روانی مرتبط است

به گفته محققان، دختری که در سنین پایین، احتمالا در سن ۷ سالگی، به بلوغ جنسی می رسد در معرض ریسک ابتلا به افسردگی و رفتارهای ضداجتماعی که حداقل تا دهه ۲۰ زندگی اش ادامه دارد، است. جین مندل، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه کرنل آمریکا، در این باره می گوید: «دخترانی که نسبت به همسن و سال های خود زودتر به بلوغ جنسی می رسند در طول دوره نوجوانی بیشتر مستعد ابتلا به مشکلات روان شناختی هستند.» در این مطالعه، تیم تحقیق وضعیت حدود ۸۰۰۰ دختر جوان را تا اواخر دهه ۲۰ سالگی بررسی کردند. مندل در ادامه می افزاید: «دخترانی که زودتر به بلوغ جنسی می رسند با علائم افسردگی بیشتر و رفتار ضداجتماعی بیشتر در مقایسه با همسن و سال هایشان مواجه هستند.» به گفته وی، «تحقیقات دیگر نشان می دهد چاقی و قرارگیری در معرض موادشیمیایی مختل کننده غدد درون ریز هم در این زمینه نقش دارند. این گونه مواد در مواد پلاستیکی و مواد ضداشتعال یافت می شوند.» محققان تاکید می کنند با وجودیکه هنوز دلیل بلوغ زودرس کاملا مشخص نیست، اما مطالعه جدید نشان می دهد که پیامدهای آن همچنان تداوم خواهد داشت. منبع: سلامت نیوز

more_vert ماشین ورودی و خروجی

ادامه مطلب

closeماشین ورودی و خروجی

آن‌چه برای انجام این فعالیت لازم است: لوله پلاستیکی، مهره رنگی، ظرف یک بار مصرف، چسب، مقوا و ابزاری برای برش / ی ارسال مطلب توسط الهام قنبری