جستجو در بایگانی
برای جستجو در عنوان حداقل ۴ حرف وارد کنید.
//

_____.

//

_____.

_

_

_

 
 
more_vert طراحی پوشش پلاستیکی که باکتری‌ها را دفع می‌کند

ادامه مطلب

closeطراحی پوشش پلاستیکی که باکتری‌ها را دفع می‌کند

شیمیدان‌های کانادایی از طراحی نوع جدیدی از پوشش پلاستیکی خبر دادند که باکتری‌ها را دفع می‌کند. به گزارش پایگاه اینترنتی فوربس، در این طراحی از ساختاری سلسله مراتبی در پوشش پلاستیکی استفاده شده است. در فرایند ساخت این پوشش پلاستیکی یک نوع خاص چین و چروک ایجاد می‌شود که این پوشش پلاستیکی را ضد آب کرده و چسبیدن باکتری‌ها را به آن دشوار می‌سازد طوری که نقاط ثقل این ماده که باکتری‌ها به آن می‌چسبند کاهش یافته است و همچنین سطح حداقلی برای چسبیدن مایع به آن دارد. شیمیدان‌ها این ساختار را در پوشش‌های پلی اولفین که بسیار شبیه پوشش‌های سلیفنی مورد استفاده در آشپزخانه است، درست کردند. سپس آن‌ها این ماده را با مایع های مختلف مانند خون و نیز گونه‌های باکتریایی که در بیمارستان یافت می‌شوند، آزمایش کردند. آن‌ها به منظور آزمایش اینکه آیا این ماده از شیوع پاتوژن‌ها پیشگیری می‌کند، باکتری ای کولای را با برچسب فلورسنت مشخص ساختند و سپس سطح این ماده را با این باکتری در تماس قرار دادند. محققان شاهد کاهش ۱۵ تا ۲۰ برابری در انتقال ای کولای بودند. آن‌ها همچنین تعاملات میان پاتوژن‌ها را زیر میکروسکوپ الکترونی روبشی بررسی و مشاهده کردند که باکتری‌ها می‌توانند در شیارهای سطح رسوب کنند اما قادر به ایجاد بیوفیلم‌های بالغ نیستند. محققان مشاهده کردند که این پوشش پلاستیکی تا ۸۷ درصد ایجاد بیوفیلم‌ها را کاهش می‌دهد. از این پوشش پلاستیکی خاص با چین و چروک‌های ویژه‌اش می‌توان در ساخت انواع بسیاری از سطوح و اشیاء استفاده کرد. این پوشش پلاستیکی همچنین جایگزین مناسبی برای استفاده در انواع خاص موادی است که برای ساخت سطوح مورد استفاده قرار می‌گیرد و می‌توان آن را در سطوح موجود نیز اعمال کرد.

more_vert مقاله نسبت بهینه پوشش ریسک در قراردادهای آتی سکه بهار آزادی مورد معامله در بورس کالای ایران

ادامه مطلب

closeمقاله نسبت بهینه پوشش ریسک در قراردادهای آتی سکه بهار آزادی مورد معامله در بورس کالای ایران

مقاله علمی و پژوهشی " نسبت بهینه پوشش ریسک در قراردادهای آتی سکه بهار آزادی مورد معامله در بورس کالای ایران " مقاله ای است در 32 صفحه و با 15 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث نسبت بهینه پوشش ریسک حداقل واریانس، قرارداد آتی، میزان مؤثربودن پوشش ریسک، مدل GARCH پرداخته شده است چکیده مقاله در این مقاله نسبت بهینه پوشش ریسک حداقل‌کننده واریانس برای قراردادهای آتی سکه بهار آزادی مورد معامله در بورس کالای ایران با استفاده از رهیافت‌های مختلف اقتصادسنجی مورد برآورد و مقایسه قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که درنظرگرفتن سررسیدهای متفاوت به‌عنوان قیمت‌های آتی، مقدار نسبت بهینه پوشش ریسک را به‌صورت کلی تغییر می‌دهد؛ به ‌‎طوری‌که اگر نخستین سررسید به‌عنوان قیمت قرارداد آتی منظور شود نسبت بهینه پوشش ریسک بیشتر از حالتی است که دومین سررسید به‌عنوان قیمت آتی لحاظ گردد. همچنین، نتایج حاکی از آن است که نسبت‌های بهینه پوشش ریسک روش‌های مختلف نسبت به استراتژی پوشش ریسک ساده (نسبت پوشش ریسک برابر یک) برتری دارند. در نهایت، نسبت‌های بهینه پوشش ریسک متغیر طی زمان که با استفاده از حالت‌های مختلف روش GARCH تخمین زده شده‌اند در مقایسه با نسبت‌های بهینه پوشش ریسک ثابت لزوماً توانایی بیشتری در کاهش ریسک ندارند. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب فرهنگ جهانی و سبک پوشش زنان

ادامه مطلب

closeکتاب فرهنگ جهانی و سبک پوشش زنان

در کتاب فرهنگ جهانی و سبک پوشش زنان به بررسی سبک پوشش زنان و تأثیر پذیری آن از فرهنگ جهانی به واسطه سبک زندگی، سرمایه فرهنگی و ارتباط جهانی پرداخته شده است. هدف از این کار توصیف نوع سبک پوشش زنان در محیط های اجتماعی با تأثیر پذیری از فرهنگ جهانی است. فرضیات این تحقیق، شامل بررسی رابطه هر یک از متغیرهای سبک زندگی، سرمایه فرهنگی و ارتباط جهانی با سبک پوشش می باشد. این پژوهش صرفاً به ارتباط متغیرها و مفاهیم اجتماعی و جامعه شناختی با پدیدۀ سبک پوشش می پردازد و سعی دارد به شیوه ای علمی و عاری از هرگونه سو گیری های شخصی نتایج شفافی را ارائه دهد.در این پژوهش روش تحقیق پیمایش،ابزار مورد استفاده پرسشنامه و شیوه نمونه گیری به صورت سهمیه ای می باشد. نتایج نشان داد که سبک زندگی و ارتباط جهانی رابطه معناداری را با سبک پوشش زنان داشته، ولی سرمایه فرهنگی رابطه ای با سبک پوشش زنان نداشته است. فهرست مطالبفصل اول: کلیاتمقدمهاهمیت و ضرورت انجام پژوهشاهداف پژوهشفصل دوم: مبانی نظری و چارچوب تئوریکتاریخچه پوششپوشش ایرانیان پیش از پارسیانپوشش در دوران پارس ها (هخامنشیان)پوشش در دوران پارتها (اشکانیان)چادر زنان اشکانیپوشش در دوران ساسانیان (قبل از اسلام)چادر زنان عهد ساسانیپوشش در دوران ساسانیان (بعد از اسلام)پوشش ایرانیان بعد از اسلامپوشش در دوران ایخانیانپوشش در دوران صفویانپوشش در دوران قاجاریهچرا حرم سرا؟سابقه مفهوم سبک زندگیپیشینه تحقیمبانی نظری پژوهش (مواضع نظریه پردازان دررابطه با موضوع پژوهش)فرهنگ مُدرنفرهنگ مصرفیدرحوزۀ سبک پوششآنتونی گیدنزپیر بوردیوتورستن وبلنگئورگ زیملماکس وبرمُد، سبک، خرده فرهنگسبک های زندگی وپوششحجاب باز اندیشانهپوشش به مثابه سبک زندگیپوشش مد محور (تیپ اینترنتی)پوشش فشن لسچارچوب نظری تحقیقمدل تبیینی تحقیقفرضیه های تحقیقفصل سوم: روش شناسیمقدمهروش تحقیقجامعه آماریواحد تحلیلتعیین حجم نمونهشیوه نمونه گیریابزار ونحوه جمع آوری داده هااعتماد یا پایاییشاخص سازیتعریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیقتعریف مفهومی وعملیاتی متغیرهای مستقلتکنیک ها و روش های تجزیه و تحلیل داده هافصل چهارم: یافته های تحقیقمقدمهیافته های توصیفیپوشش باز اندیشانهپوشش به مثابه سبک زندگیپوشش فشن لسپوشش مد محور (تیپ اینترنتی)مدیریت بدنمیزان انجام فعالیت های فرهنگیمیزان انجام فعالیت های فراغتیتمایل و گرایش خانواده فرد به استفاده از کالاهای فرهنگیمهارت های علمی و فرهنگی فردارتباط جهانیبررسی رابطه بین متغیرهارابطه مدیریت بدن و سبک پوشش بازاندیشانهرابطه فعالیت فرهنگی و سبک پوشش باز اندیشانهرابطه فعالیت فراغتی وسبک پوشش بازاندشانهرابطه سبک زندگی وسبک پوشش بازاندیشانهرابطه مهارت های فردی وسبک پوشش بازاندیشانهرابطه گرایش خانواده فرد به استفاده از کالاهای فرهنگی وسبک پوشش بازاندشانهرابطه سرمایه فرهنگی و سبک پوشش باز اندیشانهرابطه ارتباط جهانی و سبک پوشش باز اندیشانهرابطه مدیریت بدن وپوشش به مثابه سبک زندگیرابطه فعالیت فرهنگی وپوشش به مثابه سبک زندگیرابطه فعالیت فراغتی و پوشش به مثابه سبک زندگیرابطه سبک زندگی وپوشش به مثابه سبک زندگیرابطه مهارت های فردی و پوشش به مثابه سبک زندگیرابطه گرایش خانواده فرد به استفاده از کالاهای فرهنگی و پوشش به مثابه سبک زندگیرابطه سرمایه فرهنگی و پوشش به مثابه سبک زندگیرابطه ارتباط جهانی و پوشش به مثابه سبک زندگیرابطه مدیریت بدن و پوشش فشن لسرابطه فعالیت فرهنگی وپوشش فشن لسرابطه فعالیت فراغتی و پوشش فشن لسرابطه سبک زندگی و پوشش فشن لسرابطه مهارت های فردی و پوشش فشن لسرابطه گرایش خانواده فرد به استفاده از کالاهای فرهنگی و پوشش فشن لسرابطه سرمایه فرهنگی و پوشش فشن لسرابطه ارتباط جهانی و پوشش فشن لسرابطه مدیریت بدن وسبک پوشش مد محوررابطه فعالیت فرهنگی و سبک پوشش مد محوررابطه فعالیت فراغتی وسبک پوشش مد محوررابطه سبک زندگی وسبک پوشش مد محوررابطه مهارت های فردی و سبک پوشش مد محوررابطه گرایش خانواده فرد به استفاده از کالاهای فرهنگی وسبک پوشش مد محوررابطه سرمایه فرهنگی وسبک پوشش مد محوررابطه ارتباط جهانی و سبک پوشش مد محورفصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهاداتیافته های تحقیقبحث و نتیجه گیریپیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیقمحدودیت های تحقیقمنابع

more_vert مقاله علمی و پژوهشی گفتمان پوشش زنان پس از انقلاب اسلامی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی گفتمان پوشش زنان پس از انقلاب اسلامی

مقاله علمی و پژوهشی" گفتمان پوشش زنان پس از انقلاب اسلامی " مقاله ای است در 33 صفحه با 43 عنوان فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مطالعات جامعه شناختی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی موضوعات گفتمان پوشش زنان پس از انقلاب اسلامی ، عقلانیت سیاسی ، سوژه پوشش ، میشل فوکو ، نظام سیاسی ، بازسازی فرهنگی ، کشف حجاب ، گفتمان جنگ ، گفتمان بدحجابی و حجاب برتر مطرح شده است   محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert نرم افزار طراحی دو بعدی درخت و پوشش گیاهی Pixarra TwistedBrush Tree Studio

ادامه مطلب

close نرم افزار طراحی دو بعدی درخت و پوشش گیاهی Pixarra TwistedBrush Tree Studio

نرم افزار طراحی دو بعدی درخت و پوشش گیاهی - Pixarra TwistedBrush Tree Studio v2.17 نرم افزار طراحی دو بعدی درخت و پوشش گیاهی TwistedBrush Tree Studio نرم افزاریست که از TwistedBrush Pro Studio متولد شده است البته با این تفاوت که این نرم افزار نقطه تمرکز خود را بر ایجاد درخت های دو بعدی به شیوه ای بسیار آسان تر قرار داده است. در این برنامه نیز بر طراحی با استفاده از براش های متنوع تاکید شده است به این صورت که می توان از براش های مخصوص گنجانده شده در آن برای تولید انواع زیادی از درخت، بوته، برگ و حتی چمنزار استفاده نمود. با استفاده از این نرم افزار می توانید انبوهی از درختان را در کمتر از چند دقیقه ایجاد کنید. قابلیت های کلیدی نرم افزار TwistedBrush Tree Studio:- طراحی درخت با استفاده از براش- رابط کاربری ساده و یادگیری آسان- براش های متنوع برای ایجاد پوشش های گیاهی- طراحی درخت راش، زیتون، افرا- طراحی درخت بید مجنون، بلوط، گیلاس- طراحی درخت کاج، سدر، عرعر و صنوبر- و ...

more_vert مقاله علمی و پژوهشی داعش و نحوه پوشش خبری

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی داعش و نحوه پوشش خبری

مقاله علمی و پژوهشی" داعش و نحوه پوشش خبری قضایی " مقاله ای است در 22 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به داعش و نحوه پوشش خبری ، تروریسم ، تصاویر دلخراش ، بزرگ نمایی ، پرس تی وی ، نظریه برجسته سازی و نظریه دروازه بانی اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert ابداع بانداژی که از خونریزی جلوگیری و خون را لخته می‌کند

ادامه مطلب

closeابداع بانداژی که از خونریزی جلوگیری و خون را لخته می‌کند

محققان بانداژ جدیدی ابداع کرده‌اند که در حین جلوگیری از خونریزی، جریان خون را لخته نیز می‌کند. به گزارش پایگاه اینترنتی نیو اطلس، مشکلی که در اکثر بانداژها وجود دارد این است که آنها به زخم می‌چسبند و زمانی که از روی زخم برداشته می‌شوند موجب باز شدن زخم و خونریزی مجدد می‌شوند. اکنون محققان بانداژ جدیدی ابداع کرده‌اند که به زخم نمی‌چسبد اما به متوقف کردن خونریزی کمک می‌کند. مواد مورد استفاده در ساخت این بانداژ تقریبا به صورت تصادفی ابداع شد. محققان موسسه تحقیقاتی ETH زوریخ در سوئیس و دانشگاه «ملی سنگاپور» سرگرم تهیه پوشش‌های فوق آب‌گریز (دفع مایع) برای تجهیزات پزشکی مانند کاتترها بودند؛ این پوشش‌های آب گریز باعث می‌شود خون یا مایعات دیگر به وسایل پزشکی نچسبد. محققان به طور غیر منتظره متوجه شدند یکی از پوشش‌هایی که ابداع کرده‌اند به لخته شدن خون کمک می‌کند. این پوشش از نانوالیاف سیلیکون و کربن تشکیل شده است و برای استفاده در بانداژ بر روی گاز پنبه‌ای معمولی قرار می‌گیرد. این ماده در طی چند دقیقه تماس باعث جلوگیری از خونریزی و لخته شدن خون می‌شود. مکانیسم این بانداژ در لخته کردن خون هنوز به طور کامل مشخص نشده است اما محققان گمان می‌کنند که نانوالیاف کربن در این مکانیسم دخالت دارند. از دیگر امتیازهای این ماده این است که خواص ضد باکتریایی نیز دارد و باکتری‌ها نمی‌توانند به سطح آن بچسبند. در حالی که نمونه اولیه این بانداژ با موفقیت بر موش‌ها آزمایش شده‌اند اما محققان می‌گویند لازم است این فناوری قبل از اینکه روی انسان‌ها آزمایش شوند بیشتر توسعه داده شود. در نهایت این بانداژ تفاوت زیادی در زمینه مراقبت‌های بهداشتی ایجاد می‌کند. مقاله‌ای در زمینه این مطالعه در مجله Nature Communications منتشر شده است.

more_vert نرم افزار طراحی و چاپ کاور و لیبل برای سی دی یا دی وی دی SureThing Disk Labeler Gold

ادامه مطلب

closeنرم افزار طراحی و چاپ کاور و لیبل برای سی دی یا دی وی دی SureThing Disk Labeler Gold

نرم افزار طراحی و چاپ کاور و لیبل برای سی دی یا دی وی دی - SureThing Disk Labeler Gold v7.0.78.0 نرم افزار طراحی و چاپ کاور و لیبل برای سی دی یا دی وی دی SureThing Disk Labeler نرم افزاری جذاب، قدرتمند و آسان برای طراحی لیبل های CD و DVD در ویندوز می باشد که می توانید از آن برای ساخت کاور های سی دی، لیبل های دیسک، طراحی یک پکیج کامل و درج موارد مختلف برروی آن ها استفاده کنید. این نرم افزار مناسب افراد مبتدی و همچنین طراحان حرفه ای می باشد. امکان ارسال مستقیم طرح ها به دستگاه پرینتر جهت چاپ نیز وجود دارد. با Disk Labeler می توانید از طرح های دلخواه خود یا قالب های حرفه ای موجود در نرم افزار که از تمامی برند های مشهور پشتیبانی می کنند، برای ساخت کاور های سی دی استفاده کنید. قابلیت های کلیدی نرم افزار Disk Labeler:- امکان طراحی پوشش های سفارشی و دلخواه برای سی دی یا دی وی دی- دارای قالب های متنوعی برای طراحی پوشش های سی دی و دی وی دی- امکان چاپ مستقیم پوشش های طراحی شده خود بر روی CD یا DVD به کمک پرینتر های دارای این قابلیت- امکان استفاده از چندین عکس و لیبل برای طراحی بک گراند- امکان اشتراک گذاری، بررسی و دانلود طرح ها- دارای رابط کاربری ساده و جذاب

more_vert کتاب سازه‌های ضد اسید

ادامه مطلب

closeکتاب سازه‌های ضد اسید

پوریا آذربخت در کتاب سازه‌های ضد اسید، مطالبی را در خصوص انواع پوشش‌های ضد خوردگی به صورتی که در صنایع و کارخانجات بزرگ مانند صنایع شیمیایی، نفت، گاز و پتروشیمی، نیروگاه‌های آبی و حرارتی، صنایع تولید فلزات آهنی و غیرآهنی و بسیاری واحدهای صنعتی دیگر مورد نیاز باشد، با منابع و استانداردهای معتبر جمع آوری کرده است. در سال‌های گذشته در ایران در خصوص انواع رنگ‌های صنعتی فعالیت‌های با ارزشی انجام شده است و بسیاری از کارخانجات تولید رنگ‌های صنعتی، اقدام به تولید و ارایه مقاله‌های علمی به زبان فارسی نموده‌اند و در عین‌ حال اداره استاندارد نیز اقدام به تدوین استاندارد‌های لازم در زمینه انواع رنگ‌های صنعتی نموده است. در سال‌های اخیر کتاب‌های جامعی نیز در زمینه انواع رنگ‌های ساختمانی و صنعتی در ایران تألیف و به چاپ رسیده است که نیاز صنایع و واحدهای تولیدی و همچنین دانشجویان و محققان این عرصه را در حد زیادی مرتفع می‌سازد. اما در ایران مرجعی معتبر مانند کتاب سازه‌های ضد اسید به زبان فارسی در زمینه پوشش‌های ضد خوردگی شامل انواع پوشش‌های رزینی یکپارچه، انواع کاشی‌کاری و آجرکاری ضد اسید، انواع پوشش‌های لاستیکی یا همان رابرلاینینگ و انواع پوشش‌های ترموپلاستیک، وجود ندارد. عدم وجود چنین مراجعی به زبان فارسی باعث مشکلات فراوانی در انتخاب درست این نوع از پوشش‌ها در بسیاری از واحدهای تولیدی به‌ خصوص پروژه‌های استراتژیک شده است چرا که مدیران و کارشناسان واحدهای فوق یا باید به مواد شرکت‌های تأمین کننده و یا مجری این کار (ایرانی یا خارجی) اطمینان کنند و یا خود با مراجعه به استانداردهای خارجی و کتب به زبان‌های انگلیسی و آلمانی، پوشش‌های مقاوم را انتخاب نمایند که این مورد خود باعث انتخاب نامناسب مواد پوششی می‌گردد چرا که نتیجه تفسیر متن کتب و استانداردهای فوق توسط افراد غیر متخصص، موجب انتخاب نامناسب پوشش می‌گردد. در دانشگاه‌های کشور نیز کمتر به ارائه دروسی جهت آشنایی دانشجویان به این نوع از پوشش‌ها توجه شده است. متأسفانه در سال‌های اخیر به دلیل استفاده از پوشش‌های نامناسب و غیر مقاوم در پروژه‌های صنعتی به‌ خصوص در مجتمع‌های پتروشیمی که مواد خورنده یکی از معضلات اصلی آن‌ها است، ضرر و زیان هنگفتی به این واحدها وارد شده است و در عین‌ حال محیط‌ زیست نیز در حوزه آب و خاک آسیب جدی دیده است که این مورد به هیچ وجه مورد بررسی قرار نمی‌گیرد. کتاب سازه‌های ضد اسید مجموعه‌ای از ترجمه استاندارد‌های معتبر در این عرصه و نیز ترجمه و اقتباس از یک هندبوک معتبر در زمینه پوشش‌های ضد خوردگی است، در عین‌ حال تجربه‌های اجرایی پوریا آذربخت در 12 سال گذشته در بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی به‌ خصوص در مجتمع‌های پتروشیمی در ماهشهر، برخی از نیروگاه‌های جدید و قدیم، مجتمع‌های تولید فولاد و مس نیز در این کتاب آمده است. فهرست مطالبفصل اول: سازه‌های بتونی و فلادیفصل دوم: چرا می‌بایست از سطوح بتونی محافظت گرددفصل سوم: لایه‌های بازدارندهفصل چهارم: کاشی کاری و آجرکاری ضد اسیدفصل پنجم: ملاحظاتی در خصوص آجرکاری ضد اسید در داخل مخازن و تجهیزات در واحدهای تولیدی و کوره‌هافصل ششم: آجرکاری تجهیزات شیمیایی و مخازن بستهفصل هفتم: آجرکاری تجهیزات با دما و فشار بالافصل هشتم: آجرکاری مخازن باز، پیت‌ها و مخازن جمع‌آوریفصل نهم: حفاظت از ساختمان‌های واقع در واحدهای تولیدی و تأسیسات واقع در فضای بازفصل دهم: سرامیک لاینینگ ضد اسید جهت سطوح کففصل یازدهم: پوشش‌های رزینی یکپارچه جهت سطوح کففصل دوازدهم: پوشش‌های آلی جهت سطوح بتونی از دیدگاه استاندارد DIN بخش سومفصل سیزدهم: انواع لاینینگ جهت سطوح بتونی از دیدگاه استاندارد DIN بخش چهارمفصل چهاردهم: انواع پوشش‌ها و لاینینگ‌های مرکب جهت سطوح بتونی از دیدگاه استاندارد DIN بخش پنجمفصل پانزدهم: مجتمع‌های دارای واحدهای اسید شویی فلزاتفصل شانزدهم: حفاظت از خوردگی در کارخانجات تولید مواد غذایی و داروییفصل هفدهم: مقاومت شیمیایی، مکانیکی و حرارتی فلزات در برابر خوردگیفصل هجدهم: بازرسی لاینینگ‌ها و پوشش‌های اجرا شده بر روی سطوح کربن استیل و بتونیفصل نوزدهم: تست منفذ یابی و یا آزمایش ناپیوستگی بر روی پوشش‌ها و لاینینگ‌های جدید اجرا شده بر روی سطوح زیر کار رسانافصل بیستم: اجرای پوشش یا لاینینگ با رزین‌های ترموست با عمل‌آوری سرد، استفاده از بخش چهارم استاندارد BS ضمائم یک: مثال‌هایی از مشخصات فنی مواد ضد اسیدضمائم دو: روند اجرای دو پروژه ضد اسیدمنابع

more_vert استفاده از عسل به جای آنتی بیوتیک

ادامه مطلب

closeاستفاده از عسل به جای آنتی بیوتیک

پژوهشگران "دانشگاه نیوکاسل" اخیرا پوششی جدید همانند مش‌های جراحی توسعه داده‌اند که بر روی آن عسل قرار دارد زیرا پژوهشگران معتقدند قرار دادن عسل بر روی مش جراحی از عفونت بافت مذکور پس از جراحی جلوگیری می‌کند. به گزارش ایسنا و به نقل از گیزمگ، از زمان‌های بسیار قدیم ، از عسل برای بهبود سریعتر زخم ها استفاده می‌شده است. در قرن بیست و یکم پوشش‌هایی به نام مش‌های جراحی آمد که پس از جراحی بر روی بافت زخمی قرار میگیرد و می‌تواند به جلوگیری از عفونت های بعد از عمل کمک کند. اعتقاد بر این است که همه اشکال عسل از کیفیت ضد باکتریایی بالایی برخوردار هستند، زیرا حاوی مواد شیمیایی هستند که هیدروژن پراکسید (H2O2) تولید می‌کنند. عسل مانوکا خاص است ، با این حال ، علاوه بر این حاوی یک ترکیب ارگانیک کشنده باکتری معروف به متیل‌گلیوکسال ( Methylglyoxal) است. با توجه به این ویژگی ، تیمی از دانشمندان "دانشگاه نیوکاسل" انگلیس تصمیم گرفتند تا یک پوشش نانو الکتروریسی حاوی عسل تولید کنند که بر روی مش های جراحی قرار می‌گیرد. اگرچه از مش‌های بدون پوشش معمولی معمولاً برای بهبودی بافت‌های نرم در بدن پس از عمل استفاده می‌شود ، اما خطر عفونت پس از استفاده از این مش‌ها زیاد است بنابراین برای جلوگیری از این عمل، پزشکان تصمیم گرفتند روی این مش‌ها را با یک لایه از عسل بپوشانند تا دیگر بدن افراد پس از جراحی عفونت نکند. پوشش جدید شامل هشت لایه نانو از عسل با بار منفی است ، که بین هشت لایه دیگر نانو از یک پلیمر زیست سازگار مثبت بارگذاری شده است. با قرار گرفتن عسل بر روی مش دیگر باکتری‌ها نمی‌توانند به داخل بافت نفوذ کرده و باعث عفونت شوند. در آزمایشات آزمایشگاهی، از این پوشش نانو برای محافظت از نمونه‌های مشی پلیمری و جلوگیری از ورود باکتری های مضر مانند استافیلوکوک اورئوس (طلایی) مقاوم به متی سیلین (Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus) به اختصار مِرسا ( MRSA)، استافیلوکوک‌ها و ای کلی تا سه هفته استفاده شد و پس از آن زخم های داخلی بیمارها بهبود یافته بود. دکتر "پیرجیورجیو جنتیل"(Piergiorgio Gentile) از دانشگاه نیوکاسل گفت: این نتایج بسیار هیجان انگیز هستند. هزاران سال است که از عسل برای درمان زخم ها استفاده می شود اما این اولین بار است که نشان داده شده است که در مبارزه با عفونت در سلول‌های داخل بدن نیز این ماده موثر است. عسل مانوکا چیست؟ این عسل در مناطقی از جنگل‌های نیوزیلند و استرالیا توسط زنبورهای عسل از شهد درخت مانوکا Manouka (نام علمی گونه وحشی Leptospermum scoparium) تهیه می‌شود که کیفیت بالایی دارد. برخی از مطالعات نشان می‌دهند که عسل مانوکا می‌تواند به افزایش تولید گلبول‌های سفید خون که وظیفه مبارزه با عفونت‌ها و التیام زخم‌ها را بر عهده دارند کمک کند. با تحقیقات دانشمندان نیوزیلندی و اخیراً در کره و انگلستان خواص آنتی باکتریایی فوق العادهٔ این عسل ثابت شده‌است و در درمان زخم‌ها و ترمیم بافت‌های مرده پوست کارایی زیادی دارد به‌طوری‌که در بعضی از بیمارستانها و مراکز درمانی تا حد زیادی جایگزین آنتی بیوتیک‌ها شده‌است.

more_vert عکس‌های ماهواره‌ای گوگل‌مپ ۹۸ درصد جمعیت زمین را پوشش می‌دهد

ادامه مطلب

closeعکس‌های ماهواره‌ای گوگل‌مپ ۹۸ درصد جمعیت زمین را پوشش می‌دهد

کمپانی گوگل اعلام کرد که سرویس نقشه این شرکت ۳۶ میلیون مایل مربع تصاویر ماهواره‌ای اچ دی از مناطقی که ۹۸ درصد جمعیت جهان در آن‌ها متمرکز شده‌اند را ثبت کرده است. به گزارش پایگاه اینترنتی «انگجت»، گوگل که با استفاده از فناوری تصویربرداری، روز به روز نقشه‌های خود را جامع‌تر و کامل‌تر می‌کند حال چشم‌اندازی دقیق از روند تهیه این نقشه‌ها در اختیار ما قرار داده است. این غول فناوری می‌گوید که تاکنون بیش از ۱۰ میلیون مایل (کمی بیش از ۱۶هزار کیلومتر) تصویر برای استریت ویو (Street View) ثبت کرده است که با مسافت لازم برای ۴۰۰ بار گردش به دور زمین برابری می‌کند. به نقل از گوگل، سرویس گوگل ارث (Google Earth) نیز با ثبت ۳۶ میلیون مایل مربع تصاویر ماهواره ای اچ دی، مناطقی را که ۹۸ درصد جمعیت جهان در آن‌ها متمرکز شده‌اند، پوشش می‌دهد. این اولین بار است که گوگل ارقام مربوط به مقیاس سرویس گوگل مپ را منتشر می‌کند، سرویسی که یکی از محبوبترین محصولات این شرکت است. این غول فناوری همچنین به روش‌های مورد استفاده برای ثبت عکس‌های به کار رفته در این سرویس اشاره کرد. همانطور که می‌دانید، گوگل برای این منظور از خودروهای استریت ویووی مجهز به دوربین استفاده می‌کند که می‌توانند در حین رانندگی از زوایای مختلف عکس بگیرند. در مناطقی که امکان رانندگی وجود ندارد، مانند مناطق حفاظت شده و مناطق پرت و دورافتاده، از افرادی که به کوله پشتی Street View Trekker مجهز شده‌اند، برای این کار استفاده می‌شود.

more_vert کتاب روش های نوین ترمیم شبکه ها و خطوط انتقال فاضلاب بدون حفر ترانشه

ادامه مطلب

closeکتاب روش های نوین ترمیم شبکه ها و خطوط انتقال فاضلاب بدون حفر ترانشه

  یکی از تدابیری که بشر برای کاهش و کنترل مضرات ناشی از فاضلاب در محیط زیست اتخاذ نمود جمع آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب انسانی و صنعتی می‌باشد که این امر با طراحی و اجرای شبکه‌های جمع آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب میسر گردید ولی مواد خورنده در فاضلاب یا حاصل از آن، مثل سولفید هیدروژن و ... با گذشت زمان سبب خوردگی لوله‌ها و تونل‌های انتقال فاضلاب، کاهش مقاومت سازه و در نتیجه مکانیزم سازه شده‌اند. در این کتاب، هدف بررسی علل ایجاد خوردگی در سازه‌های انتقال فاضلاب و در نهایت شرح مختصری از روش‌های نوین‌ترمیم بدون حفر ترانشه در لوله‌ها و تونل‌های انتقال فاضلاب که در سال‌های متمادی تحقیقات وسیعی در کشورهای اروپائی و آمریکا در این خصوص صورت پذیرفته است می‌باشد. عملیات اجرائی تاسیسات زیرزمینی بطورکلی باعث مزاحمت و اخلال در زندگی روزمره مردم می‌شود. که روشهای ترمیم بدون حفر ترانشه با برخورداری از این مزیت که کمترین حفاری در سطح شهر را دارد مزاحمت کمی در ترافیک و زندگی روزمره ایجاد می‌نمایند. در این مجموعه به بررسی روش‌های نوین‌ترمیم بدون حفر ترانشه شامل روش‌های: پوشش‌های عمل آوری شونده، پوشش موضعی، لوله غلطک شده، خردکردن لوله قدیمی، لوله تا شده و شکل دهی مجددآن، آستر لغزنده، نوار پیچی با کام و زبانه، به کارگیری المان‌های سفالی لعابدار، پوشش پلی یوریا، روش SPR، به کارگیری ورق‌های پلی اتیلن گیره دار و .... اشاره می‌گردد. فهرست مطالب مقدمهفصل اول: شبکه ها و تاسیسات فاضلاب و بررسی علل خوردگی1-1- شبکه ها و تاسیسات فاضلاب2-1- روش های جمع آوری فاضلاب3-1-فاضلاب های خانگی4-1-شکل و جنس فاضلابروها5-1-هدف از تصفیه فاضلاب6-1-توسعه پایدار محیط زیست7-1-علل استفاده بتن در سازه های انتقال و تصفیه فاضلاب8-1- علل توجه به بررسی عوامل خوردگی، پیشگیری و درمان سازه های بتنی در محیط های فاضلابی1-8-1-خوردگی بتن ناشی از نفوذ پذیری بتن مسلح2-8-1-خوردگی بتن ناشی از ترک ها4-8-1-خوردگی بتن ناشی از غلظت فلزات و فاضلاب های صنعتی5-8-1-خوردگی بتن ناشی از رستنی ها9-1-رویکرد استانداردها در بهسازیمراجع فصل اولفصل دوم: ترمیم با روش پو شش های عمل آوری شونده ) (CIPP1-2-علل انتخاب روش ترمیم CIPP از بین روش های ترمیم شبکه فاضلاب2-2- شرح کلی فرآیند روش ترمیم CIPP1-2-2-عملیات ویدئو متری لوله ها ، مقدمه ای بر ترمیم2-2-2- آماده سازی اولیه سطح3-2-2-تیوپ های بافته شده از نمدهای پلی استر4-2-2- دستگاه ایجاد خلاء در نمدهای پلی استر(VACUUM PUMPS)5-2-2- دستگاه آغشته کننده تیوپ به رزین (IMPREGNATION UNITS)6-2-2-فرآیند وارانه سازی (INVERSION DRUMS)7-2-2-روش های انتقال تیوپ به داخل لوله میزبان8-2-2-فرآیندعمل آوری پوشش، پس از جایگذاری تیوپ در لوله میزبان9-2-2-باز کردن محل انشعابات فرعی3-2- نتیجه گیریمراجع فصل دومفصل سوم: ترمیم به روش پوشش موضعی با پکر1-3- شرح کلی روش patch repair2-3- عملیات ویدئو متری لوله ها، مقدمه ای بر ترمیم3-3- آماده سازی سطح4-3- مشخصات وصله موضعی و نگهداری آن. 5-3- پکر (Packer)چیست؟6-3- نحوه اتصال و انتقال وصله به محل ترک7-3- عمل آوری و کاهش مدت زمان آن8-3- کنترل نهائی9-3-نتیجه گیریمراجع فصل سومفصل چهارم: ترمیم به روش های لوله غلطک شده،خردکردن لوله قدیمی و آستر لغزنده1-4-روش لوله غلطک شده (Roll – Down)2-4-روش خردکردن لوله قدیمی (Burst lining)3-4- روش تا کردن لوله و شکل دهی مجدد آن (subline)4-4- روش آستر لغزنده (slip lining) یا لوله‌گذاری در داخل لوله قدیمی1-4-4-روش آستر لغزنده با استفاده از لوله‌ پلی‌اتیلن با دانسیته بالا به طور پیوسته2-4-4-ترمیم با استفاده از قطعات پیش ساخته (segmental)5-4-نتیجه گیریمراجع فصل چهارمفصل پنجم: ترمیم به روش نوار پیچی با کام و زبانه -Pipe Spirally Wound Lining (SWP)1-5- ترمیم به روش نوار پیچی با کام و زبانه یا Pipe Spirally Wound Lining (SWP)2-5-شرح کلی فرآیند نوارپیچی با کام و زبانه3-5-مصالح مصرفی در نوار ها4-5-انواع نوارهای خاص5-5- عملیات مقدماتی برای اجرای روش SWP6-5- دستگاه پیچاننده ( Winding process)8-5-نتیجه گیریمراجع فصل پنجمفصل ششم: ترمیم به روش پاشش پلی یوریا1-6-ماده پلی یوریا :2-6-پوشش پلی یوریا:3-6-محل مصرف پوشش پلی یوریا:4-6- آماده سازی سطح قبل از اجرای پوشش5-6-روش مصرف پلی یوریا:6-6-خواص و مزایای پلییوریا:7-6- نتیجه گیریمراجع فصل ششمفصل هفتم: ترمیم به روش های : المان های سفالی لعابدار، ورق های پلی اتیلن، آب بندی سازه های بتنی، روش ترمیم SPR، تمهیدات خاص در زمان اجرای سازه های بتنی، ماده Nitocote ET550*1-7-ترمیم سازه های بتنی با مصرف سرامیک های سفالی لعاب دار:2-7- پیشگیری خوردگی سازه های بتنی با ورق های پلی اتیلن گیره دار3-7- آب بندی سازه های بتنی با روش تزریق پلی اورتان4-7- ترمیم شبکه های فاضلاب با روش SPR5-7- پیشگیری خوردگی بتن با تمهیدات خاص در زمان ساخت6-7- پیشگیری خوردگی بتن با ماده Nitocote ET550*7-7-نتیجه گیریمراجع فصل هفتممنابع و ماخذ

more_vert نرم افزار مونتاژ عکس AKVIS Decorator

ادامه مطلب

closeنرم افزار مونتاژ عکس AKVIS Decorator

 نرم افزار مونتاژ عکس - AKVIS Decorator v6.1.752.17422 x86/x64 نرم افزار مونتاژ عکس AKVIS Decorator نرم افزاریست که با کمک آن می توانید سطح یک شئ را به روشی کاملاً طبیعی و واقعی تغییر دهید و سطح جدید را با یک بافت دیگر پر کنید. به این شکل می توانید رنگ یا الگو و بافت دلخواه خود را بر روی عناصر مختلف تصویر اعمال کنید. تغییرات کوچک می تواند تفاوت های بزرگی را ایجاد کند. الگو های گسترده ای در کتابخانه برنامه ارائه شده اند که طبق سلیقه و نیاز خود می توانید یکی از آن ها را انتخاب کنید. حتی می ‌توانید از سطوح غیر مسطح مانند پوشش دانه دانه بافتنی برای لباس فرد استفاده کنید یا مثلا پوشش چوبی را روی بدنه اتومبیل به کار گیرید. همچنین امکان افزودن بافت‌های جدید به کتابخانه نیز وجود دارد که برای این کار کافیست تصویر موردنظر خود را به صورت یک فایل تکسچر در کتابخانه برنامه لود کنید. کار کردن با این برنامه بسیار ساده می باشد، ابتدا باید قسمت مورد نظر تصویر را مشخص نمایید و سپس بافت دلخواه را انتخاب و اعمال کنید. قابلیت های کلیدی نرم افزار Decorator:- تغییر بافت و رنگ سطوح به شکل واقع‌گرایانه و طبیعی- کتابخانه گسترده ای از بافت های متنوع- الگوی متنوع در زمینه طبیعت، پارچه، سنگ، چوب، مواد غذایی، پوست حیوانات و ...- امکان اضافه کردن الگو و بافت دلخواه به کتابخانه برنامه- ارائه پیش‌نمایش سریع و با کیفیت- چاپ مستقیم تصاویر با کیفیت بالا- پشتیبانی از فرمتهای TIFF, JPEG, BMP, PNG, RAW, DNG, PSD- امکان ‌اشتراک‌گذاری تصاویر در صفحات اجتماعی- رابط کاربری ساده و آسان

more_vert کتاب روزنامه نگاری در جهان معاصر

ادامه مطلب

closeکتاب روزنامه نگاری در جهان معاصر

کتاب حاضر مجموعه‌ای از 12 مقاله در حوزه روزنامه نگاری است، که در فاصله سال‌های 1392 - 1389 توسط نگارنده به تحریر در آمده و در فصلنامه‌های علمی ـ پژوهشی یا علمی ـ تخصصی و یا به مناسبت‌های مختلف منتشر گردیده است. چیزی که این مقالات را انسجام و وحدت می‌بخشد، علاوه بر موضوع آنها، یعنی روزنامه نگاری، رویکرد حاکم بر آنهاست که یک رویکرد بین المللی است. به عبارتی، نوشتارهای منتشره در این کتاب، با توجه به تعدد و تنوع آنها، به گونه‌ای معرف روزنامه نگاری در جهان معاصر می‌باشند. مقاله‌های انتخاب شده برای این مجموعه در شش بخش تنظیم شده‌اند که هر مقاله خود فصلی مستقل می‌باشد. با این که چینش مقاله‌های هر بخش براساس ربط موضوعی آنها صورت گرفته، اما هر یک از بخش‌ها را می‌توان به طور مستقل نیز مورد مطالعه قرار داد. فهرست مطالبمقدمهبخش اول: روزنامه نگاری و قبض و بسط گفتمانها 1. نقش روزنامه نگاری در زایش و تکامل یک گفتمان 2. خویشاوندی روزنامه نگاری و سیاستبخش دوم: وضعیت روزنامه نگاری در جهان و ایران 1. جایگاه روزنامه نگاران بین المللی در روابط بین المللی2. جایگاه حرفه‌ای و حقوقی روزنامه نگاران آزاد در فرانسه و ایران3. بررسی تحلیلی رسانه‌های فرانسهبخش سوم: شیوه پوشش خبری رسانه‌های غربی1. نحوه پوشش خبری جنبش وال استریت در رسانه‌های خبری2. نقش رسانه‌های آمریکا در انتخابات ریاست جمهوریبخش چهارم: روزنامه نگاری در کشورهای در حال توسعه1. چالش‌های روزنامه نگاری درکشورهای در حال توسعه2. اینترپرس سرویس؛ یک خبرگزاری جهانی برای کشورهای جهان سومبخش پنجم: کارکرد و ماهیت خبرگزاری‌ها در ایران1. نظام حقوقی خبرگزاری‌ها و «شبه خبرگزاری ها» در ایران2. وضعیت روزنامه نگاری دانشجویی در ایران و جهانبخش ششم: دو ژانر تاثیرگذار در روزنامه نگاری1. نقش روزنامه نگاری تحقیقی در گسترش رفاه اجتماعی2. پرتره؛ ژانر جدید روزنامه نگاریمنابع

more_vert کشف یک سوئیچ مولکولی برای درمان بیماری‌های سیستم اعصاب

ادامه مطلب

closeکشف یک سوئیچ مولکولی برای درمان بیماری‌های سیستم اعصاب

 محققان کلینیک مایو در آمریکا موفق به کشف یک سوئیچ مولکولی شده‌اند که در درمان بسیاری از بیماری‌های مربوط به سیستم عصبی از جمله ام اس موثر است. به گزارش پایگاه خبری ساینس دیلی، این مطالعه نشان می‌دهد با خاموش کردن یک گیرنده به نام Protease Activated Receptor ۱ یا به اختصار PAR۱ به طور ژنتیکی می‌توان تولید میلین را در بدن افزایش داد. میلین به غلاف چربی اطراف سلول‌های عصبی گفته می‌شود. در بیماری ام‌اس این پوشش چربی آسیب می‌بیند و ارسال پیام‌های عصبی مختل می‌شود.در واقع بر اساس این مطالعه با مهار par۱ می‌توان به پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در اکثر بیماری‌های مربوط به سیستم عصبی مرکزی دست یافت. سیستم عصبی مرکزی (CNS )، شامل مغز، نخاع و اعصاب بینایی است.این مطالعه پتانسیل فوق‌العاده‌ای در درمان بیماری‌های مربوط به سیستم عصبی دارد و مراحل اولیه آن در مدل‌های حیوانی موفقیت آمیز گزارش شده و در انتظار تایید سازمان غذا و داروی آمریکاست. محققان امیدوارند با استفاده از این رویکرد بتوانند بیماری ام‌اس را درمان کنند.مولتیپل اسکلروزیس (MS) یک بیماری خود ایمنی است که در آن سیستم ایمنی پاسخ غیر متعارفی به سیستم عصبی مرکزی می‌دهد. در بیماری ام اس ، سیستم ایمنی به میلین حمله می‌کند. میلین آسیب دیده سبب بوجود آمدن تصلب بافت (sclerosis) می‌شود که نام بیماری نیز از همین واژه گرفته شده است. زمانی که پوشش میلین یا بافت‌های عصبی آسیب می بینند، ارسال پیام‌های عصبی مختل می‌شود که عوارض مختلفی دارد.ام اس پیشرونده مقدماتی، نوع عودکننده – فروکش کننده، ام اس پیشرونده ثانویه و نوع پیشرونده عودکننده اشکال مختلف این بیماری هستند و در حال حاضر حدود ۲.۵ میلیون نفر در سراسر جهان به ام اس مبتلا هستند. نتایج این مطالعه در نشریه Neuroscience منتشر شده است.

more_vert کتاب آموزش مقدماتی بکارگیری Team Foundation Server 2012

ادامه مطلب

closeکتاب آموزش مقدماتی بکارگیری Team Foundation Server 2012

این کتاب به منظور در اختیار قرار دادن تمامی اطلاعات مورد نیاز شما برای کار با Team Foundation Server 2012، تهیه شده است. در این کتاب پیکربندی TFS، شروع کار با Version Control، WorkItem، Continious build و manual functional testing، بهترین تمرین‌ها و نکات مفید را در اختیار قرار می‌دهد.همچنین نحوه دسترسی به TFS از سایر ابزارها مانند Excel و دسترسی تحت وب را برای آن نقش‌هایی که از Visual Studio به عنوان یک ابزار روزانه استفاده نمی‌کنند، را آموزش خواهد داد. Team Foundation Server 2012 چیست؟TFS 2012، آخرین نسخه از سیستم Application Lifecycle Management (مدیریت چرخه حیات برنامه) می‌باشد که تمامی جنبه های مدیریت یک محصول نرم افزاری را از طریق توسعه و develop و فاز نگهداری، از نقطه آغازی و در طول مدت استفاده از نرم افزار، پوشش خواهد داد. TFS 2012، تمامی جنبه های تولید و توسعه نرم افزار مانند، مدیریت نیازمندی‌ها، مدیریت پروژه، develop، test و اطمینان از کیفیت را پوشش می‌دهد. TFS دارای چهار ویژگی اصلی می‌باشد که آن را بسیار ارزشمند نموده است: Traceability – قابلیت ردیابی و پیگیریVisibility - میدان دیدAutomation – خودکار سازیFlexability – انعطاف پذیری یکی از مباحث مهم، دسترسی به Team Foundation Server 2012 می‌باشد. TFS، می‌تواند از طریقAgile Web Access، Visual Stdio، یا محیط‌های توسعه (IDEs)، محصولات Microsoft Office یا حتی از طریق پلت فرم‌های توسعه جاوا مانند Eclips، در اختیار قرار بگیرد. همچنین ابزارهای مختلفی مانند inteGreate از eDevTech، TeamComponent از Ekobit و InRelease از inCycle Software، در دسترس می‌باشد که با TFS یکپارچه می‌شوند.

more_vert کتاب حرفه ای باشیم

ادامه مطلب

closeکتاب حرفه ای باشیم

کتاب حرفه ای باشیم در زمینه آداب معاشرت به زبان ساده و کاربردی نوشته شده و کسانیکه می خواهند دیگران در مورد آنها درست قضاوت کنند و در محیط کار از جایگاه بهتر و بالاتری برخوردار باشند توصیه می کنم این کتاب را مطالعه فرمایید. نیاز انسان به دانستن آداب معاشرت و رفتار درست، بیش از گذشته احساس می‌شود و دانستن این آداب برای ما و اطرافیانمان سودمند خواهد بود. با فراگیری آداب معاشرت صحیح می‌توان فرزندان خود را با فرهنگ صحیح و اجتماعی پرورش داد. برای ما ایرانیان که به فرهنگ و تمدن چند هزارساله خود می‌بالیم یادآوری این نکات و پرورش فرزندانمان با این اصول ضروری‌ست. تحقیقات نشان می‌دهد بیشترین تأثیر در روند جامعه‌پذیری و فرهنگ‌پذیری انسان تا قبل از شش‌سالگی پایه‌ریزی می‌شود و این زمان را انسان بیشتر در محیط خانواده می‌گذراند. پس مادر و پدر نقش به سزایی در شخصیت روانی و فرهنگی کودک دارند. آداب معاشرت فقط مختص رفتار شما بر سر میز غذا نیست. آداب معاشرت انعکاسی از چشم‌انداز کلی شما در روابط اجتماعی و زندگی جمعی است. در اکثر مواقع تصویر و ظاهر ما بخشی از چیزی نیست که توصیف‌کننده ماست؛ بلکه "همه" آن چیزی است که ما را توصیف می‌کند؛ کسانی که چیزی در مورد ما نمی‌دانند به وسیله تنها اطلاعاتی که در دست دارند جاهای خالی را پر می‌کنند و آن چیزی نیست جز آنچه از پوشش، رفتار و کردار ما می‌بینند. فهرست مطالبمقدمهفصل اول: آداب غذا خوردنآداب غذا خوردن در بعضی از فرهنگ‌هاآداب میزبانیآداب میهمانیفصل دوم: آداب معاشرت در محیط کارآداب پوشش در محل کارآداب نامه‌نگاریفصل سوم: آداب معاشرت الکترونیکیطرز صحبت با تلفنفصل چهارم: نکته های عمومی ازآداب معاشرتچند قانون حرفه‌ای از آداب معاشرتفصل پنجم: زبان بدنسخن پایانی

more_vert مقاله جهت‌گیری نسبت به کنترل اجتماعی

ادامه مطلب

closeمقاله جهت‌گیری نسبت به کنترل اجتماعی

مقاله علمی و پژوهشی " جهت‌گیری نسبت به کنترل اجتماعی (نمونه‌پژوهی: نوع‌شناسی جهت‌گیری نسبت به مقررات پوشش در بین زنان دانشجو دانشگاه فردوسی مشهد)" مقاله ای است در 30 صفحه و با 54 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مطالعات زنان و خانواده منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث جهت‌گیری؛ کنترل‌اجتماعی؛ نوع شناسی گرث و میلز؛ نوع شناسی عملیاتی؛ بومی‌سازی پرداخته شده است چکیده مقاله با کمی تأمل در شرایط کنونی ایران، در فضای خصوصی یا فضای عمومی، از خیابان‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی گرفته تا حوزه‌های غیررسمی‌تر مانند پاساژ، رستوران و حتی با مراجعه به فضای مجازی، با پوشش چندگانه‌ای از زنان مواجه می‌شویم. کمبود گزارش‌های پژوهشی در این زمینه سبب شده است تا برای شناسایی انواع جهت‌گیری‌ها نسبت به مقررات پوشش زنان در دانشگاه پژوهشی انجام شود؛ این پژوهش، با استفاده از روش پیمایش آنلاین و ارسال پرسشنامه به‌صورت تصادفی انجام شد؛ جامعۀ آماری آن، دانشجویان زن دانشگاه فردوسی بودند که از میان آن‌ها درنهایت 331 دانشجو از 12 دانشکده انتخاب شدند. چارچوب مفهومی بر اساس نوع‌شناسی جهت‌گیری‌ها نسبت به کنترل‌اجتماعی گرث و میلز ارائه شده و چهار نوع جهت‌گیری نسبت به مقررات پوشش از طریق رویکرد تحلیل مقایسه‌ای شناسایی شده است. در مرحلۀ اول، با بهره‌برداری از نوع‌شناسی گرث و میلز و در مرحلۀ دوم ضمن بومی‌سازی و توسعۀ آن با عنوان نوع‌شناسی عملیاتی، انواع جهت‌گیری‌ها معرفی شده‌اند. پژوهش حاضر سه دستاورد اصلی دارد. اول آنکه نوع‌شناسی گرث و میلز فقط ۱۵درصد جهت‌گیری‌ها نسبت به مقررات پوشش را در نمونه، شناسایی کرده است؛ درحالی‌که نوع‌شناسی عملیاتی با رویکرد بومی‌سازی، توانایی شناسایی جهت‌گیری‌های مذکور را تا ۷۹درصد افزایش داده است. دوم آنکه علاوه بر چهار نوع جهت‌گیری معرفی شده، ضمن مطالعۀ داده‌ها و تعیین مشابهت‌ها و تفاوت‌ها، جهت‌گیری دیگری تحت‌ عنوان جهت‌گیری نوین شناسایی شده است که 38/12درصد از نمونه را شامل می‌شود؛ و لذا فقط 45/8درصد از نمونه ناشناخته باقی مانده است. سوم آنکه نتایج آنالیز واریانس حکایت از تفاوت معنادار بین انواع جهت‌گیری‌ها در رابطه با آگاهی از مقررات پوشش داشته است. این یافته بیان‌کنندۀ اهمیت آگاهی و لزوم حضور آن در مؤلّفه‌های نوع‌شناسی جهت‌گیری‌ها نسبت به کنترل‌اجتماعی است. عنوان مقاله [English] Orientations Towards Social Control (Case study: Typology of orientation towards the rules of Hijab amongst female students of Ferdowsi University of Mashhad) چکیده [English] Introduction: There is a wide variety of women’s Hijab in Iran, whether in private or public spaces such as streets, governmental and nongovernmental organizations, passages, restaurants, or cyberspace. This research aims to identify the types of orientations towards the rules of Hijab for women in universities. Method:  331 female students were randomly selected from 12 departments at Ferdowsi University. An online questionnaire with a framework based on the Typology of Orientations Towards the Control of Gareth and Mills was used. Through the Comparative Analysis Approach, four types of orientations were identified. In the preliminary stage, the Gareth and Mills Typology was used. In the second phase, localization was done, and with operational typology, more orientations were introduced. Results: This research had three main achievements. First, only 15% of the orientations were found through the Gareth and Mills Typology, whereas the operational typology with the localization approach increased the ability to identify the orientations up to 79%. Second, by analyzing the data, a new, fifth orientation was identified that included 12.38% of the sample data. Therefore, only 8.45% of the sample data remained unknown. Third, the Variance Analysis results indicate that there is a statistically significant difference between the various types of orientations and the awareness of the rules concerning Hijab. Conclusion: There are different components of the typology of orientations towards social control, and the finding indicates the importance of the awareness thereof. کلیدواژه‌ها [English] Orientation, Social Control, Typology of Gareth and Mills, Operational typology, localization دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert نرم افزار طراحی بروشور، پوستر و کارت ویزیت DgFlick Art Xpress PRO

ادامه مطلب

closeنرم افزار طراحی بروشور، پوستر و کارت ویزیت DgFlick Art Xpress PRO

نرم افزار طراحی بروشور، پوستر و کارت ویزیت - DgFlick Art Xpress PRO v1.0.0.0 نرم افزار طراحی بروشور، پوستر و کارت ویزیت DgFlick Art Xpress PRO یک نرم افزار حرفه ای در زمینه طراحی دو بعدی انواع کارت ویزیت، بروشور، پوستر، بنر، پوشش سی دی و تقویم می باشد که با استفاده از امکانات و ابزار های قدرتمند طراحی در کنار کتابخانه ی جامعی از انواع اشکال، کلیپ آرت ها، بک گراند ها و ... می توانید به آسانی طرح های جذابی را خلق کنید. همچنین با اضافه کردن فیلتر ها و افکت های مختلف به طرح های خود می توانید زیبایی آن ها را دو چندان کنید. این نرم افزار دارای قالب های آماده با موضوعات مختلف می باشد که می توانید با کمک این قالب ها طرح دلخواه و مدنظر خود را پیاده سازی کنید. امکان استخراج و ایمپورت نمونه های طراحی شده در این نرم افزار در فتوشاپ و یا اجرای فایل های PSD فتوشاپ در داخل این نرم افزار نیز وجود دارد. قابلیت های کلیدی نرم افزار DgFlick Art Xpress PRO:- طراحی بروشور، کارت ویزیت، پوستر، بنر، پوشش سی دی و تقویم- ویرایشگر تصویر- مجموعه ای از فیلترهای هنری- امکان اضافه کردن افکت های مختلف- امکان حذف تکی یا یکباره تمام افکت ها و جلوه های تصویری- اعمال افکت های مختلف بر روی آبجکت های استفاده شده- کنترل هایی برای تنظیم میزان تاری، بلور شدن، رنگ آمیزی و ...- کتابخانه ای از محتوای متنی غنی- مجموعه ای از بک گراند های ساده و جذاب- مجموعه ای از اشکال ساده، جذاب و متنوع برای استفاده در طرح های خود- براش ها و ماسک های آماده جهت ساخت تصاویر مناسب برای بنر ها و نمایش های مختلف- مجموعه ای از کلیپ آرت ها- اعمال ماسک سفارشی بر روی تصاویر- امکان استفاده از متن و عناوین پیش فرض با فونت، سایه، تکسچر و طرح مشخص- امکان گسترش و برقراری ارتباط با پلاگین ها و نرم افزار های دیگر- امکان استخراج یا ایمپورت کردن تصاویر در فتوشاپ- امکان ایمپورت کردن پلاگین های محبوب فتوشاپ و طراحی حرفه ای تر تصاویر- محیط کاربری آسان- و ...

more_vert کتاب زیست‌شناسی پایه دهم

ادامه مطلب

closeکتاب زیست‌شناسی پایه دهم

کتاب زیست‌شناسی پایه دهم به تالیف مجید علی نوری و مریم طهرانیان از مجموعه کتاب‌های نوک مگسک، تمامی مطالب کتاب درسی زیست را در قالب 10 آزمون تستی و 10 آزمون تشریحی تحت پوشش قرار می‌دهد. مهم‌ترین چالشی که تمام بچه‌های تجربی با آن مواجه هستند این است که چگونه این درس را بخوانند تا بتوانند بهترین نتیجه را بگیرند. زیست‌شناسی از دو بخش کلی مفاهیم و حفظیات تشکیل شده. کسی که به این درس عاشقانه علاقه‌مند باشد به یادگیری مفاهیم و اصطلاعات جدید عشق می‌ورزد و لذت می‌برد. اما اگر شما هنوز نتوانسته‌اید با زیست‌‌شناسی ازتباط برقرار کنید و یا با وجود علاقه، هنور هم موفق به کسب نمرات و درصدهای خوب نمی‌شوید روش این کتاب را امتحان کنید تا بعد از مدت کوتاهی متوجه معجرۀ یادگیری زیست‌شناسی شوید. از روی کتاب درسی، جزوه یا کتاب کمک آمورشی یا هر چیز دیگری که مطالعه می‌کنید، حتما باید پک دفتر چرک‌نویس کنار دست‌تان باشد به جهت اینکه نوشتن تنها راهیست که علم شما را مهار می‌کند و باعث انتقال اطلاعات از حافظه کوتاه مدت به حافظه بلند مدت شما می‌شود. البته این به معنای رونویسی نیست بلکه باید خودتان مطالب را طبقه‌بندی کنید و بر روی کاغذ بیاورید. باید به گونه‌ای آن را فرا گیرید که نه فقط تا امتحانات مدرسه و کنکور، بلکه تا وقتی که درگیر این علم هستید، با جزئیات آن را به خاطر بیاورید. این کتاب برای آمادگی امتحانات دی، خرداد و کنکور سراسری بسیار مفید است. شما می‌توانید پس از مطالعه‌ی کامل محدوده‌ی مشخص شده‌ در هر آزمون با توجه به زمان پیشنهاد شده، شرایط یک امتحان را برای خودتان شبیه‌سازی کنید، سپس با مراجعه به پاسخ‌های تشریحی که بسیاری از آن‌ها به کتاب درسی ارجاع داده شده اشکالات خود را یافته و مورد بررسی و تحلیل دقیق قرار دهید. مجموعۀ نوک مگسک یا 20 آزمون مرحله‌ای و جامع، تمام مباحث کتاب درسی شما را پوشش می‌دهد. نوک مگسک مختصر و مقوی است و می‌تواند از اولین گام تا بهترین نتیجه همراه شما باشد. فهرست مطالبسخن ناشرسخن مولفانآزمون‌های تشریحیآزمون‌های چند گزینه‌ایپاسخ آزمون‌های تشریحیپاسخ آزمون‌های چند گزینه‌ای