کتب مدیریت و رهبری
کتاب آموزش محیط زیست برای مدیران
تاریخ 16 بهمن 1398 ساعت 21:46:14
کد خبر: 008989
کتاب آموزش محیط زیست برای مدیران


این کتاب در سه فصل ضمن بررسی مدل های مختلف آموزش محیط زیست برای مدیران و تجارب مختلف بین المللی و کشورهای مختلف، چارچوبی ملی برای آموزش محیط زیست مدیران پیشنهاد می دهد.

در گذشته در عصر طلایی صنعتی ، اغلب شرکتها اثرات خود بر محیط زیست را نادیده می گرفتند (Welford, 1997a, p.3). با عمومیت یافتن اصطلاح "توسعه پایدار" از سال 1987 علاقه به موضوع پایداری شرکت ها در جوامع و بازار کسب و کار نیز افزایش یافت. بیشتر شرکت ها تمایل به پذیرش مسئولیت های زیست محیطی در راستای افزایش تعهد به رفتارهای پایدار و توجه بیشتر به مسائل زیست محیطی داشتند (Baumgartner & Ebner, 2010; Chen, 2010)..

در طی دوره 2006-2004، اغلب شرکت ها موضوعات مربوط به پایداری را به عنوان بخشی از تنظیم استراتژی شرکت های خود و عملیات آن پذیرفتند و موضوع پایداری برای صاحبان سرمایه و مدیران از اهمیت بیشتری برخوردار شده بود (Hank, 2010)..

از سوی دیگر یافته ها حاکی از آن بود که پایداری شرکتها به شدت با ریسک و بازگشت سرمایه در بازارهای مالی وابسته است.

چونگ (2011) اظهار داشت که هدف نهایی دستیابی به پایداری شرکتها بیش از بازگشت سرمایه است. دستیابی به پایداری شرکتها یک راه برای افزایش مصرف کنندگان سبز شرکت به عنوان یک نوع از "بازاریابی سبز" است. علاوه بر این، عابد (2013) اشاره کرد که انتظار می رود شرکت های فعال محیط زیست سودآوری بیشتر در بازار سرمایه داشته باشند.

فهرست مطالب
فصل اول: بررسی آموزش محیط زیست مدیران در مدل های مدیریتی سازمانها
1-1-تعریف مفهوم پایداری شرکت ها
1-2-شرکت های سبز و مدیریت زیست محیطی
1-3-مدل هانت و آستر
1-4- پروفایل پایداری و سطح بلوغ
1-5-مدل اروپایی برای تعالی زیست محیطی کسب و کار
1-6- مدل شش گانه
1-7- نقش آموزش برای دستیابی به پایداری در سازمانها
1-8- عوامل تعیین اثربخشی آموزش
1-8-1- محتوای آموزشی
1-8-2- روش ها و استراتژی های آموزش
فصل دوم: بررسی تجارب کشورها در آموزش محیط زیست مدیران
2-1-آمریکا
2-1-1- طراحی دوره های آموزشی برای گروه های شغلی در بنیاد ملی آموزش محیط زیست آمریکا (برنامه محیط زیست و مشاغل)
2-1-2- عناوین سرفصل های آموزشی در دوره پیشرفته مخصوص مدیران
2-1-3- روشهای آموزشی در دوره پیشرفته مخصوص مدیران
2-1-4- نمونه های موفق از اجرا برنامه های آموزشی در سطوح مختلف سازمانی
2-3- استرالیا
2-3-1- آموزش محیط زیست مدیران شرکت های کوچک و متوسط
2-3-2- نیاز سنجی آموزشی مدیران
2-3-3- علاقه مندی آموزشی مدیران
2-3-4- عناصر ضروری طراحی آموزش محیط زیست برای مدیران صنایع کوچک و متوسط
2-3-5- بررسی تمایل مدیران در خصوص راههای کسب آموزش
2-4- هنگ کنگ
2-4-1- آموزش زیست محیطی مدیران سبز
2-4-1-1- سطوح آموزشی برای مدیران
2-4-1-2- ارزیابی آموزشی میران
2-4-1-3- متغیرهای موثر در آموزش
2-4-1-4- چارچوب تئوری آموزش زیست محیطی مدیران
2-4-2- تجربیات اجرایی
2-4-3- ساختار پرسشنامه
2-4-4- رفتار زیست محیطی
2-4-5- تاثیر آموزش فراتر از شرکت کنندگان
2-4-6- نتایج آموزش
2-5- ژاپن
2-5-1- رهبران آینده محیط زیست در آسیا چه کسانی هستند؟
2-5-1-1- ابتکار توسعه پایدار در آسیا
2-5-1-2- اهداف برنامه رهبران محیط زیست
2-5-1-3- دو گروه از افرادی که جوامع برای دستیابی به توسعه پایدار نیازمندند
2-5-1-4- تعریف رهبران زیست محیطی
2-5-1-5- سه شرط لازم برای آموزش رهبران
2-5-2- چشم انداز برای آینده
2-5-2-1- اهداف کنسرسیوم
2-5-2-2- مزایای کنسرسیوم
2-5-2-3- نقش کنسرسیوم
2-5-2-4- ساختار کنسرسیوم
فصل سوم: ارائه چارچوب تئوری پیشنهادی
منابع