کتب مدیریت و رهبری
کتاب پیام‌نگاری در بحران
تاریخ 17 بهمن 1398 ساعت 14:32:51
کد خبر: 009044
کتاب پیام‌نگاری در بحران


کتاب پیام‌نگاری در بحران، ترجمۀ ملیحه فلاح نژاد، توسط سازمان حفاظت از محیط زیست آمریکا (EPA) برای مدیران، سخنگویان و مهندسینی که به هر نحوی با پرسنل و مردم عادی و همچنین خبرنگاران سر و کار دارند تهیه شده و مضمون آن عبارت است از آماده‌سازی پیام‌های مشخص برای ارائه به مردم و رسانه‌ها.

وقتی صحبت از بحران به میان می‌آید ناخودآگاه خاطره زلزله رودبار یا بم و یا سونامی ژاپن در ذهن‌ها تداعی می‌شود. غافل از اینکه بحران تنها عبارتست از شرایطی فوق‌العاده که در آن با روابط معمول نمی‌توان کارها را پیش برد. پس عمل در بحران روش‌های خاصی را می‌طلبد که یکی از آن‌ها پیام‌نگاری است. پیام‌نگاری به خوبی در کتاب پیام‌نگاری در بحران (Risk Communication in Action) تفسیر شده و بدلیل جدید بودن بحث، مثال‌های مناسبی برای آن آورده شده است.

این نوع کتاب برای اولین بار در کشور به چاپ رسیده و با وجود تعداد کم صفحات راهنمای بسیار خوبی برای دست اندر‌کاران و مدیران دولتی خواهد بود. تا‌کنون اکثریت قریب به اتفاق کتب منتشر شده مربوط به پناه گرفتن زیر میز و یا نحوه ذخیره مواد غذایی هنگام زلزله بود.

فهرست مطالب
فصل اول: مقدمه
1-1- نقشـه پیـام چیست؟
1-2- مزایای استفـاده از نقشـه پیـام چیست؟
فصل دوم: پیشینه ارتباط با خطر
2-1- پیشگفتـاری درباره ارتبـاط با خطـر
2-2- اهـداف ارتبـاط با خطـر
2-3- تاریخچـه ارتبـاط با خطـر
2-4- قوانیـن اصلی ارتبـاط با خطـر
فصل سوم: احساس خطر و تهیه پیام
3-1- احسـاس خطـر
3-2- آماده‌کـردن پیشـاپیش پیـام‌ها
3-3- نظـریه‌های ارتبـاط با خطـر
3-4- دستـورالعمل‌های دیگـر برای ارتبـاط با خطـر
3-5- ارتباط با خطر برای رسانه‌ها و عموم مردم
فصل چهارم: پیام نگاری، طراحی و ساختار
4-1- هـدف و ساختـار نقشه پیـام
4-2- نقشه پیام فراگیر
فصل پنجم: ایجاد یک نقشه پیام
5-1- ایجـاد یک نقشـه پیـام 8 مرحله مجـزا دارد
فصل ششم: پیام نگاری در عمل: سه مثال
6-1- ویـروس نیل غـربی: خلاصـه و نقشـه‌های پیـام
6-1-1- نقشه پیام ویروس نیل غربی
6-2- بیـوتروریسم (سیـاه زخم) : خلاصـه بحـران و جـداول اطلاعـاتی زمـان ومکـان حـادثه:
6-2-1- نقشـه‌های پیـام مربوط به بیـوتروریسم با سیـاه‌زخم
6-3- آلـودگی آب (کریپتـوسپوریدیوم): خلاصـه بحـران و نقشـه‌های پیـام
6-3-1- نقشـه‌های پیـام برای عفـونت کریپتـوسپوریدیوم:
فصل هفتم: نتایج
فصل هشتم: واژه نامه
فصل نهم: سوالاتی که خبرنگاران در یک بحران بیشتر می پرسند