کتب مدیریت و رهبری
کتاب نظریه‌های اخلاقی مدیریت اسلامی و غربی
تاریخ 17 بهمن 1398 ساعت 15:36:27
کد خبر: 009051
کتاب نظریه‌های اخلاقی مدیریت اسلامی و غربی


کتاب نظریه‌های اخلاقی مدیریت اسلامی و غربی، تالیف اعظم جلیلی بال، به بررسی مفاهیم اخلاق کار، رهبری تحول آفرین، تمایز رهبری و مدیریت و... می‌پردازد.

معیارهای اخلاقی بیانگر هنجارها و باور‌های یک سازمان به شمار می‌آید. این هنجارها و باور‌ها عموما توسط مدیران ارشد ارائه، پیشنهادها، بررسی و تعریف و سپس منتشر می­‌شوند و در اختیار تمامی اعضا قرار می­‌گیرند.

هنجارها، ملاک‌­های رفتاری هستند که کارکنان ارشد سازمان از دیگران انتظار دارند به هنگام رویارویی با این وضعیت خاص مطابق آن عمل کنند. باورهای موجود در یک معیار اخلاق، در واقع روش‌های درست فکر کردن هستند: آن‌ها ملاک‌هایی هستند که افراد ارشد سازمان، از دیگران انتظار دارند مطابق آن‌ ملاک‌ها فکر کنند اخلاق کار از دیدگاه افراد گوناگون معانی متفاوتی دارد، اما عموما آن را شناخت درست از نادرست در محیط کار و آن‌گاه انجام درست و ترک نادرست می‌دانند و در یک تعریف "جامعه" اخلاق کاری هم می‌تواند یک هنجار اجتماعی و هم مجموعه ویژگی‌هایی در شخص کارگر توصیف شود. اخلاق کاری به عنوان یک هنجار اجتماعی یک ارزش مثبت را در انجام عالی کار قرار می‌دهد و کار را به صورتی تعریف می‌کند که به گونه ذاتی دارای ارزش است.

فهرست مطالب
1-1 مقدمه
1-2 بخش اول: مفاهیم اخلاق کار
1-3 مباحث اخلاقی در گذشته
1-4 تعاریف اخلاق
1-5 چالش‌های فراروی نظام اخلاقی
1-6- پی‌ریزی سازمان‌های اخلاقی
1-7 مدیریت اخلاقیات امکان پذیر است؟
1-8 سیستم‌های اخلاقی
1-9 مدیران، همان رهبران اخلاقی
1-10 آثار مثبت رعایت مسئولیت اجتماعی بر عملکرد و موفقیت سازمان
1-11 افزایش مشروعیت سازمان و اقدامات آن
1-12 اخلاقی حرفه ای
1-13 اهمیت اخلاق حرفه‌ای در سازمان
1-14 اخلاق کاری
1-15 ویژگی های فرهنگ
1-16 بخش دوم: رهبری تحول آفرین
1-17 تعاریف رهبری
1-18 ضروریت و اهمیت رهبری از دیدگاه اسلام
1-19 تمایز رهبری و مدیریت
1-20 فرق‌های میان مدیریت و رهبری
1-21 نظریه وضعیتی
1-22 نظریه رهبری تحول آفرین
1-23 تعریف رهبری تحول آفرین
1-24 چالش‌های پیش روی سازمان‌ها و رهبری تحول آفرین
1-25رهبری تحول آفرین و نوآوری سازمانی
1-26 رهبری تحول آفرین و فرهنگ انطباق پذیری
1-27 رهبری تحول آفرین و عملکرد سازمانی
1-28 رهبری از نظر جان ماکسول
1-29 تاثیر رهبر بر اثر بخشی سازمانی
1-30 بخش سوم: پیشینه پژوهش
1-31 تعریف و تاریخچه سازمان اسناد استان تهران
1-32 مدل تحقیق
منابع