کتب مدیریت و رهبری
کتاب تحلیلی بر توسعه جوامع روستایی و عشایری با حفظ محیط زیست در ایران
تاریخ 17 بهمن 1398 ساعت 14:43:54
کد خبر: 009064
کتاب تحلیلی بر توسعه جوامع روستایی و عشایری با حفظ محیط زیست در ایران


این‌ تحقیق حاصل سال‌ها مطالعات و بررسی‌ها نگارنده است؛ چه زمانی که به شکلی فردی به پژوهش‌شان پرداخته است و چه هنگامی که مسئولیت هایی را در نهادها و سازمان های مختلف علمی، توسعه ای و برنامه ریزی برعهده داشته است. حاصل آن در چندین مقاله علمی در کنگره ها، کنفرانس ها و سمینارهای معتبر بین المللی که پیرامون توسعه روستایی و محیط زیست و توسعه پایدار بگزار شده بود، پذیرفته و منتشر شده است. امید است‌ مورد توجه‌ محققان‌، دانشگاهیان، منتقدان‌، سیاستگذاران‌، برنامه‌ریزان‌ و مسئولان‌ و کارگزاران‌ قرار گیرد.

امروزه رشد جمعیت‌ جوامع‌ روستایی‌ بدلیل‌ شرایط جدید جهانی‌ و شهری‌ و صنعتی‌ شدن‌، کفاف‌ ظرفیت های ‌جامعه‌ را نمی‌کند و بسیاری‌ از خدمات‌ اجتماعی‌ و امکانات‌ زندگی‌ و رفاهی‌ تنها در شهرهاست‌ که‌ قابل‌ دسترسی ‌است‌، از این‌ رو روستاها با مهاجرت‌ به‌ خصوص‌ نسل‌ جوان‌ خود به‌ شهرها مواجه‌ هستند. حال‌ برای‌ هر گونه ‌پیش‌بینی‌ و برنامه‌ریزی‌ در جوامع روستایی‌، شناخت‌ تحولات‌ در سطوح‌ خرد و کلان‌ کشور ضروری‌ است‌.

بدان ها باید بیافزایم، مسئله کمبود آب در جهان و بحران کمبود چشمگیر آب در خاورمیانه طی 20 سال آینده که اگر برنامه هایی مشخص برایش نداشته باشیم، باید خود را برای شکست توسعه کشاورزی آماده کنیم.

فهرست مطالب
پیشگفتار
مقدمه‌
مبانی نظری؛ انواع توسعه‌ در دنیای امروز
ساختار اجتماعی جوامع مختلف کشور
مسائل و مشکلات جوامع‌ عشایری، روستایی، آلونک و حاشیه نشین
برنامه هایی برای سناریوهای بحران آب در جهان
رویکردهای موجود پیرامون تحولات جوامع‌ کشور‌
تحلیلی در سطح‌ خرد؛ نظریاتی پیرامون کنش های اجتماعی
رویکردهای‌ موجود نسبت‌ به‌ تحولات‌ جوامع‌ روستایی‌ و عشایری
برنامه ریزی های توسعه روستایی و عشایری
راهکارهای توسعه روستایی
نتیجه‌گیری‌
فهرست‌ منابع