مقاله بررسی رابطه بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی در استان‌های ایران با استفاده از مدل هم انباشتگی و تصحیح خطای پانل چندمتغیره

مقاله بررسی رابطه بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی در استان‌های ایران با استفاده از مدل هم انباشتگی و تصحیح خطای پانل چندمتغیره

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی رابطه بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی در استان‌های ایران با استفاده از مدل هم انباشتگی و تصحیح خطای پانل چندمتغیره" مقاله ای است در 38 صفحه و با 45 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  مدل تصحیح خطای پانل؛ هم انباشتگی پانل؛ مصرف انرژی؛ رشد اقتصادی پرداخته شده است

چکیده مقاله

پبا توجه به اینکه امروزه مصرف انرژی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی، می‌تواند نقش قابل توجهی در توسعة اقتصادییک کشور ایفا کند،در این مقاله بر آن شدیم تا ضمن مقایسة تطبیقی رشد و توسعه در استان‌های ایران، به بررسی و برآورد کمی تأثیر مصرف انرژی بر رشد اقتصادی استان‌های کشور بپردازیم تا به این پرسش پاسخ دهیم که آیا اگر افزایش مصرف انرژی در استان‌ها رخ دهد، رشد اقتصادی را در پی خواهد داشت یا خیر؟ به منظور تعیین این رابطه، با استفاده از نظریات اقتصادی و با تکیه بر مدل تصحیح خطای پانل(PECM) و آزمون‌های هم انباشتگی و علیت پانل، رابطة میان مصرف انرژی  و رشد اقتصادی در سه گروه استان‌های کشور (شامل استان‌های توسعه یافته، کمتر توسعه یافته و توسعه نیافته) را طی دوره زمانی  1381-1389 مورد آزمون و بررسی قرار دادیم. برآورد ضرایب بلندمدت در این مطالعه با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) و برآورد ضرایب کوتاه مدت و روابط علیت با استفاده از روش گروه میانگین ادغام شده (PMG) انجام شده است. نتایج  گویای این است که افزایش (کاهش) مصرف انرژی در هر سه گروه استان‌ها منجر به افزایش (کاهش) رشد اقتصادی در آنها می‌شود، لذا می‌توان گفت با توجه به اینکه یک رابطة دو سویه  بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی در گروه استان‌های کشور طی دورة مورد بررسی وجود دارد، فرضیة بازخورد در این پژوهش مورد تأیید قرار می‌گیرد. البته شایان ذکر است که تاثیر مصرف انرژی بر رشد اقتصادی در استان‌های توسعه یافته بیشتر از دو گروه استان‌های دیگر بوده و بخشی از شکاف توسعه‌ای که میان سه گروه مختلف استان‌ها وجود دارد را می‌توان بر اساس شکاف موجود در میزان مصرف انرژی آن‌ها توضیح داد.

عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Energy Consumption and Economic Growth in Iran’s Provinces Using Cointegration and Multivariate Panel Error Correction Model

چکیده [English]

Energy consumption as one of the most important factors in economic growth has a significant role in the economic development. In this study, there was on attempt to estimate the impact of energy consumption on economic growth in Iran's provinces to answer this question: Whether or not an increase in energy consumption lead to economic growth?

We estimated the relationship between energy consumption and economic growth in tree groups of Iran’s provinces (developed, less developed and undeveloped provinces) using economic theory and based on Panel Error Correction Model and panel cointegration and causality tests in the period of 1381 to 1389.

Long-run and short-run coefficient estimations have been done using Dynamic Ordinary Least Square and Pooled Mean Group respectively. The results indicate that increasing (decreasing) energy consumption in three kinds of provinces causes an increase (decrease) in economic growth. Thus, we accepted Feedback hypothesis in this study because of the bidirectional relationship between energy consumption and economic growth in Iran’s provinces.

Moreover, the effect of energy consumption on economic growth in developed provinces is more than two other kinds of provinces, so part of the development gap among three different groups of provinces could be explain by the gap in their energy consumption.

کلیدواژه‌ها [English]

panel Error Correction Model, Panel Cointegration, energy consumption, Economic Growth

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

قیمت این محصول: 9,900 تومان
تلفن همراه:
جهت دریافت رسید بانکی و شناسه پرداخت شماره موبایل معتبر وارد نمایید.

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

پربیننده
آخرین مطالب

عضویت در خبرنامه