مقالات حقوق خصوصی
مقاله امکان جبران کامل خسارات در اصول قراردادهای تجاری بین المللی
تاریخ 09 شهریور 1398 ساعت 21:16:59
کد خبر: 002444
مقاله امکان جبران کامل خسارات در اصول قراردادهای تجاری بین المللی

مقاله علمی و پژوهشی " امکان جبران کامل خسارات در اصول قراردادهای تجاری بین المللی، کنوانسیون قراردادهای بیع بین المللی کالا و حقوق ایران" مقاله ای است در 35 صفحه و با 40 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  نقض تعهدات قراردادی؛ جبران کامل خسارت؛ خسارت عدمالنفع؛ اصول قراردادهای تجاری بینالمللی؛ کنوانسیون قراردادهای بیع بین المللی کالا 1980 پرداخته شده است

چکیده مقاله

جبران خسارت ناشی از نقض تعهدات قراردادی باید بهگونهای زیاندیده را در موقعیتی قرار دهد که اگر تعهد طبق قرارداد، انجام میشد در آن موقعیت قرار میگرفت. در اصول قراردادهای تجاری بین المللی مؤسسه یکنواختسازی حقوق خصوصی این نگرش مقبول واقع شده و بر این مبنا، نظریه جبران کامل خسارت پذیرفت ه شده است. این دیدگاه همچنین در کنوانسیون قراردادهای بیع بینالمللی کالا سال 1980 مورد پذیرش واقع شده و در رویههای قضایی و داوری بین المللی نیز تبلور یافته است. در حقوق ایران، این نظریه بهویژه در مورد خسارات ناشی از تفویت منافع مورد انتظار، با چالشاساسی مواجه است. از منظر عدالت و کارایی اقتصادی و نیز به لحاظ هماهنگسازی قواعد تجارت بینالمللی کشور با قواعد رایج در اسناد تجاری بین المللی و نیز با توجه به وجود مبانی فقهی موافق، رفع موانع قانونی جهت پذیرش این نظریه در نظام حقوقی ایران، پیشنهاد میشود.

عنوان مقاله [English]

Possibility of Full Compensation for Damages: A Comparative Assessment under the Principles of International Commercial Contracts, Vienna Convention on Contracts for the International Sale of Goods

چکیده [English]

Compensation for damages arising from a breach of contractual obligations

should place the injured party in the position he would have been in had the

contract not been breached. By accepting the idea of full compensation, the

UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts as well as the

Convention on Contracts for the International Sale of Goods (1980), judicial

precedents, and international arbitration awards have recognised this approach.

Despite the recognition of the principle of compensation, this theory is subject to

controversy in Iranian law, particularly in the event of damages caused by the

loss of anticipatory benefits. From justice and economic efficiency perspectives

and for the sake of adapting Iranian commercial rules with ones reflected in

international trade instruments, and for considering the affirmative religious

jurisprudential principles, it is recommended that effective steps should be taken

towards the removal of all existing legal barriers in Iranian law.

کلیدواژه‌ها [English]

Breach of contractual obligations, Full compensation, loss of profit, Principles of International Commercial Contracts, Convention on the International Sale of Goods1980

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

دانلود مقاله PDF