مقالات حقوق خصوصی
مقاله مطالعه تطبیقی وضعیت حقوقی شرط تعهد به دریافت در قراردادهای فروش و انتقال گاز
تاریخ 11 شهریور 1398 ساعت 21:07:10
کد خبر: 002466
مقاله مطالعه تطبیقی وضعیت حقوقی شرط تعهد به دریافت در قراردادهای فروش و انتقال گاز

مقاله علمی و پژوهشی " مطالعه تطبیقی وضعیت حقوقی شرط تعهد به دریافت در قراردادهای فروش و انتقال گاز" مقاله ای است در 28 صفحه و با 43 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  قرارداد فروش و انتقال گاز؛ شرط تعهد به دریافت؛ خسارت مقطوع؛ شرط جزایی؛ شرط تضمین خرید پرداخته شده است

چکیده مقاله

شرط تعهد به دریافت، یکی از عناصر حیاتی قراردادهای بلندمدت فروش و عرضه در حوزه انرژی و بهطور خاص در قراردادهای فروش و انتقال گاز است. فلسفه و مبنای پیشبینی و درج شرط تعهد به دریافت بهطور مشخص، متمرکز بر اهمیت و ضرورت تضمین سطح حداقلی درآمد فروشنده، بهعلاوه بازگشت سرمایه وی و همچنین پوشش هزینه های هنگفت ناشی از اجرای پروژههای بالادستی است که تا مرحله آمادهسازی گاز برای انتقال به خریدار متقبل شده است. علیرغم اینکه در قراردادهای فروش و انتقال گاز به طور گسترده و متداول از روش شرط تعهد به دریافت استفاده میشود، اعتبار و قابلیت اجرای این شرط به نحو دقیق و کامل در نظامهای حقوقی مختلف مشخصنشده و مورد مناقشه قرار گرفته است. یکی از مباحثقابل طرح درباره شرط تعهد به دریافتاین است که برخی نظامهای حقوقی از آن بهعنوان شرط مجازات یاد کرده و از این رو آن را نامعتبر و غیرقابل اجرا تلقی میکنند. در نقطه مقابل، پارهای دیگر، این شرط را به مثابه نوعی خسارت مقطوع انگاشته و آن را کاملاً معتبر و لازمالاجرا میدانند. این مقاله میکوشد پارهای از ابهامات ماهیت حقوقی و اعتبار شرط تعهد به دریافت را با نگاهی ویژه به رویکرد نظام حقوقی انگلیس و ایران در اینباره بررسی کند.

عنوان مقاله [English]

Legal Nature and Validity of Take-or-Pay Clause in Longterm Gas Sale Agreements: A Comparative Study

چکیده [English]

Take-or-Pay clause (T-o-P), as an essential element of long-term off-take

and supply contracts in energy sector, particularly in Gas Sales

Agreements.The philosophy of T-o-P clause is based on the importance of

the fact that the seller will receive a level of revenue guaranteed under the

agreement that covers massive financial commitments and debts arising from

the upstream project. Although T-o-P clause is frequently considered in

GSAs, the validity and applicability of this condition is subject to controversy

among different legal systems. Some lawyers have treated this provision as a

penalty clause which is invalid and unenforceable. However, others regard it

as a valid and enforceable liquidated damage clause.

This paper first focuses on uncertainties and ambiguities regarding the legal

status of take-or-pay provision, particularly in English legal system. Then, it

discusses the issue by considering the fundamentals of Islamic contract rules

and jurisprudence, particularly Iranian legal system reflected in the Iranian

Civil Code

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .