مقالات مدیریت منابع انسانی
مقاله بررسی نقش میانجی سرمایه‌ی فکری بر ارتباط میان وظایف مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی
تاریخ 02 آبان 1398 ساعت 14:51:05
کد خبر: 003179
مقاله بررسی نقش میانجی سرمایه‌ی فکری بر ارتباط میان وظایف مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی نقش میانجی سرمایه‌ی فکری بر ارتباط میان وظایف مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی" مقاله ای است در 21 صفحه و با 36 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث وظایف مدیریت منابع انسانی؛ سرمایه‌ی فکری؛ عملکرد سازمانی پرداخته شده است

چکیده مقاله

در راستای بهبود عملکرد سازمان‌ها، مدیریت منابع انسانی نقش‌های مختلفی را ایفا می‌کند که از مهم‌ترین آن‌ها پرورش استعداد ذاتی افراد سازمان در محیط رقابت دانشی می‌باشد. هدف از اجرای این تحقیق، تبیین جایگاه سرمایه‌ی فکری در ارتباط میان وظایف مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمان در قالب یک مدل است. در این تحقیق، سرمایه‌ی فکری به‌عنوان متغیر میانجی و وظایف مدیریت منابع انسانی به‌عنوان متغیر مستقل و عملکرد سازمانی به‌عنوان متغیر وابسته بررسی شده‌اند. جامعه‌ی آماری تحقیق، شرکت ملی نفت ایران است و نمونهة شامل 156 مدیر میانی و عالی است که به روش خوشه‌ای تصادفی انتخاب شده‌اند. در این تحقیق، برای بررسی مؤلفه‌های متغیرهای مورد مطالعه و سنجش روایی سازه از تحلیل عاملی تأییدی و برای آزمون فرضیه‌های تحقیق از روش مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته‌های تحقیق، حاکی از آن است که فعالیت‌های مدیریت منابع انسانی از طریق سرمایه‌ی فکری بر عملکرد سازمانی دارای تأثیر معنادار است. در مدل برازش شده‌ی این تحقیق، ارزیابی عملکرد، انتخاب و استخدام، بیش‌ترین بار عاملی را در فعالیت‌های مدیریت منابع انسانی به‌خود اختصاص داده و در بین سرمایه‌های فکری، سرمایه‌ی ساختاری، بیش‌ترین بار عاملی را در مجموعه‌ی سرمایه‌ها دارا می‌باشد.

عنوان مقاله [English]

Reviewing Mediating Roles Relationships Between Human Resource Managers’ Responsibilities and Organizational Performance of Intellectual Capitals Upon

چکیده [English]

 

Human resource managers play a wide variety of roles in improving organizational performance. One of their most important roles is to develop the employees’ inherent aptitudes in a competitive knowledge-Based Environment. The main aim of the research is to draw a contextual model which illustrates the position of intellectual capital in the relationship between human resource managers’ responsibilities and organizational performance. In this research, mediator variable, independent variable, and dependent variable were respectively allocated to intellectual capital, human resource managers’ responsibilities, and organizational performance. The sample includes 156 managers which were selected from middle and top managers of National Iranian Oil Company by implementing cluster-chance method. Confirmatory Factor Analysis (CFA) was employed to examine the indicators of the studied variables and to evaluate the construct validity; Structural Equations Method is adopted in order to test the research hypotheses. The results indicated that human resource mangers’ operations considerably influence organizational performance through the medium of intellectual capital. In the contextual model, recruitment and selection as well as performance appraisal have the greatest factorial load among the human resource mangers’ practices, and the greatest factorial load is allocated to structural capital among three classes of intellectual capitals.

کلیدواژه‌ها [English]

Human Resource Managers’ Responsibilities, intellectual capital, Organizational Performance

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

دانلود مقاله PDF

مطالب مرتبط: