مقالات مدیریت منابع انسانی
مقاله تأثیر فن‌آوری‌محوری بر نظام مدیریت منابع انسانی در سازمان‌های صنعتی ایران
تاریخ 02 آبان 1398 ساعت 14:52:16
کد خبر: 003180
مقاله تأثیر فن‌آوری‌محوری بر نظام مدیریت منابع انسانی در سازمان‌های صنعتی ایران

مقاله علمی و پژوهشی " تأثیر فن‌آوری‌محوری بر نظام مدیریت منابع انسانی در سازمان‌های صنعتی ایران" مقاله ای است در 30 صفحه و با 54 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث فن‌آوری‌محوری؛ نظام مدیریت منابع انسانی؛ فولاد؛ ایران پرداخته شده است

چکیده مقاله

هدف از نگارش این مقاله، بررسی تأثیر فناوری‌محوری به‌عنوان یکی از متغیرهای مهم درون‌سازمانی بر نظام مدیریت منابع انسانی در بین سازمان‌های صنعتی ایران بوده است که صنعت فولاد را برای مطالعه‌ی موردی، برگزیده است. جامعه‌ی آماری مورد بررسی، کلیه‌ی شرکت‌های فولادی ایران بوده‌اند که از بین آن‌ها 9 شرکت با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب با حجم به‌عنوان نمونه، گزینش شده‌اند. ابزار گردآوری داده‌ها دو پرسش‌نامه بوده است که به تعداد 506 نسخه توزیع و 78% آن برگشت داده شده و مورد تحلیل قرار گرفته است. آزمون تأثیر فناوری‌محوری بر نظام مدیریت منابع انسانی، با استفاده از روش الگوسازی معادلات ساختاری و تحلیل رگرسیون متقاطع صورت گرفته است. نتایج به‌دست‌آمده، گویای تأثیر فناوری‌محوری بر تمامی اجزای نظام مدیریت منابع انسانی در شرکت‌های فولادی است و الگوی تأثیر فناوری‌محوری با توجه به شاخص‌های برازش 036/0RMSEA= و 728/0PCFI= و سایر شاخص‌های مربوطه، دارای برازش مناسب است.

عنوان مقاله [English]

Effects of Core Technology on Human Resources Management System in the Industrial Organization of Iran (Case Study: Steel Industry)

چکیده [English]

The objective of this article is to investigate the effect of core technology (CT), as one of the most important internal organizational variables, on the human resource management system (HRMS) in steel industry of Iran. The statistical population included all steel companies in Iran. The sample contained 9 companies which were selected by implementing Cochran formula and the stratified sampling with respect to the capacity. The data collection methods included two questionnaires forms; 506 copies of questionnaires were distributed and the response rate was 78%. In order to test the conceptual model, structural equations modeling (SEM) and crossover regression analysis were used. Referring to the effect of CT on HRMS with respect to SEM related indexes such as RMSEA=0/036 and PCFI=0/728, the major hypothesis were significantly confirmed and the related model was presented.

کلیدواژه‌ها [English]

Core Technology, Human Resource Management System, Steel, Iran

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

دانلود مقاله PDF