مقالات مدیریت منابع انسانی
مقاله بررسی تأثیر گونه‌های فرهنگ سازمانی بر فرایندهای مدیریت منابع انسانی پروژه
تاریخ 10 آبان 1398 ساعت 00:54:58
کد خبر: 003387
مقاله بررسی تأثیر گونه‌های فرهنگ سازمانی بر فرایندهای مدیریت منابع انسانی پروژه

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی تأثیر گونه‌های فرهنگ سازمانی بر فرایندهای مدیریت منابع انسانی پروژه" مقاله ای است در 24 صفحه و با 20 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث فرهنگ سازمانی؛ فرایندهای مدیریت منابع انسانی پروژه؛ مدل هافستد؛ استاندارد PMBOK پرداخته شده است

چکیده مقاله

ارزش‌های فرهنگی بر جنبه‌های مختلف فرایند مدیریت منابع انسانی تأثیر می‌گذارد. هدف این مقاله بررسی نقش ارزش‌های فرهنگ سازمانی بر فرایندهای مدیریت منابع انسانی پروژه است. در این مقاله تاثیر مؤلفه‌های فرهنگ سازمانی براساس مدل فرهنگی هافستد بر فرایندهای مدیریت منابع انسانی پروژه براساس استاندارد پی.ام.باک[1]، مورد بررسی قرار گرفته و فرضیه‌های اصلی و فرعی تحقیق با استفاده از ابزار پرسشنامه در بیش از 20 سازمان و شرکت پروژه‌محور، مورد آزمون قرار گرفته است. پژوهش از نوع پیمایشی بوده و داده‌های حاصل از پرسشنامه ها به‌روش نمونه‌گیری تصادفی و از بین 2000 نفر از کارکنان جامعه موردمطالعه، گردآوری شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که متغیرهای فرهنگی؛ فاصله قدرت، فردگرایی و جمع‌گرایی بر فرایند مدیریت منابع انسانی پروژه تاثیرگذار هستند. آنچه که در یافته‌های تحقیق به صورت بارزی به تأیید رسید؛ اثر منفی متغیر فردگرایی بر فرایندهای مدیریت منابع انسانی پروژه و بالعکس نقش مثبت متغیر جمع‌گرایی بر فرایندهای مدیریت منابع انسانی پروژه بوده است که نشان‌دهنده نقش کلیدی توسعه شاخص‌های فرهنگ سازمانی بر فرایند مدیریت منابع انسانی پروژه می‌باشد.

عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Organizational Culture Types On Human Resource Management of Project Processes

چکیده [English]

Cultural values affect different aspects of HRM processes. This research in aimed at investigating the role of organizational culture values in HRM processes. The impact of the components of organizational culture on human resource management processes, based on Hofstede's cultural model, is investigated by Standard Project Management Body of Knowledge (PMBOK). The primary and secondary hypotheses of the research are tested through questionnaires in more than 20 organizations and project-based companies. This is a survey research whose data are collected through random sampling by distributing questionnaires among 2,000 employees of the community. Research findings indicate that cultural variables, power distance, individualism and collectivism influence the process of HRM of projects. The findings of the research substantially confirmed that individualism affects HRM processes of the project negatively. However, collectivism leave positive effects in HRM processes of the project. This signifies the key role of development of organizational culture indicators on the HRM of project process.

کلیدواژه‌ها [English]

organizational culture, human resource management of project, Hofstede's model, PMBOK standard

 

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

دانلود مقاله PDF

مطالب مرتبط: