مقالات مدیریت منابع انسانی
مقاله طراحی و اعتباربخشی الگوی تحلیل وضعیت نظام مدیریت منابع انسانی
تاریخ 20 آبان 1398 ساعت 22:26:04
کد خبر: 003727
مقاله طراحی و اعتباربخشی الگوی تحلیل وضعیت نظام مدیریت منابع انسانی

مقاله علمی و پژوهشی " طراحی و اعتباربخشی الگوی تحلیل وضعیت نظام مدیریت منابع انسانی" مقاله ای است در 24 صفحه و با 33 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث مدیریت منابع انسانی؛ آسیب‌شناسی نظام منابع انسانی؛ زمینه‌های مدیریت منابع انسانی؛ فرایندهای منابع انسانی؛ پیامدهای منابع انسانی پرداخته شده است

چکیده مقاله

با توجه به اهمیت روزافزون مدیریت منابع انسانی در سازمان‌های بزرگ کشور از یک‌سو و تغییر نگرش جهانی به حوزة منابع انسانی از سوی دیگر، ضرورت تمرکز و توجه به مدیریت منابع انسانی در سازمان‌ها بیش‌ازپیش اهمیت یافته است. از این رو پژوهش حاضر با هدف طراحی و اعتباربخشی الگوی تحلیل وضعیت نظام مدیریت منابع انسانی برای سازمان‌های فعال در کشور انجام شد تا بتواند با طراحی الگویی سامانه‌ای و جامع، سلامت حوزه‌ منابع انسانی را تضمین کند. برای دستیابی به این هدف با مطالعه نظری دقیق، چارچوب مفهومی اولیه، طراحی و با استفاده از داده‌های واقعی مورد آزمون قرار گرفت. روش پژوهش، پیمایشی است. جامعه‌ آماری پژوهش، کارکنان رسمی و پیمانی شرکت پتروشیمی شازند  است که با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی، تعداد 341 پرسشنامه کامل جمع‌آوری شد. برای تحلیل داده‌های جمع‌آوری‌شده، از روش تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شده است. نتایج پژوهش، ضمن تأیید مدل نظری ارائه‌شده، نشان می‌دهد که نظام مدیریت منابع انسانی شامل سه دسته متغیر زمینه‌ای، فرایندی و پیامدی است که روابط علّی و معلولی دارند و برای آسیب‌شناسی نظام مدیریت منابع انسانی باید از این سه‌منظر به آن توجه شود.

عنوان مقاله [English]

Designing and Validating A Situation Analysis Model on Human Resource Management System

چکیده [English]

Regarding the increasing importance of human resource in large organizations of the country, and the change of world view about it, it seems more essential to have a deeper view towards human resource. This research is intended to design and validate a model for the evaluation of the situation analysis for active organizations in Iran. It will provide a comprehensive model by which the safety of human resource will be guaranteed. Reviewing the related literature, an elementary conceptual model was provided, which was tested by real data. This survey research included all the employees working at Shazand Company. Explorative factor analysis was conducted to analyze the collected data. Having confirmed the model, the results indicated that human resource management comprises three groups of variables including background, process, and outcome variables. They are related in a cause and effect relation and must be studied to have a complete pathology.

کلیدواژه‌ها [English]

Resource Management, Background of Human Resource Management, Human Resource Processes, Human Resource Outcomes

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

دانلود مقاله PDF