مقاله بررسی رابطه‌ی سبک رهبری تحول‌آفرین مدیران با اثربخشی، انگیزش و رضایت کارکنان

مقاله بررسی رابطه‌ی سبک رهبری تحول‌آفرین مدیران با اثربخشی، انگیزش و رضایت کارکنان

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی رابطه‌ی سبک رهبری تحول‌آفرین مدیران با اثربخشی، انگیزش و رضایت کارکنان" مقاله ای است در 27 صفحه و با 48 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث رهبری تحول‌آفرین؛ پی‌آمدهای رهبری؛ اثربخشی؛ انگیزش؛ رضایت کارکنان پرداخته شده است

چکیده مقاله

هدف پژوهش حاضر، سنجش سبک رهبری برای سطوح معاونین، مدیران و رؤسای یکی از شرکت‌های گروه سایپا از دو بعد خود ارزیابی و ارزیابی توسط کارکنان از یک‌سو و بررسی روابط بین ویژگی‌های جمعیت‌‌شناختی کارکنان و سبک و پی‌آمدهای رهبری مدیران از دگرسو بوده است. برای سنجش سبک رهبری، از نظریه‌ی مدل کامل رهبری و به‌منظور گردآوری داده‌ها از پرسش‌نامه MLQ[] بهره گرفته شد. این مطالعه، یک پژوهش کاربردی و در زمره‌ی تحقیقات توصیفی، از نوع مطالعات همبستگی است. برای تجزیه و تحلیل دادهها از روشهای آماری توصیفی و استنباطی (شامل آزمون همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس یک‌راهه و آزمون تی مستقل) استفاده شد. نتایج نشان داد که پی‌آمدهای رهبری (انگیزش کارکنان، رضایت کارکنان و اثربخشی رهبری) با سبک رهبری تحول‌آفرین، رابطه‌ای مثبت و معنادار دارد. هم‌چنین شکاف معناداری بین نمرات خودارزیابی و نمرات پیروان به‌دست آمد؛ به‌گونه‌ای که مدیران، معاونین و رؤسا در خودارزیابی، نمرات بالاتری را به خود داده بودند. هم‌چنین، تفاوت معناداری بین پی‌آمدهای رهبری و وضعیت سبک رهبری تحول‌آفرین در بین سطوح مدیریتی به تأیید رسید. بین ویژگی‌های جمعیت‌شناختی پیروان و ادراک‌شان از سبک و پی‌آمدهای رهبری فقط در سطح معاونین رابطه‌ی معنا‌داری دارد.

عنوان مقاله [English]

An Appraisal of the Relationship between Transformational Leadershipof the Mangersand Employees’ Effectiveness, Motivation and satisfaction

چکیده [English]

This research is intended to assess leadership style of managers, assistants and bosses of acompany of Saipafrom two perspectives. First, self-evaluation as well as evaluation by the employees; and second, the relationship betweendemographic features of employees and the outcome of managers’ leadership. This is an applied descriptive research which assesses correlational relationship.Full-range leadership theory (FRLT) was applied for the assessment of leadership style, and Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ) was used for data collection. Both inferential and descriptive statistical methods including Pierson’s correlation test, one way analysis of variance, and t-test, were used to analyze the data. The results indicated that the outcome of leadership (employees’ motivation, employees satisfaction and leadership effectiveness) are directly related to transformational leadership. There is a deep gap between the scores of self-evaluation and those of employees’ evaluation. The scores that bosses and their assistants gave in self-evaluation were quite higher. A significant difference was observed between the outcomes of leadership and transformational leadership styles. There was a significant positive relationship between demographic features of the followers and their understanding of leadership style and outcomes only at assistant’s levels

کلیدواژه‌ها [English]

Transformational Leadership, Leadership Outcomes, Effectiveness, Motivation, Employees Satisfaction

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

دانلود مقاله PDF

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

امروز
هفته
ماه

عضویت در خبرنامه