مقالات سیاستها و پژوهشهای اقتصادی
مقاله بررسی روند تغییرات کارآیی و تکنولوژی در صنایع زیتون ایران
تاریخ 18 آذر 1398 ساعت 18:15:36
کد خبر: 004903
مقاله بررسی روند تغییرات کارآیی و تکنولوژی در صنایع زیتون ایران

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی روند تغییرات کارآیی و تکنولوژی در صنایع زیتون ایران" مقاله ای است در 15 صفحه و با 24 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث کارایی، تکنولوژی، صنایع زیتون پرداخته شده است

چکیده مقاله

با توسعه کشت باغات زیتون در ایران، صنایع وابسته به زیتون نیز از نظر کمی رشد داشته است. با‌توجه به نظر اقتصاددانان کشاورزی، دو شکل در‌خصوص صنایع وابسته به زیتون وجود دارد که یکی گران بودن محصولات نهایی این صنایع نسبت به محصولات مشابه خارجی است و دیگری غیر‌اقتصادی شدن فعالیت این واحدها است. این مطالعه در سال 1388 و با هدف اندازه‌گیری روند تغییرات کارایی و تکنولوژی در بخش صنایع زیتون در فاصله سال‌های پیش از 1372 تا سال 1387 و با استفاده از روش شاخص مالمکویست می‌بپردازد. اطلاعات مربوط به این مطالعه از طریق پرسشنامه‌‌ای که از واحدهای صنعتی زیتون موجود در کشور تهیه گردید، فراهم شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که صنایع زیتون طی سال‌های (1372-1364) دارای کارایی فنی مناسب بوده، اما رشد تکنولوژی با نرخ 2/1 درصد بوده است. طی دوره زمانی (1380-1372) که دوره جهش تکنولوژی در این صنعت بود با نرخ 8/9 درصد برآورد گردید و در دوره رقابت(سال‌های1380-1387) رشد تکنولوژی به 8/5 درصد رسیده است.

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

دانلود مقاله PDF