مقالات سیاستها و پژوهشهای اقتصادی
مقاله ارزیابی توانمندی مالی شرکت‌های دارویی بر‌اساس مدل اسپرینگیت
تاریخ 18 آذر 1398 ساعت 18:25:19
کد خبر: 004909
مقاله ارزیابی توانمندی مالی شرکت‌های دارویی بر‌اساس مدل اسپرینگیت

 مقاله علمی و پژوهشی " ارزیابی توانمندی مالی شرکت‌های دارویی بر‌اساس مدل اسپرینگیت" مقاله ای است در 20 صفحه و با 20 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث توانمندی مالی، مدل اسپرینگیت، خطای طبقه بندی، ورشکستگی پرداخته شده است

چکیده مقاله

باتوجه به ورشکستگی‌های اخیر شرکت‌های بزرگ در سطح بین الملل، پیش‌بینی و پیشگیری از ناتوانی مالی یکی از عوامل مهمی است که می‌بایست در حد گسترده و پیشرفته‌ای مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. الگوهای پیش بینی ورشکستگی یکی از مهم‌ترین ابزارها در پیش بینی وضعیت مالی شرکت‌ها می باشند. هدف اصلی این پژوهش، تعیین میزان کارایی مدل اسپرینگیت در ارزیابی توانمندی مالی شرکت‌ها در شرکت‌های مواد و محصولات دارویی است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل نشان می‌دهد که دقت کلی الگوهای برازش شده برای ارزیابی توانمندی مالی شرکت‌ها با متغیرهای مدل اسپرینگیت و غیر اسپرینگیت در دوره چهارساله به ترتیبب 6/85 و 8/79 درصد در دوره دو ساله به ترتیب 1/98 و 2/96 درصد می باشد. آنگاه برای بررسی دقت الگو با استفاده از اطلاعات سال 1385 تابع Z آزمون گردید و دقت پیش بینی 2/96 و 3/92 درصد بدست آمد.

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

دانلود مقاله PDF