مقالات سرمایه اجتماعی
مقاله علمی و پژوهشی حکمرانی ناکارآمد و ناامنی استراتژیک
تاریخ 18 فروردین 1398 ساعت 19:31:59
کد خبر: 000788
مقاله علمی و پژوهشی حکمرانی ناکارآمد و ناامنی استراتژیک

در این مقاله علمی و پژوهشی که در 30 صفحه و با 23 عنوان فهرست منبع ارائه شده است حکمرانی ناکارآمد، قوانین آب ، بحران آب و ناامنی استراتژیک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در زمینه یافته های پژوهشی بحث و بررسی شده و نتایج آماری ارائه گردیده است

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد از نتایج این پژوهش و تحقیق علمی می توانند در رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد به عنوان یکی از منابع استفاده نمایند.