دریافت مقالات علمی

مقاله علمی و پژوهشی سرمایه اجتماعی و تعهد سازمانی

مقاله علمی و پژوهشی سرمایه اجتماعی و تعهد سازمانی

در این مقاله علمی و پژوهشی که در 18 صفحه و با 43 عنوان فهرست منبع ارائه شده است سرمایه اجتماعی ، تعهد سازمانی، رفتار شهروندی، انگیزه خدمت محور مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در زمینه یافته های پژوهشی بحث و بررسی شده و نتایج آماری ارائه گردیده است د
مقاله علمی و پژوهشی سرمایه اجتماعی و نظریه بنیانی

مقاله علمی و پژوهشی سرمایه اجتماعی و نظریه بنیانی

در این مقاله علمی و پژوهشی که در 23 صفحه و با 35 عنوان فهرست منبع ارائه شده است سرمایه اجتماعی ، مشارکت اجتماعی ، مشارکت مدنی ، حمایت اجتماعی ،ابعاد سرمایه اجتماعی و نظریه بنیانی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در زمینه یافته های پژوهشی بحث و بررسی ش
مقاله علمی و پژوهشی سرمایه اجتماعی، توانمندی و تاب آوری

مقاله علمی و پژوهشی سرمایه اجتماعی، توانمندی و تاب آوری

در این مقاله علمی و پژوهشی که در 19 صفحه و با 45 عنوان فهرست منبع ارائه شده است  تاب آوری ، توانمندی ، عملکرد نوآورانه، سرمایه اجتماعی ، ابعاد سرمایه اجتماعی و ابعاد توانمندسازی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در زمینه یافته های پژوهشی بحث و برر
مقاله علمی و پژوهشی تعالی سازمانی و سرمایه اجتماعی

مقاله علمی و پژوهشی تعالی سازمانی و سرمایه اجتماعی

در این مقاله علمی و پژوهشی که در 25 صفحه و با 49 عنوان فهرست منبع ارائه شده است  مبانی نظری تعالی سازمانی، سرمایه اجتماعی سازمانی، اثربخشی و تعالی سازمانی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در زمینه یافته های پژوهشی بحث و بررسی شده و نتایج آماری ار
مقاله علمی و پژوهشی سرمایه اجتماعی ، مسجد و قرآن و حدیث

مقاله علمی و پژوهشی سرمایه اجتماعی ، مسجد و قرآن و حدیث

در این مقاله علمی و پژوهشی که در 24 صفحه و با 44 عنوان فهرست منبع ارائه شده قرآن ، مسجد ، مشارکت ، روایات ، احادیث + مفهوم سرمایه اجتماعی و سرمایه اجتماعی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در زمینه یافته های پژوهشی بحث و بررسی شده و نتایج آماری ارائه گ
مقاله علمی و پژوهشی سرمایه اجتماعی و منابع انسانی پایدار

مقاله علمی و پژوهشی سرمایه اجتماعی و منابع انسانی پایدار

در این مقاله علمی و پژوهشی که در 26 صفحه و با 46 عنوان فهرست منبع ارائه شده منابع انسانی پایدار ، منابع انسانی ، بلوغ منابع انسانی ،مدیریت منابع انسانی و سرمایه اجتماعی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در زمینه یافته های پژوهشی بحث و بررسی شده و نتایج
مقاله علمی و پژوهشی ارتقاء سرمایه اجتماعی میان گروهی

مقاله علمی و پژوهشی ارتقاء سرمایه اجتماعی میان گروهی

در این مقاله علمی و پژوهشی که در 23 صفحه و با 40 عنوان فهرست منبع ارائه شده انسجام اجتماعی ، ادراک عدالت ، سیاست رسانه ای ،ارتقاء سرمایه اجتماعی و سرمایه اجتماعی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در زمینه یافته های پژوهشی بحث و بررسی شده و نتایج آماری
مقاله علمی و پژوهشی عدالت سازمانی،رضایت مشتری و سرمایه اجتماعی

مقاله علمی و پژوهشی عدالت سازمانی،رضایت مشتری و سرمایه اجتماعی

در این مقاله علمی و پژوهشی که در 26 صفحه و با 37 عنوان فهرست منبع ارائه شده عدالت سازمانی،رضایت مشتری عدالت مراوده ای،عدالت رویه ای، عدالت توزیعی، ابعاد سرمایه اجتماعی و سرمایه اجتماعی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در زمینه یافته های پژوهشی بحث و ب
مقاله علمی و پژوهشی کارآفرینی سازمانی،انگیزش شغلی و سرمایه اجتماعی

مقاله علمی و پژوهشی کارآفرینی سازمانی،انگیزش شغلی و سرمایه اجتماعی

در این مقاله علمی و پژوهشی که در 26 صفحه و با 37 عنوان فهرست منبع ارائه شده کارآفرینی سازمانی، انگیزش شغلی، کارآفرینی ، کارآفرینی سازمانی و سرمایه اجتماعی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در زمینه یافته های پژوهشی بحث و بررسی شده و نتایج آماری ارائه گ
مقاله علمی و پژوهشی نشاط کارکنان و توسعه سرمایه اجتماعی

مقاله علمی و پژوهشی نشاط کارکنان و توسعه سرمایه اجتماعی

در این مقاله علمی و پژوهشی که در 19 صفحه و با 33 عنوان فهرست منبع ارائه شده انرژی عاطفی ، سرزندگی ، نشاط ، نشاط کاری ، توانایی جسمانی و سرمایه اجتماعی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در زمینه یافته های پژوهشی بحث و بررسی شده و نتایج آماری ارائه گردید
مقاله علمی و پژوهشی شرکت های زایشی و پژوهشی و توسعه سرمایه اجتماعی

مقاله علمی و پژوهشی شرکت های زایشی و پژوهشی و توسعه سرمایه اجتماعی

در این مقاله علمی و پژوهشی که در 21 صفحه و با 21 عنوان فهرست منبع ارائه شده است تحقیق و توسعه، شرکتهای زایشی ، شرکت های پژوهشی ،دانشگاه ، کارآفرینی و سرمایه اجتماعی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در زمینه یافته های پژوهشی بحث و بررسی شده و نتایج آما
مقاله علمی و پژوهشی نظام اسلامی و سرمایه اجتماعی

مقاله علمی و پژوهشی نظام اسلامی و سرمایه اجتماعی

در این مقاله علمی و پژوهشی که در 26 صفحه و با 75 عنوان فهرست منبع ارائه شده است بعد ارتباطی ، بعد ساختاری ،بعد شناختی ، نظام ارزشی ، نظام اسلامی و سرمایه اجتماعی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در زمینه یافته های پژوهشی بحث و بررسی شده و نتایج آماری
مقاله علمی و پژوهشی سرمایه اجتماعی و احساس امنیت

مقاله علمی و پژوهشی سرمایه اجتماعی و احساس امنیت

در این مقاله علمی و پژوهشی که در 19 صفحه و با 19 عنوان فهرست منبع ارائه شده است احساس امنیت ، امنیت اقتصادی ، امنیت روانی ، امنیت اجتماعی ،امنیت سیاسی و سرمایه اجتماعی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در زمینه یافته های پژوهشی بحث و بررسی شده و نتایج
مقاله علمی و پژوهشی سرمایه اجتماعی و سبک زندگی اسلامی

مقاله علمی و پژوهشی سرمایه اجتماعی و سبک زندگی اسلامی

در این مقاله علمی و پژوهشی که در 20 صفحه و با 24 عنوان فهرست منبع ارائه شده است سرمایه اجتماعی،پژوهشگاه صنعت نفت و سبک زندگی اسلامی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در زمینه یافته های پژوهشی بحث و بررسی شده و نتایج آماری ارائه گردیده است دانشجویان دو
مقاله علمی و پژوهشی فرهنگ سازمانی و سرمایه اجتماعی

مقاله علمی و پژوهشی فرهنگ سازمانی و سرمایه اجتماعی

در این مقاله علمی و پژوهشی که در 18 صفحه و با 37 عنوان فهرست منبع ارائه شده است اعتماد اجتماعی ،سرمایه اجتماعی، فرهنگ سازمانی ، شبکه سازمان و مشارکت سازمانی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در زمینه یافته های پژوهشی بحث و بررسی شده و نتایج آماری ارائه
مقاله علمی و پژوهشی رفتار سازمانی مثبت و سرمایه اجتماعی

مقاله علمی و پژوهشی رفتار سازمانی مثبت و سرمایه اجتماعی

در این مقاله علمی و پژوهشی که در 26 صفحه و با 36 عنوان فهرست منبع ارائه شده است رفتار سازمانی مثبت ،سرمایه اجتماعی، سرمایه روانشناختی،رفتار سازمانی مثبت گرا ،سرمایه انسانی ، خودکارآمدی، خوش بینی ،تاب آوری ، سخت کوشی ، وجدان کاری، شایستگی مورد تجزیه و
مقاله علمی و پژوهشی رهبری تحول آفرین ،ارتقاء عملکرد و سرمایه اجتماعی

مقاله علمی و پژوهشی رهبری تحول آفرین ،ارتقاء عملکرد و سرمایه اجتماعی

در این مقاله علمی و پژوهشی که در 23 صفحه و با 56 عنوان فهرست منبع ارائه شده است سرمایه اجتماعی، رهبری تحول آفرین،ارتقاء عملکرد ، مدیریت دانش ، نوآوری، یادگیری سازمانی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در زمینه یافته های پژوهشی بحث و بررسی شده و نتایج آ
مقاله علمی و پژوهشی رهبری موثق ، خلاقیت و نوآوری و سرمایه اجتماعی

مقاله علمی و پژوهشی رهبری موثق ، خلاقیت و نوآوری و سرمایه اجتماعی

در این مقاله علمی و پژوهشی که در 22 صفحه و با 45 عنوان فهرست منبع ارائه شده است خلاقیت ،سرمایه اجتماعی، رهبری موثق ، نوآوری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در زمینه یافته های پژوهشی بحث و بررسی شده و نتایج آماری ارائه گردیده است دانشجویان دوره دکترا
مقاله علمی و پژوهشی سرمایه اجتماعی  و محافل کاری

مقاله علمی و پژوهشی سرمایه اجتماعی و محافل کاری

در این مقاله علمی و پژوهشی که در 22 صفحه و با 40 عنوان فهرست منبع ارائه شده است سرمایه اجتماعی خودجاودانگی ، خود انتخابی ، محافل کاری ،یادگیری وضعیتی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در زمینه یافته های پژوهشی بحث و بررسی شده و نتایج آماری ارائه گردیده
مقاله علمی و پژوهشی دینداری و سرمایه اجتماعی

مقاله علمی و پژوهشی دینداری و سرمایه اجتماعی

در این مقاله علمی و پژوهشی که در 18 صفحه و با 22 عنوان فهرست منبع ارائه شده است سرمایه اجتماعی ،دینداری ، مشارکت ، اعتماد و سرمایه اجتماعی خانواده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در زمینه یافته های پژوهشی بحث و بررسی شده و نتایج آماری ارائه گردیده اس