more_vert مقاله ارزیابی جرم شناختی دو نهاد حقوق کیفری؛ تعلیق مراقبتی و آزادی مشروط

ادامه مطلب

closeمقاله ارزیابی جرم شناختی دو نهاد حقوق کیفری؛ تعلیق مراقبتی و آزادی مشروط

مقاله علمی و پژوهشی " ارزیابی جرم شناختی دو نهاد حقوق کیفری؛ تعلیق مراقبتی و آزادی مشروط" مقاله ای است در 32 صفحه که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای حقوق عمومی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث آزادی مشروط؛ تعلیق مراقبتی؛ تکرار جرم؛ پیش‌بینی تکرار جرم پرداخته شده است چکیده مقاله تکرار جرم به‌عنوان یکی از پدیده‌های مبتلا به همهء نظامهای حقوق کیفری،تعداد کثیری از نهادهای جزایی را به چالش طلبیده است.در میان نهادهای مختلف حقوق جزا،هم از جهت سابقهء تأسیس،و هم به دلیل پشتوانه نظری،آزادی مشروط و تعلیق مراقبتی دارای جایگاه ممتازی‌ می‌باشند.لیکن به پذیرش فوق العاده این دو نهاد در نظامهای مختلف جزایی رویارویی تکرار جرم با آنها موجب طرح پرسشهای جدی شده است.در این مقاله ضمن بررسی تاریخ مختصر این دو نهاد به ارزیابی کارآیی یا ناکارایی آنها،براساس یافتهای کثیری از پژوهش‌های جرم‌شناختی،پرداخته‌ شده است. عنوان مقاله [English]Double identity crime assessment institution Rights Declaration ; maintenance and freedom conditional suspension دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می توانند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند . برای دریافت متن کامل مقاله از لینک زیر استفاده نمائید 

more_vert مقاله مفهوم تسلیم و ارتباط آن با انتقال مالکیت و ریسک (ضمان معاوضی) در عقد بیع

ادامه مطلب

closeمقاله مفهوم تسلیم و ارتباط آن با انتقال مالکیت و ریسک (ضمان معاوضی) در عقد بیع

مقاله علمی و پژوهشی " مفهوم تسلیم و ارتباط آن با انتقال مالکیت و ریسک (ضمان معاوضی) در عقد بیع" مقاله ای است در 31 صفحه که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای حقوق عمومی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث حقوق تطبیقی؛ بیع بین‌المللی؛ تسلیم؛ انتقال مالکیت؛ انتقال ریسک؛ حقوق انگلستان؛ کنوانسیون وینپرداخته شده است چکیده مقاله تسلیم،خوا«فیزیکی و واقعی»یا«حکمی و فرضی»،مبیع را تحت کنترل و در اختیار خریدار قرار می‌دهد و وی را قادر می‌سازد تا حقوق مالکانهء خود را بر آن اعمال کند. این ماهیت مشترک در هر سه مورد نظام حقوقی مورد بررسی این مقاله(حقوق ایران،حقوق انگلستان و کنوانسیون بیع بین‌المللی وین)وجود دارد. از طرف دیگر انتقال مالکیت مبیع به خریدار که هدف اصلی عقد بیع در همهء نظامهای حقوقی است،زمانی‌ قابل تحقق است که مبیع در وضعیتی قرار گرفته باشد که اعمال حقوق مالکانه بر آن توسط خریدار ممکن‌ باشد.بنابراین،هرچند با وجه به ماهیت تملیکی بودن عقد بیع،مناسب نیست انتقال مالکیت را منوط به‌ تسلیم مبیع نمود اما می‌توان مدعی شد که انتقال مالکیت زمانی قابل انجام است که بیع به خریدار تسلیم‌ شده یا در وضعیت قابل تسلیم قرار گرفته باشد. انتقال ریسک(ضمان معاوضی)همزمان با تسلیم به خریدار،با مصالح و ملاحظات تجاری و قواعد و اصول‌ حقوقی سازگاری کامل دارد،زیرا ریسک را باید برعهدهء کسی گذاشت که تصرف و کنترل مبیع در اختیار او است. در هر سه نظام حقوقی مورد بررسی،مفاهیم فوق به رغم تفاوت‌های اندک،به نحو مشترک و مشابهی مطرح‌ بوده و از منطق مشابهی پیروی می‌کنند،که شناسایی و عرضهء این مشترکات راه را برای ایجاد همگرایی بین‌ نظامهای حقوقی از طریق الحاق به کنوانسیونهای بین‌المللی(نظیر کنوانسیون بیع بین‌المللی سازمان ملل‌ متحد-کنوانسیون وین)یا تدوین قوانین نمونه هموارتر می‌سازد دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می توانند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند . برای دریافت متن کامل مقاله از لینک زیر استفاده نمائید 

more_vert مقاله سرمایه گذاری مستقیم خارجی و نقش آن در انتقال تکنولوژی به کشورهای رشد یابنده

ادامه مطلب

closeمقاله سرمایه گذاری مستقیم خارجی و نقش آن در انتقال تکنولوژی به کشورهای رشد یابنده

مقاله علمی و پژوهشی " سرمایه گذاری مستقیم خارجی و نقش آن در انتقال تکنولوژی به کشورهای رشد یابنده" مقاله ای است در 27 صفحه و با 25 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای حقوق عمومی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث تکنولوژی؛ سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی؛ انتقال تکنولوژی؛ دور تولید؛ پارادوکس اطلاعات؛ دانش فنی پرداخته شده است چکیده مقاله هدف از این مقاله،بررسی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و نقش آن در انتقال تکنولوژی می‌باشد. در این راستا،مقاله پس از توضیح و تحلیل مقولهء تکنولوژی،انتقال و اشکال آن و بررسی علل و عواملی که منجر به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌شود،به این نتیجه می‌رسد که عواملی چون موارد زیر انگیزه‌های اساسی مالک‌ تکنولوژی را در مبادرت به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تشکیل می‌دهند: -تأمین و تضمین کنترل بر تکنولوژی. -نبود و یا ضعف قانونی حامی تکنولوژی در کشور میزبان. -دشوار بودن تنظیم و تدوین قراردادهای مربوط به انتقال تکنولوژی. -وجود موانع گمرکی و تعرفه‌ای و وفور و فراوانی مواد اولیه و نیروی کار ارزان. افزودن بر آنها،این تحقیق به این نتیجه می‌رسد که اصولا شرکت مالک تکنولوژی تحت هیچ شرایطی حاضر به‌ واگذاری و یا انتقال تکنولوژی خویش نمی‌شود،مگر اینکه کالای موصوف کهنه و از بیش افتاده باشد. متأسفانه،به رغم اشتغال‌زایی و جلب سرمایه‌های مالی به کشور میزبان که ممکن است سرمایه‌گذاری مستقیم‌ خارجی به دنبال داشته باشد،از نظر نقش آن در جذب تکنولوژی مناسب و ارزان(و یا حداقل به قیمتی منصفانه) بسیار ناچیز بوده و همان‌گونه که تجارب برخی از کشورهای رشد یابنده نشان داده‌اند در خیلی از موارد همین‌ تکنولوژی کهنه و از پیش‌پاافتاده به قیمتی هزار بار گرانتر از ارزش واقعی‌اش به این کشورها فروخته شده است. البته این نتیجه‌گیری نباید به‌معنای مخالفت با این نوع از سرمایه‌گذاری خارجی تلقی شود.برعکس،نگارنده ضمن‌ اعتقاد به ضرورت ترغیب و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی،بر این باور است که این‌گونه سرمایه‌گذاری‌های خارجی‌ ضمن مفید بودنشان دارای آثار و عواقب منفی هستند که چنانچه نتوان هوشیارانه و معقول در این زمینه‌ برنامه‌ریزی نمود،نهایتا منجر به وابستگی تکنولوژی و اقتصادی خواهد شد.مضاف بر آن،ذکر این نکته ضروری‌ است که ورود تکنولوژی خارجی حلال مشکلات نمی‌تواند باشد و باتوجه به موارد یاد شده بالا،به تنهائی نمی‌تواند استقلال تکنولوژیک و در نهایت خودکفائی صنعتی را تأمین کند.برای این منظور باید به تلاشها و برنامه‌های‌ کوتاه و درازمدت داخلی رونق داد و در این ارتباط از تجارب چین و دیگر کشورهای تازه صنعتی شده در زمینهء برگزاری،مثلا برنامه‌های تحقیق و توسعه،ایجاد هماهنگی بین این برنامه‌ها،برقراری راههای آموزشی،تجربی و تحقیقاتی بین واحدهای تولیدی و دانشگاهها و هم‌چنین حمایت از صنایع داخلی در برابر تولیدات خارجی استفاده‌ نمود. عنوان مقاله [English]Foreign direct investment and its role in technology transfer will consist growth yạbndh   دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می توانند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند . برای دریافت متن کامل مقاله از لینک زیر استفاده نمائید 

more_vert مقاله مبنای مسؤولیت کارفرمایان در ماده 12 قانون مسؤولیت مدنی

ادامه مطلب

closeمقاله مبنای مسؤولیت کارفرمایان در ماده 12 قانون مسؤولیت مدنی

مقاله علمی و پژوهشی " مبنای مسؤولیت کارفرمایان در ماده 12 قانون مسؤولیت مدنی" مقاله ای است در 25 صفحه که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای حقوق عمومی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث مسؤولیت مدنی؛ حقوق مدنی؛ مسؤولیت کارفرما؛ قانون تعهدات‌ سویس؛ نظریهء خطر و تضمین؛ نظریهء تقصیر؛ مادهء 21 قانون مسؤولیت مدنی؛ قانون‌ تعهدات آلمان؛ مسؤولیت مدنی فعل غیرپرداخته شده است چکیده مقاله مادهء 21 قانون مسؤولیت مدنی مصوب 9331 برای اولین بار احکام خاصی را در مورد مسؤولیت‌ کارفرما ناشی از خساراتی که توسط کارمندان و کارکنان او به اشخاص ثالث وارد شوند،مقرر نموده است. این ماده که از قانون تعهدات سویس اخذ شده،به‌نحوی تنظیم گردیده که مبنای مسؤولیت‌ ناشی از آن را در هاله‌ای از ابهام قرار می‌دهد به‌نظر،بخشی از ماده بر مبنای نظریهء خطر و بخش دیگری بر مبنای تقصیر بنا شده است. در این مقاله سعی بر آن است که با تحلیل مفاد قانون و با تکیه بر اصول حقوقی،مبنایی‌ منطقی و روشن برای این مسؤولیت ویژه ارائه گردد و با این ابزار احکام مادهء قانونی تفسیر شود. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می توانند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند . برای دریافت متن کامل مقاله از لینک زیر استفاده نمائید 

more_vert مقاله نگرشی نو به مفهوم مداخله بشر دوستانه

ادامه مطلب

closeمقاله نگرشی نو به مفهوم مداخله بشر دوستانه

مقاله علمی و پژوهشی " نگرشی نو به مفهوم مداخله بشر دوستانه" مقاله ای است در 13 صفحه که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای حقوق عمومی منتشر شده است چکیده مقاله در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث مداخله، مداخله بشردوستانه، سازمان ملل، مشروعیت مداخله، عدم مشروعیت مداخله، حقوق بشر، معضل مداخله، مداخله مشروع، مداخله نامشروع، قاعده آمره پرداخته شده است عنوان مقاله [English]Gender concept will then humanitarian intervention   دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می توانند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند . برای دریافت متن کامل مقاله از لینک زیر استفاده نمائید 

more_vert مقاله چگونگی شکل گیری منازعه جزایر ایرانی تنب و ابوموسی و حل و فصل آن

ادامه مطلب

closeمقاله چگونگی شکل گیری منازعه جزایر ایرانی تنب و ابوموسی و حل و فصل آن

مقاله علمی و پژوهشی " چگونگی شکل گیری منازعه جزایر ایرانی تنب و ابوموسی و حل و فصل آن" مقاله ای است در 21 صفحه که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای حقوق عمومی منتشر شده است چکیده مقاله در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث منازعه، تنب ، ابوموسی، خلیج فارس، دولت بریتانیا، قرارداد عمومی، جامعه ملل، دیوان بین النللی دادگستری، امتیاز نفت ابوموسی پرداخته شده است عنوان مقاله [English]Iranian islands of Abu Musa and Tunb and how the conflict is resolved   دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می توانند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند . برای دریافت متن کامل مقاله از لینک زیر استفاده نمائید 

more_vert مقاله چرخه ی فرهنگ «سیاسی» چپ مارکسیست

ادامه مطلب

closeمقاله چرخه ی فرهنگ «سیاسی» چپ مارکسیست

مقاله علمی و پژوهشی " چرخه ی فرهنگ «سیاسی» چپ مارکسیست" مقاله ای است در 8 صفحه که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای حقوق عمومی منتشر شده است چکیده مقاله در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث فرهنگ سیاسی، چپ مارکسیست، نظرات لنین، نظرات تروتسکی، نظرات لوکاچ پرداخته شده است عنوان مقاله [English]Culture cycle "political" Marxist Left دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله نگرشی نو به مفهوم تروریسم بین المللی

ادامه مطلب

closeمقاله نگرشی نو به مفهوم تروریسم بین المللی

مقاله علمی و پژوهشی " نگرشی نو به مفهوم تروریسم بین المللی" مقاله ای است در 18 صفحه که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای حقوق عمومی منتشر شده است چکیده مقاله در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث تروریسم، تروریسم بین المللی،پدیده اجتماعی، پدیده حقوقی، مفاهیم کلاسیک، جرم سازمان یافته، عوامل تروریسم پرداخته شده است عنوان مقاله [English]A new approach to the concept of international terrorism   دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می توانند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند . برای دریافت متن کامل مقاله از لینک زیر استفاده نمائید 

more_vert مقاله نقد و بررسی قرار بازداشت موقت در قانون دادرسی مصوب سال 78

ادامه مطلب

closeمقاله نقد و بررسی قرار بازداشت موقت در قانون دادرسی مصوب سال 78

مقاله علمی و پژوهشی " نقد و بررسی قرار بازداشت موقت در قانون دادرسی مصوب سال 78" مقاله ای است در 70 صفحه که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای حقوق عمومی منتشر شده است چکیده مقاله در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث بازداشت موقت، قانون دادرسی، قرار بازداشت، اعمال بازداشت، سوء نیت قاضی پرداخته شده است عنوان مقاله [English]Temporary detention review hearing on the law approved in 78 دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .