خسرو و شیرین

حکیم نظامی؛ احیاگر عظمت ایران در ادبیات فارسی

مقالات ادبیات فارسی

حکیم نظامی؛ احیاگر عظمت ایران در ادبیات فارسی

 نظامی با منظومه‌هایی که از داستان‌های کهن وام گرفته، نقش مؤثری در بقای فرهنگ ایرانی دارد. منظومه‌های غنایی او جزو بهترین منظومه‌های ادبیات فارسی است.
روزه و رمضان در آئینه شعر فارسی

ویژه ماه مبارک رمضان

روزه و رمضان در آئینه شعر فارسی

از همان آغاز که رودکی پدر شعر فارسی، بلند بنای کاخ ادب را برافراشت، مفردات روزه، رمضان، صوم و صیام در آیینه شعر فارسی انعکاس یافتند. این انعکاس در تمامی انواع شعر مدحی، اخلاقی، تعلیمی، غنایی و رثا دیده می شود. در شعر شاعران دوره اول، کاربردها سطحی اس
پنج گنج‌ گنجوی

معرفی شخصیتهای ادبیات فارسی

پنج گنج‌ گنجوی

در تاریخ ادبیات فارسی مثنوی‌های کمتر شاعری است که مانند نظامی تقلید شده باشد. نظامی با سرایشِ خمسۀ خویش به چنان توفیقی دست یافت که بسیاری از شاعران بزرگ و کوچکِ پس از خود را نیز به اشتیاق آورد یا به طمع افکند تا با تقلید از آثار او نام خویش را ه
درباره حکیم نظامی گنجوی

معرفی شخصیتهای ادبیات فارسی

درباره حکیم نظامی گنجوی

 حکیم نظامی وقتی «خسرو و شیرین» را می‌سرود، زندگانی عاشقانه‌ای در کنار همسرِ محبوب خویش، آفاق، داشته است؛ اما در اواخر سرایشِ این منظومه، آفاق از دست می‌رود و داغِ فراقش بر دل نظامی ‌می‌نشیند.
کتاب «سیمای زن در نثر قرن پنجم تا هفتم»

کتاب «سیمای زن در نثر قرن پنجم تا هفتم»

«سیمای زن در نثر قرن پنجم تا هفتم» عنوان کتابی است که به کوشش «فاطمه بهشتی» و «فاطمه آستانه‌اصل» به رشته تحریر درآمده و نگاهی تمام عیار به جایگاه زن در ادبیات ایرانی از دوران بیهقی تا سعدی دارد. این کتاب ۱۱۲