سئوالات آزمونها

دفترچه سئوالات زبان فرانسه و زبان آلمانی دکترای سال 1396

دفترچه سئوالات زبان فرانسه و زبان آلمانی دکترای سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشورشامل سئوالات زبان فرانسه و زبان آلمانی سال 1396 در این دفترچه 30 سئوال زبان فرانسه و 30 سئوال زبان آلمانی به عنوان دفترچه شماره 2 برای داوطلبان دوره دکترا ارائه شده است دفترچه سئوالات این آزمون
دفترچه سئوالات استعداد تحصیلی و زبان آزمون دکترای گروه آزمایشی فنی و مهندسی سال 1396

دفترچه سئوالات استعداد تحصیلی و زبان آزمون دکترای گروه آزمایشی فنی و مهندسی سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشورشامل سئوالات استعداد تحصیلی و زبان سال 1396 در این دفترچه 30 سئوال استعداد تحصیلی و 30 سئوال زبان انگلیسی به عنوان دفترچه شماره 2 برای داوطلبان گروه آزمایشی فنی و مهندسی ارائه شده است دفترچه سئو
دفترچه سئوالات استعداد تحصیلی و زبان آزمون دکترای گروه آزمایشی علوم پایه سال 1396

دفترچه سئوالات استعداد تحصیلی و زبان آزمون دکترای گروه آزمایشی علوم پایه سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشورشامل سئوالات استعداد تحصیلی و زبان سال 1396 در این دفترچه 30 سئوال استعداد تحصیلی و 30 سئوال زبان انگلیسی به عنوان دفترچه شماره 2 برای داوطلبان گروه آزمایشی علوم پایه ارائه شده است دفترچه سئوالا
دفترچه سئوالات استعداد تحصیلی و زبان آزمون دکترای گروه آزمایشی زبان سال 1396

دفترچه سئوالات استعداد تحصیلی و زبان آزمون دکترای گروه آزمایشی زبان سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشورشامل سئوالات استعداد تحصیلی و زبان سال 1396 در این دفترچه 30 سئوال استعداد تحصیلی و 30 سئوال زبان انگلیسی به عنوان دفترچه شماره 2 برای داوطلبان گروه آزمایشی زبان برای رشته های فرهنگ و زبانهای باس
دفترچه سئوالات استعداد تحصیلی و زبان آزمون دکترای گروه آزمایشی زبان سال 1396

دفترچه سئوالات استعداد تحصیلی و زبان آزمون دکترای گروه آزمایشی زبان سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشورشامل سئوالات استعداد تحصیلی و زبان سال 1396 در این دفترچه 30 سئوال استعداد تحصیلی و 30 سئوال زبان انگلیسی به عنوان دفترچه شماره 2 برای داوطلبان گروه آزمایشی زبان برای رشته های آموزش زبان انگلیسی
دفترچه سئوالات استعداد تحصیلی و زبان آلمانی آزمون دکترای گروه آزمایشی زبان سال 1396

دفترچه سئوالات استعداد تحصیلی و زبان آلمانی آزمون دکترای گروه آزمایشی زبان سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشورشامل سئوالات استعداد تحصیلی و زبان سال 1396 در این دفترچه 30 سئوال استعداد تحصیلی و 30 سئوال زبان آلمانی به عنوان دفترچه شماره 2 برای داوطلبان گروه آزمایشی زبان آلمانی ارائه شده است دفترچه سئوال
دفترچه سئوالات استعداد تحصیلی و زبان روسی آزمون دکترای گروه آزمایشی زبان سال 1396

دفترچه سئوالات استعداد تحصیلی و زبان روسی آزمون دکترای گروه آزمایشی زبان سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشورشامل سئوالات استعداد تحصیلی و زبان سال 1396 در این دفترچه 30 سئوال استعداد تحصیلی و 30 سئوال زبان روسی به عنوان دفترچه شماره 2 برای داوطلبان گروه آزمایشی زبان روسی ارائه شده است دفترچه سئوالات ا
دفترچه سئوالات استعداد تحصیلی و زبان فرانسه آزمون دکترای گروه آزمایشی زبان سال 1396

دفترچه سئوالات استعداد تحصیلی و زبان فرانسه آزمون دکترای گروه آزمایشی زبان سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشورشامل سئوالات استعداد تحصیلی و زبان سال 1396 در این دفترچه 30 سئوال استعداد تحصیلی و 30 سئوال زبان فرانسه به عنوان دفترچه شماره 2 برای داوطلبان گروه آزمایشی زبان روسی ارائه شده است دفترچه سئوالات
دفترچه سئوالات استعداد تحصیلی و زبان آزمون دکترای گروه آزمایشی زبان سال 1396

دفترچه سئوالات استعداد تحصیلی و زبان آزمون دکترای گروه آزمایشی زبان سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشورشامل سئوالات استعداد تحصیلی و زبان سال 1396 در این دفترچه 30 سئوال استعداد تحصیلی و 30 سئوال زبان انگلیسی عمومی به عنوان دفترچه شماره 2 برای داوطلبان گروه آزمایشی زبان ارائه شده است دفترچه سئوال
دفترچه سئوالات استعداد تحصیلی و زبان آزمون دکترای گروه آزمایشی هنر سال 1396

دفترچه سئوالات استعداد تحصیلی و زبان آزمون دکترای گروه آزمایشی هنر سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشورشامل سئوالات استعداد تحصیلی و زبان سال 1396 در این دفترچه 30 سئوال استعداد تحصیلی و 30 سئوال زبان انگلیسی عمومی به عنوان دفترچه شماره 2 برای داوطلبان گروه آزمایشی هنر ارائه شده است دفترچه سئوالا
دفترچه سئوالات استعداد تحصیلی و زبان آزمون دکترای گروه کشاورزی و منابع طبیعی سال 1396

دفترچه سئوالات استعداد تحصیلی و زبان آزمون دکترای گروه کشاورزی و منابع طبیعی سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشورشامل سئوالات استعداد تحصیلی و زبان سال 1396 در این دفترچه 30 سئوال استعداد تحصیلی و 30 سئوال زبان انگلیسی عمومی به عنوان دفترچه شماره 2 برای داوطلبان گروه آزمایشی کشاورزی و منابع طبیعی ارائه شده
دفترچه سئوالات استعداد تحصیلی و زبان عربی آزمون دکترای گروه علوم انسانی سال 1396

دفترچه سئوالات استعداد تحصیلی و زبان عربی آزمون دکترای گروه علوم انسانی سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشورشامل سئوالات استعداد تحصیلی و زبان سال 1396 در این دفترچه 30 سئوال استعداد تحصیلی و 30 سئوال زبان عربی عمومی به عنوان دفترچه شماره 2 برای داوطلبان گروه آزمایشی علوم انسانی رشته زبان و ادبیات عرب
دفترچه سئوالات استعداد تحصیلی و زبان آزمون دکترای گروه علوم انسانی سال 1396

دفترچه سئوالات استعداد تحصیلی و زبان آزمون دکترای گروه علوم انسانی سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشورشامل سئوالات استعداد تحصیلی و زبان سال 1396 در این دفترچه 30 سئوال استعداد تحصیلی و 30 سئوال زبان انگلیسی عمومی به عنوان دفترچه شماره 2 برای داوطلبان گروه آزمایشی علوم انسانی به جز رشته زبان و اد
دفترچه سئوالات آزمون دکترای مهندسی سیستم های انرژی سال 1396

دفترچه سئوالات آزمون دکترای مهندسی سیستم های انرژی سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته مهندسی سیستم های انرژی سال 1396 در این دفترچه 45 سئوال در زمینه ترمودینامیک برنامه‌ریزی ریاضی پیشرفته، تکنولوژی پینج و تحلیل اگزرژی و تحلیل سیستم‌های انرژی ارائه شده است دفترچ
دفترچه سئوالات آزمون دکترای شیمی نساجی و علوم الیاف سال 1396

دفترچه سئوالات آزمون دکترای شیمی نساجی و علوم الیاف سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته شیمی نساجی و علوم الیاف سال 1396 در این دفترچه 45 سئوال در زمینه رنگرزی، فیزیک الیاف، کالریمتری پیشرفته، تکنولوژی تولید الیاف پیشرفته، فیزیک و مکانیک ساختارهای نانولیفی ارائه شده است دف
دفترچه سئوالات آزمون دکترای تکنولوژی نساجی سال 1396

دفترچه سئوالات آزمون دکترای تکنولوژی نساجی سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته تکنولوژی نساجی سال 1396 در این دفترچه 45 سئوال در زمینه بافندگی، ریسندگی مدرن، تئوری‌های ساختمانی پارچه، فیزیک الیاف پیشرفته، فیزیک و مکانیک ساختارهای نانولیفی ارائه شده است دفترچه
دفترچه سئوالات آزمون دکترای مهندسی هسته ای گداخت سال 1396

دفترچه سئوالات آزمون دکترای مهندسی هسته ای گداخت سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته مهندسی هسته ای گداخت سال 1396 در این دفترچه 45 سئوال در زمینه حفاظت در برابر اشعه، ریاضیات مهندسی و گداخت ارائه شده است دفترچه سئوالات این آزمون برای علاقمندان دوره های دکترا و فارغ الت
دفترچه سئوالات آزمون دکترای مهندسی هسته ای پرتوپزشکی سال 1396

دفترچه سئوالات آزمون دکترای مهندسی هسته ای پرتوپزشکی سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته مهندسی هسته ای پرتوپزشکی سال 1396 در این دفترچه 45 سئوال در زمینه حفاظت در برابر اشعه، رادیوایزوتوپ‌ها و کاربرد آنها، آشکارسازی و دوزیمتری، دستگاه‌های پرتو پزشکی ارائه شده است
دفترچه سئوالات آزمون دکترای مهندسی هسته ای راکتور سال 1396

دفترچه سئوالات آزمون دکترای مهندسی هسته ای راکتور سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته مهندسی هسته ای راکتور سال 1396 در این دفترچه 45 سئوال در زمینه حفاظت در برابر اشعه، محاسبات عددی پیشرفته، فیزیک راکتور، تکنولوژی نیروگاه‌های هسته‌ای ارائه شده است دفترچه سئوال
دفترچه سئوالات آزمون دکترای مهندسی هسته ای کاربرد پرتوها سال 1396

دفترچه سئوالات آزمون دکترای مهندسی هسته ای کاربرد پرتوها سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته مهندسی هسته ای کاربرد پرتوها سال 1396 در این دفترچه 45 سئوال در زمینه حفاظت در برابر اشعه، ریاضیات مهندسی، آشکارسازی، محاسبات ترابرد پرتوها ارائه شده است دفترچه سئوالات این آزمون برای ع