مقالات جدید

مقاله موانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران

مقالات حقوق عمومی

مقاله موانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران

در اين مقاله علمي و پژوهشي به مباحث سرمايه گذاري خارجي، شركت فراملي، ثبات سياسي، ثبات اقتصادي، قوانين و مقررات، اقتصاد بين المللي، اقتصاد جهاني، آسيب هاي اجتماعي پرداخته شده است 
مقاله سیاست بین المللی و رویکرد زیست محیطی

مقالات حقوق عمومی

مقاله سیاست بین المللی و رویکرد زیست محیطی

در اين مقاله علمي و پژوهشي به مباحث سیاست بین‌الملل؛ رویکرد زیست محیطی؛ بوم شناختی؛ توسعه پایدار؛ نظریه انتقادی  پرداخته شده است 
مقاله بخش اسناد حقوقی بین المللی: منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپایی 

مقالات حقوق عمومی

مقاله بخش اسناد حقوقی بین المللی: منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپایی 

در اين مقاله علمي و پژوهشي به مباحث اتحاديه اروپايي، اسناد حقوقي، حقوق اساسي، رويه قضايي، ديوان دادگستري، كرامت بشري، منع بردگي، حق آزادي، اطلاعات شخصي پرداخته شده است 
مقاله آیا امروزه یکپارچگی حقوق بین الملل عمومی در مخاطره است؟

مقالات حقوق عمومی

مقاله آیا امروزه یکپارچگی حقوق بین الملل عمومی در مخاطره است؟

در اين مقاله علمي و پژوهشي به مباحث دیوان بین المللی دادگستری؛ دیوان اروپایی حقوق بشر؛ سازمانهای غیر دولتی صلاحیت؛ تعارض محاکم و تناقض آراء پرداخته شده است 
مقاله ارزش اثباتی شهادت در حقوق خصوصی

مقالات حقوق عمومی

مقاله ارزش اثباتی شهادت در حقوق خصوصی

در اين مقاله علمي و پژوهشي به مباحث شهادت؛ شاهد دلایل اثبات دعوی؛ کامن لو؛ نظام حقوقی رومی – ژرمنی پرداخته شده است 
مقاله واقعیت جرم

مقالات حقوق عمومی

مقاله واقعیت جرم

درک واقعیت جرم یکی از پیش انگاره های اصلی نسبیت جرم و مجازات محسوب می شود . در بحث واقعیت یا هستی جرم که در طول ماهیت با چیستی آن بحث می شود ، نسبت به واقعیت وجودی ، انسانی و حقوقی این این پدیده تردید حاصل می شود
مقاله تحلیل اصل 127 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مقالات حقوق عمومی

مقاله تحلیل اصل 127 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

در اين مقاله علمي و پژوهشي به مباحث شورای بازنگری؛ تصویب نامه؛ نمایندگان ویژه؛ ستاد پشتیبانی تنظیم بازار؛ شورای نگهبان پرداخته شده است 
مقاله ائتلاف برای صلح؛ زمینه حاکمیت حقوق بین الملل

مقالات حقوق عمومی

مقاله ائتلاف برای صلح؛ زمینه حاکمیت حقوق بین الملل

در اين مقاله علمي و پژوهشي به مباحث صلح؛ جنگ؛ همبستگی حقوق بشر؛ حقوق بین الملل؛ فرهنگ صلح؛ ائتلاف برای صلح پرداخته شده است 
مقاله زمان وقوع عقد از طریق واسطه های الکترونی 

مقالات حقوق عمومی

مقاله زمان وقوع عقد از طریق واسطه های الکترونی 

در اين مقاله علمي و پژوهشي به مباحث قرارداد الکترونیک؛ زمان و مکان ارسال و دریافت داده پیام؛ زمان و مکان وقوع قرارداد؛ قانون تجارت الکترونیک؛ قانون نمونه آنستیرال 1996؛ کنوانسیون وین 1980 ناظر به بیع بین المللی کالا؛ قرارداد از راه دورپرداخته شده است
مقاله تجزیه و تحلیل «تراست» در حقوق انگلیس و مقایسه آن با نهاد وقف در حقوق ایران

مقالات حقوق عمومی

مقاله تجزیه و تحلیل «تراست» در حقوق انگلیس و مقایسه آن با نهاد وقف در حقوق ایران

در اين مقاله علمي و پژوهشي به مباحث تراست، تراستي،  وقف، متولي،شخصيت حقوقي، موقوف علهيم، روابط اجتماعي، مفهوم تراست، نظريه نمايندگي، نظريه تجزيه مالكيت پرداخته شده است 
مقاله نگرشی بر مسؤولیت بین الملی ناشی از نقض حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه

مقالات حقوق عمومی

مقاله نگرشی بر مسؤولیت بین الملی ناشی از نقض حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه

در اين مقاله علمي و پژوهشي به مباحث حقوق بشر؛ حقوق بشردوستانه؛ حقوق بین الملل بشر دوستانه؛ حقوق بین الملل بشر؛ مخاصمات بین المللی؛ مخاصمات غیر بین المللی؛ مسؤولیت بین المللی؛ مسؤولیت غیر کیفری؛ مسؤولیت کیفری پرداخته شده است 
مقاله مبانی فرانظری مکتب انگلیسی در روابط بین الملل

مقالات حقوق عمومی

مقاله مبانی فرانظری مکتب انگلیسی در روابط بین الملل

در اين مقاله علمي و پژوهشي به مباحث فرانظريه ، مكتب انگليسي، سنت خردگرايي، هستي شناسي، جامعه بين الملل، نظام بين المللي، سازه انگاري، جامعه امنيتي كثرت گرا،جامعه دولتها،حلقه وين  پرداخته شده است 
مقاله سیاست خارجی و امنیتی مشترک اروپا از منظر نوکارکرد گرایی

مقالات حقوق عمومی

مقاله سیاست خارجی و امنیتی مشترک اروپا از منظر نوکارکرد گرایی

در اين مقاله علمي و پژوهشي به مباحث سیاست خارجی و امنیتی مشترک اروپا؛ نوکارکردگرایی؛ منطق تسری؛ پیمان ماستربخت؛ فرضیهء برون‌گرایی؛ نوواقع‌گرایی پرداخته شده است 
مقاله تحول منازعه سیاسی داخلی؛ از «عصر دولت - ملت» تا «عصر جهانی شدن»

مقالات حقوق عمومی

مقاله تحول منازعه سیاسی داخلی؛ از «عصر دولت - ملت» تا «عصر جهانی شدن»

در اين مقاله علمي و پژوهشي به مباحث منازعه سیاسی؛ گسترهء سیاست داخلی؛ ملی شدن سیاست داخلی؛ توده‌ای شدن سیاست داخلی؛ جهانی شدن سیاست داخلی؛ گونه‌های منازعه؛ جنبشهای فراملی؛ انقلاب صورتی؛ انقلاب از بیرونپرداخته شده است 
مقاله ایران و مصر؛ دیدگاههای متعارض

مقالات حقوق عمومی

مقاله ایران و مصر؛ دیدگاههای متعارض

در اين مقاله علمي و پژوهشي به مباحث اسلامی سیاسی؛ تروریسم؛ اسلام‌گرایان؛ اسرائیل؛ آمریکا؛ کمپ دیوید؛ حسنی مبارک؛ خالد اسلامبولی؛ ناسیونالیسم عرب؛ سادات؛ الاهرام؛ مذاکرات صلح پرداخته شده است 
مقاله مسأله فلسطین در اندیشه سیاسی اسلام معاصر و روش جستاری اسپرینگنز

مقالات حقوق عمومی

مقاله مسأله فلسطین در اندیشه سیاسی اسلام معاصر و روش جستاری اسپرینگنز

در اين مقاله علمي و پژوهشي به مباحث اندیشهء سیاسی در اسلام معاصر؛ دولتهای اسلامی؛ اعراب-اسرائیل؛ فلسطین؛ اسپریگنز پرداخته شده است 
مقاله اسرائیل و ایدئولوژی صهیونیسم سیاسی

مقالات حقوق عمومی

مقاله اسرائیل و ایدئولوژی صهیونیسم سیاسی

در اين مقاله علمي و پژوهشي به مباحث ایدئولوژی؛ صهیونیسم سیاسی؛ اسطوره‌های یهودیت؛ هالوکاست؛ پوگروم؛ انگیزیسیون؛ دیاسپورا؛ اسباط گم‌شده پرداخته شده است 
مقاله تحلیل سیاست بین الملل در چارچوب رویکرد جامعه بین المللی

مقالات حقوق عمومی

مقاله تحلیل سیاست بین الملل در چارچوب رویکرد جامعه بین المللی

در اين مقاله علمي و پژوهشي به مباحث جامعه بین الملل؛ موازنه قدرت؛ نظام دولت-ملت؛ جهان‌گرایی؛ سیاست‌ بین الملل؛ هنجارهای بین المللی؛ مکتب انگلیسی؛ ثبات هژمونیک پرداخته شده است 
مقاله بدنبال جهانی شدن حقوق کیفری

مقالات حقوق عمومی

مقاله بدنبال جهانی شدن حقوق کیفری

در اين مقاله علمي و پژوهشي به مباحث جهانی شدن؛ حقوق کیفری؛ آیین دادرسی کیفری؛ کیفرشناسی؛ همگرایی؛ وحدت پرداخته شده است 
مقاله پیشگیری از جرم از طریق توسعه اجتماعی

مقالات حقوق عمومی

مقاله پیشگیری از جرم از طریق توسعه اجتماعی

در اين مقاله علمي و پژوهشي به مباحث پیشگیری؛ توسعه اجتماعی؛ نقش جامعه؛ ابتکارهای‌ ملی و فراملی پرداخته شده است