خاقانی

توصیف شروان در منابع تاریخی

مقالات پژوهشی اجتماعی

توصیف شروان در منابع تاریخی

شروان در قسمت شمال رود ارس واقع شده است؛ سرزمینی که در برخی از منابع با نام شروان به معنی جایگاه شر، یاد شده و برخی دیگر نام این شهر را شیروان دانسته­‌اند و آن را جایگاه شیر معنی کرده‌­اند.
روزه و رمضان در آئینه شعر فارسی

ویژه ماه مبارک رمضان

روزه و رمضان در آئینه شعر فارسی

از همان آغاز که رودکی پدر شعر فارسی، بلند بنای کاخ ادب را برافراشت، مفردات روزه، رمضان، صوم و صیام در آیینه شعر فارسی انعکاس یافتند. این انعکاس در تمامی انواع شعر مدحی، اخلاقی، تعلیمی، غنایی و رثا دیده می شود. در شعر شاعران دوره اول، کاربردها سطحی اس
مقاله علمی و پژوهشی بررسی و تحلیل ساختاری شعر خاقانی

مقاله علمی و پژوهشی بررسی و تحلیل ساختاری شعر خاقانی

مقاله پژوهشی بررسی و تحلیل ساختاری شعر خاقانی اثر نویسندگان دکتر جلیل تجلیل و دکتر سید غلامرضا غیبی است که در مجله علمی ادب فارسی منتشر شده است در بخش چکیده این مقاله پژوهشی آمده است : باتوجه به اینکه جذابیت آثار هنری ناشی از کیفیت ساختاری آنهاست