مقالات علمی و پژوهشی

مقاله علمی و پژوهشی سرمایه اجتماعی و فراموشی سازمانی

مقاله علمی و پژوهشی سرمایه اجتماعی و فراموشی سازمانی

در این مقاله علمی و پژوهشی که در 26 صفحه و با 42 عنوان فهرست منبع ارائه شده است سرمایه اجتماعی ، فراموشی سازمانی ، فراموشی تصادفی و فراموشی هدفمند مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در زمینه یافته های پژوهشی بحث و بررسی شده و نتایج آماری ارائه گردیده اس
مقاله علمی و پژوهشی سرمایه اجتماعی ، کیفیت زندگی و گردشگری

مقاله علمی و پژوهشی سرمایه اجتماعی ، کیفیت زندگی و گردشگری

در این مقاله علمی و پژوهشی که در 30 صفحه و با 78 عنوان فهرست منبع ارائه شده است سرمایه اجتماعی ، کیفیت زندگی ، گردشگری و پایداری محیط زیست مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در زمینه یافته های پژوهشی بحث و بررسی شده و نتایج آماری ارائه گردیده است دانشج
مقاله علمی و پژوهشی سرمایه اجتماعی  و جریان اربعین حسینی

مقاله علمی و پژوهشی سرمایه اجتماعی و جریان اربعین حسینی

در این مقاله علمی و پژوهشی که در 25 صفحه و با 26 عنوان فهرست منبع ارائه شده است سرمایه اجتماعی ،اربعین حسینی ، مدیریت شهری ،تاب آوری و آرمان شهر دینی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در زمینه یافته های پژوهشی بحث و بررسی شده و نتایج آماری ارائه گردیده
مقاله علمی و پژوهشی سرمایه اجتماعی  و رفتارهای محیط زیستی

مقاله علمی و پژوهشی سرمایه اجتماعی و رفتارهای محیط زیستی

در این مقاله علمی و پژوهشی که در 23 صفحه و با 42 عنوان فهرست منبع ارائه شده است سرمایه اجتماعی ،رفتارهای محیط زیستی ، کنش اجتماعی ، محیط زیست مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در زمینه یافته های پژوهشی بحث و بررسی شده و نتایج آماری ارائه گردیده است دا
مقاله علمی و پژوهشی سرمایه اجتماعی  و توانمندسازی اجتماع محور

مقاله علمی و پژوهشی سرمایه اجتماعی و توانمندسازی اجتماع محور

در این مقاله علمی و پژوهشی که در 24 صفحه و با 32 عنوان فهرست منبع ارائه شده است سرمایه اجتماعی، توانمندسازی ، ظرفیت سازی،مشارکت اجتماعی، آگاهی اجتماعی،اعتماد اجتماعی و انسجام اجتماعی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در زمینه یافته های پژوهشی بحث و برر
مقاله علمی و پژوهشی اخلاق حرفه ای ، فرهنگ سازمانی و سرمایه اجتماعی

مقاله علمی و پژوهشی اخلاق حرفه ای ، فرهنگ سازمانی و سرمایه اجتماعی

در این مقاله علمی و پژوهشی که در 24 صفحه و با 32 عنوان فهرست منبع ارائه شده است اخلاق حرفه ای، فرهنگ سازمانی، سرمایه اجتماعی و اعتماد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در زمینه یافته های پژوهشی بحث و بررسی شده و نتایج آماری ارائه گردیده است دانشجویان
مقاله علمی و پژوهشی سرمایه اجتماعی  و ارتقاء تعلق مکانی

مقاله علمی و پژوهشی سرمایه اجتماعی و ارتقاء تعلق مکانی

در این مقاله علمی و پژوهشی که در 29 صفحه و با 43 عنوان فهرست منبع ارائه شده است سرمایه اجتماعی، تعلق مکانی ، سکونت پایدار ، زیست بوم عاطفی و خانوار روستایی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در زمینه یافته های پژوهشی بحث و بررسی شده و نتایج آماری ارائه
مقاله علمی و پژوهشی سرمایه اجتماعی  و محاسبه ارزش پولی

مقاله علمی و پژوهشی سرمایه اجتماعی و محاسبه ارزش پولی

در این مقاله علمی و پژوهشی که در 21 صفحه و با 35 عنوان فهرست منبع ارائه شده است سرمایه اجتماعی، ارتباطات ، ارزش پولی ،اعتماد ، تابع رفاه و محاسبه ارزش پولی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در زمینه یافته های پژوهشی بحث و بررسی شده و نتایج آماری ارائه
مقاله علمی و پژوهشی مسئولیت اجتماعی و صنعت گردشگری

مقاله علمی و پژوهشی مسئولیت اجتماعی و صنعت گردشگری

در این مقاله علمی و پژوهشی که در19 صفحه و با 25 عنوان فهرست منبع ارائه شده است مسئولیت اجتماعی، صنعت گردشگری و میراث فرهنگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در زمینه یافته های پژوهشی بحث و بررسی شده و نتایج آماری ارائه گردیده است دانشجویان دوره دکترا
مقاله علمی و پژوهشی بازاریابی اخلاقی و سرمایه اجتماعی

مقاله علمی و پژوهشی بازاریابی اخلاقی و سرمایه اجتماعی

در این مقاله علمی و پژوهشی که در26 صفحه و با 23 عنوان فهرست منبع ارائه شده است بازاریابی اخلاقی ، سرمایه اجتماعی ، بازاریابی ، مطلق گرایی اخلاقی ، نسبی گرایی اخلاقی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در زمینه یافته های پژوهشی بحث و بررسی شده و نتایج آما
مقاله علمی و پژوهشی شفافیت سازمانی و سرمایه اجتماعی

مقاله علمی و پژوهشی شفافیت سازمانی و سرمایه اجتماعی

در این مقاله علمی و پژوهشی که در25 صفحه و با 59 عنوان فهرست منبع ارائه شده است شفافیت، شفافیت سازمانی ، توسعه سرمایه اجتماعی، سرمایه اجتماعی برون گروهی و سرمایه اجتماعی درون گروهی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در زمینه یافته های پژوهشی بحث و بررسی
مقاله علمی و پژوهشی قانون گریزی و سرمایه اجتماعی

مقاله علمی و پژوهشی قانون گریزی و سرمایه اجتماعی

در این مقاله علمی و پژوهشی که در18 صفحه و با 20 عنوان فهرست منبع ارائه شده است قانون گریزی، سرمایه اجتماعی سرمایه اجتماعی برون گروهی و سرمایه اجتماعی درون گروهی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در زمینه یافته های پژوهشی بحث و بررسی شده و نتایج آماری ا
مقاله علمی و پژوهشی رهبری اخلاقی و سرمایه اجتماعی

مقاله علمی و پژوهشی رهبری اخلاقی و سرمایه اجتماعی

در این مقاله علمی و پژوهشی که در20 صفحه و با 42 عنوان فهرست منبع ارائه شده است رهبری اخلاقی ، سرمایه اجتماعی، بعد رابطه ای سرمایه اجتماعی،بعد ساختاری سرمایه اجتماعی،بعد شناختی سرمایه اجتماعی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در زمینه یافته های پژوهشی ب
مقاله علمی و پژوهشی امنیت انسانی و سرمایه اجتماعی

مقاله علمی و پژوهشی امنیت انسانی و سرمایه اجتماعی

در این مقاله علمی و پژوهشی که در23 صفحه و با 31 عنوان فهرست منبع ارائه شده است سرمایه اجتماعی، امنیت انسانی، سلامت روانی،محیط زیست، مشارکت و همبستگی اجتماعی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در زمینه یافته های پژوهشی بحث و بررسی شده و نتایج آماری ارائه
مقاله علمی و پژوهشی سلامت سازمانی و سرمایه اجتماعی

مقاله علمی و پژوهشی سلامت سازمانی و سرمایه اجتماعی

در این مقاله علمی و پژوهشی که در23 صفحه و با 41 عنوان فهرست منبع ارائه شده است سرمایه اجتماعی،بعد رابطه ای سرمایه اجتماعی،بعد ساختاری سرمایه اجتماعی،بعد شناختی سرمایه اجتماعی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در زمینه یافته های پژوهشی بحث و بررسی شده و
مقاله علمی و پژوهشی عوامل موثر در مسئولیت اجتماعی

مقاله علمی و پژوهشی عوامل موثر در مسئولیت اجتماعی

در این مقاله علمی و پژوهشی که در17 صفحه و با 23 عنوان فهرست منبع ارائه شده است مسئولیت اجتماعی ، پاسخگویی ، اصول اخلاقی، اصول اجتماعی ،شفافیت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در زمینه یافته های پژوهشی بحث و بررسی شده و نتایج آماری ارائه گردیده است دا
مقاله علمی و پژوهشی اخلاق اجتماعی نبوی و الگو گیری

مقاله علمی و پژوهشی اخلاق اجتماعی نبوی و الگو گیری

در این مقاله علمی و پژوهشی که در 22 صفحه و با 24 عنوان فهرست منبع ارائه شده است اخلاق اجتماعی نبوی، الگو گیری، الگو پذیری،اقناع ذهنی ،اصول اخلاقی،مدل سازی ، سیره پیامبرو تقدس زدایی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در زمینه یافته های پژوهشی بحث و بررسی
مقاله علمی و پژوهشی سرمایه اجتماعی ،نوآوری و شرکت های دانش بنیان

مقاله علمی و پژوهشی سرمایه اجتماعی ،نوآوری و شرکت های دانش بنیان

در این مقاله علمی و پژوهشی که در 22 صفحه و با 50 عنوان فهرست منبع ارائه شده است نوآوری ،شرکت های دانش بنیان، سرمایه اجتماعی، تعامل اجتماعی، هنجارهای مشترک،اعتماد، عملکرد نوآوری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در زمینه یافته های پژوهشی بحث و بررسی شده
مقاله علمی و پژوهشی تاثیر سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی

مقاله علمی و پژوهشی تاثیر سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی

در این مقاله علمی و پژوهشی که در 23 صفحه و با 46 عنوان فهرست منبع ارائه شده است کارآفرینی سازمانی، سرمایه ارتباطی،سرمایه ساختاری،سرمایه شناختی و سرمایه اجتماعی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در زمینه یافته های پژوهشی بحث و بررسی شده و نتایج آماری ار
مقاله علمی و پژوهشی جامعه پذیری و هویت سازمانی

مقاله علمی و پژوهشی جامعه پذیری و هویت سازمانی

در این مقاله علمی و پژوهشی که در 20 صفحه و با 41 عنوان فهرست منبع ارائه شده است اشتیاق شغلی، جامعه پذیری ،هویت سازمانی و سرمایه اجتماعی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در زمینه یافته های پژوهشی بحث و بررسی شده و نتایج آماری ارائه گردیده است دانشجویا