مقالات علمی و پژوهشی

مقاله علمی و پژوهشی سرمایۀ اجتماعی ،سرمایۀ انسانی و عملکرد سازمانی

مقاله علمی و پژوهشی سرمایۀ اجتماعی ،سرمایۀ انسانی و عملکرد سازمانی

در این مقاله علمی و پژوهشی که در 24 صفحه و با 23 عنوان فهرست منبع ارائه شده است سرمایۀ اجتماعی ،سرمایۀ انسانی، عملکرد سازمانی ، روابط شخصی و روابط اجتماعی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در زمینه یافته های پژوهشی بحث و بررسی شده و نتایج آماری ارائه گ
مقاله علمی و پژوهشی سرمایۀ اجتماعی و رفتار شهروندی

مقاله علمی و پژوهشی سرمایۀ اجتماعی و رفتار شهروندی

در این مقاله علمی و پژوهشی که در 22 صفحه و با 39 عنوان فهرست منبع ارائه شده است سرمایۀ اجتماعی ، رفتار شهروندی، وظیفه شناسی ،نوع دوستی ،فضیلت مدنی ، اهتمام شغلی و ابعاد سرمایه اجتماعی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در زمینه یافته های پژوهشی بحث و بر
مقاله علمی و پژوهشی سرمایۀ اجتماعی و رهبری خدمتگزار

مقاله علمی و پژوهشی سرمایۀ اجتماعی و رهبری خدمتگزار

در این مقاله علمی و پژوهشی که در 24 صفحه و با 53 عنوان فهرست منبع ارائه شده است سرمایۀ اجتماعی، رهبری خدمتگزار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در زمینه یافته های پژوهشی بحث و بررسی شده و نتایج آماری ارائه گردیده است دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ا
مقاله علمی و پژوهشی شاخص های سرمایۀ اجتماعی و تکنیک فازی دیمتل

مقاله علمی و پژوهشی شاخص های سرمایۀ اجتماعی و تکنیک فازی دیمتل

در این مقاله علمی و پژوهشی که در 22 صفحه و با 32 عنوان فهرست منبع ارائه شده است تکنیک های تصمیم گیری ، سرمایه اجتماعی، تکنیک فازی دیمتل ، روابط متقابل و شاخص های سرمایۀ اجتماعی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در زمینه یافته های پژوهشی بحث و بررسی شده
مقاله علمی و پژوهشی سرمایه اجتماعی و حکمرانی خوب

مقاله علمی و پژوهشی سرمایه اجتماعی و حکمرانی خوب

در این مقاله علمی و پژوهشی که در 22 صفحه و با 55 عنوان فهرست منبع ارائه شده است سرمایه اجتماعی، حاکمیت قانون ،پاسخگویی ، اعتماد، شفافیت ، حکمرانی خوب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در زمینه یافته های پژوهشی بحث و بررسی شده و نتایج آماری ارائه گردیده
مقاله علمی و پژوهشی سرمایه اجتماعی و عملکرد مالی

مقاله علمی و پژوهشی سرمایه اجتماعی و عملکرد مالی

در این مقاله علمی و پژوهشی که در 25 صفحه و با 36 عنوان فهرست منبع ارائه شده است سرمایه اجتماعی ،عملکرد مالی و مبانی نظری سرمایه اجتماعی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در زمینه یافته های پژوهشی بحث و بررسی شده و نتایج آماری ارائه گردیده است دانشجویا
مقاله علمی و پژوهشی سایش اجتماعی، بدبینی و سکوت سازمانی

مقاله علمی و پژوهشی سایش اجتماعی، بدبینی و سکوت سازمانی

  در این مقاله علمی و پژوهشی که در 25 صفحه و با 36 عنوان فهرست منبع ارائه شده است سایش اجتماعی، بدبینی سازمانی ، سکوت سازمانی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در زمینه یافته های پژوهشی بحث و بررسی شده و نتایج آماری ارائه گردیده است دانشجویان د
مقاله علمی و پژوهشی مولفه های سرمایه اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی

مقاله علمی و پژوهشی مولفه های سرمایه اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی

در این مقاله علمی و پژوهشی که در 20 صفحه و با 22 عنوان فهرست منبع ارائه شده است مبانی نظری سرمایه اجتماعی ، رفتار شهروندی سازمانی، شهرداری ، سرمایه اجتماعی ، بعد ساختاری ، بعد رابطه ای و بعد شناختی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در زمینه یافته های پ
مقاله علمی و پژوهشی انسجام گروهی و سرمایه اجتماعی

مقاله علمی و پژوهشی انسجام گروهی و سرمایه اجتماعی

در این مقاله علمی و پژوهشی که در 20 صفحه و با 28 فهرست منبع ارائه شده است سرمایه اجتماعی، انسجام گروهی و ورزشکاران حرفه ای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در زمینه یافته های پژوهشی بحث و بررسی شده و نتایج آماری ارائه گردیده است دانشجویان دوره دکترا
مقاله علمی و پژوهشی مولفه های سرمایه اجتماعی و خلاقیت کارکنان

مقاله علمی و پژوهشی مولفه های سرمایه اجتماعی و خلاقیت کارکنان

در این مقاله علمی و پژوهشی که در 26 صفحه و با 55 فهرست منبع ارائه شده است سرمایه اجتماعی و خلاقیت کارکنان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در زمینه یافته های پژوهشی بحث و بررسی شده و نتایج آماری ارائه گردیده است دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد ا
مقاله علمی و پژوهشی تحول آفرینی رهبر و سرمایه روانشناختی

مقاله علمی و پژوهشی تحول آفرینی رهبر و سرمایه روانشناختی

در این مقاله علمی و پژوهشی که در 21 صفحه و با 38 فهرست منبع ارائه شده است تحول آفرینی رهبر، سرمایه روانشناختی ، معادلات ساختاری ، رهبری تحول آفرین مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در زمینه یافته های پژوهشی بحث و بررسی شده و نتایج آماری ارائه گردیده اس
مقاله علمی و پژوهشی عقل ورزی و سرمایه های سازمان

مقاله علمی و پژوهشی عقل ورزی و سرمایه های سازمان

در این مقاله علمی و پژوهشی که در 25 صفحه و با 65 فهرست منبع ارائه شده است عقل ورزی،سرمایه های سازمان ، سرمایه انسانی ، سرمایه اجتماعی ، سرمایه روانشناختی و سرمایه معنوی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در زمینه یافته های پژوهشی بحث و بررسی شده و نتایج
مقاله علمی و پژوهشی سرمایه اجتماعی و هوش عاطفی

مقاله علمی و پژوهشی سرمایه اجتماعی و هوش عاطفی

در این مقاله علمی و پژوهشی که در 23 صفحه و با 32 فهرست منبع ارائه شده است تشکل مردم نهاد ، سرمایه اجتماعی،مفاهیم هوش عاطفی ، اهمیت هوش عاطفی،الگوهای هوش عاطفی،مفاهیم سرمایه اجتماعی،نقش سازمان مردم نهاد و هوش عاطفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در ز
مقاله علمی و پژوهشی دینداری، اعتماد و مشارکت اجتماعی

مقاله علمی و پژوهشی دینداری، اعتماد و مشارکت اجتماعی

در این مقاله علمی و پژوهشی که در 21 صفحه و با 40 فهرست منبع ارائه شده است دینداری، اعتماد اجتماعی ومشارکت اجتماعی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در زمینه یافته های پژوهشی بحث و بررسی شده و نتایج آماری ارائه گردیده است دانشجویان دوره دکترا و کارشناس
مقاله علمی و پژوهشی مولفه های سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری

مقاله علمی و پژوهشی مولفه های سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری

در این مقاله علمی و پژوهشی که در 23 صفحه و با 35 فهرست منبع ارائه شده است سرمایه اجتماعی ، سرمایه رابطه ای ، سرمایه ساختاری ، سرمایه انسانی، ابعاد سرمایه اجتماعی،اجزای سرمایه فکری،ویژگی های سرمایه فکری جامعه و نمونه آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت
مقاله علمی و پژوهشی سرمایه اجتماعی و عدالت سازمانی

مقاله علمی و پژوهشی سرمایه اجتماعی و عدالت سازمانی

در این مقاله علمی و پژوهشی که در 18 صفحه و با 44 فهرست منبع ارائه شده است سرمایه اجتماعی ، بهره وری سازمانی ، عدالت سازمانی، عدالت رویه ای، عدالت توزیعی و ویژگی های سرمایه اجتماعی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در زمینه یافته های پژوهشی بحث و بررسی
مقاله علمی و پژوهشی سرمایه اجتماعی و خودافشایی در شبکه های اجتماعی

مقاله علمی و پژوهشی سرمایه اجتماعی و خودافشایی در شبکه های اجتماعی

در این مقاله علمی و پژوهشی که در 21 صفحه و با 35 فهرست منبع ارائه شده است سرمایه اجتماعی ، خودافشایی در شبکه های اجتماعی ، اعتماد ، مشارکت اجتماعی ، مشارکت مذهبی ، سرمایه معنوی ، شبکه اجتماعی و افشاگری شخصی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در زمینه یا
مقاله علمی و پژوهشی مولفه های سرمایه اجتماعی و نوآوری سازمانی

مقاله علمی و پژوهشی مولفه های سرمایه اجتماعی و نوآوری سازمانی

در این مقاله علمی و پژوهشی که در 21 صفحه و با 38 فهرست منبع ارائه شده است سرمایه اجتماعی ، سرمایه رابطه ای ، سرمایه ساختاری ، سرمایه شناختی ، ابعاد نوآوری سازمانی ، ابعاد سرمایه اجتماعی و نوآوری سازمانی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در زمینه یافته
مقاله علمی و پژوهشی سرمایه اجتماعی و سازمانهای ورزشی

مقاله علمی و پژوهشی سرمایه اجتماعی و سازمانهای ورزشی

در این مقاله علمی و پژوهشی که در 19 صفحه و با 23 فهرست منبع ارائه شده است سرمایه اجتماعی ، اعتماد اجتماعی ، و کارهای داوطلبانه در سازمان ورزشی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در زمینه یافته های پژوهشی بحث و بررسی شده و نتایج آماری ارائه گردیده است د
مقاله علمی و پژوهشی توسعه سرمایه اجتماعی و آموزش عالی

مقاله علمی و پژوهشی توسعه سرمایه اجتماعی و آموزش عالی

در این مقاله علمی و پژوهشی که در 22 صفحه و با 56 فهرست منبع ارائه شده است توسعه سرمایه اجتماعی و مفهوم و کارکردهای سرمایه اجتماعی و شاخص ها و مولفه های سرمایه اجتماعی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در زمینه یافته های پژوهشی بحث و بررسی شده و نتایج آ