کتاب حقوق عمومی و خصوصی
کتاب قانون مدیریت خدمات کشوری: به همراه‌ آیین‌نامه‌های اجرایی
تاریخ 09 اسفند 1398 ساعت 01:50:50
کد خبر: 010758
کتاب قانون مدیریت خدمات کشوری: به همراه‌ آیین‌نامه‌های اجرایی

شهلا رضایی در کتاب قانون مدیریت خدمات کشوری: به همراه‌ آیین‌نامه‌های اجرایی، به مجموعه آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌های موجود در این زمینه اشاره می‌کند.

در بخشی از کتاب قانون مدیریت خدمات کشوری می‌خوانیم:

ماده 1- وزارتخانه: واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را بر عهده دارد و به‌ موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و توسط وزیر اداره می‌گردد.

ماده 2- مؤسسه دولتی: واحد سازمانی مشخصی است که به‌ موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه‌ گانه و سایر مراجع قانونی است انجام می‌دهد.

کلیه سازمان‌هایی که در قانون اساسی نام‌ برده شده است در حکم مؤسسه دولتی شناخته می‌شود.

ماده 3- مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی: واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می‌شود و بیش از پنجاه‌ درصد (50%) بودجه سالانه آن از محل منابع غیر دولتی تأمین گردد و عهده‌‌دار وظایف ‌و خدماتی است که جنبه عمومی ‌دارد.

ماده 4- شرکت دولتی: بنگاه اقتصادی است که به‌ موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت به‌ موجب سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزء وظایف دولت محسوب می‌گردد، ایجاد و بیش از پنجاه‌ درصد (50%) سرمایه و سهام آن متعلق به دولت است. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه‌ درصد (50%) سهام آن‌ها منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی فوق‌ الذکر باشد شرکت دولتی است.

فهرست مطالب
قانون مدیریت خدمات کشوری
ضمایم
آیین نامه‌های اجرایی
آیین‌نامه اجرایی ماده (16) قانون مدیریت خدمات کشوری
آیین‌نامه اجرایی ماده (20) قانون مدیریت خدمات کشوری
آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده (21) و ماده (121) قانون مدیریت خدمات کشوری
آیین‌نامه اجرایی ماده (22) قانون مدیریت خدمات کشوری
آیین‌نامه اجرایی ماده (24) قانون مدیریت خدمات کشوری
تصویب‌نامه در خصوص ادای سوگند و امضای منشور اخلاقی و اداری در استخدام کارمندان دولت موضوع تبصره 1 ماده 25
در خصوص ضوابط و شاخص‌های سازمان‌دهی، طراحی و تنظیم تشکیلات دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری
آیین‌نامه اجرایی بند (ط) ماده (29) قانون مدیریت خدمات کشوری
آیین‌نامه اجرایی ماده (40) قانون مدیریت خدمات کشوری
آیین‌نامه اجرایی بند (ز) ماده (42) قانون مدیریت خدمات کشوری
تصویب نامه در خصوص شاخص‌های تعیین مشاغل حاکمیتی موضوع تبصره (2) ماده (45) قانون مدیریت خدمات کشوری
آیین‌نامه اجرایی دوره آزمایشی خدمت رسمی موضوع تبصره (3) ماده (46) قانون مدیریت خدمات کشوری
آیین‌نامه اجرایی بند (3) ماده (48) قانون مدیریت خدمات کشوری
آیین‌نامه اجرایی بند (ج) و تبصره (2) ماده (54) قانون مدیریت خدمات کشوری
آیین‌نامه اجرایی فصل نهم قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع ماده 63
آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده (66) قانون مدیریت خدمات کشوری
آیین‌نامه اجرایی ماده (73) قانون مدیریت خدمات کشوری
آیین‌نامه اجرایی مواد (81) و (82) قانون مدیریت خدمات کشوری
آیین‌نامه‌ مرخصی‌ها موضوع ماده (84) قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره‌های آن
آیین‌نامه اجرایی مواد (۸۴)، (۸۶)، (۸۷)، (۹۰)، (۹۱) و (۹۳) قانون مدیریت خدمات کشوری
آیین‌نامه نحوه اداره شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی موضوع ماده 116
آیین‌نامه اجرایی نحوه انتقال و مأموریت کارمندان موضوع ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری