مقالات علمی و پژوهشی ادبیات فارسی
مقاله پژوهشی جایگاه پارادوکس و حس‌آمیزی و انواع آنها در مثنوی مولانا
تاریخ 11 آذر 1399 ساعت 13:45:11
کد خبر: 014890
مقاله پژوهشی جایگاه پارادوکس و حس‌آمیزی و انواع آنها در مثنوی مولانا

مقاله پژوهشی جایگاه پارادوکس و حس‌آمیزی و انواع آنها در مثنوی مولانا اثر نویسندگان دکتر دکتر میترا گلچین و سمیه رشیدی است که در مجله علمی ادب فارسی منتشر شده است

در بخش چکیده این مقاله پژوهشی آمده است :

مقاله حاضر به بررسی پارادوکس و حس‌آمیزی به‌عنوان دو شیوه از شیوه‌های آشنایی‌زدایی و دو اسلوب از اسلوب‌های بیان هنری، به‌ویژه در ساحت زبان عارفانة مولانا در مثنوی پرداخته است. باید به این نکتة مهم توجه داشت که خاستگاه این دو صورت از صورخیال که در ادب عرفانی مورد استفاده واقع می‌شوند، به یکی از اصول اساسی تفکر در کلام اشعری بازمی‌گردد. یعنی همان انکار علیت و اعتقاد به سلطة مطلق ارادة خداوند بر علل طبیعی و قدرت فراگیرش در ایجاد تغییرات در همه‌چیز جهان هستی.

علاوه بر تعریف این دو شیوة بیان، انواع پارادوکس و حس‌آمیزی با چندین مثال از مثنوی مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

همچنین هریک از انواع پارادوکس و حس‌آمیزی در دو دفتر اول و دوم، با یکدیگر مقایسه شده و بسامد کاربرد هرنوع مشخص شده است.