مقاله معماری فرآیند هدایت و بکارگماری استعدادهای علمی در ایران

مقاله معماری فرآیند هدایت و بکارگماری استعدادهای علمی در ایران

مقاله علمی و پژوهشی " معماری فرآیند هدایت و بکارگماری استعدادهای علمی در ایران" مقاله ای است در 23 صفحه و با 23 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث استعدادهای علمی؛ نخبه‌گماری؛ روش‌شناسی ترکیبی سیستم‌های نرم و نگاشت شناختی؛ بنیاد ملی نخبگان پرداخته شده است

چکیده مقاله

امروزه داشتن جامعه‌ای توسعه‌یافته و دارای رشد و پیشرفت در ابعاد مختلف، جز با هدایت و به‌کارگماری نخبگان در سطوح مختلف کشور حاصل نخواهد شد. براین‌اساس، پژوهش حاضر با هدف ارائه الگویی مطلوب از فرایندهای هدایت و به‌کارگماری استعدادهای برتر علمی مبتنی‌بر مطالعه‌ای توصیفی ـ اکتشافی و با رویکردی توسعه‌ای-کاربردی، انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل نخبگان علمی کشور و همچنین مدیران ارشد بنیاد ملی نخبگان می‌باشند. نمونه آماری به‌روش هدفمند قضاوتی به تعداد 25 نفر انتخاب شده‌اند. ابزار گردآوری داده‌ها شامل مطالعات کتابخانه‌ای و مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با خبرگان بوده است. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با رویکرد کیفی و مبتنی‌بر الگوریتم ترکیبی روش‌شناسی سیستم‌های نرم و نگاشت‌شناختی انجام شده است. یافته‌های این پژوهش منتج به ارائه الگویی برای هدایت و به‌کارگماری استعدادهای برتر علمی در کشور شده است که شامل دو رویکرد هدایت ساختارگرانه و تسهیل‌گرانه نخبگان است. همچنین نتایج نشان داد که در شرایط فعلی برای هدایت نخبگان در کشور، نیاز به اجرای توأمان هر دو رویکرد ساختارگرانه و تسهیل‌گرانه می‌باشد.

عنوان مقاله [English]

The Architecture of Guidance and Assignment Processes of the Scientific Talents in Iran

چکیده [English]

Today, it is not possible to achieve a progressive and developed society in various aspects without the guidance and assignment of elites at various levels. Accordingly, the present study aimed at providing an appropriate model for the guidance and assignment process of highest scientific talents, through a descriptive-exploratory study following a developmental applied approach. The statistical population of the research includes the scientific elites as well as the senior managers of ‘Iran’s National Elite Foundation (INEF)’. 25 people were selected as the statistical sample through a judgmental purposive method. Data collection tools contained library studies and semi-structured interviews with the experts. The data were analyzed through a qualitative method based on the hybrid algorithm of the soft system methodology and cognitive mapping. The research ended in a model for the talent assignment process including two approaches of structural and facilitating guidance for the elites. The results indicated that both of structural and facilitating approaches are necessary for the guidance of the elites in the country.

کلیدواژه‌ها [English]

scientific talents, talent assignment, soft system methodology (SSM) and cognitive mapping (CM), Iran’s National Elite Foundation (INEF)

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

امروز
هفته
ماه

عضویت در خبرنامه