معرفی کتب زبان انگلیسی
کتاب کتاب کار 1100 واژه ضروری زبان انگلیسی
تاریخ 12 تیر 1399 ساعت 23:59:30
کد خبر: 013355
کتاب کتاب کار 1100 واژه ضروری زبان انگلیسی

 

این کتاب به روش 5p جهت یادگیری سریع واژگان و جایگیری کلمات در حافظه بلندمدت شما طراحی گردیده است کلمات این کتاب برابر کتاب معروف 1100 واژه و به انضمام 3 تا 5 مترادف برای در معنی لغات و ترجمه متن کتاب می باشد.

فهرست مطالب

مقدمه

پیشگفتار، روش مطالعه

الف) اصول روش ابتکاری پنج مرحله(5p)

ب) روش استفاده از کتاب (روش5p)

واژه ها

ترجمه متون