کتاب مدیریت مالی و اقتصادی
کتاب حل مسائل مالی در اکسل
تاریخ 30 بهمن 1398 ساعت 20:11:18
کد خبر: 010347
کتاب حل مسائل مالی در اکسل

کتاب حل مسائل مالی در اکسل توسط  سعید ونکی نوشته شده و انتشارات آریاناقلم آنرا منتشر کرده است

بررسی موضوع کتاب:

پیش شرط استفاده صحیح از توابع مالی و دستورات موجود در نرمافزار اکسل درک صحیح و تسلط بر مفاهیم اقتصادی و مالیای است که براساس آنها این توابع مالی طراحی و معرفی شدهاند. در این نرمافزار نیز، همانند تمامی نرمافزار دیگر، اگر ورودی و دادههای مورد استفاده نامناسب باشد یا به درستی وارد دستور نشدهاند، خروجی محاسباتی این دستورات نیز قابل استفاده نیست و فاقد ارزش است. ساختار کتاب به گونهای است در ابتدا، مفاهیم اقتصادی و مالی مورد استفاده توابع مالی در نرم افزار اکسل مرور خواهند شد. در ادامه، به بخش عمده‌ای از توابع مالی در اکسل که کاربردی گسترده در مدل‌سازی مالی دارند اشاره خواهد شد.