مقاله بررسی رابطه حالات هویت و انواع شخصیت با ارزش های ازدواج درجوانان

مقاله بررسی رابطه حالات هویت و انواع شخصیت با ارزش های ازدواج درجوانان

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی رابطه حالات هویت و انواع شخصیت با ارزش های ازدواج درجوانان" مقاله ای است در 26 صفحه و با 71 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مطالعات زنان و خانواده منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث ارزش های ازدواج؛ حالات هویت؛ انواع شخصیت؛ دانشجویان دخترپرداخته شده است

چکیده مقاله

مقاله حاضر بر اساس نتایج کار پژوهشی با عنوان بررسی رابطه حالات هویت و انواع شخصیت بر ارزش‌های ازدواج انجام شده است.

این پژوهش از نظر هدف کاربردی واز نوع توصیفی تحلیلی و از نظر روش اجرا پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانشجویان دختردانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت در سال 1395 تشکیل دادند. روش نمونه‌گیری در این پژوهش به شیوه تصادفی بود. ازجامعه هدف(800نفر) تعداد200 نفر از دانشجویان دختر 18 تا 28 ساله از رشته های مختلف تحصیلی به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده دراین پژوهش، پرسشنامه حالات هویت بنیون و آدامز (1986)، پرسشنامه شخصیت مایرز و بریگز (1940) وپرسشنامه زمینه‌یاب ارزش‌های ازدواج دلخموش(1386) بودند. از نرم‌افزار آماری Spss برای تجزیه تحلیل داده ها با استفاده آزمون رگرسیون چندگانه استفاده شد.یافته ها حاکی از ان بود ارزش های ازدواج توسط حالات هویت وانواع شخصیت تبیین می شود..نتایج نشان دادهویت زود شکل گرفته وابعاد برون گرا،حسی ، احساسی وانعطاف پذیر بهترین پیش بینی کننده های ارزش سلسله مراتبی هستند. ارزش برابرنگر توسط هویت تعویق وابعاد شهودی، تفکری وقاطعیت پیش بینی می شود.از بین حالات هویت به ترتیب حالات موفق وتعویق افتاده واز انواع شحصیت دورن گرا،تفکری وقاطعیت پیش بینی کننده ارزش خود پیروی هستند.وبرای ارزش محاط شدگی نیزهویت زود شکل گرفته ونوع شخصیتی حسی.احساسی وانعطاف پذیر بهترین پیش بینی کننده هستنذ.

عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between identity status and personality types with the marriage values

چکیده [English]

This research is investigated the relationship between identity status and types of personality on marriage values. This research is descriptive and analytical survey methodology has been implemented. The study formed in 2016 and study population was included all 18-28 year-old female students of Faculty of Science of Islamic Azad University (Rasht Branch). Of the target population (800 patients), 200 subjects were selected randomly as sample. In order to collect data, we used standard questionnaires such as Bennion & Adams inventory identity scenario (1986), Myers Briggs personality inventory (1940) and Delkhamosh marriage survey questionnaire (2007). SPSS software and multiple regression program was used to analyze the data. Results indicated that the marriage values are explained by personality types and identity status. Also results showed that foreclosure identity and dimensions of extroverted, feeling and flexibility are the best predictors of hierarchical value. By egalitarianism values and identity moratoriums of intuitive, thinking and decisiveness is predicted. Among the scenarios identity respectively, successful and moratoriums cases and among variety of personality, introverted, thinking, and decisiveness, can predicted the value of autonomy. Also foreclosure identity for embeddedness value, and sensory, emotional, and flexible personalities, were considered the best predictor.

کلیدواژه‌ها [English]

marriage values, status of identity, personality types, Female Students

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

قیمت این محصول: 9,900 تومان
تلفن همراه:
جهت دریافت رسید بانکی و شناسه پرداخت شماره موبایل معتبر وارد نمایید.

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

پربیننده
آخرین مطالب

عضویت در خبرنامه