مقاله بررسی روایی و پایایی نسخۀ فارسی مقیاس نگرش دانش آموزان نسبت به تربیت بدنی

مقاله بررسی روایی و پایایی نسخۀ فارسی مقیاس نگرش دانش آموزان نسبت به تربیت بدنی

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی روایی و پایایی نسخۀ فارسی مقیاس نگرش دانش آموزان نسبت به تربیت بدنی" مقاله ای است در 18 صفحه و با 34 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد رشد و یادگیری حرکتی و ورزشی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به پایایی؛ تحلیل عاملی؛ روایی؛ نگرش پرداخته شده است

چکیده مقاله

نگرش نقش مهمی در موفقیت افراد دارد و یکی از جنبه هایی است که یادگیری دانش آموزان را تحت تأثیر قرار می دهد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی روایی و پایایی نسخة فارسی مقیاس نگرش دانش آموزان نسبت به تربیت بدنی بود . این پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی بود که جامعة آماری آن را تمامی دانش آموزان 12 تا 14 سالة مقطع متوسطة دورة  اول شهر تهران تشکیل دادند. ابزار اندازه گیری، مقیاس نگرش دانش آموزان نسبت به تربیت بدنی بود که سابرامانیام و سیلورمن ( 2000 ) اعتباریابی کرده اند. این ابزار دارای دو خرده مقیاس و 20 گویة پنج ارزشی لیکرتی است که 415 پرسشنامه از این ابزار توسط دانش آموزان تکمیل شد. به منظور محاسبة پایایی زمانی از روش آزمون -بازآزمون و برای تعیین همسانی درونی از آلفای کرونباخ و برای تعیین روایی سازه از تحلیل عامل تأییدی و اکتشافی استفاده ش د. نتایج نشان داد که نسخة فارسی مقیاس نگرش دانش آموزان نسبت به تربیت بدنی از رویکرد دوبعدی نگرش در ابعاد لذت 0 بودند ) و پایایی / بردن و  سودمندی با 20 گویه حمایت می کند و روایی (شاخص های برازش بالاتر از حد قابل قبول 9 0 بودند) مقیاس تأیید می شود. در نتیجه، نسخة فارسی مقیاس نگرش دانش آموزان نسبت به / (بالاتر از حد قابل قبول 7 تربیت بدنی برای سنجش نگرش دانش آموزان توصیه می شود.

عنوان مقاله [English]

Validity and Reliability of Persian Version of StudentAttitude Scale Toward Physical Education (SATPES))

چکیده [English]

Attitude plays an important role in success and is one of the aspects that

affect students’ learning. The aim of the present study was to investigate the

validity and reliability of Persian version of Student’s Attitude Toward

Physical Education Scale (SATPES). This study was descriptive-correlation

and the statistical population consisted of all 12-14-year-old students of 1st

grade of middle schools in Tehran city. Student’s Attitude Toward Physical

Education Scale (SATPES) was used in this study and Subramaniam and

Silverman (2000) had validated it. It included two subscales and 20 items

with 5-point Likert responses and 415 questionnaires of this scale were

completed by students. Test-retest method was applied in order to calculate

the temporal reliability and Cronbach’s alpha was used to determine internal

consistency. To determine construct validity, confirmatory and exploratory

factor analyses were applied. The results showed that Persian version of

SATPES supported two dimensional approach of attitude in enjoyment and

benefit with 20 items; thus validity (fit indexes were above the acceptable

level of 0.9) and reliability (above the acceptable level of 0.7) of the scale

were confirmed. In conclusion, Persian version of Student’s Attitude Toward

Physical Education Scale is recommended to measure students’ attitude

کلیدواژه‌ها [English]

attitude, factor analysis, reliability, validity

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

قیمت این محصول: 9,900 تومان
تلفن همراه:
جهت دریافت رسید بانکی و شناسه پرداخت شماره موبایل معتبر وارد نمایید.

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

پربیننده
آخرین مطالب

عضویت در خبرنامه