مقاله بررسی بهبود متغیرهای کینتیک کنترل پاسچر ورزشکاران رزمی‌کارپس از اعمال تحریک tDCS

مقاله بررسی بهبود متغیرهای کینتیک کنترل پاسچر ورزشکاران رزمی‌کارپس از اعمال تحریک tDCS

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی بهبود متغیرهای کینتیک کنترل پاسچر ورزشکاران رزمی‌کارپس از اعمال تحریک tDCS" مقاله ای است در 16 صفحه و با 34 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد رشد و یادگیری حرکتی و ورزشی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به تحریک الکتریکی مغز؛ قشر پیش حرکتی؛ کنترل پاسچر پرداخته شده است

چکیده مقاله

تحریک جریان مستقیم ترانسکرانیال (tDCS) یک تکنیک تعدیل عصبی است که جریان مستقیم با شدت پایین را به سلول‌های مغزی القا می‌کند که باعث تحریک یا مهار خودانگیختۀ فعالیت عصبی می‌شود. در دهه‌های اخیر استفاده از تحریک الکتریکی به‌عنوان روشی مؤثر در بهبود تعادل در افراد مختلف استفاده شده است. هدف از تحقیق حاضر بررسی بهبود متغیرهای کینتیک کنترل پاسچر ورزشکاران رزمی‌کار پس از اعمال تحریک tDCS بود. شرکت‌کننده‌ها 20 ورزشکار مرد رزمی‌کار 18 تا 25 سال بودند. 10 نفر گروه تجربی که تحت تحریک الکتریکی به مقدار 3 - 1 میلی‌آمپر به مدت 20-15 دقیقه قرار گرفتند و 10 نفر گروه کنترل، که تحت tDCS شم قرار گرفتند. سپس هر دو گروه تحت آزمون سازماندهی حسی دستگاه پاسچروگرافی تحت ارزیابی متغیرهای کینتیک کنترل پاسچر قرار گرفتند. در تحلیل داده‌های تحقیق از آزمون تحلیل کوواریانس به‌منظور بررسی تفاوت در تأثیر مداخلات تمرینی بر کنترل پاسچر شرکت‌کنندگان دو گروه استفاده شد (05/0P<).یافته‌های پژوهش نشان داد که تحریک الکتریکی مغز بر کنترل پاسچر ورزشکاران مرد رزمی‌کار بر سه شاخص پایداری در حالات حذف اطلاعات سیستم‌های حسی عمقی، حذف اطلاعات سیستم حسی – عمقی و بینایی و حذف اطلاعات سیستم حسی عمقی و ارائۀ آرایه‌های نامناسب سیستم بینایی، تأثیر معناداری دارد. در نهایت نتایج این تحقیق نشان داد که تحریک جریان مستقیم ترانسکرانیال می‌تواند موجب بهبود و ارتقای متغیرهای کینتیک کنترل پاسچر ورزشکاران رزمی ‌شود.

عنوان مقاله [English]

Investigation of Improving Postural Control Kinetic Parameters in Martial Art Athletes after applying tDCS

چکیده [English]

tDCS is a neuromodulatory technique that induces a low intensity direct current into brain cells that stimulates or inhibits spontaneous neural activity. In recent decades, electrical stimulation has been used as an effective method to improve balance in different individuals. The aim of this study was to investigate the improvement of postural control kinetic parameters in martial art athletes after applying tDCS. Participants were 20 male martial art athletes aged between 18 and 25. 10 subjects in the experimental group were exposed to electrical stimulation for 1-3 mA for 15-20 minutes and 10 subjects in the control group were exposed to sham tDCS. Then, both groups were evaluated by SOT postural control to exposed variables in sensory organizing test. Data were analyzed using covariance analysis test to differentiate the effect of training interventions on postural control of the two groups (P<0.05). The findings showed that tDCS had a significant effect on the postural control of male martial art athletes in 3 values of equilibrium: the exclusion of information in proprioceptive systems, the exclusion of information in proprioceptive and visual systems and the provision of incorrect visual inputs. Finally, this study showed that tDCS could improve and enhance postural control kinetic parameters in martial art athletes

کلیدواژه‌ها [English]

Brain Electrical Stimulation, Postural control, Premotor Cortex

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

قیمت این محصول: 9,900 تومان
تلفن همراه:
جهت دریافت رسید بانکی و شناسه پرداخت شماره موبایل معتبر وارد نمایید.

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

پربیننده
آخرین مطالب

عضویت در خبرنامه