مقاله مقایسه و ارتباط بین عزت نفس و آمادگی جسمانی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه تهران

مقاله مقایسه و ارتباط بین عزت نفس و آمادگی جسمانی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه تهران

مقاله علمی و پژوهشی " مقایسه و ارتباط بین عزت نفس و آمادگی جسمانی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه تهران" مقاله ای است در 16 صفحه و با 21 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد رشد و یادگیری حرکتی و ورزشی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به آمادگی جسمانی؛ دانشجویان دختر و پسر.؛ عزت نفس

پرداخته شده است

چکیده مقاله

هدف از این تحقیق، مقایسه و ارتباط بین عزت نفس و آمادگی جسمانی دانشجویان دختر و پسر واحد 1 تربیت بدنی دانشگاه تهران بود. به این منظور، 109 دانشجوی دختر و 225 دانشجوی پسر انتخاب و با استفاده از پرسشنامه کوپر اسمیت (حاوی 58 سؤال که روایی و پایایی آن در داخل کشور تعیین شده) و نمره‌های آزمون پایان دوره واحد 1 تربیت بدنی، بررسی شدند. برای تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون در سطح 05/0 استفاده شد. پس از جمع‌آوری پرسشنامه‌ها و نمره‌های واحد 1 تربیت بدنی، تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که ارتباطی بین دو متغیر مذکور وجود ندارد (05/0>P). همچنین با استفاده از آزمون در گروه‌های t مستقل اختلاف معناداری میان دختران و پسران مشاهده شد.

عنوان مقاله [English]

The Comparison and Relationship between Self–Esteem and Physical Fitness in Male and Female Students of University of Tehran

چکیده [English]

This study examined the relationship between physical fitness and self–esteem in non – physical education students. 109 female and 225 male students who took general physical education course (1). The students completed Cooper – Smith questionnaire and their scores of general physical education course. The mean score of physical fitness for male students was 17.4 and for female students 19.1. The mean score of the self – esteem for females was 33.1 and for males 35.2. There was no significant relationship between the level of self–esteem and physical fitness (p>0.05). In general, findings of this research like many previous studies indicated a lower level of self–esteem in females compared with males. Also, it seems that physical fitness during the general physical education course has no relationship with students' evaluation of their own capabilities (self – esteem).

کلیدواژه‌ها [English]

female and male students., physical fitness, self – esteem

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

قیمت این محصول: 9,900 تومان
تلفن همراه:
جهت دریافت رسید بانکی و شناسه پرداخت شماره موبایل معتبر وارد نمایید.

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

پربیننده
آخرین مطالب

عضویت در خبرنامه