مقاله تأثیر انگیختگی ناشی از حضور تماشاگران بر ادراک عمق ورزشکاران مرد و زن

مقاله تأثیر انگیختگی ناشی از حضور تماشاگران بر ادراک عمق ورزشکاران مرد و زن

مقاله علمی و پژوهشی " تأثیر انگیختگی ناشی از حضور تماشاگران بر ادراک عمق ورزشکاران مرد و زن" مقاله ای است در 14 صفحه و با 32 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد رشد و یادگیری حرکتی و ورزشی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به ادراک عمق؛ انگیختگی؛ تماشاگر؛ نشانه های محیطی پرداخته شده است

چکیده مقاله

هدف از انجام این بررسی تأثیر حضور تماشاگران بر افزایش انگیختگی و اثر آن بر ادراک عمق ورزشکاران بود. جامعة آماری این تحقیق را کلیه دانشجویان دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران تشکیل دادند که از میان این 58 نفر (23 نفر زن و 35 نفر مرد با میانگین سنی 3/23 و انحراف استاندارد 16/2) به صورت تصادفی انتخاب شدند. آزمودنی ها در دو محیط انگیزشی (با حضور تماشاگر و بدون حضور تماشاگر) مورد آزمون قرار گرفتند. به منظور سنجش سطح انگیختگی آزمودنی ها، از آزمون اضطراب رقابتی ورزشی (SCAT) استفاد شد. همچنین، ابزار مورد استفاده برای سنجش ادراک عمق، دستگاه آزمونگر الکتریکی ادراک عمق (مدل B122) بود.نتایج آزمون t همبسته در سطح 05/0 اختلاف معنی داری بین نتایج آزمون ادراک عمق در دو محیط انگیزشی پایین و انگیزشی بالا نشان داد. به بیان دیگر، آزمودنی ها در محیط انگیزشی بالا (یعنی در حضور تماشاگر) دچار تخمین نادرستی در ادراک عمق شدند که این اثر در هر دو جنس مشابه. با توجه به نتایج این پژوهش، ورزشکاران مبتدی در محیط انگیزشی بالا در مقایسه با محیط انگیزشی پایین به منابع اطلاعاتی و نشانه های محیطی متفاوتی توجه می کنند که منجر به قضاوت نادرست در تخمین عمق می شود.

عنوان مقاله [English]

The Effect of Viewer-Induced Arousal on Depth Perception in Male and Female Athletes

چکیده [English]

The purpose of the present study was to determine the effect of increasing arousal and its effect on athletes' depth perception. Participants of this study included the students of Faculty of Physical Education and Sport Sciences. 58 students (23 female and 35 male, mean age: 23.3 and SD: 2.16) were selected randomly. Participants performed the study tests under two motivational conditions (with viewer and without viewer). The sport competitive anxiety test (SCAT) was performed to test the level of participants' arousal. Moreover, the instrument to test depth perception was the electrical set of depth perception (122B). Results of paired t-test showed a significant difference in scores of depth perception test between the two motivational conditions at 0.05. In other words, participants in high arousal condition (i.e. with viewer) had an inaccurate estimation of depth perception. This effect was the same in both sexes. The results of this study indicated that novice athletes in high arousal condition pay attention to different information resources or different peripheral cues which lead to inaccurate estimation of depth.

کلیدواژه‌ها [English]

Arousal, Depth perception, Peripheral Cues., Viewer

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

قیمت این محصول: 9,900 تومان
تلفن همراه:
جهت دریافت رسید بانکی و شناسه پرداخت شماره موبایل معتبر وارد نمایید.

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

پربیننده
آخرین مطالب

عضویت در خبرنامه