مقاله تبیین تاب آوری روانشناختی بر حسب خودکارامدی در دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار

مقاله تبیین تاب آوری روانشناختی بر حسب خودکارامدی در دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار

مقاله علمی و پژوهشی " تبیین تاب آوری روانشناختی بر حسب خودکارامدی در دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار" مقاله ای است در 23 صفحه و با 57 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد رشد و یادگیری حرکتی و ورزشی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به تاب‌آوری؛ خودکارامدی؛ دانشجویان؛ ورزشکاران پرداخته شده است

چکیده مقاله

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی امکان پیش‌بینی تاب‌آوری براساس خودکارامدی در دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار بود. برای دستیابی به این هدف، نمونه‌ای شامل 403 نفر از دانشجویان (198دختر و 205 پسر) ورزشکار در لیگ‌های برتر کشور و دانشجویان غیرورزشکار دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم، به شیوة قضاوتی یا هدفمند انتخاب شدند. به منظور گردآوری اطلاعات مورد نیاز، از مقیاس تاب‌آوری و خودکارامدی و برای تحلیل داده‌ها، از روش رگرسیون، تحلیل واریانس یک‌طرفه و دوطرفه و روش آماری t مستقل، استفاده شد. نتایج نشان داد خودکارامدی، پیش‌بینی‌کنندة مثبت و معنادار تاب‌آوری است. مقایسة نتایج تحلیل‌ها نشان داد که در مورد ورزشکاران و غیرورزشکاران، الگوی متفاوتی از پیش‌بینی تاب‌آوری روانشناختی براساس خودکارامدی وجود دارد. این نتایج، با نتایج به دست آمده از کل گروه همخوانی کامل ندارد. همچنین، آشکار شد که تاب‌آوری ورزشکاران، به طور معناداری بهتر از غیرورزشکاران است. دیگر نتایج این پژوهش نشان داد که بین رشته‌های ورزشی در زمینة تاب‌آوری تفاوت معناداری وجود ندارد. در نهایت، مقایسة بین دختران و پسران، تفاوت معناداری را در زمینة تاب‌آوری تبیین نکرد. مقالة حاضر با بحث از یافته‌ها در پرتو روند پژوهشی مربوط و ارائة‌ پیش‌نهادهایی برای پژوهش بیشتر، به سرانجام رسیده است.

عنوان مقاله [English]

Explaining Psychological Resilience Based on Self-Efficacy in Athlete and Non-Athlete University Students

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the possibility of explaining psychological resilience based on self-efficacy in athlete and non-athlete university students. A sample of 403 (198 females and 205 males) athlete and non-athlete university students, who were selected via purposive sampling procedure, completed resilience and self-efficacy scales. Regression analysis, one-way ANOVA, and t test were used to analyze the data. The results showed that self-efficacy was the positive significant predictor of resilience. Athletes and non-athletes had different patterns to predict psychological resilience by self-efficacy. Also, it was revealed that athletes scored higher than non-athletes in resilience while there was no significant difference among athletes of different sport fields. Also, there was no significant difference in resilience between males and females. The present article ended with a discussion of findings and suggestion of more research in this area.

کلیدواژه‌ها [English]

Athletes., Resilience, self-efficacy, university students

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

قیمت این محصول: 9,900 تومان
تلفن همراه:
جهت دریافت رسید بانکی و شناسه پرداخت شماره موبایل معتبر وارد نمایید.

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

پربیننده
آخرین مطالب

عضویت در خبرنامه