مقاله مقایسه اثر فاصله کانون توجه بیرونی بر اجرای تکلیف تعادلی پویا

مقاله مقایسه اثر فاصله کانون توجه بیرونی بر اجرای تکلیف تعادلی پویا

مقاله علمی و پژوهشی " مقایسة اثر فاصله کانون توجه بیرونی بر اجرای تکلیف تعادلی پویا" مقاله ای است در 16 صفحه و با 35 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد رشد و یادگیری حرکتی و ورزشی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به تعادل؛ تعادل سنج.؛ توجه بیرونی دور؛ توجه بیرونی نزدیک؛ دستورالعمل کانون توجه پرداخته شده است

چکیده مقاله

یکی از عوامل اثرگذار بر یادگیری و اجرای مهارت‌های حرکتی، توجه است و کانونی کردن آن یک روش برای افزایش بازدهی و یادگیری است. نتایج تحقیقات اخیر نشان داد که کانون توجه اجراکننده نقش مهمی بر اجرا و یادگیری مهارت‌های حرکتی دارد. هدف از این پژوهش، مقایسه اثر دستورالعمل کانون توجه بیرونی دور و نزدیک بر اجرای تکلیف تعادلی پویا بود. در این پژوهش از بین دانشجویان پسر مقطع کارشناسی دانشگاه فردوسی مشهد که واحد تربیت بدنی عمومی 1 را در نیمسال دوم سال تحصیلی 89-88 انتخاب کرده بودند، تعداد 60 نفر به‌صورت تصادفی در 3 گروه توجه بیرونی دور (توجه به نشانگر دور از پاها)، گروه توجه بیرونی نزدیک (توجه به نشانگر نزدیک پاها) و گروه کنترل (بدون دستورالعمل توجهی) جایگزین شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از دستگاه تعادل‌سنج (بایودکس) استفاده شد. هر شرکت‌کننده 3 کوشش20 ثانیه‌ای از آزمون تعادل پویا را اجرا کرد. ابتدا داده‌های بدست آمده توسط آمار توصیفی و پس از اطمینان از طبیعی بودن داده‌ها، به کمک آزمون آماری تحلیل واریانس یک‌طرفه و آزمون تعقیبی دانکن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که عملکرد گروه توجه بیرونی دور به طور معنی‌داری بهتر از گروه کنترل بود، درحالی که گروه توجه بیرونی نزدیک تفاوت معنی‌داری را در اجرای تکلیف تعادلی نسبت به گروه کنترل ایجاد نکرد.

عنوان مقاله [English]

The Comparison Effect of the Distance of an External Focus of Attention on Dynamic Balance Task

چکیده [English]

Attention is one of the effective factors when learning and performing motor skills. Focus of attention is a method to increase the efficiency and learning. Previous studies have shown that focus of attention plays an important role in learning and performing motor skills. The purpose of the present study was to compare the effect of the instruction of far and near external focus of attention on dynamic balance task performance. In this study, sixty male undergraduate students of Ferdowsi University of Mashhad, who had taken the general physical education course in the second semester of 1388-89, were assigned randomly in three groups: far external attention group (attention to those signs far from the feet), near external attention group (attention to those signs near the feet) and control group (no attentional instruction). The stabilometer (Biodex) was used to collect the data. Each participant performed three 20-second trials in dynamic balance test. The obtained data were analyzed by descriptive statistics as well as inferential statistics such as one-way ANOVA and Duncan post hoc test. The results showed that far external attention group performed significantly better than control group while near external attention group did not reveal any significant difference compared to the control group.

کلیدواژه‌ها [English]

Balance, far external attention, Focus of attention instruction, near external attention, Stabilometer.

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

قیمت این محصول: 9,900 تومان
تلفن همراه:
جهت دریافت رسید بانکی و شناسه پرداخت شماره موبایل معتبر وارد نمایید.

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

پربیننده
آخرین مطالب

عضویت در خبرنامه